Alphabétiquement     [«   »]
εἴρηται 1
εἰρωνείαν 1
Εἰς 1
εἰς 31
εἷς 2
εἰσαῦθις 1
εἰσέβαλον 1
Fréquences     [«    »]
29 δέ
29 τε
29 τις
31 εἰς
31 ΚΑΙ
34 ἀλλ
34 Μένιππε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

εἰς


Dialogue
[11]   τὸ εἴδωλον͵ ~ὥσπερ εἰκὸς ἦν͵  εἰς   ᾅδου πάρει; ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Ἐχρῆν μὲν
[22]   ἐφύλαττεν τοῖς οὐδὲν προσήκουσιν ~κληρονόμοις͵  εἰς   ἀεὶ βιώσεσθαι μάταιος νομίζων.
[13]   τῶν θορύβων τῶν ~ἐν ποσίν͵  εἰς   Αἴγυπτον ἀπαγαγὼν θάψειν ἐκεῖ͵ ὡς
[8]   σε ζητεῖν τινα καὶ ἐντεῦθεν  εἰς   ἄλλον βίον͵ ὅπερ οἶμαι ~ἀδύνατον.
[21]   οὐδεὶς ~ἐθεράπευεν ἡμᾶς κληρονομήσειν προσδοκῶν͵  εἰς   δὲ τὸ χρυσίον πάντες ~ἔβλεπον.
[11]   καὶ εἰ μὴ παύσῃ σκώπτων  εἰς   ἐμέ͵ εἴσῃ ~αὐτίκα οἵου θεοῦ
[11]   μὴ ὥσπερ ἱπποκένταυρός τις ἦτε  εἰς   ἓν συμπεφυκότες ἄνθρωπός τε καὶ
[3]   ποι κατάστησον ἡμεῖς μετοικήσομεν  εἰς   ἕτερον τόπον. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Τί δ΄
[7]   μετὰ τοῦτον θάνατον ἐντεῦθεν  εἰς   ~ἕτερον τόπον. ~ΤΑΝΤΑΛΟΣ ~Ὀρθῶς μὲν
[21]   μιᾶς ἡμέρας͵ οἱ δὲ κλῆροι  εἰς   Εὐνόμιον καὶ ~Θρασυκλέα περιῆλθον ἄμφω
[11]   δὲ ~ἀπεθάνετε͵ διαιρεθέντες μὲν  εἰς   θεοὺς ἀπέπτατο͵ σὺ δὲ τὸ
[21]   ταῦτα· διαπλέοντες γὰρ ἀπὸ Σικυῶνος  ~εἰς   Κίρραν κατὰ μέσον τὸν πόρον
[17]   ~πιεῖν͵ πίνει δὲ ἐπιεικῶς ζωρότερονἐμβαλόντα  εἰς   κύλικα ἕτοιμον ἔχειν ~αὐτὸ καὶ
[10]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τί φῄς; εἰ μὴ  εἰς   Λεβάδειαν γὰρ παρέλθω καὶ ἐσταλμένος
[17]   τεθνήξεσθαι. ~ἐπεὶ δὲ τὸ πρᾶγμα  εἰς   μήκιστον ἐπεγίνετο καὶ ὑπὲρ τὸν
[12]   ~ἀλλ΄ ἐδεξάμην τὸ μάντευμα͵ χρήσιμον  εἰς   τὰ πράγματα εἶναι οἰόμενος. ~ΦΙΛΙΠΠΟΣ
[25]   ἁπάντων κρατήσαιμι͵ ~ὀλίγους ἄγων εἰσέβαλον  εἰς   τὴν Ἀσίαν͵ καὶ ἐπί τε
[20]   γε χώρου͵ ἀλλ΄ οἱ μὲν  εἰς   τὴν ~ἐκκλησίαν συνελθόντες ἄσμενοι γελῶσι
[25]   ἔγωγ΄ οὖν μετ΄ ὀλίγων ἐξορμήσας  εἰς   τὴν Ἰβηρίαν τὸ ~πρῶτον ὕπαρχος
[20]   Ἑρμῆ͵ καὶ τὸ βάκτρον  εἰς   ~τὴν λίμνην ἀπερρίφθων͵ τὸν τρίβωνα
[22]   ὠχρὸς εἰς ὑπερβολὴν καὶ λεπτὸς  εἰς   ~τὸ ἀκριβέστατον φαινόμενος. ἐγὼ δὲ
[13]   ἅπαξ ~διαπλευσάντων τὴν λίμνην καὶ  εἰς   τὸ εἴσω τοῦ στομίου παρελθόντων·
[24]   οἱ ἀγαθοὶ ἄπιτε κατὰ τάχος  εἰς   τὸ Ἠλύσιον ~πεδίον καὶ τὰς
[18]   ~σοφὸν τοῦτο εἶναι͵ θέσθαι διαθήκας  εἰς   τὸ φανερόν͵ ἐν αἷς ἐκείνῳ
[21]   ἡλικιῶται ὄντες͵ ~καὶ τὰς διαθήκας  εἰς   τὸ φανερὸν ἐτίθεντο͵ Ἀριστέαν μὲν
[24]   ~Ὁ μὲν λῃστὴς οὑτοσὶ Σώστρατος  εἰς   τὸν Πυριφλεγέθοντα ~ἐμβεβλήσθω͵ δὲ
[21]   αἱ τοῦ Δαναοῦ αὗται παρθένοι  ~εἰς   τὸν τετρυπημένον πίθον ἐπαντλοῦσαι· τὸ
[6]   χαλκόπου βέλτιστε͵ τί παθὼν σεαυτὸν  εἰς   τοὺς κρατῆρας ~ἐνέβαλες; ~ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ ~Μελαγχολία
[22]   ἀπεσκληκέναι καὶ ἐδήλου δὲ ὠχρὸς  εἰς   ὑπερβολὴν καὶ λεπτὸς εἰς ~τὸ
[22]   ἀπὸ καλάμου καὶ ὁρμιᾶς εἶχον  εἰς   ὑπερβολὴν πτωχὸς ὢν ἄτεκνός ~τε
[12]   μετὰ ~Κλεάρχου ἀνελθόντες ἐκράτησαν οὐδ΄  εἰς   χεῖρας ὑπομεινάντων ἐλθεῖν ~ἐκείνων͵ ἀλλὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006