Alphabétiquement     [«   »]
ψυχῆς 1
ψυχρολογίας 1
9
ὦ 197
4
ὦγαθέ 1
Ὧδέ 1
Fréquences     [«    »]
130
150 τὸ
121 τὸν
197 ὦ
208 δὲ
661 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts


Dialogue
[23]   μεγάλα βαίνων παρῆλθες; ~ΑΙΑΣ ~Εἰκότως͵     Ἀγάμεμνον· αὐτὸς γοῦν μοι τῆς
[23]   οὐχὶ μισεῖν οὐκ ἂν δυναίμην͵     Ἀγάμεμνον͵ ~οὐδ΄ εἰ αὐτή μοι
[27]   προσπεσών; ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Ὅτι διὰ ταύτην͵     Αἰακέ͵ ἀπέθανον ἡμιτελῆ μὲν τὸν
[27]   ~Οὐκοῦν καὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ σοι͵     Αἰακέ͵ ἀποκρινοῦμαι δικαιότερα· οὐ ~γὰρ
[6]   ~Ἄπιθι· καὶ ταυτὶ γὰρ ἱκανά͵     Αἰακέ. ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΤΑΛΟΥ ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[6]   εἰσὶν ὡς ὁρᾷς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἄλυποι͵     Αἰακέ͵ οὗτοι μόνοι καὶ φαιδροὶ
[6]   Κροῖσός ~ἐστιν. τὸν Σαρδανάπαλλον δέ͵     Αἰακέ͵ πατάξαι μοι κατὰ κόρρης
[6]   ΑΙΑΚΟΥ ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Πρὸς τοῦ Πλούτωνος͵     Αἰακέ͵ περιήγησαί μοι τὰ ἐν
[6]   γὰρ τεθνεώς. Σωκράτης δέ͵     Αἰακέ͵ ποῦ ποτε ~ἄρα ἐστίν;
[6]   ὡς ~ἀληθῶς κάρηνα. οὗτος δέ͵     Αἰακέ͵ τίς ἐστιν; ~ΑΙΑΚΟΣ ~Κῦρός
[23]   ὃς ἀντεποιήθη μόνος. ~ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ~Συγγνώμη͵     Αἶαν͵ εἰ ἄνθρωπος ὢν ὠρέχθη
[23]   ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ~ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ~Εἰ σὺ μανείς͵     Αἶαν͵ σεαυτὸν ἐφόνευσας͵ ἐμέλλησας δὲ
[22]   τέτταρας ὀβολοὺς ~παρεῖχες. σὺ δέ͵     Ἀκαρνάν͵ ἔστενε γὰρ κἀκεῖνος καὶ
[13]   ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τί τοῦτο͵     Ἀλέξανδρε; καὶ σὺ τέθνηκας ὥσπερ
[13]   θεῶν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Μὴ γελάσω οὖν͵     Ἀλέξανδρε͵ ὁρῶν καὶ ἐν ᾅδου
[12]   ~παραβάλλεις σεαυτόν; καὶ οὐκ αἰσχύνῃ͵     Ἀλέξανδρε͵ οὐδὲ τὸν τῦφον ~ἀπομαθήσῃ
[12]   ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ~ΦΙΛΙΠΠΟΣ ~Νῦν μέν͵     Ἀλέξανδρε͵ οὐκ ἂν ἔξαρνος γένοιο
[12]   τραύματα; ~ΦΙΛΙΠΠΟΣ ~Οὐκ ἐπαινῶ τοῦτο͵     Ἀλέξανδρε͵ οὐχ ὅτι μὴ καλὸν
[13]   ψεῦδος αὐτῶν οὐκ ἄχρηστόν σοι͵     Ἀλέξανδρε͵ πρὸς τὰ ~πράγματα ἐγένετο·
[25]   ἦν ὑπὲρ ~αὑτοῦ. σὺ δέ͵     Ἀλέξανδρε͵ τί πρὸς ταῦτα φῄς;
[12]   καὶ τοῦτο͵ χρήσιμον ἔφης͵     Ἀλέξανδρε͵ τὸ διὰ ~τοῦτο κρατεῖν
[28]   ~τοσαύτην ὁδὸν ἀνεληλυθώς. ~ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ~Οὐκοῦν͵     ἄνερ͵ σὺ καὶ τοῦτο ἴασαι
[26]   καὶ οὔτε τὸ ~κάλλος ἐκεῖνο͵     Ἀντίλοχε͵ οὔτε ἰσχὺς πάρεστιν͵
[22]   πληγῇ τοῦτο γενέσθαι; ~ΚΡΑΤΗΣ ~Ρᾷστ’     Ἀντισθένες· μὲν γὰρ ἐπήλαυνεν
[26]   τί οὖν ἄν τις πάθοι͵     Ἀχιλλεῦ; ταῦτα γὰρ ἔδοξε τῇ
[26]   πάσχοντες. ~ΑΝΤΙΛΟΧΟΣ ~Οὔκ͵ ἀλλ΄ ἀμείνους͵     Ἀχιλλεῦ· τὸ γὰρ ἀνωφελὲς τοῦ
[27]   μοι αἰτιατέον. ~ΜΕΝΕΛΑΟΣ ~Οὐκ ἐμέ͵     βέλτιστε͵ ἀλλὰ δικαιότερον τὸν Πάριν͵
[11]   παρὰ τοῖς νεκροῖς; ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ἀλλ΄     βέλτιστε Ἀμφιτρυωνιάδη͵ καλῶς ἂν ταῦτα
[2]   λάβω ποτέ ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἂν λάβῃς,     βέλτιστε· δὶς δὲ οὐκ ἂν
[25]   ἀκούσῃς. ~ΜΙΝΩΣ ~Τίς γὰρ εἶ͵     βέλτιστε; πόθεν ὢν ἐρεῖς;
[2]   προῖκα πεπλευκέναι; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐ προῖκα͵     βέλτιστε· καὶ γὰρ ἤντλησα καὶ
[22]   δακρύεις τηλικοῦτος ἀποθανών; τί ~ἀγανακτεῖς͵     βέλτιστε͵ καὶ ταῦτα γέρων ἀφιγμένος;
[9]   τι καὶ λέγουσι. σὺ δέ͵     ~βέλτιστε͵ ὁπότε γυνὴ ἦσθα͵ καὶ
[29]   οἰκοδόμημα αὐτοῖς ἐστιν· ~σὺ δέ,     βέλτιστε, οὐχ ὁρῶ τι
[20]   γυμνὸν ὄντα. ~ΕΡΜΗΣ ~Οὐ γυμνόν͵     βέλτιστε͵ τοσαύτας σάρκας περιβεβλημένον· ὥστε
[19]   ἠπιστάμην. ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Ἀλλ΄ ἐπέρρει μοι͵     γενναῖε͵ παρὰ ἄλλων τὰ ἀγαθά·
[23]   τὰ ὅπλα. ~ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ~Αἰτιῶ τοιγαροῦν͵     γενναῖε͵ τὴν Θέτιν͵ δέον
[29]   καὶ ~Διογένης; ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Οὐκ ἰσότιμος,     γενναιότατε, οὐ γὰρ· Μαύσωλος μὲν
[22]   δεινὸν καὶ φευκτέον. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Παραπαίεις͵     γέρον͵ καὶ μειρακιεύῃ πρὸς τὸ
[28]   γυναικὸς οὐ ~μετρίως ἀποκναίει με͵     δέσποτα͵ καὶ βούλομαι κἂν πρὸς
[28]   Λήθης ὕδωρ; ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Καὶ μάλα͵     δέσποτα· τὸ δὲ πρᾶγμα ὑπέρογκον
[21]   τούτων ἔδει͵ ἀλλ΄ οὐδὲ σοί͵     Διόγενες· γὰρ ἐχρῆν͵ ~σύ
[13]   αἰσχύνοιτο καὶ αὐτὸς λαμβάνων· γόης͵     Διόγενες͵ ~ἅνθρωπος καὶ τεχνίτης. πλὴν
[1]   ἐμοῦ λέγε. ~ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ~Καὶ ταῦτα,     Διόγενες, ἀπαγγελῶ. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τοῖς πλουσίοις
[13]   ἐπέδωκα. πλὴν ~ἀλλὰ τί γελᾷς͵     Διόγενες; ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τί γὰρ ἄλλο
[22]   ~ἕκαστος αὐτῶν ποιεῖ; ~ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ ~Ἀπίωμεν͵     Διόγενες· καὶ γὰρ ἂν ἡδὺ
[1]   ~τοιοῦτον. ~ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ~Αλλ' ἀπαγγελῶ ταῦτα,     Διόγενες. ὅπως δὲ εἰδῶ μάλιστα
[13]   ἀρχὴν καταλέλοιπας; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐκ οἶδα͵     Διόγενες· οὐ γὰρ ἔφθασα ἐπισκῆψαί
[13]   καὶ ἡμεῖς ἅπαντες; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ὁρᾷς͵     Διόγενες· οὐ παράδοξον δέ͵ εἰ
[1]   λέγων ἐκλελύσθαι αὐτούς. ~ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ~Μηδέν,     Διόγενες, περὶ Λακεδαιμονίων λέγε· οὐ
[21]   ~ΚΡΑΤΗΣ ~Μοίριχον τὸν πλούσιον ἐγίνωσκες͵     Διόγενες͵ τὸν πάνυ πλούσιον͵ ~τὸν
[27]   ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Ἄμεινον οὕτω· σὲ τοιγαροῦν͵     Δύσπαρι͵ οὐκ ἀφήσω ποτὲ ἀπὸ
[14]   ἀποδώσειν φῄς; ~ΧΑΡΩΝ ~Νῦν μέν͵     Ἑρμῆ͵ ἀδύνατον͵ ἢν δὲ λοιμός
[20]   τὸν πώγωνα δεδῃωμένος; ~ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ~Ὅτι͵     Ἑρμῆ͵ ἀθάνατον ᾤμην τὴν ψυχὴν
[20]   ταῖς παλαίστραις ἰδών. ~ΔΑΜΑΣΙΑΣ ~Ναί͵     Ἑρμῆ· ἀλλὰ παράδεξαί με γυμνὸν
[20]   τῇ ἀποβάθρᾳ χρησάμενος. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὔκ͵     Ἑρμῆ͵ ἀλλὰ πρίονά μοι ἀνάδος·
[14]   τι περὶ αὐτῶν. ~ΧΑΡΩΝ ~Λογισώμεθα͵     Ἑρμῆ· ἄμεινον γὰρ ὡρίσθαι καὶ
[20]   καὶ τὸν πώγωνα τοῦτον ἀποθέσθω͵     Ἑρμῆ͵ βαρύν τε ὄντα ~καὶ
[20]   πάρει; ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ ~Τί οὖν; ἐχρῆν͵     Ἑρμῆ͵ γυμνὸν ἥκειν τύραννον ἄνδρα;
[15]   τί οὖν; ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Ἐκεῖνον μέν͵     Ἑρμῆ͵ ζῆν ἔασον ἐπὶ τοῖς
[5]   κάλλιστά ἐστιν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκοῦν τοῦτο͵     Ἑρμῆ͵ θαυμάζω͵ εἰ μὴ συνίεσαν
[20]   τοῦτο φέρεις; ~ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ~Ὅτι ἐνίκησα͵     Ἑρμῆ͵ καὶ ἠρίστευσα καὶ
[24]   τις εἶναι δοκεῖς. ἀπόλυσον ~αὐτόν͵     Ἑρμῆ͵ καὶ μηκέτι κολαζέσθω. ὅρα
[20]   ἀλλ΄ ἰδοὺ πήρα μοι͵     Ἑρμῆ͵ καὶ τὸ βάκτρον εἰς
[20]   πώγωνα ~καθειμένος; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Φιλόσοφός τις͵     Ἑρμῆ͵ μᾶλλον δὲ γόης καὶ
[20]   ὑμᾶς τὸ ~πορθμεῖον. σοὶ δέ͵     Ἑρμῆ͵ μελήσει τὸ ἀπὸ τούτου
[14]   ἀπολάβοιμι; ~ΧΑΡΩΝ ~Οὐκ ἔστιν ἄλλως͵     Ἑρμῆ. νῦν δὲ ὀλίγοι͵ ὡς
[24]   Χιμαίρας διασπασθήτω͵ δὲ ~τύραννος͵     Ἑρμῆ͵ παρὰ τὸν Τιτυὸν ἀποταθεὶς
[20]   ~Τί͵ Μένιππε; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Κολακείαν͵     Ἑρμῆ͵ πολλὰ ἐν τῷ βίῳ
[20]   ~πορθμεὺς ἄλλους μετελευσόμεθα. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὐπλοεῖτε͵     Ἑρμῆ· προΐωμεν δὲ καὶ ἡμεῖς.
[2]   δεῖπνον. ~ΧΑΡΩΝ ~Πόθεν τοῦτον ἡμῖν͵     Ἑρμῆ͵ τὸν κύνα ἤγαγες; οἷα
[6]   Πυθαγόρας ἐστί. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Χαῖρε͵     Εὔφορβε Ἄπολλον
[20]   πρῶτον͵ εἶτα καὶ ταυτὶ πάντα.     Ζεῦ͵ ὅσην μὲν ~τὴν ἀλαζονείαν
[17]   ἐκείνου νεκρός. τί τοῦτο γελᾷς͵     Ζηνόφαντε; ~καὶ μὴν οὐκ ἔδει
[17]   γὰρ ~ἀποθνήσκοντί μοι. ~ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΗΣ ~Παρῆν͵     Ζηνόφαντε· τὸ δὲ ἐμὸν παράδοξόν
[19]   ~Νῦν μανθάνω σου τὸ κάλλος͵     θαυμάσιε͵ ὅτι παρὰ τῆς χρυσῆς
[13]   γενήσεσθαι; πλὴν ἀλλὰ ταῦτα μέν͵     ~θειότατε͵ μὴ ἐλπίσῃς· οὐ γὰρ
[3]   ἐκείνων ἀφῃρημένοι. ~ΚΡΟΙΣΟΣ ~Πολλῶν γε͵     θεοί͵ καὶ μεγάλων κτημάτων. ~ΜΙΔΑΣ
[16]   ~Ἐπαινῶ ταῦτα. ζῴης ἐπὶ μήκιστον͵     Θούκριτε. ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΟΥ ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΣ
[16]   πρῴην ἐπιγελῶν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Εὖ γε͵     Θούκριτε͵ ζῴης ἐπὶ μήκιστον πλουτῶν
[6]   δὲ Ξέρξης. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εἶτα σέ͵     κάθαρμα͵ Ἑλλὰς ἔφριττε ζευγνύντα
[20]   ἑαυτόν. τί τοῦτο; καὶ δακρύεις͵     κάθαρμα͵ καὶ πρὸς θάνατον ~ἀποδειλιᾷς;
[3]   στασιάζειν ὑμᾶς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Καὶ μήν͵     κάκιστοι Λυδῶν καὶ Φρυγῶν καὶ
[29]   Δί' ἐπὶ τούτοις. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ἀλλ'     καλὲ Μαύσωλε, οὔτε ἰσχὺς
[17]   ἀνδρὶ ἐπιγελᾶν. ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΣ ~Ἀστεῖα γάρ͵     Καλλιδημίδη͵ πέπονθας. γέρων δὲ
[17]   ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΟΥ ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΣ ~Σὺ δὲ͵     Καλλιδημίδη͵ πῶς ἀπέθανες; ἐγὼ μὲν
[11]   Διὸς υἱὸς ὤν; εἰπέ μοι͵     καλλίνικε͵ νεκρὸς εἶ; ἐγὼ γάρ
[29]   καταλέλοιπεν ἀνδρὸς βίον ~βεβιωκὼς ὑψηλότερον,     Καρῶν ἀνδραποδωδέστατε, τοῦ σοῦ μνήματος
[2]   ~ΧΑΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΝΙΠΠΟΥ ~ΧΑΡΩΝ ~Ἀπόδος͵     κατάρατε͵ τὰ πορθμεῖα. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Βόα͵
[18]   τὸν λέοντα. ~ΔΑΜΝΙΠΠΟΣ ~Τί ἀγανακτεῖς͵     Κνήμων; ~ΚΝΗΜΩΝ ~Πυνθάνῃ τι
[21]   ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τί οὖν πέρας ἐγένετο͵     Κράτης; ἀκοῦσαι γὰρ ἄξιον. ~ΚΡΑΤΗΣ
[22]   κατὰ τὴν ὁδόν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Διήγησαι͵     Κράτης· ἔοικας γάρ τινα ἑωρακέναι
[22]   ἐπ΄ αὐτοῖς. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Σὺ μέν͵     Κράτης καὶ Ἀντίσθενες͵ τοιούτων ἐτύχετε
[21]   ἐγὼ σέ. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τίνος ἕνεκα͵     Κράτης; ~ΚΡΑΤΗΣ ~Ἐθεράπευον ἀλλήλους τοῦ
[22]   ~ἵππον. ~ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ ~Πῶς οἷόν τε͵     Κράτης͵ μιᾷ πληγῇ τοῦτο γενέσθαι;
[20]   καὶ σὺ τὸν πλοῦτον ~ἀποθέμενος͵     Κράτων͵ καὶ τὴν μαλακίαν δὲ
[1]   ἰσχυρούς. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Καὶ τοῖς πένησιν,     Λάκων, πολλοὶ δ' εἰσὶ καὶ
[20]   ~ΕΡΜΗΣ ~Καὶ τὸν τῦφον ἀπόρριψον͵     Λάμπιχε͵ καὶ τὴν ὑπεροψίαν· βαρήσει
[20]   Γελῴων τύραννος. ~ΕΡΜΗΣ ~Τί οὖν͵     Λάμπιχε͵ τοσαῦτα ἔχων πάρει; ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ
[25]   ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ἐμὲ δεῖ προκεκρίσθαι σου͵     Λίβυ· ἀμείνων γάρ εἰμι. ~ΑΝΝΙΒΑΣ
[11]   δίδυμοι ὄντες ὁμομήτριοι. ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Οὔκ͵     μάταιε· γὰρ αὐτὸς ἄμφω
[13]   τὴν μνήμην ἰόντα; ~τί δακρύεις͵     μάταιε; οὐδὲ ταῦτά σε
[20]   ~πηδάλιον· εὖ πάθωμεν. τί οἰμώζετε͵     μάταιοι͵ καὶ μάλιστα ~φιλόσοφος
[1]   ἀπάγγελλε ταῦτα ~παρ' ἡμῶν· τί,     μάταιοι, τὸν χρυσὸν φυλάττετε; τί
[20]   θάπτωσί με. ~ΕΡΜΗΣ ~Γεννάδας εἶ͵     Μένιππε. ἀλλ΄ ἐπεὶ καταπεπλεύκαμεν ἡμεῖς͵
[7]   πεφοβημένος. ~ΤΑΝΤΑΛΟΣ ~Οὐδὲ τὸν ἐλλέβορον͵     Μένιππε͵ ἀναίνομαι πιεῖν͵ γένοιτό μοι
[20]   ἐκόμισα εὖ ποιῶν. ~ΕΡΜΗΣ ~Ἔμβαινε͵     Μένιππε ἀνδρῶν ἄριστε͵ καὶ τὴν
[4]   σοι κατεληλυθέναι ἔδοξα; ~ΚΕΡΒΕΡΟΣ ~Μόνος͵     Μένιππε͵ ἀξίως τοῦ γένους͵ καὶ
[6]   ᾅδου πάντα. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Οὐ ῥᾴδιον͵     Μένιππε͵ ἅπαντα· ὅσα μέντοι κεφαλαιώδη͵
[20]   αὐτῷ. ~ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ~Οὐκοῦν καὶ σύ͵     Μένιππε͵ ἀπόθου τὴν ἐλευθερίαν καὶ
[7]   τῇ λίμνῃ ἑστώς; ~ΤΑΝΤΑΛΟΣ ~Ὅτι͵     Μένιππε͵ ἀπόλωλα ὑπὸ τοῦ δίψους.
[20]   τῷ Δαμασίᾳ· σὲ δὲ οὐδείς͵     ~Μένιππε͵ δακρύει͵ καθ΄ ἡσυχίαν δὲ
[10]   ἐκεῖνο ἡμίτομον ἀπελήλυθεν; ~ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ~Χρᾷ͵     Μένιππε͵ ἐν Βοιωτίᾳ. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκ
[5]   γεγόνασιν; ~ΕΡΜΗΣ ~Ἀλλ΄ οὐκ εἶδες͵     Μένιππε͵ ζῶσαν τὴν γυναῖκα· ἔφης
[8]   ~αὐτὰ ἥκεις; ~ΧΕΙΡΩΝ ~Οὐκ ἀηδῶς͵     Μένιππε· γὰρ ἰσοτιμία πάνυ
[6]   ἐξηνθηκώς͵ τίς ~ἐστιν; ΑΙΑΚΟΣ ~Ἐμπεδοκλῆς͵     Μένιππε͵ ἡμίεφθος ἀπὸ τῆς Αἴτνης
[8]   ἀποθανεῖν. ~ΧΕΙΡΩΝ ~Ἀληθῆ ταῦτα ἤκουσας͵     Μένιππε͵ καὶ τέθνηκα͵ ὡς ὁρᾷς͵
[6]   οἱ περὶ σέ; ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Χαρμίδης͵     Μένιππε͵ καὶ Φαῖδρος καὶ
[1]   εἰπεῖν πρὸς αὐτόν, ~ὅτι σοί,     Μένιππε, κελεύει Διογένης, εἴ
[3]   ἐστιν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Τί ταῦτά φασιν͵     Μένιππε; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἀληθῆ͵ Πλούτων·
[6]   τὰ πολλὰ ~δ΄ εἰσαῦθις ὄψει͵     Μένιππε. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἄπιθι· καὶ ταυτὶ
[6]   γὰρ ἅπαντες. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Ἐμὲ ζητεῖς͵     Μένιππε; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Καὶ μάλα͵
[20]   ὑπὸ μάλης ἔχει. ~ΕΡΜΗΣ ~Τί͵     Μένιππε; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Κολακείαν͵ Ἑρμῆ͵
[8]   ~Τί οὖν ἂν πάθοι τις͵     Μένιππε; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὅπερ͵ οἶμαι͵ φασί͵
[6]   κρατῆρας ~ἐνέβαλες; ~ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ ~Μελαγχολία τις͵     Μένιππε. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐ μὰ Δί΄
[6]   ~ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ~Μὴ καὶ σύ γε͵     Μένιππε. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκέτι χρυσοῦς
[30]   ~Οὔκουν ἐγὼ ἐνταῦθα εὐμορφότερός εἰμι͵     Μένιππε; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὔτε σὺ οὔτε
[9]   ἀμείνων ἦν; ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Παρὰ πολύ͵     Μένιππε͵ γυναικεῖος· ἀπραγμονέστερος γάρ.
[30]   τῷ δικαστῇ. ὅρα δὲ σύ͵     Μένιππε͵ ὅντινα καὶ εὐμορφότερον ἡγῇ.
[30]   δικάσει͵ πότερος εὐμορφότερός ἐστιν. εἰπέ͵  ~ὦ   Μένιππε͵ οὐ καλλίων σοι δοκῶ;
[20]   ἀπὸ γῆς βοώντων; ~ΕΡΜΗΣ ~Ναί͵     Μένιππε͵ οὐκ ἀφ΄ ἑνός γε
[20]   λυπεῖ αὐτόν. ~ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ~Σὺ γάρ͵     Μένιππε͵ οὐκ ἄχθῃ ἀποθανών; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[4]   ὁπότ΄ ~ἐθέλοις. ~ΚΕΡΒΕΡΟΣ ~Πόρρωθεν μέν͵     Μένιππε͵ παντάπασιν ἐδόκει ἀτρέπτῳ τῷ
[5]   ὄντα. ~ΕΡΜΗΣ ~Οὐ σχολὴ μέν͵     Μένιππε· πλὴν κατ΄ ἐκεῖνο ἀπόβλεψον͵
[5]   πονοῦντες. ~ΕΡΜΗΣ ~Οὐ σχολή μοι͵     Μένιππε͵ συμφιλοσοφεῖν σοι. ὥστε σὺ
[8]   ὁρᾶν τὸ φῶς; ~ΧΕΙΡΩΝ ~Οὔκ͵     Μένιππε· τὸ γὰρ ἡδὺ ἔγωγε
[2]   ἄγξω σε νὴ τὸν Πλούτωνα͵     μιαρέ͵ ἢν μὴ ἀποδῷς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[24]   δίκαιον. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Ὅμως ἀπόκριναί μοι͵     Μίνως· βραχὺ γάρ τι ἐρήσομαί
[25]   δεσπότην ~ὁμολογοῦντα. εἴρηκα· σὺ δέ͵     Μίνως͵ δίκαζε· ἱκανὰ γὰρ ἀπὸ
[24]   παρὰ ~τὸν βίον. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Ἄκουσον͵     Μίνως͵ εἴ σοι δίκαια δόξω
[25]   ταῦτα φῄς; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ἐχρῆν μέν͵     Μίνως͵ μηδὲν πρὸς ἄνδρα οὕτω
[24]   ~τὴν αἰτίαν. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Εὖ γε͵     Μίνως͵ ὅτι καὶ ἐπιδαψιλεύῃ τῷ
[25]   ἄγων. καὶ τὸ ἀπὸ τούτου͵     Μίνως͵ ὑμεῖς ~ἴστε ὅσους ὑμῖν
[25]   λέγε. ~ΑΝΝΙΒΑΣ ~Ἓν μὲν τοῦτο͵     Μίνως͵ ὠνάμην͵ ὅτι ἐνταῦθα καὶ
[6]   ἄριστοι τῶν ~Ἑλλήνων. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Βαβαί͵     Ὅμηρε͵ οἷά σοι τῶν ῥαψῳδιῶν
[12]   ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ἀλλ΄ οἱ Σκύθαι γε͵     πάτερ͵ καὶ οἱ Ἰνδῶν ἐλέφαντες
[12]   ταῦτα. ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Τὸ φιλοκίνδυνον δέ͵     πάτερ͵ οὐκ ἐπαινεῖς καὶ τὸ
[12]   ὤν. ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐδ΄ αὐτὸς ἠγνόουν͵     πάτερ͵ ὡς Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου
[16]   ~ΤΕΡΨΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ~ΤΕΡΨΙΩΝ ~Τοῦτο͵     Πλούτων͵ δίκαιον͵ ἐμὲ μὲν τεθνάναι
[28]   ~Ἀλλ΄ οὐ φέρω τὴν διατριβήν͵     Πλούτων· ἠράσθης δὲ καὶ αὐτὸς
[16]   τοὺς κόλακας. ~ΤΕΡΨΙΩΝ ~Τοῦτο μέν͵     Πλούτων͵ καὶ ἐμοὶ ἥδιστον ἤδη͵
[3]   ΚΑΤΑ ΜΕΝΙΠΠΟΥ ~ΚΡΟΙΣΟΣ ~Οὐ φέρομεν͵     Πλούτων͵ Μένιππον τουτονὶ τὸν κύνα
[15]   κακοὶ κακῶς ἀποθανόντες. ~ΕΡΜΗΣ ~Ἀμέλησον͵     Πλούτων· μετελεύσομαι γάρ σοι ἤδη
[3]   φασιν͵ Μένιππε; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἀληθῆ͵     Πλούτων· μισῶ γὰρ αὐτοὺς ἀγεννεῖς
[3]   στερόμενοι. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Καὶ σὺ μωραίνεις͵     Πλούτων͵ ὁμόψηφος ὢν τοῖς τούτων
[28]   γέγονε πώποτε. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Ἀναμνήσω σε͵     Πλούτων· Ὀρφεῖ γὰρ δι΄ Ἀναμνήσω
[28]   Ὀρφεῖ γὰρ δι΄ Ἀναμνήσω σε͵     ~Πλούτων· Ὀρφεῖ γὰρ δι΄ αὐτὴν
[19]   ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΥ ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Ηκεις ποτέ͵     Πολύστρατε͵ καὶ σὺ παρ΄ ἡμᾶς
[19]   γῆς τὰ κάλλιστα. ΣΙΜΥΛΟΣ Ἐτυράννησας͵  ~ὦ   Πολύστρατε͵ μετ΄ ἐμέ; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Οὔκ͵
[19]   Φρύγα. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Ἀμφὶ πόσα ἔτη͵     Πολύστρατε; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Σχεδὸν ἀμφὶ τὰ
[14]   ~ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΩΝΟΣ ~ΕΡΜΗΣ ~Λογισώμεθα͵     πορθμεῦ͵ εἰ δοκεῖ͵ ὁπόσα μοι
[20]   ἀνεσπάσθω͵ πέτασον τὸ ἱστίον͵ εὔθυνε͵     πορθμεῦ͵ τὸ ~πηδάλιον· εὖ πάθωμεν.
[27]   θανάτου δέ σοι ~οὐδένα ἄλλον͵     Πρωτεσίλαε͵ σεαυτόν͵ ὃς ἐκλαθόμενος
[27]   τῶν ~χειρῶν. ~ΠΑΡΙΣ ~Ἄδικα ποιῶν͵     Πρωτεσίλαε͵ καὶ ταῦτα ὁμότεχνον ὄντα
[28]   ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Τοῦτον μὲν τὸν ἔρωτα͵     Πρωτεσίλαε͵ πάντες νεκροὶ ἐρῶσιν͵ πλὴν
[27]   ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ ~ΑΙΑΚΟΣ ~Τί ἄγχεις͵     Πρωτεσίλαε͵ τὴν Ἑλένην προσπεσών; ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
[28]   καταβῆναι πάλιν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Οὐκ ἔπιες͵     Πρωτεσίλαε͵ τὸ Λήθης ὕδωρ; ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
[19]   χρυσῆς ~Ἀφροδίτης ἦν. ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Ἀτάρ͵     Σιμύλε͵ οὐκ ὀλίγα τῶν ἐραστῶν
[19]   ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Ὀκτὼ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα͵     Σιμύλε. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Πῶς δαὶ τὰ
[29]   ~Καὶ ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ μέν,     Σινωπεῦ, ὃς ἐβασίλευσα Καρίας μὲν
[25]   ~ΜΙΝΩΣ ~Νὴ Δί΄ εὐγνώμονα φῄς͵     Σκιπίων· ὥστε πρῶτος μὲν κεκρίσθω
[6]   δὲ τί φρονοῦσιν; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὐδαίμων͵     Σώκρατες͵ ἄνθρωπος εἶ τά γε
[6]   τοῦ Κλεινίου. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὖ γε͵     Σώκρατες͵ ὅτι κἀνταῦθα μέτει τὴν
[6]   Μένιππε; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Καὶ μάλα͵     Σώκρατες. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Τί τὰ ἐν
[24]   εὐεργέτην ἀναγραπτέον; ~ΜΙΝΩΣ ~Τὸν πέμψαντα͵     Σώστρατε· διάκονος γὰρ κομίσας
[24]   ἀκούσω αὖθις; οὐ γὰρ ἐξελήλεγξαι͵     Σώστρατε͵ πονηρὸς ὢν ~καὶ τοσούτους
[7]   μοι. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τεράστιόν τι πάσχεις͵     Τάνταλε. ἀτὰρ εἰπέ μοι͵ τί
[7]   ΚΑΙ ΤΑΝΤΑΛΟΥ ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τί κλάεις͵     Τάνταλε; τί σεαυτὸν ὀδύρῃ
[7]   πιεῖν μηδὲν δεόμενον. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ληρεῖς͵     Τάνταλε͵ καὶ ὡς ἀληθῶς ποτοῦ
[7]   γένοιτό μοι μόνον. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Θάρρει͵     Τάνταλε͵ ὡς οὔτε σὺ οὔτε
[9]   Μένιππε͵ ἐρωτᾷς; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐδὲν χαλεπόν͵     Τειρεσία· πλὴν ἀπόκριναι͵ εἴ σοι
[9]   ἐξετάζεσθαι. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐ γὰρ ἀκήκοας͵     Τειρεσία͵ τῆς Εὐριπίδου Μηδείας͵ οἷα
[9]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐ χρὴ γὰρ ἀπιστεῖν͵     Τειρεσία͵ τοῖς τοιούτοις͵ ἀλλὰ καθάπερ
[9]   ~τὴν συμφοράν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἔτι ἔχῃ͵     Τειρεσία͵ τῶν ψευσμάτων; ἀλλὰ κατὰ
[16]   ἔτι; ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Δικαιότατον μὲν οὖν͵     Τερψίων͵ εἴ γε μὲν
[16]   Χαροιάδης ~προτεθνήξεται Θουκρίτου. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Θάρρει͵     Τερψίων· καὶ Φείδων γὰρ καὶ
[16]   παραχωρήσαντα τοῖς νέοις; ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Καινά͵     Τερψίων͵ νομοθετεῖς͵ τὸν μηκέτι τῷ
[16]   πολλάκις ~ἐκφέρει. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Ταῦτα μέν͵     Τερψίων͵ πολὺ συνετώτερα γίνεται ἤπερ
[10]   ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Σφὼ μέντοι͵     Τροφώνιε καὶ Ἀμφίλοχε͵ νεκροὶ ὄντες
[10]   ἐν Βοιωτίᾳ. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκ οἶδα͵     Τροφώνιε͵ τι καὶ λέγεις·
[1]   ἀπαγγελῶ. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τοῖς πλουσίοις δ'     φίλτατον Πολυδεύκιον, ἀπάγγελλε ταῦτα ~παρ'
[2]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Βόα͵ εἰ τοῦτό σοι͵     Χάρων͵ ἥδιον. ~ΧΑΡΩΝ ~Ἀπόδος͵ φημί͵
[14]   πλὴν ~ἀλλ΄ οἱ μὲν παλαιοί͵     Χάρων͵ οἶσθα οἷοι παρεγίγνοντο͵ ἀνδρεῖοι
[2]   ~ᾄδων οἰμωζόντων ἐκείνων. ~ΕΡΜΗΣ ~Ἀγνοεῖς,     Χάρων͵ ὅντινα ἄνδρα διεπόρθμευσας; ἐλεύθερον
[8]   τούτων ἁπάντων ~ἐσμέν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὅρα͵     Χείρων͵ μὴ περιπίπτῃς σεαυτῷ καὶ
[8]   τερπνὸν ἦν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὖ λέγεις͵     Χείρων. τὰ ἐν ᾅδου δὲ
[8]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΟΣ ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ηκουσα͵     Χείρων͵ ὡς θεὸς ὢν ἐπεθύμησας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006