Alphabétiquement     [«   »]
τοσούτους 3
τοσούτῳ 1
τότε 7
τοῦ 83
τοῦθ 1
τοὐλάχιστον 1
τοὐναντίον 1
Fréquences     [«    »]
73 ἐν
62
59 ὡς
83 τοῦ
88 τὰ
91 ΜΕΝΙΠΠΟΣ
96 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

τοῦ


Dialogue
[2]   καὶ πληγὰς ἐπὶ τούτῳ παρὰ  τοῦ   Αἰακοῦ ~προσλάβω. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Μὴ ἐνόχλει
[12]   ἠγνόουν͵ πάτερ͵ ὡς Φιλίππου  τοῦ   Ἀμύντου υἱός εἰμι͵ ~ἀλλ΄ ἐδεξάμην
[22]   ὁρᾷς οἷόν τι ἐγένετο͵ οὐ  τοῦ   ~ἀνδρός͵ ἀλλὰ τοῦ ἵππου μᾶλλον
[23]   γάρ μοι ἦν πανοπλία  τοῦ   ἀνεψιοῦ γε ~οὖσα. καὶ ὑμεῖς
[16]   διατάττων. ταῦτα γοῦν μοι καὶ  τοῦ   ~ἀποθανεῖν αἴτια γεγένηται͵ ἀγρυπνία καὶ
[22]   τῇ πέλτῃ μὲν ὑποδὺς ἀποσείεται  τοῦ   ~Ἀρσάκου τὸν κοντόν͵ ὑποθεὶς δὲ
[26]   τὸ δύστηνον ἐκεῖνο δοξάριον ~προετίμων  τοῦ   βίου͵ νῦν δὲ συνίημι ἤδη
[16]   τῷ πλούτῳ αὐτὸν ~δυνάμενον ἀπελθεῖν  τοῦ   βίου παραχωρήσαντα τοῖς νέοις; ~ΠΛΟΥΤΩΝ
[22]   ἆρα τὸ φίλτρον αὐτοὺς ἔχει  τοῦ   βίου; τοῦτον οὖν ~τὸν ὑπέργηρων
[22]   δὲ καὶ Ἀρσάκης ἐκ  τοῦ   ~βουβῶνος διαμπὰξ ἄχρι ὑπὸ τὴν
[4]   ~ΚΕΡΒΕΡΟΣ ~Μόνος͵ Μένιππε͵ ἀξίως  τοῦ   γένους͵ καὶ Διογένης πρὸ σοῦ͵
[19]   πού τινα τῶν ἀπὸ  ~τοῦ   γένους; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Οὐ μὰ Δία͵
[21]   δυναμένου͵ οἷόν τι πάσχουσιν αἱ  τοῦ   Δαναοῦ αὗται παρθένοι ~εἰς τὸν
[12]   μόνον ἀκούσας͵ ὅτι ἀπέσχου ~τῆς  τοῦ   Δαρείου γυναικὸς καλῆς οὔσης͵ καὶ
[25]   ~ΣΚΙΠΙΩΝ ~Ἀλεξάνδρου μὲν ἥττων εἶναι͵  τοῦ   δὲ Ἀννίβου ἀμείνων͵ ὃς ἐδίωξα
[24]   παραδείγματι. ἢν δέ τις ~ἀποστείλαντος  τοῦ   δεσπότου ἥκῃ αὐτὸς χρυσὸν
[11]   ἐκεῖνο πᾶν͵ δὲ ἦν  τοῦ   Διός͵ ἐν ~οὐρανῷ σύνεστι τοῖς
[12]   οὐκ ἂν ~ἐγέλασεν ὁρῶν τὸν  τοῦ   Διὸς υἱὸν ἀποψύχοντα͵ δεόμενον τῶν
[11]   ὑπ΄ Ἀμφιτρύωνι͵ τὸν δὲ παρὰ  τοῦ   Διός͵ ὥστε ~ἐλελήθειτε δίδυμοι ὄντες
[7]   ~Ὅτι͵ Μένιππε͵ ἀπόλωλα ὑπὸ  τοῦ   δίψους. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὕτως ἀργὸς εἶ͵
[28]   ἐν τῇ ~ἀποβάσει ἀπέθανον ὑπὸ  τοῦ   Ἕκτορος. οὖν ἔρως τῆς
[29]   τὸ σὸν κρανίον προτιμηθείη ἂν  τοῦ   ἐμοῦ· φαλακρὰ γὰρ ἄμφω ~καὶ
[27]   δίκαια· φήσει γὰρ ~αὐτὸς μὲν  τοῦ   ἐρᾶν τῷ Πάριδι ἴσως γεγενῆσθαι
[22]   ~κατιόντας καὶ ἐπὶ τράχηλον ὠθοῦντος  τοῦ   Ἑρμοῦ ὅμως ἀντιβαίνοντας καὶ ~ὑπτίους
[27]   ~ΑΙΑΚΟΣ ~Ἐγώ σοι καὶ περὶ  τοῦ   Ἔρωτος ἀποκρινοῦμαι τὰ δίκαια· φήσει
[16]   ἐρωμένων συνέντες ~ὑμῶν τὴν πανουργίαν  τοῦ   ἔρωτος͵ ἢν καὶ τύχωσι παῖδας
[28]   αὐτῶν τύχοι. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Ἀλλ΄ οὐ  τοῦ   ζῆν͵ Ἀϊδωνεῦ͵ ἐρῶ ἔγωγε͵ τῆς
[27]   τῷ Πάριδι ἴσως γεγενῆσθαι αἴτιος͵  τοῦ   θανάτου δέ σοι ~οὐδένα ἄλλον͵
[8]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τίς δαί σε ἔρως  τοῦ   θανάτου ἔσχεν͵ ἀνεράστου τοῖς πολλοῖς
[3]   ~καὶ ἐλευθέροις ἀνδράσιν ἐντρυφῶντες καὶ  τοῦ   θανάτου παράπαν οὐ ~μνημονεύοντες· τοιγαροῦν
[26]   τὸν Ὀδυσσέα σοι εἴρηται περὶ  τοῦ   ~θανάτου͵ ὡς ἀγεννῆ καὶ ἀνάξια
[12]   ἐκείνην ἐπικερτομοῦντας͵ ὁρῶντας τὸν νεκρὸν  τοῦ   θεοῦ ~ἐκτάδην κείμενον͵ μυδῶντα ἤδη
[11]   αὐτοῦ. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Πῶς λέγεις; εἴδωλον  τοῦ   θεοῦ; καὶ δυνατὸν ἐξ ἡμισείας
[30]   ταύτῃ μόνον ἄρα διακρίνοιτο ἀπὸ  τοῦ   Θερσίτου ~κρανίου, ὅτι εὔθρυπτον τὸ
[20]   Δαμασίου μήτηρ κωκύουσα ~ἐξάρχει  τοῦ   θρήνου σὺν γυναιξὶν ἐπὶ τῷ
[17]   ὅτι παράσιτος ὢν ~Δεινίου πλέον  τοῦ   ἱκανοῦ ἐμφαγὼν ἀπεπνίγην͵ οἶσθα· παρῆς
[22]   ἐγένετο͵ οὐ τοῦ ~ἀνδρός͵ ἀλλὰ  τοῦ   ἵππου μᾶλλον τὸ ἔργον. ἠγανάκτει
[14]   δύο. ~ΕΡΜΗΣ ~Καὶ ἀκέστραν ὑπὲρ  τοῦ   ἱστίου· πέντε ὀβολοὺς ἐγὼ κατέβαλον.
[29]   ἐς τὸ ~ἀκριβέστατον εἰκασμένων λίθου  τοῦ   καλλίστου, οἷον οὐδὲ νεὼν εὕροι
[1]   ἡμῖν κόνις, φασί, κρανία γυμνὰ  ~τοῦ   κάλλους. ~ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ~Οὐ χαλεπὸν οὐδὲ
[26]   τινα Φρύγα δειλὸν καὶ πέρα  ~τοῦ   καλῶς ἔχοντος φιλόζῳον ἴσως ἐχρῆν
[6]   Μένιππε͵ καὶ Φαῖδρος καὶ  τοῦ   Κλεινίου. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὖ γε͵
[21]   Κράτης; ~ΚΡΑΤΗΣ ~Ἐθεράπευον ἀλλήλους  τοῦ   κλήρου ἕνεκα ἑκάτερος ἡλικιῶται ὄντες͵
[26]   Ἀχιλλεῦ· τὸ γὰρ ἀνωφελὲς  τοῦ   λέγειν ὁρῶμεν· ~σιωπᾶν γὰρ καὶ
[9]   τὴν ~Δάφνην τὴν  τοῦ   Λυκάονος θυγατέρα; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ην που
[29]   ἀδελφῆς κατεσκευασμένον, Διογένης δὲ  ~τοῦ   μὲν σώματος εἰ καί τινα
[2]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ  τοῦ   μὴ ἔχοντος. ~ΧΑΡΩΝ ~Ἔστι δέ
[12]   ἐψευσάμην ἄπιστον ἔπραξά τι  τοῦ   νικᾶν ἕνεκα. καὶ τοὺς ~Ἕλληνας
[27]   δικαιότερον τὸν Πάριν͵ ὃς ἐμοῦ  τοῦ   ξένου ~τὴν γυναῖκα παρὰ πάντα
[14]   δὲ φαρμάκῳ ~τις ὑπὸ  τοῦ   παιδὸς ἀποθανὼν ὑπὸ τῆς
[22]   συγκατῄεσαν͵ ~ὁ μὲν Δᾶμις ὑπὸ  τοῦ   παιδὸς ἐκ φαρμάκων ἀποθανών͵
[28]   ἀπεργάσασθαι αὐτὸν͵ οἷος ἦν ἐκ  τοῦ   παστοῦ. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Ἐπεὶ Φερσεφόνῃ συνδοκεῖ͵
[25]   τεταραγμένην κατέσχον καὶ τοὺς φονέας  τοῦ   ~πατρὸς μετῆλθον͵ κᾆτα φοβήσας τὴν
[7]   μοι͵ τί δαὶ καὶ δέῃ  τοῦ   ~πιεῖν; οὐ γὰρ σῶμα ἔχεις͵
[6]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΑΙΑΚΟΥ ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Πρὸς  τοῦ   Πλούτωνος͵ Αἰακέ͵ περιήγησαί μοι
[4]   αὐτὸν δακὼν τῷ ~κωνείῳ κατέσπασα  τοῦ   ποδός͵ ὥσπερ τὰ βρέφη ἐκώκυεν
[12]   τρωθείης͵ ~καὶ βλέποιέν σε φοράδην  τοῦ   πολέμου ἐκκομιζόμενον͵ αἵματι ῥεόμενον͵ ~οἰμώζοντα
[25]   Καπύῃ ἑταίραις συνὼν καὶ ~τοὺς  τοῦ   πολέμου καιροὺς θαυμάσιος καθηδυπαθῶν.
[21]   ~ἥξουσι κομίζοντες καὶ τοῦτον ἄχρι  τοῦ   πορθμέως. ~ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ
[22]   χρεών͵ καὶ ταῦτα ~ἡλικιώτης ὢν  τοῦ   πορθμέως. τί οὖν ἄν τις
[7]   ἔσται; δέδιας μὴ ἐνδείᾳ  τοῦ   ποτοῦ ~ἀποθάνῃς; οὐχ ὁρῶ γὰρ
[26]   δὲ ~παραμυθίαν καὶ κοινωνία  τοῦ   πράγματος καὶ τὸ μὴ μόνον
[4]   ἦν καὶ οὐκ ἀληθῶς κατεφρόνει  τοῦ   ~πράγματος; ~ΚΕΡΒΕΡΟΣ ~Οὔκ͵ ἀλλ΄ ἐπείπερ
[1]   μέλανα ὄμματα ἐρύθημα ἐπὶ  τοῦ   προσώπου ἔτι ἔστιν νεῦρα
[21]   ἀλήθειαν͵ ἐξέπιπτεν εὐθὺς καὶ διέρρει͵  τοῦ   πυθμένος ~στέγειν οὐ δυναμένου͵ οἷόν
[11]   καὶ ὢν τυγχάνεις; ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Διογένους  τοῦ   Σινωπέως εἴδωλον͵ αὐτὸς δὲ οὐ
[14]   ~ΕΡΜΗΣ ~Καὶ κηρὸν ὡς ἐπιπλάσαι  τοῦ   σκαφιδίου τὰ ἀνεῳγότα καὶ ἥλους
[11]   τεθνεώς; ἀτὰρ εἰπέ μοι πρὸς  τοῦ   σοῦ Ἡρακλέους͵ ὁπότε ἐκεῖνος ἔζη͵
[29]   ~βεβιωκὼς ὑψηλότερον, Καρῶν ἀνδραποδωδέστατε,  τοῦ   σοῦ μνήματος ~καὶ ἐν βεβαιοτέρῳ
[4]   καὶ τοῦτο ~ἐμφῆναι τοῖς ἔξω  τοῦ   στομίου ἑστῶσιν ἐθέλων͵ ἐπεὶ δὲ
[13]   λίμνην καὶ εἰς τὸ εἴσω  τοῦ   στομίου παρελθόντων· οὐ ~γὰρ ἀμελὴς
[10]   ταῖν χεροῖν ἔχων εἰσερπύσω διὰ  τοῦ   στομίου ~ταπεινοῦ ὄντος ἐς τὸ
[4]   τοιούτων εἰπεῖν ἂν ἔχοιμι͵ ἕως  τοῦ   στομίου ~τολμηροὶ καὶ ἀνδρεῖοι͵ τὰ
[12]   ποτε τὸν βασιλέα καὶ προκινδυνεύειν  τοῦ   στρατοῦ͵ ἀλλ΄ ὅτι ~σοι τὸ
[20]   σεμνὸς δὲ οὗτος ἀπό γε  τοῦ   σχήματος καὶ βρενθυόμενος͵ τὰς
[29]   τῷ κάλλει καὶ τῷ βάρει  τοῦ   τάφου; ~ΜΑΥΣΩΛΟΣ ~Νὴ Δί' ἐπὶ
[18]   οἶδα· ἐγὼ γοῦν ~ἄφνω ἀπέθανον  τοῦ   τέγους μοι ἐπιπεσόντος͵ καὶ νῦν
[12]   ἐν Ὀξυδράκαις ~πρῶτον καθαλέσθαι ἐντὸς  τοῦ   τείχους καὶ τοσαῦτα λαβεῖν τραύματα;
[22]   πρὸ τῶν ἄλλων͵ ἀπὸ ~δὲ  τοῦ   τυχόντος παιδισκαρίου καὶ δακρύων ἐπιπλάστων
[7]   ὥσπερ σὺ ἐκ καταδίκης διψῶσι  τοῦ   ~ὕδατος αὐτοὺς οὐχ ὑπομένοντος. ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ
[24]   δὲ τυράννῳ͵ τίνα αἰτιάσῃ  τοῦ   φόνου; ~ΜΙΝΩΣ ~Δῆλον ὡς τὸν
[4]   ἐθέλων͵ ἐπεὶ δὲ κατέκυψεν εἴσω  ~τοῦ   χάσματος καὶ εἶδε τὸν ζόφον͵
[3]   τῶν ~ἄνω͵ Μίδας μὲν οὑτοσὶ  τοῦ   χρυσίου͵ Σαρδανάπαλλος δὲ τῆς πολλῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006