Alphabétiquement     [«   »]
γὰρ 118
γάρ 26
γαστέρα 1
γε 52
γεγάμηκεν 1
γεγενημένον 1
γεγενημένος 1
Fréquences     [«    »]
51 ἂν
51 οὐ
50 τοὺς
52 γε
52 τῆς
55 τῷ
57 ταῦτα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

γε


Dialogue
[1]   Λακεδαιμονίων λέγε· οὐ γὰρ ἀνέξομαί  γε.   ~δὲ πρὸς τοὺς ἄλλους
[6]   τοὺς σοφούς; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Νὴ Δία  γε.   ~ΑΙΑΚΟΣ ~Πρῶτος οὗτός σοι
[25]   Φιλίππου. ~ΜΙΝΩΣ ~Νὴ Δία ἔνδοξοί  γε   ἀμφότεροι. ἀλλὰ περὶ τίνος ὑμῖν
[20]   ~ΕΡΜΗΣ ~Ὁ πέλεκυς ἱκανός. εὖ  γε.   ἀνθρωπινώτερος νῦν ἀναπέφηνας ~ἀποθέμενος σαυτοῦ
[12]   ~ΦΙΛΙΠΠΟΣ ~Τίνων δὲ ἐκράτησας σύ  γε   ἀξιομάχων ἀνδρῶν͵ ὃς δειλοῖς ἀεὶ
[13]   καὶ τεχνίτης. πλὴν ἀλλὰ τοῦτό  γε   ἀπολέλαυκα τῆς σοφίας ~αὐτοῦ͵ τὸ
[24]   κολασθήσομαι. ~ΜΙΝΩΣ ~Καὶ πάνυ͵ εἴ  γε   ἀποτίνειν τὴν ἀξίαν δίκαιον. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ
[2]   σοι. ~ΕΡΜΗΣ ~Νὴ Δί΄ ὀναίμην  γε͵   εἰ μέλλω καὶ ὑπερεκτίνειν τῶν
[24]   ἀγαθοῖς; οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνό  γε   εἰπεῖν ἔχοι τις ~ὡς ἀντιλέγειν
[13]   τῆς λύπης ὑποθήσομαι. ἐπεὶ ~ἐνταῦθά  γε   ἐλλέβορος οὐ φύεται͵ σὺ δὲ
[7]   ἀληθῶς ποτοῦ δεῖσθαι δοκεῖς͵ ἀκράτου  γε   ~ἐλλεβόρου νὴ Δία͵ ὅστις τοὐναντίον
[13]   ἀγαθοῖς ἐκείνοις͵ κατηριθμήσω ~μικρῷ  γε   ἔμπροσθεν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ἀλλ΄ οἶσθα
[2]   ~Οὐκ ἀποστήσομαί σου. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τούτου  γε   ἕνεκα νεωλκήσας τὸ πορθμεῖον παράμενε·
[17]   Ζηνόφαντε; ~καὶ μὴν οὐκ ἔδει  γε   ἑταίρῳ ἀνδρὶ ἐπιγελᾶν. ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΣ ~Ἀστεῖα
[16]   γε· τὸ τελευταῖον εἰδέναι  γε   ἐχρῆν͵ ~πότε καὶ τεθνήξεται τῶν
[16]   ~νεανίσκους· ἄνω γὰρ ποταμῶν τοῦτό  γε·   τὸ τελευταῖον εἰδέναι γε
[20]   Κράτωνι τούτῳ. καὶ νὴ Δία  γε   Δαμασίου μήτηρ κωκύουσα ~ἐξάρχει
[13]   Κέρβερος εὐκαταφρόνητος. ἐκεῖνο δέ  γε   ~ἡδέως ἂν μάθοιμι παρὰ σοῦ͵
[22]   πόρρωθεν τοὺς ~ἀφικνουμένους. βαβαί͵ πολλοί  γε   καὶ ποικίλοι καὶ πάντες δακρύοντες
[2]   πορθμεῖον παράμενε· πλὴν ἀλλ΄  γε   ~μὴ ἔχω͵ πῶς ἂν λάβοις;
[19]   λέγεις. ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Καὶ μὴν πρόδηλός  γε   ἔρως οὑτοσὶ πολὺς ὢν
[16]   μὲν οὖν͵ Τερψίων͵ εἴ  γε   μὲν ζῇ μηδένα εὐχόμενος
[17]   ~γεγενημένον ἐγέλα καὶ αὐτός͵ οἷά  γε   οἰνοχόος εἴργασται. ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΣ ~Πλὴν
[15]   ~βεβίωκεν͵ ἐπιμετρήσας ἄλλα τοσαῦτα͵ εἴ  γε   οἷόν τε ἦν͵ καὶ ἔτι
[6]   προσπτύσομαί γε πάντως αὐτῷ ἀνδρογύνῳ  γε   ὄντι. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Βούλει σοὶ ἐπιδείξω
[23]   ~κληρονομίαν τῶν ὅπλων παραδοῦναι συγγενεῖ  γε   ὄντι͵ φέρουσα ἐς τὸ ~κοινὸν
[22]   ἠξίου ἱππεὺς κατιέναι. δέ  γε   Ὀροίτης καὶ πάνυ ~ἁπαλὸς ἦν
[23]   ἦν πανοπλία τοῦ ἀνεψιοῦ  γε   ~οὖσα. καὶ ὑμεῖς οἱ ἄλλοι
[3]   δὲ ἐγὼ τρυφῆς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὖ  γε͵   οὕτω ποιεῖτε· ὀδύρεσθε μὲν ὑμεῖς͵
[6]   ὄν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκοῦν ἀλλὰ προσπτύσομαί  γε   πάντως αὐτῷ ἀνδρογύνῳ γε ὄντι.
[16]   τῶν ~τοιούτων καταγελῶν͵ μηδὲ πρότερόν  γε   σὺ ἀποθάνοις προπέμψας ~πάντας
[6]   νέων φιλοσοφεῖν λέγουσι͵ καὶ τά  γε   σχήματα αὐτὰ καὶ ~τὰ βαδίσματα
[20]   εἶναι τῶν ἄλλων· ὡς εἴ  γε   ταῦτα πάντα ἔχων ἐμβαίης͵ ~ποία
[16]   λοιποὺς ἔχοντα͵ μόγις ὁρῶντα͵ οἰκέταις  γε   ~τέτταρσιν ἐπικεκυφότα͵ κορύζης μὲν τὴν
[23]   κρατεῖν ἁπάντων; ~ΑΙΑΣ ~Ναί͵ τά  γε   τοιαῦτα· οἰκεία γάρ μοι ἦν
[6]   Σώκρατες͵ ἄνθρωπος εἶ τά  γε   τοιαῦτα. πάντες γοῦν σε ~θαυμάσιον
[30]   καὶ εὐμορφότερον ἡγῇ. ~ΝΙΡΕΥΣ ~Ἐμέ  γε   τὸν Ἀγλαΐας καὶ Χάροπος͵ ὃς
[20]   ~ὁ σεμνὸς δὲ οὗτος ἀπό  γε   τοῦ σχήματος καὶ βρενθυόμενος͵
[20]   μικρολογίαν͵ νὴ Δία καὶ χρυσίον  γε   τουτὶ καὶ ἡδυπάθειαν δὲ καὶ
[1]   ἐπισκώπτει. ~ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ~Ῥᾴδιον εὑρεῖν ἀπό  γε   τούτων. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Βούλει καὶ πρὸς
[15]   τοιαῦτα εὐχόμενοι ὅμως ~θεραπεύουσιν ἔν  γε   τῷ φανερῷ͵ καὶ νοσοῦντος
[19]   ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Νὴ Δία͵ τοὺς ἀρίστους  γε   τῶν ἐν τῇ πόλει· καὶ
[4]   θεαταί. ~καὶ ὅλως περὶ πάντων  γε   τῶν τοιούτων εἰπεῖν ἂν ἔχοιμι͵
[21]   εἴτε ἀπὸ τῶν ὀνειράτων͵ ὥς  γε   ~Χαλδαίων παῖδες͵ ἀλλὰ καὶ
[20]   Μένιππε͵ οὐκ ἀφ΄ ἑνός  γε   χώρου͵ ἀλλ΄ οἱ μὲν εἰς
[3]   πάντων ἐκείνων ἀφῃρημένοι. ~ΚΡΟΙΣΟΣ ~Πολλῶν  γε͵   θεοί͵ καὶ μεγάλων κτημάτων.
[16]   θαπτομένῳ πρῴην ἐπιγελῶν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Εὖ  γε͵   Θούκριτε͵ ζῴης ἐπὶ μήκιστον
[6]   θέλῃς. ~ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ~Μὴ καὶ σύ  γε͵   Μένιππε. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκέτι χρυσοῦς
[24]   παρασχόντι ~τὴν αἰτίαν. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Εὖ  γε͵   Μίνως͵ ὅτι καὶ ἐπιδαψιλεύῃ
[12]   φυγόντων; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ἀλλ΄ οἱ Σκύθαι  γε͵   πάτερ͵ καὶ οἱ Ἰνδῶν
[6]   τοῦ Κλεινίου. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὖ  γε͵   Σώκρατες͵ ὅτι κἀνταῦθα μέτει
[12]   ~οὐ γὰρ ἂν τεθνήκεις Ἄμμωνός  γε   ὤν. ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐδ΄ αὐτὸς ἠγνόουν͵
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006