Alphabétiquement     [«   »]
Αλλ 1
ἀλλ 34
Ἀλλ 12
ἀλλὰ 50
Ἀλλὰ 7
ἄλλα 8
ἄλλας 1
Fréquences     [«    »]
48 μὴ
49 οἱ
47 σοι
50 ἀλλὰ
50 εἰ
50 οὖν
50 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

ἀλλὰ


Dialogue
[15]   τοιοῦτον. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Οὐ μὲν οὖν͵  ἀλλὰ   δικαιότατον· τί γὰρ ἐκεῖνοι παθόντες
[27]   ~ΜΕΝΕΛΑΟΣ ~Οὐκ ἐμέ͵ βέλτιστε͵  ἀλλὰ   δικαιότερον τὸν Πάριν͵ ὃς ἐμοῦ
[27]   οὐ ~γὰρ ἐγὼ τούτων αἴτιος͵  ἀλλὰ   Μοῖρα καὶ τὸ ἐξ
[12]   φρονοῦσιν οἱ ἄνθρωποι περὶ ἐμοῦ͵  ἀλλὰ   Ἡρακλεῖ καὶ ~Διονύσῳ ἐνάμιλλον τιθέασί
[9]   ἀπιστεῖν͵ Τειρεσία͵ τοῖς τοιούτοις͵  ἀλλὰ   καθάπερ τινὰ ~βλᾶκα μὴ ἐξετάζοντα͵
[4]   θεὸν ~ὄντα μὴ ὑλακτεῖν μόνον͵  ἀλλὰ   καὶ ἀνθρωπίνως φθέγγεσθαι͵ ὁπότ΄ ~ἐθέλοις.
[3]   ~οἷς οὐκ ἀπέχρησεν βιῶναι κακῶς͵  ἀλλὰ   καὶ ἀποθανόντες ἔτι μέμνηνται ~καὶ
[18]   δελέατι συγκατασπάσας. ~ΔΑΜΝΙΠΠΟΣ ~Οὐ μόνον͵  ἀλλὰ   καὶ αὐτόν σε τὸν ἁλιέα·
[8]   γὰρ ἐν τῷ ~αὐτῷ ἀεὶ͵  ἀλλὰ   καὶ ἐν τῷ μὴ μετασχεῖν
[20]   τῶν ἄλλων ~γελᾷς. ~ΕΡΜΗΣ ~Μηδαμῶς͵  ἀλλὰ   καὶ ἔχε ταῦτα͵ κοῦφα γὰρ
[20]   λόγους ἀκανθώδεις καὶ ἐννοίας πολυπλόκους͵  ~ἀλλὰ   καὶ ματαιοπονίαν μάλα πολλὴν καὶ
[25]   ~μηδὲ τὰ ἐν Ἀρβήλοις διηγήσωμαι͵  ἀλλὰ   καὶ μέχρι Ἰνδῶν ἦλθον καὶ
[21]   ὀνειράτων͵ ὥς γε ~Χαλδαίων παῖδες͵  ἀλλὰ   καὶ Πύθιος αὐτὸς ἄρτι
[22]   τῶν νεογνῶν τούτων καὶ νηπίων.  ἀλλὰ   καὶ οἱ πάνυ γέροντες ~ὀδύρονται.
[24]   ἐπερωτήσεως͵ ~διότι οὐ λῃστὴς μόνον͵  ἀλλὰ   καὶ σοφιστής τις εἶναι δοκεῖς.
[20]   καὶ τὴν ἐφεστρίδα. ~ΕΡΜΗΣ ~Οὐδαμῶς͵  ἀλλὰ   καὶ ταῦτα ἄφες. ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ ~Εἶεν.
[20]   τὸν ἕτερον πόδα ὑπερθεὶς ~μόνον·  ἀλλὰ   καὶ τοὺς στεφάνους τούτους ἀπόρριψον
[9]   ἔχῃ͵ Τειρεσία͵ τῶν ψευσμάτων;  ἀλλὰ   κατὰ τοὺς μάντεις τοῦτο ~ποιεῖς·
[26]   Ἀντίλοχε͵ οὔτε ἰσχὺς πάρεστιν͵  ἀλλὰ   κείμεθα ἅπαντες ~ὑπὸ τῷ αὐτῷ
[6]   Μένιππε. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐ μὰ Δί΄  ἀλλὰ   κενοδοξία καὶ τῦφος καὶ πολλὴ
[20]   ἐπὶ τὸν θάνατον καλέσαντος μηδενός;  ἀλλὰ   ~μεταξὺ λόγων οὐ κραυγή τις
[19]   γένους; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Οὐ μὰ Δία͵  ἀλλὰ   νεώνητόν τινα τῶν μειρακίων τῶν
[1]   νεῦρα ~εὔτονα ὦμοι καρτεροί,  ἀλλὰ   πάντα μία ἡμῖν κόνις, φασί,
[25]   ἅπαντες ἴσασιν͵ οὐχὶ τούτου μόνον͵  ἀλλὰ   πάντων ~σχεδὸν τῶν πρὸ ἐμοῦ
[20]   ἰδών. ~ΔΑΜΑΣΙΑΣ ~Ναί͵ Ἑρμῆ·  ἀλλὰ   παράδεξαί με γυμνὸν ὄντα. ~ΕΡΜΗΣ
[11]   διέγνω σε μὴ ὄντα ἐκεῖνον͵  ἀλλὰ   ~παρεδέξατο ὑποβολιμαῖον Ἡρακλέα παρόντα; ~ΗΡΑΚΛΗΣ
[25]   ἄρχειν ὁπόσων πατὴρ κατέλιπεν͵  ἀλλὰ   πᾶσαν ~ἐπινοήσας τὴν γῆν καὶ
[25]   ~Νὴ Δία ἔνδοξοί γε ἀμφότεροι.  ἀλλὰ   περὶ τίνος ὑμῖν ἔρις;
[6]   γὰρ ἂν ἥδιον ἄλλο πράττοιμι;  ἀλλὰ   πλησίον ἡμῶν κατάκεισο͵ εἰ ~δοκεῖ.
[19]   σοι ἐκεῖνος ἐχαρίζετο. ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Πλὴν  ἀλλὰ   πολὺ ἐκείνων ἀξιώτερος κληρονομεῖν͵ εἰ
[25]   ἐῶ λέγειν ὅτι οὐκ ἰσχύι͵  ἀλλὰ   πονηρίᾳ καὶ ἀπιστίᾳ ~καὶ δόλοις͵
[12]   εἰς χεῖρας ὑπομεινάντων ἐλθεῖν ~ἐκείνων͵  ἀλλὰ   πρὶν τόξευμα ἐξικνεῖσθαι φυγόντων;
[20]   χρησάμενος. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὔκ͵ Ἑρμῆ͵  ἀλλὰ   πρίονά μοι ἀνάδος· γελοιότερον γὰρ
[10]   ἡμεῖς μόνῃ τῇ γοητείᾳ διαφέρων;  ἀλλὰ   πρὸς τῆς μαντικῆς͵ τί δαὶ
[6]   κρανίον γυναικεῖον ὄν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκοῦν  ἀλλὰ   προσπτύσομαί γε πάντως αὐτῷ ἀνδρογύνῳ
[24]   γιγνόμενα͵ εἰ ~ἀκριβῶς ἐξετάζοις. πλὴν  ἀλλὰ   σὺ τοῦτο ἀπολαύσεις τῆς ἐπερωτήσεως͵
[25]   διαρκέσαι αὐτοῖς τότε τὸ σκάφος͵  ἀλλὰ   σχεδίας ~διαπηξαμένους τοὺς πολλοὺς αὐτῶν
[30]   γῆν͵ ὡς οἶμια, κάλλιστος ἦλθες͵  ἀλλὰ   τὰ μὲν ~ὀστᾶ ὅμοια, τὸ
[13]   Ἄνουβιν Ὄσιριν γενήσεσθαι; πλὴν  ἀλλὰ   ταῦτα μέν͵ ~θειότατε͵ μὴ
[7]   ~δεδηγμένοις πέπονθας οὐ τὸ ὕδωρ  ἀλλὰ   τὴν δίψαν πεφοβημένος. ~ΤΑΝΤΑΛΟΣ ~Οὐδὲ
[13]   Περδίκκᾳ τὸν δακτύλιον ἐπέδωκα. πλὴν  ~ἀλλὰ   τί γελᾷς͵ Διόγενες; ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[20]   τὸ πορθμεῖον συνεμπεσόντα. ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ ~Οὐκοῦν  ἀλλὰ   τὸ διάδημα ἔασόν με ἔχειν
[19]   ~ὑπαρχῆς καὶ ἀξιέραστον; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Οὔκ͵  ἀλλὰ   τοιοῦτος ὢν περιπόθητος ἦν. ~ΣΙΜΥΛΟΣ
[11]   μὰ Δία μετ΄ ~ἀθανάτοισι θεοῖσιν͵  ἀλλὰ   τοῖς βελτίστοις τῶν νεκρῶν σύνεστιν
[23]   ~κοινὸν κατέθετο αὐτά. ~ΑΙΑΣ ~Οὔκ͵  ἀλλὰ   τὸν Ὀδυσσέα͵ ὃς ἀντεποιήθη μόνος.
[26]   θάνατον. ~ΑΧΙΛΛΕΥΣ ~Ὦ παῖ Νέστορος͵  ἀλλὰ   τότε μὲν ἄπειρος ἔτι τῶν
[22]   τι ἐγένετο͵ οὐ τοῦ ~ἀνδρός͵  ἀλλὰ   τοῦ ἵππου μᾶλλον τὸ ἔργον.
[13]   Διόγενες͵ ~ἅνθρωπος καὶ τεχνίτης. πλὴν  ἀλλὰ   τοῦτό γε ἀπολέλαυκα τῆς σοφίας
[6]   μηρός σοι; ~ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ~Οὐ γάρ·  ἀλλὰ   φέρε ἴδω εἴ τί σοι
[22]   τοὺς μὲν πολεμίους ~οὐδεπώποτε ἔτρεσας͵  ἀλλὰ   φιλοκινδύνως ἠγωνίζου πρὸ τῶν ἄλλων͵
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006