Alphabétiquement     [«   »]
οὐδεπώποτε 1
οὐδετέρου 1
Οὐκ 12
οὐκ 58
Οὔκ 9
οὐκέτ 1
οὐκέτι 1
Fréquences     [«    »]
57 ταῦτα
52 τῆς
55 τῷ
58 οὐκ
59 ὡς
62
73 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

οὐκ


Dialogue
[25]   κεχρημένου. ~ΜΙΝΩΣ ~Ὁ μὲν εἴρηκεν  οὐκ   ἀγεννῆ τὸν λόγον οὐδὲ ὡς
[18]   ὄντα ἐθεράπευον ἐπὶ ~θανάτῳ͵ κἀκεῖνος  οὐκ   ἀηδῶς τὴν θεραπείαν προσίετο. ἔδοξε
[12]   καὶ Διονύσῳ ~παραβάλλεις σεαυτόν; καὶ  οὐκ   αἰσχύνῃ͵ Ἀλέξανδρε͵ οὐδὲ τὸν
[4]   αὐτὸ ἑώρα͵ κατεθρασύνετο ὡς δῆθεν  ~οὐκ   ἄκων πεισόμενος πάντως ἔδει
[4]   σοφιστὴς ἄνθρωπος ἦν καὶ  οὐκ   ἀληθῶς κατεφρόνει τοῦ ~πράγματος; ~ΚΕΡΒΕΡΟΣ
[29]   μνῆμα παμμέγεθες ἔχω ἐπικείμενον, ἡλίκον  οὐκ   ἄλλος ~νεκρός, ἀλλ' οὐδὲ οὕτως
[23]   οὖν Ὀδυσσέα μὴ οὐχὶ μισεῖν  οὐκ   ἂν δυναίμην͵ Ἀγάμεμνον͵ ~οὐδ΄
[12]   οἱ προφῆται κόλακες. τίς  οὐκ   ἂν ~ἐγέλασεν ὁρῶν τὸν τοῦ
[10]   περὶ νεκρῶν ~δοξάζουσιν; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἀλλ΄  οὐκ   ἂν ἐδόξαζον͵ εἰ μὴ ζῶντες
[3]   τούτων στεναγμοῖς; ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Οὐδαμῶς͵ ἀλλ΄  οὐκ   ἂν ἐθέλοιμι στασιάζειν ὑμᾶς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[12]   ~ΦΙΛΙΠΠΟΣ ~Νῦν μέν͵ Ἀλέξανδρε͵  οὐκ   ἂν ἔξαρνος γένοιο μὴ οὐκ
[10]   ~ταπεινοῦ ὄντος ἐς τὸ σπήλαιον͵  οὐκ   ἂν ἠδυνάμην εἰδέναι͵ ὅτι νεκρὸς
[2]   λάβῃς, βέλτιστε· δὶς δὲ  οὐκ   ἂν λάβοις. ~ΝΕΚΡΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΙ ΚΑΤΑ
[26]   καὶ ἄλλους ~θαυμαστοὺς ἄνδρας͵ οἳ  οὐκ   ἂν οἶμαι δέξαιντο ἀνελθεῖν͵ εἴ
[25]   φυγεῖν καταναγκάσας ἀτίμως. πῶς οὖν  οὐκ   ~ἀναίσχυντος οὗτος͵ ὃς πρὸς Ἀλέξανδρον
[6]   ταῦτά σε ~ἀπηνθράκωσεν αὐταῖς κρηπῖσιν  οὐκ   ἀνάξιον ὄντα· πλὴν οὐδέν σε
[30]   σόν· ἀλαπαδνὸν γὰρ αὐτὸ καὶ  οὐκ   ἀνδρῶδες ~ἔχεις. ~ΝΙΡΕΥΣ ~Καὶ μὴν
[25]   τὰ μέχρι Γαδείρων ὑπαγόμενος; ἀλλ΄  οὐκ   ~ἀξιόμαχα ἔδοξέ μοι ἐκεῖνα ὑποπτήσσοντα
[3]   ἀγεννεῖς καὶ ὀλεθρίους ὄντας͵ ~οἷς  οὐκ   ἀπέχρησεν βιῶναι κακῶς͵ ἀλλὰ καὶ
[22]   Κράτης͵ σχολὴν ἄγομεν· ὥστε τί  οὐκ   ἄπιμεν εὐθὺ τῆς ~καθόδου περιπατήσοντες͵
[22]   Ἀρσάκηςγηραιὸς ἤδη ~καὶ νὴ Δί΄  οὐκ   ἄσεμνος τὴν ὄψινεἰς τὸ βαρβαρικὸν
[8]   ~χρήματος; ~ΧΕΙΡΩΝ ~Ἐρῶ πρὸς σὲ  οὐκ   ἀσύνετον ὄντα. οὐκ ἦν ἔτι
[20]   βοώντων; ~ΕΡΜΗΣ ~Ναί͵ Μένιππε͵  οὐκ   ἀφ΄ ἑνός γε χώρου͵ ἀλλ΄
[27]   οὕτω· σὲ τοιγαροῦν͵ Δύσπαρι͵  οὐκ   ἀφήσω ποτὲ ἀπὸ τῶν ~χειρῶν.
[20]   ~ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ~Σὺ γάρ͵ Μένιππε͵  οὐκ   ἄχθῃ ἀποθανών; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Πῶς͵ ὃς
[13]   ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ἀλλὰ τὸ ψεῦδος αὐτῶν  οὐκ   ἄχρηστόν σοι͵ Ἀλέξανδρε͵ πρὸς
[17]   γελᾷς͵ Ζηνόφαντε; ~καὶ μὴν  οὐκ   ἔδει γε ἑταίρῳ ἀνδρὶ ἐπιγελᾶν.
[5]   ~πόλεις ἀνάστατοι γεγόνασιν; ~ΕΡΜΗΣ ~Ἀλλ΄  οὐκ   εἶδες͵ Μένιππε͵ ζῶσαν τὴν
[15]   πλούσιον ~Εὐκράτην͵ παῖδες μὲν  οὐκ   εἰσίν͵ οἱ τὸν κλῆρον δὲ
[2]   κομίζειν δέον; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ηιδειν μέν͵  οὐκ   εἶχον δέ. τί οὖν; ἐχρῆν
[2]   καὶ τῆς κώπης ~συνεπελαβόμην καὶ  οὐκ   ἔκλαον μόνος τῶν ἄλλων ἐπιβατῶν.
[12]   οὐκ ἂν ἔξαρνος γένοιο μὴ  οὐκ   ἐμὸς υἱὸς εἶναι· ~οὐ γὰρ
[12]   ~Τὸ φιλοκίνδυνον δέ͵ πάτερ͵  οὐκ   ἐπαινεῖς καὶ τὸ ἐν Ὀξυδράκαις
[10]   παρ΄ ἐμέ. σὺ ~δὲ ἔοικας  οὐκ   ἐπιδεδημηκέναι Λεβαδείᾳ τὸ παράπαν· οὐ
[20]   ~μετανοήσητε͵ καὶ μάλιστα ὁπόσοι νεῖν  οὐκ   ἐπίστασθε. ~ΕΡΜΗΣ ~Πῶς οὖν ποιήσαντες
[9]   ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Οὐ στεῖρα μὲν ἤμην͵  οὐκ   ἔτεκον δ΄ ὅλως. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἱκανὸν
[12]   πάτερ͵ καὶ οἱ Ἰνδῶν ἐλέφαντες  οὐκ   ~εὐκαταφρόνητόν τι ἔργον͵ καὶ ὅμως
[25]   ~Πῶρον ἐχειρωσάμην͵ καὶ Σκύθας δὲ  οὐκ   εὐκαταφρονήτους ἄνδρας ~ὑπερβὰς τὸν Τάναϊν
[29]   τινα ἑλοίμεθα δικαστὴν εὐμορφίας πέρι,  οὐκ   ἔχω εἰπεῖν, ~τίνος ἕνεκα τὸ
[2]   τις οὐκ οἶδα͵ ἐγὼ δ΄  οὐκ   ἔχω. ~ΧΑΡΩΝ ~Καὶ μὴν ἄγξω
[2]   ἂν λάβοις; ~ΧΑΡΩΝ ~Σὺ δ΄  οὐκ   ᾔδεις κομίζειν δέον; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ηιδειν
[8]   πρὸς σὲ οὐκ ἀσύνετον ὄντα.  οὐκ   ἦν ἔτι ἡδὺ ἀπολαύειν τῆς
[25]   ἀπωλείᾳ ~στρατηγὸς ὑπ΄ αὐτῶν χειροτονηθεὶς  οὐκ   ἠξίωσα τὴν Μακεδόνων ἀρχὴν ~περιέπων
[25]   τῶν Ἰταλῶν͵ ἐῶ λέγειν ὅτι  οὐκ   ἰσχύι͵ ἀλλὰ πονηρίᾳ καὶ ἀπιστίᾳ
[7]   καὶ διὰ τῶν δακτύλων διαρρυὲν  οὐκ   οἶδ΄ ~ὅπως αὖθις ἀπολείπει ξηρὰν
[17]   τὴν δὲ ~ἑτέραν ἐμοί͵ σφαλεὶς  οὐκ   οἶδ΄ ὅπως ἐμοὶ μὲν τὸ
[26]   μὲν παραίνεσις͵ ἐμὲ δὲ  οὐκ   οἶδ΄ ὅπως μνήμη τῶν
[10]   Τροφώνιε καὶ Ἀμφίλοχε͵ νεκροὶ ὄντες  οὐκ   οἶδ΄ ὅπως ~ναῶν κατηξιώθητε καὶ
[18]   αὐτὸς ἐνέγραψεν ταῖς ἑαυτοῦ διαθήκαις  οὐκ   οἶδα· ἐγὼ γοῦν ~ἄφνω ἀπέθανον
[2]   ~Εἰ μὲν καὶ ἄλλος τις  οὐκ   οἶδα͵ ἐγὼ δ΄ οὐκ ἔχω.
[20]   μέτωπον γὰρ καὶ ταύτας ἐπῆρκεν͵  οὐκ   οἶδα ἐφ΄ ὅτῳ ~ἀνατείνων ἑαυτόν.
[29]   εἰ καί τινα τάφον ἔχει  οὐκ   οἶδεν· οὐδὲ γὰρ ἔμελεν αὐτῷ
[12]   μὲν γὰρ ὁπότε ἤδη τέθνηκας͵  οὐκ   οἴει πολλοὺς εἶναι τοὺς τὴν
[12]   Χαλδαίων͵ ~χρυσοφόρων ἀνθρώπων καὶ ἁβρῶν͵  οὐκ   οἶσθα ὡς πρὸ σοῦ μύριοι
[6]   ~πλησίον οἰκήσων αὐτῶν· ἔοικα γοῦν  οὐκ   ὀλίγα γελάσεσθαι οἰμωζόντων ~ἀκούων. ~ΑΙΑΚΟΣ
[19]   ἦν. ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Ἀτάρ͵ Σιμύλε͵  οὐκ   ὀλίγα τῶν ἐραστῶν ἀπολέλαυκα μονονουχὶ
[20]   ματαιοπονίαν μάλα πολλὴν καὶ λῆρον  οὐκ   ὀλίγον καὶ ὕθλους ~καὶ μικρολογίαν͵
[6]   μέτει τὴν σεαυτοῦ τέχνην καὶ  οὐκ   ~ὀλιγωρεῖς τῶν καλῶν. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Τί
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006