Alphabétiquement     [«   »]
μνημονευόμενα 1
μνημονεύοντες 1
μόγις 1
μοι 42
Μοῖρα 2
Μοίρας 2
Μοίριχον 2
Fréquences     [«    »]
42 ἐγὼ
41 τί
40 τοῖς
42 μοι
44 ΔΙΟΓΕΝΗΣ
45 σὺ
46 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

μοι


Dialogue
[27]   ἤγαγεν. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Εὖ λέγεις· ἐκεῖνόν  μοι   αἰτιατέον. ~ΜΕΝΕΛΑΟΣ ~Οὐκ ἐμέ͵
[20]   ~Οὔκ͵ Ἑρμῆ͵ ἀλλὰ πρίονά  μοι   ἀνάδος· γελοιότερον γὰρ τοῦτο. ~ΕΡΜΗΣ
[9]   τὸ ἐρώτημα· δοκεῖς δ΄ οὖν  μοι   ἀπιστεῖν͵ εἰ ~τοῦθ΄ οὕτως ἐγένετο.
[5]   καταφρονεῖν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὅμως τὴν Ἑλένην  μοι   δεῖξον· οὐ γὰρ ἂν διαγνοίην
[16]   καὶ φροντίδες· δὲ τοσοῦτόν  μοι   ~δέλεαρ καταπιὼν ἐφειστήκει θαπτομένῳ πρῴην
[25]   μοι ὠνείδισεν τὴν ~τρυφήν͵ ἐκλελῆσθαί  μοι   δοκεῖ οἷα ἐποίει ἐν Καπύῃ
[19]   μάλα πολλοί͵ μετὰ δὲ παντοῖά  μοι   δῶρα ~προσήγετο ἁπανταχόθεν τῆς γῆς
[29]   λίθοις πιεζόμενος. ~ΜΑΥΣΩΛΟΣ ~Ἀνόνητα οὖν  μοι   ἐκεῖνα πάντα καὶ ἰσότιμος ἔσται
[25]   ὑπαγόμενος; ἀλλ΄ οὐκ ~ἀξιόμαχα ἔδοξέ  μοι   ἐκεῖνα ὑποπτήσσοντα ἤδη καὶ δεσπότην
[18]   γοῦν ~ἄφνω ἀπέθανον τοῦ τέγους  μοι   ἐπιπεσόντος͵ καὶ νῦν Ἑρμόλαος ἔχει
[23]   Ἀγάμεμνον͵ ~οὐδ΄ εἰ αὐτή  μοι   Ἀθηνᾶ τοῦτο ἐπιτάττοι. ~ΜΙΝΩΟΣ
[23]   τά γε τοιαῦτα· οἰκεία γάρ  μοι   ἦν πανοπλία τοῦ ἀνεψιοῦ
[18]   τὴν θεραπείαν προσίετο. ἔδοξε δή  μοι   καὶ ~σοφὸν τοῦτο εἶναι͵ θέσθαι
[16]   ἕκαστα καὶ διατάττων. ταῦτα γοῦν  μοι   καὶ τοῦ ~ἀποθανεῖν αἴτια γεγένηται͵
[17]   ἀπεπνίγην͵ οἶσθα· παρῆς γὰρ ~ἀποθνήσκοντί  μοι.   ~ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΗΣ ~Παρῆν͵ Ζηνόφαντε· τὸ
[6]   Σαρδανάπαλλον δέ͵ Αἰακέ͵ πατάξαι  μοι   κατὰ κόρρης ~ἐπίτρεψον. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Μηδαμῶς·
[30]   συνεστράτευον τοῖς Ἀχαιοῖς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὀνείρατά  μοι   λέγεις· ἐγὼ δὲ βλέπω
[19]   συνετώτερος λεγόμενος εἶναι. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Οὔ  μοι   μέλει· καὶ στρατηγησάτω τῆς Ἑλλάδος͵
[7]   αὖθις ἀπολείπει ξηρὰν τὴν χεῖρά  μοι.   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τεράστιόν τι πάσχεις͵
[7]   Μένιππε͵ ἀναίνομαι πιεῖν͵ γένοιτό  μοι   μόνον. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Θάρρει͵ Τάνταλε͵
[12]   ταῦτα πάντα· Κλεῖτος γὰρ ἀπήγγειλέ  μοι͵   ὃν σὺ τῷ δορατίῳ ~διελάσας
[9]   πρὸς τῶν θεῶν τοιγαροῦν εἰπέ  μοι͵   ὁποτέρου ἡδίονος ἐπειράθης τῶν ~βίων͵
[14]   πορθμεῦ͵ εἰ δοκεῖ͵ ὁπόσα  μοι   ὀφείλεις ἤδη͵ ὅπως μὴ ~αὖθις
[13]   ὡς δράκοντος υἱῷ. ἀλλ΄ εἰπέ  μοι͵   ~ποῦ σε οἱ Μακεδόνες ἔθαψαν;
[4]   σοι κύων καὶ αὐτὸς ὤνεἰπέ  μοι   πρὸς τῆς ~Στυγός͵ οἷος ἦν
[11]   σε ~ἅπαξ τεθνεώς; ἀτὰρ εἰπέ  μοι   πρὸς τοῦ σοῦ Ἡρακλέους͵ ὁπότε
[6]   τοῦ Πλούτωνος͵ Αἰακέ͵ περιήγησαί  μοι   τὰ ἐν ᾅδου πάντα. ~ΑΙΑΚΟΣ
[23]   ~Εἰκότως͵ Ἀγάμεμνον· αὐτὸς γοῦν  μοι   τῆς μανίας αἴτιος κατέστη ~μόνος
[7]   πάσχεις͵ Τάνταλε. ἀτὰρ εἰπέ  μοι͵   τί δαὶ καὶ δέῃ τοῦ
[13]   εἶναί σε νομίζοντες. ~ἀτὰρ εἰπέ  μοι͵   τίνι τὴν τοσαύτην ἀρχὴν καταλέλοιπας;
[27]   ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Εὖ λέγεις. εἴθε οὖν  μοι   τὸν Ἔρωτα ἐνταῦθα λαβεῖν δυνατὸν
[6]   τὰς ~Ἐρινῦς· τοὺς δὲ ἀνθρώπους  μοι   τοὺς πάλαι δεῖξον καὶ μάλιστα
[21]   ~θέρμων ἔχουσαν. ~ΚΡΑΤΗΣ ~Οὐδὲν γάρ  μοι   τούτων ἔδει͵ ἀλλ΄ οὐδὲ σοί͵
[23]   ἀπείπασθε τὸν ἀγῶνα καὶ ~παρεχωρήσατέ  μοι   τῶν ἄθλων͵ δὲ Λαέρτου͵
[9]   ὠδίνων πόνον ὑφισταμένας; ἀτὰρ εἰπέ  μοι͵   ὑπέμνησε γάρ με τὰ τῆς
[24]   πότερα ἑκὼν ἔπραττον ~ἐπεκέκλωστό  μοι   ὑπὸ τῆς Μοίρας; ~ΜΙΝΩΣ ~Ὑπὸ
[19]   φειδόμενον ἠπιστάμην. ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Ἀλλ΄ ἐπέρρει  μοι͵   γενναῖε͵ παρὰ ἄλλων τὰ
[20]   ἔγωγε. ἀλλ΄ ἰδοὺ πήρα  μοι͵   Ἑρμῆ͵ καὶ τὸ βάκτρον
[11]   ~τέθνηκεν Διὸς υἱὸς ὤν; εἰπέ  μοι͵   καλλίνικε͵ νεκρὸς εἶ; ἐγὼ
[5]   ἀπανθοῦντος πονοῦντες. ~ΕΡΜΗΣ ~Οὐ σχολή  μοι͵   Μένιππε͵ συμφιλοσοφεῖν σοι. ὥστε
[24]   ἀξίαν δίκαιον. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Ὅμως ἀπόκριναί  μοι͵   Μίνως· βραχὺ γάρ τι
[25]   προφανὲς οὐδέν. ἐπεὶ δέ  μοι   ὠνείδισεν τὴν ~τρυφήν͵ ἐκλελῆσθαί μοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006