Alphabétiquement     [«   »]
Ὀδυσσεύς 1
Ὀδυσσέως 1
ὀθόναις 1
οἱ 49
οἳ 1
οἷα 5
οἷά 2
Fréquences     [«    »]
48 μὴ
47 σοι
46 τοῦτο
49 οἱ
50 ἀλλὰ
50 εἰ
50 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

οἱ


Dialogue
[24]   ~κειρέσθω τὸ ἧπαρ͵ ὑμεῖς δὲ  οἱ   ἀγαθοὶ ἄπιτε κατὰ τάχος εἰς
[6]   καὶ παρ΄ ~αὐτοὺς Πιττακὸς καὶ  οἱ   ἄλλοι· ἑπτὰ δὲ πάντες εἰσὶν
[21]   ἔτι πλείω καταλιπών. ~ΚΡΑΤΗΣ ~Ἀλλ΄  οἱ   ἄλλοι ἠμέλουν τῶν τοιούτων κτημάτων
[23]   ἀνεψιοῦ γε ~οὖσα. καὶ ὑμεῖς  οἱ   ἄλλοι πολὺ ἀμείνους ὄντες ἀπείπασθε
[12]   δοκοῦν. ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐ ταῦτα φρονοῦσιν  οἱ   ἄνθρωποι περὶ ἐμοῦ͵ ἀλλὰ Ἡρακλεῖ
[16]   πολλά͵ ὡς μὴ ὑπερβάλλοιντό με  ~οἱ   ἀντερασταὶ τῇ μεγαλοδωρεᾷ͵ καὶ τὰ
[26]   ἀνωφελής͵ εἰ καὶ ~ὅτι μάλιστα  οἱ   ἄνω ῥαψῳδήσουσιν. μετὰ νεκρῶν δὲ
[19]   ὄλεθρος͵ ὃν ἤδη καὶ αὐτῶν  οἱ   ἄριστοι θεραπεύουσιν. ἐκεῖνος τοίνυν ~ἐκληρονόμησέ
[6]   εἶτα Αἴας καὶ Διομήδης καὶ  οἱ   ἄριστοι τῶν ~Ἑλλήνων. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Βαβαί͵
[5]   Ἑρμῆ͵ θαυμάζω͵ εἰ μὴ συνίεσαν  οἱ   Ἀχαιοὶ περὶ ~πράγματος οὕτως ὀλιγοχρονίου
[12]   προφητῶν; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐ τοῦτο͵ ἀλλ΄  οἱ   βάρβαροι κατεπλάγησάν με καὶ οὐδεὶς
[15]   τὸ γῆρας ὥσπερ Ἰόλεως ~ἀνηβησάτω͵  οἱ   δὲ ἀπὸ μέσων τῶν ἐλπίδων
[21]   προαπέλθοι αὐτοῦ. ταῦτα μὲν ἐγέγραπτο͵  οἱ   δὲ ἐθεράπευον ~ὑπερβαλλόμενοι ἀλλήλους τῇ
[6]   αὐτὸς ἔφασκον ταῦτα πρὸς αὐτούς͵  οἱ   δὲ εἰρωνείαν τὸ πρᾶγμα ~ᾤοντο
[16]   καὶ μάλιστα εἰ ἄτεκνοι εἶεν͵  ~οἱ   δὲ ἔντεκνοι ὑμῖν ἀνέραστοι. καίτοι
[15]   ἔρρωται πολὺ μᾶλλον τῶν νέων.  οἱ   δὲ ἤδη τὸν ~κλῆρον ἐν
[19]   καὶ ἀπέκλειον ~αὐτῶν τινας ἐνίοτε͵  οἱ   δὲ ἡμιλλῶντο καὶ ἀλλήλους ὑπερεβάλλοντο
[21]   ~Ἄμφω τεθνᾶσιν ἐπὶ μιᾶς ἡμέρας͵  οἱ   δὲ κλῆροι εἰς Εὐνόμιον καὶ
[21]   μὲν ἕξομεν κἀνταῦθα τὸν πλοῦτον͵  οἱ   δὲ ὀβολὸν ~ἥξουσι κομίζοντες καὶ
[14]   καὶ ἀγεννεῖς͵ οὐδὲν ὅμοιοι ~ἐκείνοις.  οἱ   δὲ πλεῖστοι αὐτῶν διὰ χρήματα
[15]   ταῦτα μὲν ἔστω ἀθάνατος͵  οἱ   δὲ ~προαπίτωσαν αὐτοῦ μάτην ἐπιχανόντες.
[16]   ~ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον͵ κρατοῦσι πάντων͵  οἱ   δὲ ὑποπρίουσι τοὺς ὀδόντας ~ἀπομυγέντες.
[22]   ἢν ἀποβῶσι τῶν ἵππων· ὥσπερ  ~οἱ   ἐπὶ τῶν ἀκανθῶν ἀκροποδητὶ μόλις
[4]   πάντως ἔδει παθεῖν͵ ὡς θαυμάσονται  οἱ   θεαταί. ~καὶ ὅλως περὶ πάντων
[12]   Σκύθαι γε͵ πάτερ͵ καὶ  οἱ   Ἰνδῶν ἐλέφαντες οὐκ ~εὐκαταφρόνητόν τι
[5]   ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ποῦ δαὶ  οἱ   καλοί εἰσιν αἱ καλαί͵
[13]   ἀλλ΄ εἰπέ μοι͵ ~ποῦ σε  οἱ   Μακεδόνες ἔθαψαν; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ἔτι ἐν
[21]   ~ὑπερβαλλόμενοι ἀλλήλους τῇ κολακείᾳ. καὶ  οἱ   μάντεις͵ εἴτε ἀπὸ τῶν ~ἄστρων
[9]   χωρίον τὸ γυναικεῖον ~ἀπεφράγη καὶ  οἱ   μαστοὶ ἀπεστάθησαν καὶ τὸ ἀνδρεῖον
[10]   κατηξιώθητε καὶ μάντεις δοκεῖτε͵ καὶ  οἱ   μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ~θεοὺς ὑμᾶς
[22]   πλεύσαιμι· καὶ παρὰ τὸν πλοῦν  οἱ   μὲν ἐδάκρυόν ~τε καὶ ἐναυτίων͵
[20]   ἀφ΄ ἑνός γε χώρου͵ ἀλλ΄  οἱ   μὲν εἰς τὴν ~ἐκκλησίαν συνελθόντες
[14]   σοῦ τὸ ὄφλημα. πλὴν ~ἀλλ΄  οἱ   μὲν παλαιοί͵ Χάρων͵ οἶσθα
[16]   ἐν ταῖς διαθήκαις ~ἀπεκλείσθησαν μὲν  οἱ   πάλαι δορυφορήσαντες͵ δὲ παῖς
[22]   τούτων καὶ νηπίων. ἀλλὰ καὶ  οἱ   πάνυ γέροντες ~ὀδύρονται. τί τοῦτο;
[6]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τίνες δέ εἰσιν οὗτοι  οἱ   περὶ σέ; ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Χαρμίδης͵
[5]   μὴν ἐκεῖνά ἐστιν πάντες  οἱ   ποιηταὶ θαυμάζουσι τὰ ὀστᾶ͵ ὧν
[14]   ~ἅπαντες͵ αἵματος ἀνάπλεῳ καὶ τραυματίαι  οἱ   πολλοί· νῦν δὲ φαρμάκῳ
[29]   ἀποσεσιμώμεθα. δὲ τάφος καὶ  οἱ   πολυτελεῖς ~ἐκεῖνοι λίθοι Ἁλικαρνασσεῦσι μὲν
[24]   καὶ οἱ χρηστοὶ ἅπαντες καὶ  οἱ   πονηροὶ δοκοῦντες ἡμεῖς ~ἐκείνῃ ὑπηρετοῦντες
[12]   ~γόης καὶ ψευδόμαντις ἠλέγχετο καὶ  οἱ   προφῆται κόλακες. τίς οὐκ
[12]   τόξευμα ἐξικνεῖσθαι φυγόντων; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ἀλλ΄  οἱ   Σκύθαι γε͵ πάτερ͵ καὶ
[22]   λέγοι περὶ τῶν νέων͵ ὁπότε  ~οἱ   τηλικοῦτοι φιλόζωοί εἰσιν͵ οὓς ἐχρῆν
[15]   παῖδες μὲν οὐκ εἰσίν͵  οἱ   τὸν κλῆρον δὲ θηρῶντες ~πεντακισμύριοι;
[30]   καὶ νῦν ἔχεις͵ ἐκεῖνα δέ  οἱ   τότε ~ἴσασιν. ~ΝΙΡΕΥΣ ~Οὔκουν ἐγὼ
[13]   ὑγιὲς οὔτε ~μήτηρ οὔτε  οἱ   τῶν Ἀμμωνίων προφῆται ἔλεγον. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[26]   Τρώων νεκροὶ δεδίασίν με οὔτε  οἱ   τῶν Ἀχαιῶν θεραπεύουσιν͵ ~ἰσηγορία δὲ
[26]   οὐδὲν ἀλλήλων διαφέροντες͵ καὶ οὔτε  ~οἱ   τῶν Τρώων νεκροὶ δεδίασίν με
[24]   Μοίρας δηλαδή. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Οὐκοῦν καὶ  οἱ   χρηστοὶ ἅπαντες καὶ οἱ πονηροὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006