Alphabétiquement     [«   »]
προμαντευομένους 1
προπέμψας 1
Πρὸς 1
πρὸς 38
προσαχθῆναι 1
προσβολὴν 1
προσδοκῶν 1
Fréquences     [«    »]
37
36 τῇ
37 ὑπὸ
38 πρὸς
39 σε
40 τοῖς
41 τί
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

πρὸς


Dialogue
[25]   οὖν οὐκ ~ἀναίσχυντος οὗτος͵ ὃς  πρὸς   Ἀλέξανδρον ἁμιλλᾶται͵ οὐδὲ Σκιπίων
[1]   ἐν Λυκείῳ τῶν ~ἐριζόντων  πρὸς   ἀλλήλους φιλοσόφων καταγελῶντα εἰπεῖν πρὸς
[11]   ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Ἐχρῆν μὲν μηδὲ ἀποκρίνεσθαι  πρὸς   ἄνδρα ἐξεπίτηδες ἐρεσχηλοῦντα· ~ὅμως δ΄
[25]   ~Ἐχρῆν μέν͵ Μίνως͵ μηδὲν  πρὸς   ἄνδρα οὕτω θρασὺν· ἱκανὴ γὰρ
[1]   πρὸς ἀλλήλους φιλοσόφων καταγελῶντα εἰπεῖν  πρὸς   αὐτόν, ~ὅτι σοί, Μένιππε,
[1]   γε τούτων. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Βούλει καὶ  πρὸς   αὐτοὺς ἐκείνους ἐντείλωμαί τι τοὺς
[6]   ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Καὶ αὐτὸς ἔφασκον ταῦτα  πρὸς   αὐτούς͵ οἱ δὲ εἰρωνείαν τὸ
[15]   σφίσι διῃρημένοι βόσκονται ζωὴν μακαρίαν  πρὸς   ἑαυτοὺς ~τιθέντες. Οὐκοῦν μὲν
[1]   ὀλίγον; ~ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ~Εἰρήσεται καὶ ταῦτα  πρὸς   ἐκείνους. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ἀλλὰ καὶ τοῖς
[16]   μηκέτι τῷ πλούτῳ χρήσασθαι ~δυνάμενον  πρὸς   ἡδονὴν ἀποθνήσκειν· τὸ δὲ ἄλλως
[20]   καὶ δακρύεις͵ κάθαρμα͵ καὶ  πρὸς   θάνατον ~ἀποδειλιᾷς; ἔμβηθι δ΄ οὖν.
[28]   ἐπ΄ Ἰλίῳ. δέομαι δὲ ἀφεθεὶς  πρὸς   ~ὀλίγον ἀναβιῶναι πάλιν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Τοῦτον
[28]   δέσποτα͵ καὶ βούλομαι κἂν  πρὸς   ὀλίγον ὀφθεὶς ~αὐτῇ καταβῆναι πάλιν.
[2]   ἄλλων ἐπιβατῶν. ~ΧΑΡΩΝ ~Οὐδὲν ταῦτα  πρὸς   πορθμέα· τὸν ὀβολὸν ἀποδοῦναί σε
[8]   τοῖς πολλοῖς ~χρήματος; ~ΧΕΙΡΩΝ ~Ἐρῶ  πρὸς   σὲ οὐκ ἀσύνετον ὄντα. οὐκ
[26]   διανοεῖσθαι ~πολλὴ αἰσχύνη καὶ ἐναντιότης  πρὸς   τὰ πεπραγμένα σοι ἐν τῷ
[13]   οὐκ ἄχρηστόν σοι͵ Ἀλέξανδρε͵  πρὸς   τὰ ~πράγματα ἐγένετο· πολλοὶ γὰρ
[12]   μεταξὺ δειπνοῦντα ἐφόνευσας͵ ὅτι με  πρὸς   τὰς σὰς πράξεις ~ἐπαινέσαι ἐτόλμησεν.
[17]   πέπονθας. γέρων δὲ τί  πρὸς   ταῦτα; ~ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΗΣ ~Πρῶτον μὲν ὑπεταράχθη
[25]   σὺ δέ͵ Ἀλέξανδρε͵ τί  πρὸς   ταῦτα φῄς; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ἐχρῆν μέν͵
[10]   μόνῃ τῇ γοητείᾳ διαφέρων; ἀλλὰ  πρὸς   τῆς μαντικῆς͵ τί δαὶ
[4]   κύων καὶ αὐτὸς ὤνεἰπέ μοι  πρὸς   τῆς ~Στυγός͵ οἷος ἦν
[17]   ταῦτα; ~ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΗΣ ~Πρῶτον μὲν ὑπεταράχθη  πρὸς   τὸ αἰφνίδιον͵ εἶτα συνείς͵ οἶμαι͵
[20]   καταπεπλεύκαμεν ἡμεῖς͵ ὑμεῖς ~μὲν ἄπιτε  πρὸς   τὸ δικαστήριον εὐθεῖαν ἐκείνην προϊόντες͵
[13]   θωπεύων ~καὶ ἐπαινῶν ἄρτι μὲν  πρὸς   τὸ κάλλος͵ ὡς καὶ τοῦτο
[25]   ἐδόκουν τοῖς ~ἀνθρώποις͵ συγγνωστοὶ ἐκεῖνοι  πρὸς   τὸ μέγεθος τῶν πραγμάτων καὶ
[22]   Ἑρμῆς ~ἀράμενος αὐτὸν ἐκόμισεν ἄχρι  πρὸς   τὸ πορθμεῖον͵ ἐγὼ δὲ ἐγέλων.
[22]   ~Παραπαίεις͵ γέρον͵ καὶ μειρακιεύῃ  πρὸς   τὸ χρεών͵ καὶ ταῦτα ~ἡλικιώτης
[24]   ~ὑπηρετεῖ γὰρ ὄργανον ὂν τοῦτο  πρὸς   τὸν θυμὸν τῷ πρώτῳ παρασχόντι
[22]   ἐν τῇ ἐπὶ τῷ Ἀράξῃ  πρὸς   τὸν Καππαδόκην συμπλοκῇ. ~μὲν
[20]   καὶ πάνυ εὔφορα ὄντα καὶ  ~πρὸς   τὸν κατάπλουν χρήσιμα. καὶ
[26]   ΑΝΤΙΛΟΧΟΥ ~ΑΝΤΙΛΟΧΟΣ ~Οἷα πρῴην͵ Ἀχιλλεῦ͵  πρὸς   τὸν Ὀδυσσέα σοι εἴρηται περὶ
[11]   ~ἅπαξ τεθνεώς; ἀτὰρ εἰπέ μοι  πρὸς   τοῦ σοῦ Ἡρακλέους͵ ὁπότε ἐκεῖνος
[1]   γὰρ ἀνέξομαί γε. ~δὲ  πρὸς   τοὺς ἄλλους ἔφησθα, ἀπαγγελῶ. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[1]   ~Οὐ χαλεπὸν οὐδὲ ταῦτα εἰπεῖν  πρὸς   τοὺς καλοὺς καὶ ἰσχυρούς. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[29]   ἴσως εἶεν ἐπιδείκνυσθαι καὶ ~φιλοτιμεῖσθαι  πρὸς   τοὺς ξένους, ὡς δή τι
[20]   ~καὶ γυνὴ αὐτοῦ συνέχεται  πρὸς   τῶν γυναικῶν καὶ τὰ παιδία
[9]   γυνή͵ τῶν ποιητῶν ἀκούσας ~οἶδα.  πρὸς   τῶν θεῶν τοιγαροῦν εἰπέ μοι͵
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006