Alphabétiquement     [«   »]
γάμους 1
γαμῶν 1
γάρ 26
γὰρ 118
γαστέρα 1
γε 52
γεγάμηκεν 1
Fréquences     [«    »]
104 μὲν
96 τὴν
114 τῶν
118 γὰρ
121 τὸν
130
150 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

γὰρ


Dialogue
[9]   ἐν ~δικαστηρίοις ἐξετάζεσθαι. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐ  γὰρ   ἀκήκοας͵ Τειρεσία͵ τῆς Εὐριπίδου
[13]   γελᾷς͵ Διόγενες; ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τί  γὰρ   ἄλλο ἀνεμνήσθην οἷα ἐποίει
[7]   τοῦ ποτοῦ ~ἀποθάνῃς; οὐχ ὁρῶ  γὰρ   ἄλλον ᾅδην μετὰ τοῦτον
[13]   εἴσω τοῦ στομίου παρελθόντων· οὐ  ~γὰρ   ἀμελὴς Αἰακὸς οὐδὲ
[19]   ἐμὲ ταῦτα ἐβίως τριάκοντα; ἐγὼ  γὰρ   ἀμφὶ τὰ ~ἑβδομήκοντά σου ὄντος
[11]   καὶ τοῦτο ἄκουσον· ὁπόσον μὲν  γὰρ   Ἀμφιτρύωνος ἐν τῷ ~Ἡρακλεῖ ἦν͵
[29]   προτιμηθείη ἂν τοῦ ἐμοῦ· φαλακρὰ  γὰρ   ἄμφω ~καὶ γυμνά, καὶ τοὺς
[17]   τὴν ἐπίτομον ἐχρῆν τραπέσθαι· ἧκε  γὰρ   ἄν σοι διὰ ~τῆς λεωφόρου
[5]   τὴν Ἑλένην μοι δεῖξον· οὐ  γὰρ   ἂν διαγνοίην ἔγωγε. ~ΕΡΜΗΣ ~Τουτὶ
[13]   ἦσθα; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Φιλίππου δηλαδή· οὐ  γὰρ   ἂν ἐτεθνήκειν Ἄμμωνος ὤν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[6]   ~ὀλιγωρεῖς τῶν καλῶν. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Τί  γὰρ   ἂν ἥδιον ἄλλο πράττοιμι; ἀλλὰ
[22]   ~ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ ~Ἀπίωμεν͵ Διόγενες· καὶ  γὰρ   ἂν ἡδὺ τὸ θέαμα γένοιτο͵
[10]   ἐπιδεδημηκέναι Λεβαδείᾳ τὸ παράπαν· οὐ  γὰρ   ἂν ἠπίστεις ~σὺ τούτοις. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[3]   ὡς οὐδὲ παυσομένου μου· ἔνθα  γὰρ   ἂν ἴητε͵ ἀκολουθήσω ~ἀνιῶν καὶ
[20]   ~ἐπὶ τῆς ἠϊόνος καταλιπόντας· μόλις  γὰρ   ἂν καὶ οὕτως δέξαιτο ὑμᾶς
[20]   ἑκὼν μέν͵ ἀπορρίψω δέ· τί  γὰρ   ἂν καὶ πάθοιμι; ~ΕΡΜΗΣ ~βαβαί.
[5]   Μένιππε͵ ζῶσαν τὴν γυναῖκα· ἔφης  γὰρ   ἂν καὶ σὺ ~ἀνεμέσητον εἶναι
[13]   αὖθις πίε καὶ πολλάκις· οὕτω  γὰρ   ἂν παύσαιο ἐπὶ ~τοῖς Ἀριστοτέλους
[3]   ~πολλάκις συνείρων ἐπᾴσομαι ὑμῖν· πρέποι  γὰρ   ἂν ταῖς τοιαύταις ~οἰμωγαῖς ἐπᾳδόμενον.
[12]   οὐκ ἐμὸς υἱὸς εἶναι· ~οὐ  γὰρ   ἂν τεθνήκεις Ἄμμωνός γε ὤν.
[1]   Διόγενες, περὶ Λακεδαιμονίων λέγε· οὐ  γὰρ   ἀνέξομαί γε. ~δὲ πρὸς
[26]   ἀλλ΄ ἀμείνους͵ Ἀχιλλεῦ· τὸ  γὰρ   ἀνωφελὲς τοῦ λέγειν ὁρῶμεν· ~σιωπᾶν
[21]   πέρας ἐγένετο͵ Κράτης; ἀκοῦσαι  γὰρ   ἄξιον. ~ΚΡΑΤΗΣ ~Ἄμφω τεθνᾶσιν ἐπὶ
[6]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Καὶ τοῦτο ὅμοιον· σιμοὶ  γὰρ   ἅπαντες. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Ἐμὲ ζητεῖς͵
[12]   ~ΦΙΛΙΠΠΟΣ ~Οἶδα ταῦτα πάντα· Κλεῖτος  γὰρ   ἀπήγγειλέ μοι͵ ὃν σὺ τῷ
[9]   οὕτως ἐγένετο. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐ χρὴ  γὰρ   ἀπιστεῖν͵ Τειρεσία͵ τοῖς τοιούτοις͵
[25]   δέ͵ Μίνως͵ δίκαζε· ἱκανὰ  γὰρ   ἀπὸ πολλῶν καὶ ~ταῦτα. ~ΣΚΙΠΙΩΝ
[21]   ~προμαντευομένους οὕτω γενέσθαι ταῦτα· διαπλέοντες  γὰρ   ἀπὸ Σικυῶνος ~εἰς Κίρραν κατὰ
[17]   ἱκανοῦ ἐμφαγὼν ἀπεπνίγην͵ οἶσθα· παρῆς  γὰρ   ~ἀποθνήσκοντί μοι. ~ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΗΣ ~Παρῆν͵
[22]   τὸν Καππαδόκην συμπλοκῇ. ~μὲν  γὰρ   Ἀρσάκης ἐπήλαυνεν͵ ὡς διηγεῖτο͵ πολὺ
[13]   πράξεις καὶ τὸν πλοῦτον. καὶ  γὰρ   αὖ καὶ τοῦτο ἀγαθὸν ~ἡγεῖτο
[30]   ὅτι εὔθρυπτον τὸ σόν· ἀλαπαδνὸν  γὰρ   αὐτὸ καὶ οὐκ ἀνδρῶδες ~ἔχεις.
[11]   ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Οὔκ͵ μάταιε·  γὰρ   αὐτὸς ἄμφω ἦμεν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Οὐκ
[27]   Ἔρωτος ἀποκρινοῦμαι τὰ δίκαια· φήσει  γὰρ   ~αὐτὸς μὲν τοῦ ἐρᾶν τῷ
[6]   κόρρης ~ἐπίτρεψον. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Μηδαμῶς· διαθρύπτεις  γὰρ   αὐτοῦ τὸ κρανίον γυναικεῖον ὄν.
[3]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἀληθῆ͵ Πλούτων· μισῶ  γὰρ   αὐτοὺς ἀγεννεῖς καὶ ὀλεθρίους ὄντας͵
[20]   ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ ~Εἶεν. τί ἔτι; πᾶν  γὰρ   ἀφῆκα͵ ὡς ὁρᾷς. ~ΕΡΜΗΣ ~Καὶ
[22]   ~ἑάλως γενναῖος; μὲν  γὰρ   Βλεψίας αὐτὸς ἑαυτοῦ κατηγόρει φθάσας
[24]   τοὺς ~διακονησαμένους ἀλλοτρίοις ἀγαθοῖς; οὐ  γὰρ   δὴ ἐκεῖνό γε εἰπεῖν ἔχοι
[25]   πανουργότατον καὶ ὠμότατον ὄντα· ὡς  γὰρ   δὴ ~ἐκράτησεν τῶν Ἰταλῶν͵ ἐῶ
[28]   ~Ἀναμνήσω σε͵ Πλούτων· Ὀρφεῖ  γὰρ   δι΄ Ἀναμνήσω σε͵ ~Πλούτων·
[28]   Ἀναμνήσω σε͵ ~Πλούτων· Ὀρφεῖ  γὰρ   δι΄ αὐτὴν ταύτην τὴν αἰτίαν
[27]   Αἰακέ͵ ἀποκρινοῦμαι δικαιότερα· οὐ  ~γὰρ   ἐγὼ τούτων αἴτιος͵ ἀλλὰ
[12]   δόξης ἀφῄρει τῶν κατορθουμένων· πᾶν  ~γὰρ   ἐδόκει ἐνδεὲς ὑπὸ θεοῦ γίγνεσθαι
[26]   τις πάθοι͵ Ἀχιλλεῦ; ταῦτα  γὰρ   ἔδοξε τῇ φύσει͵ ~πάντως ἀποθνήσκειν
[25]   καὶ ἐμοῦ ἀκούσῃς. ~ΜΙΝΩΣ ~Τίς  γὰρ   εἶ͵ βέλτιστε; πόθεν
[12]   τὸ τοιοῦτο ἥκιστα συνέφερεν· θεὸς  γὰρ   εἶναι δοκῶν εἴ ποτε τρωθείης͵
[20]   γῆς τὸ τρόπαιον· ἐν ᾅδου  γὰρ   εἰρήνη καὶ οὐδὲν ὅπλων ~δεήσει.
[21]   πάντες ~ἔβλεπον. ΔΙΟΓΕΝΗΣ Εἰκότως· οὐ  γὰρ   εἶχον ἔνθα δέξαιντο τὰ τοιαῦτα
[15]   μὲν οὖν͵ ἀλλὰ δικαιότατον· τί  γὰρ   ἐκεῖνοι παθόντες εὔχονται ~ἀποθανεῖν ἐκεῖνον
[11]   τῷ ἡμίσει; ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Ναί· οὐ  γὰρ   ἐκεῖνος τέθνηκεν͵ ἀλλ΄ ἐγὼ
[29]   τάφον ἔχει οὐκ οἶδεν· οὐδὲ  γὰρ   ἔμελεν αὐτῷ ~τούτου· λόγον δὲ
[30]   σὺ οὔτε ἄλλος εὔμορφος· ἰσοτιμία  γὰρ   ἐν ᾅδου καὶ ὅμοιοι ~ἅπαντες.
[1]   πολλῷ πλείω ἐπιγελασόμενον· ἐκεῖ μὲν  ~γὰρ   ἐν ἀμφιβόλῳ σοὶ ἔτι
[8]   θατέρῳ· ἐνεπλήσθην οὖν αὐτῶν· οὐ  γὰρ   ἐν τῷ ~αὐτῷ ἀεὶ͵ ἀλλὰ
[24]   ~ΜΙΝΩΣ ~Νῦν ἀκούσω αὖθις; οὐ  γὰρ   ἐξελήλεγξαι͵ Σώστρατε͵ πονηρὸς ὢν
[20]   ψυχὴν ὑπάρχειν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ψεύδεται· ἄλλα  γὰρ   ἔοικε λυπεῖν αὐτόν. ~ΕΡΜΗΣ ~Τὰ
[22]   ~Ρᾷστ’ Ἀντισθένες· μὲν  γὰρ   ἐπήλαυνεν εἰκοσάπηχύν τινα κοντὸν ~προβεβλημένος͵
[28]   σε οὐδὲ διαγνῶναι ~δυναμένη; φοβήσεται  γὰρ   εὖ οἶδα καὶ φεύξεταί σε
[13]   ~Οὐκ οἶδα͵ Διόγενες· οὐ  γὰρ   ἔφθασα ἐπισκῆψαί τι περὶ αὐτῆς
[16]   ~περιμένων τὸν κλῆρον. ~ΤΕΡΨΙΩΝ ~Οὐ  γὰρ   ἐχρῆν γέροντα ὄντα καὶ μηκέτι
[21]   οὐδὲ σοί͵ Διόγενες·  γὰρ   ἐχρῆν͵ ~σύ τε Ἀντισθένους ἐκληρονόμησας
[25]   πρὸς ἄνδρα οὕτω θρασὺν· ἱκανὴ  γὰρ   ~φήμη διδάξαι σε͵ οἷος
[8]   ~ΧΕΙΡΩΝ ~Οὔκ͵ Μένιππε· τὸ  γὰρ   ἡδὺ ἔγωγε ποικίλον τι καὶ
[9]   εἶ͵ οὐκέτι διαγνῶναι ῥᾴδιον. ἅπασι  γὰρ   ~ἡμῖν ὁμοῖα τὰ ὄμματα͵ κενά͵
[22]   ζῆν ἤθελες; ~ΠΤΩΧΟΣ ~Ναί· ἡδὺ  γὰρ   ἦν τὸ φῶς καὶ τὸ
[2]   ~Οὐ προῖκα͵ βέλτιστε· καὶ  γὰρ   ἤντλησα καὶ τῆς κώπης ~συνεπελαβόμην
[13]   ~θειότατε͵ μὴ ἐλπίσῃς· οὐ  γὰρ   θέμις ἀνελθεῖν τινα τῶν ἅπαξ
[6]   Μένιππε. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἄπιθι· καὶ ταυτὶ  γὰρ   ἱκανά͵ Αἰακέ. ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΚΑΙ
[8]   ~Οὐκ ἀηδῶς͵ Μένιππε·  γὰρ   ἰσοτιμία πάνυ δημοτικὴ καὶ τὸ
[27]   ταῦτα ὁμότεχνον ὄντα σοι· ἐρωτικὸς  ~γὰρ   καὶ αὐτός εἰμι καὶ τῷ
[16]   ~Θάρρει͵ Τερψίων· καὶ Φείδων  γὰρ   καὶ Μέλανθος καὶ ὅλως ἅπαντες
[9]   ὅλως. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἱκανὸν τοῦτο· εἰ  γὰρ   καὶ μήτραν εἶχες͵ ἐβουλόμην εἰδέναι.
[22]   τὸν ἵππον αὐτῷ προσαχθῆναι· καὶ  γὰρ   καὶ ~ἵππος αὐτῷ συνετεθνήκει͵
[11]   τε καὶ ~θεός. ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Οὐ  γὰρ   καὶ πάντες οὕτως σοι δοκοῦσι
[20]   ἀλλὰ καὶ ἔχε ταῦτα͵ κοῦφα  γὰρ   καὶ πάνυ εὔφορα ὄντα καὶ
[17]   ἐμὸν παράδοξόν τι ἐγένετο. οἶσθα  γὰρ   ~καὶ σύ που Πτοιόδωρον τὸν
[20]   ἐπί σοι ἔχωσαν λέγε· ~βαρύνει  γὰρ   καὶ ταῦτα μνημονευόμενα. ~ΚΡΑΤΩΝ ~Οὐχ
[20]   ~ΕΡΜΗΣ ~Μάλιστα· ὑπὲρ τὸ μέτωπον  γὰρ   καὶ ταύτας ἐπῆρκεν͵ οὐκ οἶδα
[26]   ἀνωφελὲς τοῦ λέγειν ὁρῶμεν· ~σιωπᾶν  γὰρ   καὶ φέρειν καὶ ἀνέχεσθαι δέδοκται
[28]   ἦν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Οὐκοῦν περίμεινον· ἀφίξεται  γὰρ   κἀκείνη ποτὲ καὶ οὐδὲ σὲ
[22]   σὺ δέ͵ Ἀκαρνάν͵ ἔστενε  γὰρ   κἀκεῖνος καὶ κατηρᾶτο τῇ ~Μυρτίῳτί
[13]   ~τοῖς Ἀριστοτέλους ἀγαθοῖς ἀνιώμενος. καὶ  γὰρ   Κλεῖτον ἐκεῖνον ὁρῶ καὶ ~Καλλισθένην
[12]   ~ἐμιμοῦ τὰ τῶν νενικημένων. ἐῶ  γὰρ   λέγειν ὅσα ἄλλα ἔπραξας͵ λέουσι
[29]   ~Οὐκ ἰσότιμος, γενναιότατε, οὐ  γὰρ·   Μαύσωλος μὲν γὰρ οἰμώξεται ~μεμνημένος
[11]   ~Καὶ ὀρθῶς ἔθυες· αὐτὸς μὲν  γὰρ   Ἡρακλῆς ἐν τῷ οὐρανῷ
[24]   ~Τὸν πέμψαντα͵ Σώστρατε· διάκονος  γὰρ   κομίσας ἦν. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Οὐκοῦν
[11]   τριπλοῦν; ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ὧδέ πως· εἰ  γὰρ   μέν τις ἐν οὐρανῷ͵
[29]   γενναιότατε, οὐ γὰρ· Μαύσωλος μὲν  γὰρ   οἰμώξεται ~μεμνημένος τῶν ὑπὲρ γῆς,
[1]   ἦν καὶ πολὺ τὸ τίς  γὰρ   ὅλως οἶδε τὰ ~μετὰ τὸν
[12]   τῶν ἰατρῶν ~βοηθεῖν; νῦν μὲν  γὰρ   ὁπότε ἤδη τέθνηκας͵ οὐκ οἴει
[24]   οὐδὲ τὸ ξίφος αὐτό· ~ὑπηρετεῖ  γὰρ   ὄργανον ὂν τοῦτο πρὸς τὸν
[17]   Καλλιδημίδη͵ πῶς ἀπέθανες; ἐγὼ μὲν  γὰρ   ὅτι παράσιτος ὢν ~Δεινίου πλέον
[3]   ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Ἀλλ΄ οὐ χρή· λυποῦνται  γὰρ   οὐ μικρῶν στερόμενοι. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Καὶ
[1]   φιλοσόφους; ~ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ~Λέγε· οὐ βαρὺ  γὰρ   οὐδὲ τοῦτο. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τὸ μὲν
[25]   ἔρις; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Περὶ προεδρίας· φησὶ  γὰρ   οὗτος ἀμείνων γεγενῆσθαι στρατηγὸς ~ἐμοῦ͵
[27]   τὰ δίκαια ᾤχετο ἁρπάσας· οὗτος  γὰρ   οὐχ ὑπὸ ~σοῦ μόνου͵ ἀλλ΄
[10]   φῄς; εἰ μὴ εἰς Λεβάδειαν  γὰρ   παρέλθω καὶ ἐσταλμένος ταῖς ~ὀθόναις
[14]   ~ἀλλήλοις͵ ὡς ἐοίκασι. ~ΧΑΡΩΝ ~Πάνυ  γὰρ   περιπόθητά ἐστι ταῦτα. ~ΕΡΜΗΣ ~Οὐκοῦν
[20]   ὥστε ~ἀπόδυσον καὶ τοῦτον· ὄψει  γὰρ   πολλὰ καὶ γελοῖα ὑπὸ τῷ
[16]   καλλίστους καὶ ἐρρωμενεστάτους ~νεανίσκους· ἄνω  γὰρ   ποταμῶν τοῦτό γε· τὸ
[7]   καὶ δέῃ τοῦ ~πιεῖν; οὐ  γὰρ   σῶμα ἔχεις͵ ἀλλ΄ ἐκεῖνο μὲν
[6]   καὶ πάντα ἐγνωκέναι καὶ ~ταῦταοἶμαι  γὰρ   τἀληθῆ λέγεινοὐδὲν εἰδότα. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Καὶ
[12]   καὶ τῶν ~θυγατέρων ἐπεμελήθης· βασιλικὰ  γὰρ   ταῦτα. ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Τὸ φιλοκίνδυνον δέ͵
[6]   σε ὤνησεν ~τὸ σόφισμα· ἐφωράθης  γὰρ   τεθνεώς. Σωκράτης δέ͵
[20]   Λάμπιχε͵ καὶ τὴν ὑπεροψίαν· βαρήσει  ~γὰρ   τὸ πορθμεῖον συνεμπεσόντα. ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ ~Οὐκοῦν
[16]   ταύτης αἰτιῶμαι τῆς διατάξεως· ἐχρῆν  γὰρ   τὸ πρᾶγμα ~ἑξῆς πως γίνεσθαι͵
[7]   ~Οὐδὲν ὄφελος͵ εἰ ἐπικύψαιμι· φεύγει  γὰρ   τὸ ὕδωρ͵ ἐπειδὰν προσιόντα ~αἴσθηταί
[30]   καὶ πότερος Θερσίτης; οὐδέπω  γὰρ   τοῦτο ~δῆλον. ΘΕΡΣΙΤΗΣ ~Ἓν μὲν
[30]   καὶ ἔστε; πρότερον͵ οἶμαι͵ χρὴ  γὰρ   τοῦτο εἰδέναι. ~ΝΙΡΕΥΣ ~Νιρεὺς καὶ
[20]   ἀλλὰ πρίονά μοι ἀνάδος· γελοιότερον  γὰρ   τοῦτο. ~ΕΡΜΗΣ ~Ὁ πέλεκυς ἱκανός.
[16]   τοῖς πολλοῖς ἥδιστον γίνεται· ~ὅσῳ  γὰρ   ὑμεῖς ἐκείνους ἀποθανεῖν εὔχεσθε͵ τοσούτῳ
[9]   τοὺς μάντεις τοῦτο ~ποιεῖς· ἔθος  γὰρ   ὑμῖν μηδὲν ὑγιὲς λέγειν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ,
[13]   πρὸς τὰ ~πράγματα ἐγένετο· πολλοὶ  γὰρ   ὑπέπτησσον θεὸν εἶναί σε νομίζοντες.
[22]   μὲν οὖν Ἰσμηνόδωρος ἐπεφόνευτο  γὰρ   ὑπὸ τῶν ~λῃστῶν ὑπὸ τὸν
[17]   ἐπὶ τὸν κλῆρον ἐξηῦρον· πριάμενος  γὰρ   ~φάρμακον ἀνέπεισα τὸν οἰνοχόον͵ ἐπειδὰν
[11]   ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Σαφῶς νῦν μανθάνω· δύο  γὰρ   φῂς ἔτεκεν Ἀλκμήνη κατὰ
[14]   ~ΧΑΡΩΝ ~Λογισώμεθα͵ Ἑρμῆ· ἄμεινον  γὰρ   ὡρίσθαι καὶ ἀπραγμονέστερον. ~ΕΡΜΗΣ ~Ἄγκυραν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006