Alphabétiquement     [«   »]
μεμνημένος 1
μέμνηνται 1
μέμνησο 1
μὲν 104
μέν 16
Μενέλαον 1
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 1
Fréquences     [«    »]
91 ΜΕΝΙΠΠΟΣ
88 τὰ
96 τὴν
104 μὲν
114 τῶν
118 γὰρ
121 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

μὲν


Dialogue
[6]   τοὺς ~ἐπισήμους αὐτῶν. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Οὗτος  μὲν   Ἀγαμέμνων͵ οὗτος δὲ Ἀχιλλεύς͵ οὗτος
[12]   καὶ τοὺς ~Ἕλληνας δὲ τοὺς  μὲν   ἀναιμωτὶ παρέλαβον͵ Θηβαίους δὲ ἴσως
[25]   ~Τίνες δὲ ἐστέ; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὗτος  μὲν   Ἀννίβας Καρχηδόνιος͵ ἐγὼ δὲ
[26]   δὲ συνίημι ἤδη ὡς ἐκείνη  μὲν   ἀνωφελής͵ εἰ καὶ ~ὅτι μάλιστα
[29]   Σινωπεῦ, ὃς ἐβασίλευσα Καρίας  μὲν   ~ἁπάσης, ἦρξα δὲ καὶ Λυδῶν
[26]   ~Ὦ παῖ Νέστορος͵ ἀλλὰ τότε  μὲν   ἄπειρος ἔτι τῶν ἐνταῦθα ὢν
[20]   ἀλλ΄ ἐπεὶ καταπεπλεύκαμεν ἡμεῖς͵ ὑμεῖς  ~μὲν   ἄπιτε πρὸς τὸ δικαστήριον εὐθεῖαν
[15]   πρὸς ἑαυτοὺς ~τιθέντες. Οὐκοῦν  μὲν   ἀποδυσάμενος τὸ γῆρας ὥσπερ Ἰόλεως
[6]   Ἀρίστιππος Πλάτων ~αὐτός͵  μὲν   ἀποπνέων μύρον͵ δὲ τοὺς
[21]   καὶ Πύθιος αὐτὸς ἄρτι  μὲν   Ἀριστέᾳ παρεῖχε τὸ ~κράτος͵ ἄρτι
[18]   δὴ ἐκεῖνος; ~ΚΝΗΜΩΝ ~Ὅ τι  μὲν   αὐτὸς ἐνέγραψεν ταῖς ἑαυτοῦ διαθήκαις
[25]   τὸ δ΄ οὖν τελευταῖον ἐγὼ  μὲν   ~βασιλεύων ἀπέθανον͵ οὗτος δὲ ἐν
[15]   τῷ φανερῷ͵ καὶ νοσοῦντος  μὲν   βουλεύονται πᾶσι ~πρόδηλα͵ θύσειν δὲ
[11]   οὖν καὶ τοῦτο ἄκουσον· ὁπόσον  μὲν   γὰρ Ἀμφιτρύωνος ἐν τῷ ~Ἡρακλεῖ
[22]   πρὸς τὸν Καππαδόκην συμπλοκῇ.  ~μὲν   γὰρ Ἀρσάκης ἐπήλαυνεν͵ ὡς διηγεῖτο͵
[22]   στεναγμῶν ~ἑάλως γενναῖος;  μὲν   γὰρ Βλεψίας αὐτὸς ἑαυτοῦ κατηγόρει
[1]   ἐνθάδε πολλῷ πλείω ἐπιγελασόμενον· ἐκεῖ  μὲν   ~γὰρ ἐν ἀμφιβόλῳ σοὶ ἔτι
[22]   ~ΚΡΑΤΗΣ ~Ρᾷστ’ Ἀντισθένες·  μὲν   γὰρ ἐπήλαυνεν εἰκοσάπηχύν τινα κοντὸν
[11]   ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Καὶ ὀρθῶς ἔθυες· αὐτὸς  μὲν   γὰρ Ἡρακλῆς ἐν τῷ
[29]   γενναιότατε, οὐ γὰρ· Μαύσωλος  μὲν   γὰρ οἰμώξεται ~μεμνημένος τῶν ὑπὲρ
[12]   δεόμενον τῶν ἰατρῶν ~βοηθεῖν; νῦν  μὲν   γὰρ ὁπότε ἤδη τέθνηκας͵ οὐκ
[17]   Καλλιδημίδη͵ πῶς ἀπέθανες; ἐγὼ  μὲν   γὰρ ὅτι παράσιτος ὢν ~Δεινίου
[22]   ἡδὺ τὸ θέαμα γένοιτο͵ τοὺς  μὲν   ~δακρύοντας αὐτῶν ὁρᾶν͵ τοὺς δὲ
[22]   ὃν τρόπον ~ἀποθάνοιεν. εἶτα τῷ  μὲν   Δάμιδι αἰτιωμένῳ τὸν υἱόν͵ Οὐκ
[22]   ἐκ Κορίνθου συγκατῄεσαν͵ ~ὁ  μὲν   Δᾶμις ὑπὸ τοῦ παιδὸς ἐκ
[24]   οἷον δήμιος δορυφόρος͵  μὲν   δικαστῇ ~πεισθείς͵ δὲ τυράννῳ͵
[25]   οὐ ~μὴν διὰ τοῦτο ἀμείνων  μὲν   δόξειεν ἂν γενναίου καὶ στρατηγικοῦ
[22]   ~ΠΤΩΧΟΣ ~Οὐδὲν τοιοῦτο͵ ἀλλ΄ ἔτη  μὲν   ἐγεγόνειν ἀμφὶ τὰ ἐνενήκοντα͵ βίον
[21]   ~Ἀριστέας͵ εἰ προαπέλθοι αὐτοῦ. ταῦτα  μὲν   ἐγέγραπτο͵ οἱ δὲ ἐθεράπευον ~ὑπερβαλλόμενοι
[25]   ~φήμη διδάξαι σε͵ οἷος  μὲν   ἐγὼ βασιλεύς͵ οἷος δὲ οὗτος
[3]   καὶ μεγάλων κτημάτων. ~ΜΙΔΑΣ ~Ὅσου  μὲν   ἐγὼ χρυσοῦ. ~ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΛΟΣ ~Ὅσης δὲ
[22]   καὶ παρὰ τὸν πλοῦν οἱ  μὲν   ἐδάκρυόν ~τε καὶ ἐναυτίων͵ ἐγὼ
[11]   τὸ ~ἐναντίον ἐστὶ καὶ σὺ  μὲν   εἶ Ἡρακλῆς͵ τὸ δὲ
[25]   τῇ τύχῃ κεχρημένου. ~ΜΙΝΩΣ ~Ὁ  μὲν   εἴρηκεν οὐκ ἀγεννῆ τὸν λόγον
[11]   ἐπεὶ δὲ ~ἀπεθάνετε͵ διαιρεθέντες  μὲν   εἰς θεοὺς ἀπέπτατο͵ σὺ δὲ
[20]   ἑνός γε χώρου͵ ἀλλ΄ οἱ  μὲν   εἰς τὴν ~ἐκκλησίαν συνελθόντες ἄσμενοι
[19]   κτημάτων; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Εἰς τὸ φανερὸν  μὲν   ἕκαστον αὐτῶν κληρονόμον ἀπολιπεῖν ἔφασκον͵
[29]   ~καταγελάσεται αὐτοῦ. καὶ τάφον  μὲν   ἐν Ἁλικαρνασσῷ ἐρεῖ ἑαυτοῦ ὑπὸ
[7]   γὰρ σῶμα ἔχεις͵ ἀλλ΄ ἐκεῖνο  μὲν   ἐν Λυδίᾳ που τέθαπται͵ ὅπερ
[21]   μηχανῇ ἐφύλαττον. ~ΚΡΑΤΗΣ ~Οὐκοῦν ἡμεῖς  μὲν   ἕξομεν κἀνταῦθα τὸν πλοῦτον͵ οἱ
[21]   Μοιρίχῳ͵ καὶ τὰ τάλαντα ποτὲ  μὲν   ἐπὶ τοῦτον͵ νῦν δ΄ ἐπ΄
[22]   παρέσχον τότε στένοντες. ἀλλ΄ ἤδη  μὲν   ἐπὶ τῷ ~στομίῳ ἐσμέν͵ ἀποβλέπειν
[5]   Μένιππε͵ συμφιλοσοφεῖν σοι. ὥστε σὺ  μὲν   ~ἐπιλεξάμενος τόπον͵ ἔνθα ἂν ἐθέλῃς͵
[17]   ~τὸ ἀφάρμακτον ἔδωκεν· εἶτα  μὲν   ἔπινεν͵ ἐγὼ δὲ αὐτίκα μάλα
[15]   τῶν ἀνδρῶν. διὰ ταῦτα  μὲν   ἔστω ἀθάνατος͵ οἱ δὲ ~προαπίτωσαν
[19]   ἄλλων τὰ ἀγαθά· καὶ ἕωθεν  μὲν   ~εὐθὺς ἐπὶ θύρας ἐφοίτων μάλα
[16]   Τερψίων͵ εἴ γε  μὲν   ζῇ μηδένα εὐχόμενος ~ἀποθανεῖν τῶν
[26]   καὶ ἀβίοις ἀνδράσιν. ~ΑΧΙΛΛΕΥΣ ~Ἑταιρικὴ  μὲν   παραίνεσις͵ ἐμὲ δὲ οὐκ
[30]   γὰρ τοῦτο ~δῆλον. ΘΕΡΣΙΤΗΣ ~Ἓν  μὲν   ἤδη τοῦτο ἔχω͵ ὅτι ὅμοιός
[9]   σοι ῥᾴδιον. ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Οὐ στεῖρα  μὲν   ἤμην͵ οὐκ ἔτεκον δ΄ ὅλως.
[9]   ἔριν τῶν ~θεῶν͵ καὶ  μὲν   Ηρα ἐπήρωσέν με͵ δὲ
[11]   τότε εἴδωλον ὤν; εἷς  μὲν   ἦτε παρὰ τὸν βίον͵ ἐπεὶ
[13]   ~ἔασον τὰ Ἀριστοτέλους εἰδέναι͵ ὅσα  μὲν   ᾔτησεν παρ΄ ἐμοῦ͵ οἷα δὲ
[25]   καὶ σὺ ἐρεῖς; ~ΣΚΙΠΙΩΝ ~Ἀλεξάνδρου  μὲν   ἥττων εἶναι͵ τοῦ δὲ Ἀννίβου
[29]   οἱ πολυτελεῖς ~ἐκεῖνοι λίθοι Ἁλικαρνασσεῦσι  μὲν   ἴσως εἶεν ἐπιδείκνυσθαι καὶ ~φιλοτιμεῖσθαι
[2]   ὀβολὸν μὴ ἔχων; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εἰ  μὲν   καὶ ἄλλος τις οὐκ οἶδα͵
[30]   καὶ ὅμοιοι ~ἅπαντες. ~ΘΕΡΣΙΤΗΣ ~Ἐμοὶ  μὲν   καὶ τοῦτο ἱκανόν.
[9]   ΤΕΙΡΕΣΙΟΥ ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὦ Τειρεσία͵ εἰ  μὲν   καὶ τυφλὸς εἶ͵ οὐκέτι διαγνῶναι
[25]   φῄς͵ Σκιπίων· ὥστε πρῶτος  μὲν   κεκρίσθω ~Ἀλέξανδρος͵ μετ΄ αὐτὸν δὲ
[7]   εἰς ~ἕτερον τόπον. ~ΤΑΝΤΑΛΟΣ ~Ὀρθῶς  μὲν   λέγεις· καὶ τοῦτο δ΄ οὖν
[24]   ~ΜΙΝΩΟΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ ~ΜΙΝΩΣ ~Ὁ  μὲν   λῃστὴς οὑτοσὶ Σώστρατος εἰς τὸν
[11]   εἰς ᾅδου πάρει; ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Ἐχρῆν  μὲν   μηδὲ ἀποκρίνεσθαι πρὸς ἄνδρα ἐξεπίτηδες
[21]   εἰς τὸ φανερὸν ἐτίθεντο͵ Ἀριστέαν  μὲν   Μοίριχος͵ εἰ ~προαποθάνοι͵ δεσπότην
[16]   εἶτα ἐν ταῖς διαθήκαις ~ἀπεκλείσθησαν  μὲν   οἱ πάλαι δορυφορήσαντες͵ δὲ
[1]   γὰρ οὐδὲ τοῦτο. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τὸ  μὲν   ὅλον παύσασθαι αὐτοῖς παρεγγύα ληροῦσι
[30]   οἶμια, κάλλιστος ἦλθες͵ ἀλλὰ τὰ  μὲν   ~ὀστᾶ ὅμοια, τὸ δὲ κρανίον
[6]   ὅσα μέντοι κεφαλαιώδη͵ μάνθανε· ~οὗτος  μὲν   ὅτι Κέρβερός ἐστιν οἶσθα͵ καὶ
[20]   ἥκειν τύραννον ἄνδρα; ~ΕΡΜΗΣ ~Τύραννον  μὲν   οὐδαμῶς͵ νεκρὸν δὲ μάλα· ὥστε
[15]   τὸν πλούσιον ~Εὐκράτην͵ παῖδες  μὲν   οὐκ εἰσίν͵ οἱ τὸν κλῆρον
[26]   πάντων ~ἀνάσσειν τῶν νεκρῶν. ταῦτα  μὲν   οὖν ἀγεννῆ τινα Φρύγα δειλὸν
[25]   ἀμείνων γάρ εἰμι. ~ΑΝΝΙΒΑΣ ~Οὐ  μὲν   οὖν͵ ἀλλ΄ ἐμέ. ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐκοῦν
[15]   δόξειε τὸ τοιοῦτον. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Οὐ  μὲν   οὖν͵ ἀλλὰ δικαιότατον· τί γὰρ
[11]   ~Οὐχ Ἡρακλῆς οὗτός ἐστιν; οὐ  μὲν   οὖν ἄλλος͵ μὰ τὸν Ἡρακλέα.
[22]   ~καὶ Ὀροίτης Ἀρμένιος.  μὲν   οὖν Ἰσμηνόδωρος ἐπεφόνευτο γὰρ ὑπὸ
[16]   Θούκριτον ζῆν ἔτι; ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Δικαιότατον  μὲν   οὖν͵ Τερψίων͵ εἴ γε
[10]   ἐρομένοις. ~ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ~Ὦ Μένιππε͵ Ἀμφίλοχος  μὲν   οὗτος ἂν εἰδείη τι
[3]   ἐκείνων μεμνημένοι τῶν ~ἄνω͵ Μίδας  μὲν   οὑτοσὶ τοῦ χρυσίου͵ Σαρδανάπαλλος δὲ
[7]   σῶμα οὖσαν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἀλλὰ τοῦτο  μὲν   οὕτως πιστεύσομεν͵ ἐπεὶ φῂς κολάζεσθαι
[14]   τὸ ὄφλημα. πλὴν ~ἀλλ΄ οἱ  μὲν   παλαιοί͵ Χάρων͵ οἶσθα οἷοι
[22]   Ἔρωτα͵ σεαυτὸν δέον͵ ὃς τοὺς  μὲν   πολεμίους ~οὐδεπώποτε ἔτρεσας͵ ἀλλὰ φιλοκινδύνως
[22]   ἑωρακέναι παγγέλοια. ~ΚΡΑΤΗΣ ~Καὶ ἄλλοι  μὲν   πολλοὶ συγκατέβαινον ἡμῖν͵ ἐν αὐτοῖς
[13]   φιλοτιμίᾳ θωπεύων ~καὶ ἐπαινῶν ἄρτι  μὲν   πρὸς τὸ κάλλος͵ ὡς καὶ
[28]   τίς ὢν τυγχάνεις; ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Εἰμὶ  μὲν   Πρωτεσίλαος Ἰφίκλου Φυλάκιος συστρατιώτης
[19]   τῷ βίῳ ἐδύνασο. ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Τὸ  μὲν   πρῶτον ἅπαντα ἐδυνάμην· ἔτι καὶ
[29]   κατεσκευασμένον, Διογένης δὲ ~τοῦ  μὲν   σώματος εἰ καί τινα τάφον
[16]   ~Τοῦτο͵ Πλούτων͵ δίκαιον͵ ἐμὲ  μὲν   τεθνάναι τριάκοντα ἔτη ~γεγονότα͵ τὸν
[20]   ταυτὶ πάντα. Ζεῦ͵ ὅσην  μὲν   ~τὴν ἀλαζονείαν κομίζει͵ ὅσην δὲ
[16]   οἰκέταις γε ~τέτταρσιν ἐπικεκυφότα͵ κορύζης  μὲν   τὴν ῥῖνα͵ λήμης δὲ τοὺς
[19]   ἐν τοῖς εὐπατρίδαις ἀριθμεῖται ὑπεξυρημένος  ~μὲν   τὸ γένειον καὶ βαρβαρίζων͵ Κόδρου
[17]   σφαλεὶς οὐκ οἶδ΄ ὅπως ἐμοὶ  μὲν   τὸ φάρμακον͵ Πτοιοδώρῳ δὲ ~τὸ
[27]   ταύτην͵ Αἰακέ͵ ἀπέθανον ἡμιτελῆ  μὲν   τὸν δόμον ~καταλιπών͵ χήραν τε
[6]   κάθαρμα͵ Ἑλλὰς ἔφριττε ζευγνύντα  μὲν   τὸν ~Ἑλλήσποντον͵ διὰ δὲ τῶν
[28]   ~ὀλίγον ἀναβιῶναι πάλιν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Τοῦτον  μὲν   τὸν ἔρωτα͵ Πρωτεσίλαε͵ πάντες
[16]   ἀναστρέφεσθαι δὲ μηδαμῶς͵ μηδὲ ζῆν  μὲν   τὸν ~ὑπέργηρων ὀδόντας τρεῖς ἔτι
[11]   θεοῦ εἴδωλόν εἰμι. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τὸ  μὲν   τόξον γυμνὸν καὶ πρόχειρον· ἐγὼ
[27]   τὰ δίκαια· φήσει γὰρ ~αὐτὸς  μὲν   τοῦ ἐρᾶν τῷ Πάριδι ἴσως
[25]   Λίβυς λέγε. ~ΑΝΝΙΒΑΣ ~Ἓν  μὲν   τοῦτο͵ Μίνως͵ ὠνάμην͵ ὅτι
[17]   μειρακίσκος κύλικας ~ἑτοίμους ἔχων τὴν  μὲν   τῷ Πτοιοδώρῳ τὴν ἔχουσαν τὸ
[3]   ~Εὖ γε͵ οὕτω ποιεῖτε· ὀδύρεσθε  μὲν   ὑμεῖς͵ ἐγὼ δὲ τὸ γνῶθι
[20]   ἔχει ὑμῖν τὰ πράγματα. μικρὸν  μὲν   ὑμῖν͵ ὡς ὁρᾶτε͵ τὸ ~σκαφίδιον
[11]   κατὰ τὸ ~αὐτὸ Ἡρακλέας͵ τὸν  μὲν   ὑπ΄ Ἀμφιτρύωνι͵ τὸν δὲ παρὰ
[17]   τί πρὸς ταῦτα; ~ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΗΣ ~Πρῶτον  μὲν   ὑπεταράχθη πρὸς τὸ αἰφνίδιον͵ εἶτα
[22]   δὲ Θρᾷξ τῇ πέλτῃ  μὲν   ὑποδὺς ἀποσείεται τοῦ ~Ἀρσάκου τὸν
[11]   τί τὸ κωλῦόν ἐστι τὴν  μὲν   ψυχὴν ἐν οὐρανῷ εἶναι͵ ἥπερ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006