Alphabétiquement     [«   »]
τυχοῦσαν 1
τύχωσι 1
τὼ 1
τῷ 55
τῶν 114
Ὑάκινθός 1
ὕβριν 1
Fréquences     [«    »]
52 γε
51 οὐ
52 τῆς
55 τῷ
57 ταῦτα
58 οὐκ
59 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

τῷ


Dialogue
[25]   Ἰβηρίαν τὸ ~πρῶτον ὕπαρχος ὢν  τῷ   ἀδελφῷ μεγίστων ἠξιώθην ἄριστος κριθείς͵
[22]   ~τινος πελταστοῦ ἐν τῇ ἐπὶ  τῷ   Ἀράξῃ πρὸς τὸν Καππαδόκην συμπλοκῇ.
[8]   οὖν αὐτῶν· οὐ γὰρ ἐν  τῷ   ~αὐτῷ ἀεὶ͵ ἀλλὰ καὶ ἐν
[26]   πάρεστιν͵ ἀλλὰ κείμεθα ἅπαντες ~ὑπὸ  τῷ   αὐτῷ ζόφῳ ὅμοιοι καὶ κατ΄
[27]   ~γὰρ καὶ αὐτός εἰμι καὶ  τῷ   αὐτῷ θεῷ κατέσχημαι· οἶσθα δὲ
[29]   φῄς καὶ τῷ κάλλει καὶ  τῷ   βάρει τοῦ τάφου; ~ΜΑΥΣΩΛΟΣ ~Νὴ
[25]   ἐν φυγῇ ὢν παρὰ Προυσίᾳ  τῷ   Βιθυνῷ͵ ~καθάπερ ἄξιον ἦν πανουργότατον
[19]   τε προσέτι ἥδεσθαι τοῖς ~ἐν  τῷ   βίῳ ἐδύνασο. ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Τὸ μὲν
[21]   ἐποίησαν. ἡμεῖς δὲ ὁπότε ἐν  τῷ   βίῳ ἦμεν͵ οὐδὲν τοιοῦτον ~ἐνενοοῦμεν
[26]   πρὸς τὰ πεπραγμένα σοι ἐν  τῷ   βίῳ͵ ὃς ἐξὸν ~ἀκλεῶς ἐν
[24]   ἤδη. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Ὁπόσα ἔπραττον ἐν  τῷ   βίῳ͵ πότερα ἑκὼν ἔπραττον
[9]   καὶ ἄγονος ~διετέλεσας ἐν ἐκείνῳ  τῷ   βίῳ; ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Τί τοῦτο͵ Μένιππε͵
[8]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὅτι εἰ τῶν ἐν  τῷ   βίῳ τὸ ὅμοιον ἀεὶ καὶ
[20]   ~Κολακείαν͵ Ἑρμῆ͵ πολλὰ ἐν  τῷ   βίῳ χρησιμεύσασαν αὐτῷ. ~ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ~Οὐκοῦν
[22]   τὸν θάνατον ὡς τῶν ἐν  τῷ   ~γήρᾳ κακῶν φάρμακον. ἀλλ΄ ἀπίωμεν
[20]   τοῦ θρήνου σὺν γυναιξὶν ἐπὶ  τῷ   Δαμασίᾳ· σὲ δὲ οὐδείς͵
[18]   τις λάβραξ καὶ τὸ ἄγκιστρον  τῷ   δελέατι συγκατασπάσας. ~ΔΑΜΝΙΠΠΟΣ ~Οὐ μόνον͵
[30]   καὶ ψεδνὸς οὐδὲν χείρων ~ἐφάνην  τῷ   δικαστῇ. ὅρα δὲ σύ͵
[7]   οὕτως πιστεύσομεν͵ ἐπεὶ φῂς κολάζεσθαι  τῷ   ~δίψει. τί δ΄ οὖν σοι
[12]   γὰρ ἀπήγγειλέ μοι͵ ὃν σὺ  τῷ   δορατίῳ ~διελάσας μεταξὺ δειπνοῦντα ἐφόνευσας͵
[11]   τινα θεὸν ~εἶναι͵ τεθνάναι δὲ  τῷ   ἡμίσει; ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Ναί· οὐ γὰρ
[11]   ὁπόσον μὲν γὰρ Ἀμφιτρύωνος ἐν  τῷ   ~Ἡρακλεῖ ἦν͵ τοῦτο τέθνηκεν καί
[28]   δέ͵ ἣν νεόγαμον ~ἔτι ἐν  τῷ   θαλάμῳ καταλιπὼν ᾠχόμην ἀποπλέων͵ εἶτα
[21]   μέσον τὸν πόρον πλαγίῳ περιπεσόντες  τῷ   Ἰάπυγι ~ἀνετράπησαν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Εὖ ἐποίησαν.
[20]   γὰρ πολλὰ καὶ γελοῖα ὑπὸ  τῷ   ἱματίῳ ~σκεπόμενα. ~ΕΡΜΗΣ ~Κατάθου σὺ
[20]   μηδὲ νύκτωρ ἐξιὼν ἅπαντας ~λανθάνων  τῷ   ἱματίῳ τὴν κεφαλὴν κατειλήσας περίεισιν
[29]   ~Ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ φῄς καὶ  τῷ   κάλλει καὶ τῷ βάρει τοῦ
[1]   καὶ ἰσχυροῖς λέγε, Μεγίλλῳ τε  τῷ   Κορινθίῳ ~καὶ Δαμοξένῳ τῷ παλαιστῇ,
[4]   κἀγὼ ἔτι διαμέλλοντα αὐτὸν δακὼν  τῷ   ~κωνείῳ κατέσπασα τοῦ ποδός͵ ὥσπερ
[20]   συνελθόντες ἄσμενοι γελῶσι πάντες ἐπὶ  τῷ   Λαμπίχου θανάτῳ ~καὶ γυνὴ
[14]   τι ἄλλο ἡμᾶς διέλαθεν ἐν  τῷ   λογισμῷ. πότε δ΄ οὖν ~ταῦτα
[22]   ἀνέκρινον͵ ὃν τρόπον ~ἀποθάνοιεν. εἶτα  τῷ   μὲν Δάμιδι αἰτιωμένῳ τὸν υἱόν͵
[8]   ~αὐτῷ ἀεὶ͵ ἀλλὰ καὶ ἐν  τῷ   μὴ μετασχεῖν ὅλως τὸ τερπνὸν
[26]   ἀποθνήσκειν ἅπαντας͵ ὥστε χρὴ ἐμμένειν  τῷ   νόμῳ καὶ μὴ ~ἀνιᾶσθαι τοῖς
[2]   ἢν μὴ ἀποδῷς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Κἀγὼ  τῷ   ξύλῳ σου πατάξας διαλύσω τὸ
[11]   μὲν γὰρ Ἡρακλῆς ἐν  τῷ   οὐρανῷ τοῖς θεοῖς ~σύνεστι καὶ
[1]   τε τῷ Κορινθίῳ ~καὶ Δαμοξένῳ  τῷ   παλαιστῇ, ὅτι παρ' ἡμῖν οὔτε
[24]   Μίνως͵ ὅτι καὶ ἐπιδαψιλεύῃ  τῷ   παραδείγματι. ἢν δέ τις ~ἀποστείλαντος
[27]   γὰρ ~αὐτὸς μὲν τοῦ ἐρᾶν  τῷ   Πάριδι ἴσως γεγενῆσθαι αἴτιος͵ τοῦ
[14]   ἐνέσται τότε ἀποκερδᾶναι παραλογιζόμενον ἐν  τῷ   πλήθει ~τὰ πορθμεῖα. ~ΕΡΜΗΣ ~Νῦν
[16]   γέροντα ὄντα καὶ μηκέτι χρήσασθαι  τῷ   πλούτῳ αὐτὸν ~δυνάμενον ἀπελθεῖν τοῦ
[16]   Τερψίων͵ νομοθετεῖς͵ τὸν μηκέτι  τῷ   πλούτῳ χρήσασθαι ~δυνάμενον πρὸς ἡδονὴν
[11]   αὐτοῦ. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Μανθάνω· ἄντανδρόν σε  τῷ   Πλούτωνι παραδέδωκεν ἀνθ΄ ἑαυτοῦ͵ ~καὶ
[1]   πολλοὶ δ' εἰσὶ καὶ ἀχθόμενοι  τῷ   ~πράγματι καὶ οἰκτείροντες τὴν ἀπορίαν
[4]   Μένιππε͵ παντάπασιν ἐδόκει ἀτρέπτῳ  τῷ   ~προσώπῳ προσιέναι καὶ οὐ πάνυ
[24]   ὂν τοῦτο πρὸς τὸν θυμὸν  τῷ   πρώτῳ παρασχόντι ~τὴν αἰτίαν. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ
[17]   κύλικας ~ἑτοίμους ἔχων τὴν μὲν  τῷ   Πτοιοδώρῳ τὴν ἔχουσαν τὸ φάρμακον͵
[25]   οὗτος ῥαψῳδῶν οὔτε ὑπ΄ Ἀριστοτέλει  τῷ   σοφιστῇ ~παιδευθείς͵ μόνῃ δὲ τῇ
[7]   ποτε καὶ ἀρύσωμαι καὶ προσενέγκω  τῷ   στόματι͵ οὐ ~φθάνω βρέξας ἄκρον
[22]   στένοντες. ἀλλ΄ ἤδη μὲν ἐπὶ  τῷ   ~στομίῳ ἐσμέν͵ ἀποβλέπειν δὲ χρὴ
[11]   ὅντινα τὸν τρίτον πατέρα ἐπινοήσεις  τῷ   σώματι. ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Θρασὺς εἶ καὶ
[25]   ὑποφεύγοντας πρὶν διώκειν τινὰ καὶ  τῷ   τολμήσαντι ~παραδιδόντας εὐθὺς τὴν νίκην.
[12]   ἐκκομιζόμενον͵ αἵματι ῥεόμενον͵ ~οἰμώζοντα ἐπὶ  τῷ   τραύματι͵ ταῦτα γέλως ἦν τοῖς
[15]   εὐχόμενοι ὅμως ~θεραπεύουσιν ἔν γε  τῷ   φανερῷ͵ καὶ νοσοῦντος μὲν
[28]   τὸν Ἑρμῆν κέλευσον͵ ἐπειδὰν ~ἐν  τῷ   φωτὶ ἤδη Πρωτεσίλαος ᾖ͵
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006