Alphabétiquement     [«   »]
ἔρις 1
Ἑρμῆ 20
Ἑρμῆν 1
ΕΡΜΗΣ 46
Ἑρμῆς 2
Ἑρμόλαον 1
Ἑρμόλαος 1
Fréquences     [«    »]
44 ΔΙΟΓΕΝΗΣ
46 ἐπὶ
45 σὺ
46 ΕΡΜΗΣ
46 τοῦτο
47 σοι
48 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

ΕΡΜΗΣ


Dialogue
[14]   ἄμεινον γὰρ ὡρίσθαι καὶ ἀπραγμονέστερον.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ἄγκυραν ἐντειλαμένῳ ἐκόμισα πέντε δραχμῶν.
[2]   καὶ μόνος ~ᾄδων οἰμωζόντων ἐκείνων.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ἀγνοεῖς, Χάρων͵ ὅντινα ἄνδρα
[5]   καὶ τοσαῦται ~πόλεις ἀνάστατοι γεγόνασιν;  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ἀλλ΄ οὐκ εἶδες͵ Μένιππε͵
[14]   ὁρᾷς͵ ἀφικνοῦνται ἡμῖν· ~εἰρήνη γάρ.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ἄμεινον οὕτως͵ εἰ καὶ ἡμῖν
[15]   ἡκέτωσαν ἤδη κακοὶ κακῶς ἀποθανόντες.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ἀμέλησον͵ Πλούτων· μετελεύσομαι γάρ
[20]   οὗ τὸ φίλημα διτάλαντον ἦν.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ἀπόδυθι τοιγαροῦν τὸ κάλλος καὶ
[15]   τοὺς ἄλλους ~κατάσπασον ἐφεξῆς ἅπαντας.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ἄτοπον ἂν δόξειε τὸ τοιοῦτον.
[20]   καὶ πόλις ἐτίμησέν με.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ἄφες ὑπὲρ γῆς τὸ τρόπαιον·
[20]   τί γὰρ ἂν καὶ πάθοιμι;  ~ΕΡΜΗΣ   ~βαβαί. σὺ δὲ ἔνοπλος
[15]   δὲ ~προαπίτωσαν αὐτοῦ μάτην ἐπιχανόντες.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Γελοῖα πείσονται͵ πανοῦργοι ὄντες. ~ΠΛΟΥΤΩΝ
[20]   πτεροῖς͵ ὁπόταν ~συνελθόντες θάπτωσί με.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Γεννάδας εἶ͵ Μένιππε. ἀλλ΄
[20]   ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ ~Ἰδού σοι ψιλός εἰμι.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ἔμβαινε ἤδη. σὺ δὲ
[20]   δὲ οὐδὲ ἐκόμισα εὖ ποιῶν.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ἔμβαινε͵ Μένιππε ἀνδρῶν ἄριστε͵
[20]   λόγων. ~ΡΗΤΩΡ ~Ην ἰδού͵ ἀποτίθεμαι.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Εὖ ἔχει· ὥστε λύε τὰ
[20]   πέντε μναῖ τριχῶν εἰσι τοὐλάχιστον.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Εὖ λέγεις· ἀπόθου καὶ τοῦτον.
[20]   καὶ ἀναλάμβανε γυμνοὺς ~ἐπιβαίνειν ἀναγκάζων.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Εὖ λέγεις͵ καὶ οὕτω ποιήσωμεν.
[14]   πέντε δραχμὰς καὶ ὀβολοὺς δύο.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Καὶ ἀκέστραν ὑπὲρ τοῦ ἱστίου·
[14]   κατέβαλον. ~ΧΑΡΩΝ ~Καὶ τούτους προστίθει.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Καὶ κηρὸν ὡς ἐπιπλάσαι τοῦ
[5]   σαρκῶν γυμνά͵ ὅμοια τὰ πολλά.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Καὶ μὴν ἐκεῖνά ἐστιν
[20]   πᾶν γὰρ ἀφῆκα͵ ὡς ὁρᾷς.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Καὶ τὴν ὠμότητα καὶ τὴν
[20]   ~Ἰδού σοι πλοῦτος ἀπέρριπται.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Καὶ τὸν τῦφον ἀπόρριψον͵
[20]   γελοῖα ὑπὸ τῷ ἱματίῳ ~σκεπόμενα.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Κατάθου σὺ τὸ σχῆμα πρῶτον͵
[14]   ὡς ἔφην. ~ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΩΝΟΣ  ~ΕΡΜΗΣ   ~Λογισώμεθα͵ πορθμεῦ͵ εἰ δοκεῖ͵
[20]   μικρὸν ἀφέλωμαι καὶ τῶν ὀφρύων;  ~ΕΡΜΗΣ   ~Μάλιστα· ὑπὲρ τὸ μέτωπον γὰρ
[20]   ~Καὶ τίς ἀποκείρων ἔσται;  ~ΕΡΜΗΣ   ~Μένιππος οὑτοσὶ λαβὼν πέλεκυν τῶν
[20]   μόνος γοῦν τῶν ἄλλων ~γελᾷς.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Μηδαμῶς͵ ἀλλὰ καὶ ἔχε ταῦτα͵
[20]   τυγχάνεις; ~ΔΑΜΑΣΙΑΣ ~Δαμασίας ἀθλητής.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ναί͵ ἔοικας· οἶδα γάρ σε
[15]   τὸν κλῆρον δὲ θηρῶντες ~πεντακισμύριοι;  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ναί͵ τὸν Σικυώνιον φῄς. τί
[20]   ὥσπερ τινῶν ἀπὸ γῆς βοώντων;  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ναί͵ Μένιππε͵ οὐκ ἀφ΄
[2]   ἀποδότω͵ ὅς με παρέδωκέ σοι.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Νὴ Δί΄ ὀναίμην γε͵ εἰ
[14]   πέντε δραχμῶν. ~ΧΑΡΩΝ ~Πολλοῦ λέγεις.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Νὴ τὸν Ἀϊδωνέα͵ τῶν πέντε
[14]   ἐν τῷ πλήθει ~τὰ πορθμεῖα.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Νῦν οὖν ἐγὼ καθεδοῦμαι τὰ
[20]   μοι ἀνάδος· γελοιότερον γὰρ τοῦτο.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ὁ πέλεκυς ἱκανός. εὖ γε.
[20]   ἀλλὰ παράδεξαί με γυμνὸν ὄντα.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Οὐ γυμνόν͵ βέλτιστε͵ τοσαύτας
[5]   Ἑρμῆ; ξενάγησόν με νέηλυν ὄντα.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Οὐ σχολὴ μέν͵ Μένιππε·
[5]   ὀλιγοχρονίου καὶ ῥᾳδίως ἀπανθοῦντος πονοῦντες.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Οὐ σχολή μοι͵ Μένιππε͵
[20]   με ἔχειν καὶ τὴν ἐφεστρίδα.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Οὐδαμῶς͵ ἀλλὰ καὶ ταῦτα ἄφες.
[14]   ~Πάνυ γὰρ περιπόθητά ἐστι ταῦτα.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Οὐκοῦν οὐδ΄ ἐγὼ δόξαιμι ἂν
[20]   καὶ ἰσοστάσιος τοῖς ἄλλοις ~νεκροῖς.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Οὕτως ἄμεινον ἀβαρῆ εἶναι· ὥστε
[20]   μάλιστα ὁπόσοι νεῖν οὐκ ἐπίστασθε.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Πῶς οὖν ποιήσαντες εὐπλοήσομεν; ~ΧΑΡΩΝ
[20]   ἄλλα γὰρ ἔοικε λυπεῖν αὐτόν.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Τὰ ποῖα; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὅτι μηκέτι
[14]   ~ΧΑΡΩΝ ~Καὶ ἄξια ταῦτα ὠνήσω.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Ταῦτά ἐστιν͵ εἰ μή τι
[20]   ~τυγχάνεις; ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ ~Λάμπιχος Γελῴων τύραννος.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Τί οὖν͵ Λάμπιχε͵ τοσαῦτα
[20]   τὸ βαρύτατον ὑπὸ μάλης ἔχει.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Τί͵ Μένιππε; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Κολακείαν͵
[5]   οὐ γὰρ ἂν διαγνοίην ἔγωγε.  ~ΕΡΜΗΣ   ~Τουτὶ τὸ κρανίον Ἑλένη
[20]   Ἑρμῆ͵ γυμνὸν ἥκειν τύραννον ἄνδρα;  ~ΕΡΜΗΣ   ~Τύραννον μὲν οὐδαμῶς͵ νεκρὸν δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006