Alphabétiquement     [«   »]
ὑπισχνούμενον 1
ὑπισχνοῦνται 1
Ὑπὸ 1
ὑπὸ 37
ὑποβολιμαῖον 1
ὑποβολιμαῖος 1
ὑποδὺς 1
Fréquences     [«    »]
37
35 ἦν
36 τῇ
37 ὑπὸ
38 πρὸς
39 σε
40 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

ὑπὸ


Dialogue
[10]   ~Τί οὖν ἡμεῖς αἴτιοι͵ εἰ  ὑπὸ   ἀνοίας ἐκεῖνοι τοιαῦτα περὶ νεκρῶν
[29]   μὲν ἐν Ἁλικαρνασσῷ ἐρεῖ ἑαυτοῦ  ὑπὸ   ~Ἀρτεμισίας τῆς γυναικὸς καὶ ἀδελφῆς
[30]   ~ἦλθον. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἀλλ’ οὐχὶ καὶ  ὑπὸ   γῆν͵ ὡς οἶμια, κάλλιστος ἦλθες͵
[12]   κατορθουμένων· πᾶν ~γὰρ ἐδόκει ἐνδεὲς  ὑπὸ   θεοῦ γίγνεσθαι δοκοῦν. ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐ
[22]   συνετεθνήκει͵ μιᾷ πληγῇ ἀμφότεροι διαπαρέντες  ὑπὸ   Θρᾳκός ~τινος πελταστοῦ ἐν τῇ
[22]   τὸν ἵππον ὑπὸ τὸ στέρνον  ὑπὸ   θυμοῦ καὶ ~σφοδρότητος ἑαυτὸν διαπείραντα·
[30]   καὶ Χάροπος͵ ὃς κάλλιστος ἀνὴρ  ὑπὸ   Ἴλιον ~ἦλθον. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἀλλ’ οὐχὶ
[12]   τιάραν ὀρθὴν ἐπέθου καὶ προσκυνεῖσθαι  ~ὑπὸ   Μακεδόνων͵ ἐλευθέρων ἀνδρῶν͵ ἠξίους͵ καὶ
[20]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἓν ἔτι τὸ βαρύτατον  ὑπὸ   μάλης ἔχει. ~ΕΡΜΗΣ ~Τί͵
[27]   οὐχ ὑπὸ ~σοῦ μόνου͵ ἀλλ΄  ὑπὸ   πάντων Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων
[27]   ᾤχετο ἁρπάσας· οὗτος γὰρ οὐχ  ὑπὸ   ~σοῦ μόνου͵ ἀλλ΄ ὑπὸ πάντων
[14]   οὕτως͵ εἰ καὶ ἡμῖν παρατείνοιτο  ὑπὸ   σοῦ τὸ ὄφλημα. πλὴν ~ἀλλ΄
[16]   καὶ ὅλως ἅπαντες ~προελεύσονται αὐτοῦ  ὑπὸ   ταῖς αὐταῖς φροντίσιν. ~ΤΕΡΨΙΩΝ ~Ἐπαινῶ
[29]   φῄς, ὅτι ~μᾶλλον ἡμῶν ἀχθοφορεῖς  ὑπὸ   τηλικούτοις λίθοις πιεζόμενος. ~ΜΑΥΣΩΛΟΣ ~Ἀνόνητα
[22]   ἐκ τοῦ ~βουβῶνος διαμπὰξ ἄχρι  ὑπὸ   τὴν πυγήν. ὁρᾷς οἷόν τι
[14]   ὑπὸ τοῦ παιδὸς ἀποθανὼν  ὑπὸ   τῆς γυναικὸς ὑπὸ τρυφῆς
[24]   ἑκὼν ἔπραττον ~ἐπεκέκλωστό μοι  ὑπὸ   τῆς Μοίρας; ~ΜΙΝΩΣ ~Ὑπὸ τῆς
[24]   Πυριφλεγέθοντα ~ἐμβεβλήσθω͵ δὲ ἱερόσυλος  ὑπὸ   τῆς Χιμαίρας διασπασθήτω͵ δὲ
[22]   ~ἐπέλασιν καὶ τιτρώσκει τὸν ἵππον  ὑπὸ   τὸ στέρνον ὑπὸ θυμοῦ καὶ
[22]   ἐπεφόνευτο γὰρ ὑπὸ τῶν ~λῃστῶν  ὑπὸ   τὸν Κιθαιρῶνα Ἐλευσῖνάδε οἶμαι βαδίζωνἔστενε
[7]   ~ΤΑΝΤΑΛΟΣ ~Ὅτι͵ Μένιππε͵ ἀπόλωλα  ὑπὸ   τοῦ δίψους. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὕτως ἀργὸς
[28]   κακοδαίμων ἐν τῇ ~ἀποβάσει ἀπέθανον  ὑπὸ   τοῦ Ἕκτορος. οὖν ἔρως
[14]   νῦν δὲ φαρμάκῳ ~τις  ὑπὸ   τοῦ παιδὸς ἀποθανὼν ὑπὸ
[22]   Κορίνθου συγκατῄεσαν͵ ~ὁ μὲν Δᾶμις  ὑπὸ   τοῦ παιδὸς ἐκ φαρμάκων ἀποθανών͵
[14]   ὑπὸ τῆς γυναικὸς  ὑπὸ   τρυφῆς ἐξῳδηκὼς ~τὴν γαστέρα καὶ
[21]   τὰ τοιαῦτα ~παρ΄ ἡμῶν διερρυηκότες  ὑπὸ   τρυφῆς͵ καθάπερ τὰ σαπρὰ τῶν
[26]   ἰσχὺς πάρεστιν͵ ἀλλὰ κείμεθα ἅπαντες  ~ὑπὸ   τῷ αὐτῷ ζόφῳ ὅμοιοι καὶ
[20]   ὄψει γὰρ πολλὰ καὶ γελοῖα  ὑπὸ   τῷ ἱματίῳ ~σκεπόμενα. ~ΕΡΜΗΣ ~Κατάθου
[24]   Ἑρμῆ͵ παρὰ τὸν Τιτυὸν ἀποταθεὶς  ὑπὸ   τῶν γυπῶν καὶ αὐτὸς ~κειρέσθω
[22]   μὲν οὖν Ἰσμηνόδωρος ἐπεφόνευτο γὰρ  ὑπὸ   τῶν ~λῃστῶν ὑπὸ τὸν Κιθαιρῶνα
[7]   νὴ Δία͵ ὅστις τοὐναντίον τοῖς  ὑπὸ   τῶν λυττώντων κυνῶν ~δεδηγμένοις πέπονθας
[16]   ἡδὺ εἰδότα͵ ἔμψυχόν τινα τάφον  ὑπὸ   τῶν νέων ~καταγελώμενον͵ ἀποθνήσκειν δὲ
[20]   παιδία νεογνὰ ~ὄντα ὁμοίως κἀκεῖνα  ὑπὸ   τῶν παίδων βάλλεται ἀφθόνοις τοῖς
[22]   τὰς Ἐλευθερὰς χωρία πανέρημα ὄντα  ὑπὸ   τῶν πολέμων ~διοδεύων δύο μόνους
[12]   σοι τὸ παρέχειν σεαυτὸν ~ἐξαπατηθησόμενον  ὑπὸ   τῶν προφητῶν; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐ τοῦτο͵
[23]   ἐγὼ πολλάκις ἔσωσα ~κινδυνεύοντα κατακεκόφθαι  ὑπὸ   τῶν Φρυγῶν͵ ἀμείνων ἠξίου εἶναι
[16]   τῇ μεγαλοδωρεᾷ͵ καὶ τὰ πολλὰ  ὑπὸ   φροντίδων ἄγρυπνος ~ἐκείμην ἀριθμῶν ἕκαστα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006