Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλκμήνη 1
Αλλ 1
Ἀλλ 12
ἀλλ 34
ἀλλὰ 50
Ἀλλὰ 7
ἄλλα 8
Fréquences     [«    »]
31 εἰς
31 ΚΑΙ
29 τις
34 ἀλλ
34 Μένιππε
34 ὅτι
35 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

ἀλλ


Dialogue
[20]   δὲ κεῖσαι μόνος. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐδαμῶς͵  ἀλλ΄   ἀκούσῃ τῶν κυνῶν μετ΄ ὀλίγον
[26]   ἡσυχίαν αὐτὸ πάσχοντες. ~ΑΝΤΙΛΟΧΟΣ ~Οὔκ͵  ἀλλ΄   ἀμείνους͵ Ἀχιλλεῦ· τὸ γὰρ
[8]   ὥσπερ ἄνω οὔτε πεινῆν δεῖ͵  ἀλλ΄   ἀνεπιδεεῖς τούτων ἁπάντων ~ἐσμέν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[25]   ἐνύπνια τῆς μητρὸς διεξιών͵  ἀλλ΄   ἄνθρωπος εἶναι ~ὁμολογῶν͵ στρατηγοῖς τε
[22]   ἐν τῷ ~γήρᾳ κακῶν φάρμακον.  ἀλλ΄   ἀπίωμεν ἤδη͵ μὴ καί τις
[22]   οὐδ΄ ἀνέμιξα ἐμαυτὸν τοῖς ἄλλοις͵  ἀλλ΄   ~ἀφεὶς οἰμώζοντας αὐτοὺς προδραμὼν ἐπὶ
[11]   ~Ναί· οὐ γὰρ ἐκεῖνος τέθνηκεν͵  ἀλλ΄   ἐγὼ εἰκὼν αὐτοῦ. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[12]   Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου υἱός εἰμι͵  ~ἀλλ΄   ἐδεξάμην τὸ μάντευμα͵ χρήσιμον εἰς
[4]   μὴ ~ἀναγκαζόμενοι ἐσῄειτε μηδ΄ ὠθούμενοι͵  ἀλλ΄   ἐθελούσιοι͵ γελῶντες͵ ~οἰμώζειν παραγγείλαντες ἅπασιν.
[13]   καὶ θύοντες ὡς δράκοντος υἱῷ.  ἀλλ΄   εἰπέ μοι͵ ~ποῦ σε οἱ
[3]   ~Ταῦτα οὐχ ὕβρις; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὔκ͵  ἀλλ΄   ἐκεῖνα ὕβρις ἦν͵ ὑμεῖς
[7]   ~πιεῖν; οὐ γὰρ σῶμα ἔχεις͵  ἀλλ΄   ἐκεῖνο μὲν ἐν Λυδίᾳ που
[25]   εἰμι. ~ΑΝΝΙΒΑΣ ~Οὐ μὲν οὖν͵  ἀλλ΄   ἐμέ. ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐκοῦν Μίνως
[20]   ~ΕΡΜΗΣ ~Γεννάδας εἶ͵ Μένιππε.  ἀλλ΄   ἐπεὶ καταπεπλεύκαμεν ἡμεῖς͵ ὑμεῖς ~μὲν
[4]   κατεφρόνει τοῦ ~πράγματος; ~ΚΕΡΒΕΡΟΣ ~Οὔκ͵  ἀλλ΄   ἐπείπερ ἀναγκαῖον αὐτὸ ἑώρα͵ κατεθρασύνετο
[19]   Πολύστρατε͵ μετ΄ ἐμέ; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Οὔκ͵  ἀλλ΄   ἐραστὰς εἶχον μυρίους. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Ἐγέλασα·
[22]   ἀπολιπόντα ~τεθνάναι; ~ΠΤΩΧΟΣ ~Οὐδὲν τοιοῦτο͵  ἀλλ΄   ἔτη μὲν ἐγεγόνειν ἀμφὶ τὰ
[22]   ~τυχοῦσαν τερπωλὴν παρέσχον τότε στένοντες.  ἀλλ΄   ἤδη μὲν ἐπὶ τῷ ~στομίῳ
[20]   πρῶτός ἐστιν; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Μένιππος ἔγωγε.  ἀλλ΄   ἰδοὺ πήρα μοι͵
[30]   τυφλὸς ἐπῄνεσεν ἁπάντων ~εὐμορφότερον προσειπών͵  ἀλλ΄   φοξὸς ἐγὼ καὶ ψεδνὸς
[2]   νεωλκήσας τὸ πορθμεῖον παράμενε· πλὴν  ἀλλ΄   γε ~μὴ ἔχω͵ πῶς
[12]   τῶν προφητῶν; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐ τοῦτο͵  ἀλλ΄   οἱ βάρβαροι κατεπλάγησάν με καὶ
[20]   οὐκ ἀφ΄ ἑνός γε χώρου͵  ἀλλ΄   οἱ μὲν εἰς τὴν ~ἐκκλησίαν
[14]   ὑπὸ σοῦ τὸ ὄφλημα. πλὴν  ~ἀλλ΄   οἱ μὲν παλαιοί͵ Χάρων͵
[24]   τοσούτους ἀπεκτονώς; ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Ἐλήλεγμαι μέν͵  ἀλλ΄   ὅρα͵ εἰ δικαίως κολασθήσομαι. ~ΜΙΝΩΣ
[12]   βασιλέα καὶ προκινδυνεύειν τοῦ στρατοῦ͵  ἀλλ΄   ὅτι ~σοι τὸ τοιοῦτο ἥκιστα
[23]   ~Οἶδα ἐγώ͵ ἥτις μου κατεδίκασεν·  ἀλλ΄   οὐ θέμις λέγειν τι περὶ
[29]   ἐπικείμενον, ἡλίκον οὐκ ἄλλος ~νεκρός,  ἀλλ'   οὐδὲ οὕτως ἐς κάλλος ἐξησκημένον,
[17]   οἰνοχόος εἴργασται. ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΣ ~Πλὴν  ἀλλ΄   οὐδὲ σὲ τὴν ἐπίτομον ἐχρῆν
[21]   ~Οὐδὲν γάρ μοι τούτων ἔδει͵  ἀλλ΄   οὐδὲ σοί͵ Διόγενες·
[3]   τοῖς τούτων στεναγμοῖς; ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Οὐδαμῶς͵  ἀλλ΄   οὐκ ἂν ἐθέλοιμι στασιάζειν ὑμᾶς.
[25]   καὶ τὰ μέχρι Γαδείρων ὑπαγόμενος;  ἀλλ΄   οὐκ ~ἀξιόμαχα ἔδοξέ μοι ἐκεῖνα
[23]   ἠξίωσας ἄνδρα ~συστρατιώτην καὶ ἑταῖρον͵  ἀλλ΄   ὑπεροπτικῶς μεγάλα βαίνων παρῆλθες; ~ΑΙΑΣ
[27]   γὰρ οὐχ ὑπὸ ~σοῦ μόνου͵  ἀλλ΄   ὑπὸ πάντων Ἑλλήνων τε καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006