Alphabétiquement     [«   »]
τηλικούτοις 1
τηλικοῦτον 1
τηλικοῦτος 2
τὴν 96
τῆς 52
τι 27
Τί 20
Fréquences     [«    »]
91 ΜΕΝΙΠΠΟΣ
88 τὰ
83 τοῦ
96 τὴν
104 μὲν
114 τῶν
118 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

τὴν


Dialogue
[9]   τινες δένδρα θηρία͵  τὴν   Ἀηδόνα τὴν ~Δάφνην
[24]   τὸν θυμὸν τῷ πρώτῳ παρασχόντι  ~τὴν   αἰτίαν. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Εὖ γε͵
[28]   Ὀρφεῖ γὰρ δι΄ αὐτὴν ταύτην  τὴν   αἰτίαν τὴν Εὐρυδίκην παρέδοτε ~καὶ
[20]   πάντα. Ζεῦ͵ ὅσην μὲν  ~τὴν   ἀλαζονείαν κομίζει͵ ὅσην δὲ ἀμαθίαν
[20]   ~ΕΡΜΗΣ ~Καὶ τὴν ὠμότητα καὶ  τὴν   ἄνοιαν καὶ τὴν ὕβριν καὶ
[22]   αὐτὸς ἑαυτοῦ κατηγόρει φθάσας ~πολλὴν  τὴν   ἄνοιαν͵ ὡς τὰ χρήματα ἐφύλαττεν
[24]   ~Καὶ πάνυ͵ εἴ γε ἀποτίνειν  τὴν   ἀξίαν δίκαιον. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Ὅμως ἀπόκριναί
[12]   ~Διονύσῳ ἐνάμιλλον τιθέασί με. καίτοι  τὴν   Ἄορνον ἐκείνην͵ οὐδετέρου ~ἐκείνων λαβόντος͵
[20]   ἔχει· ὥστε λύε τὰ ἀπόγεια͵  τὴν   ἀποβάθραν ἀνελώμεθα͵ τὸ ~ἀγκύριον ἀνεσπάσθω͵
[20]   ὥσπερ ἔφην͵ ἀποβαλών. παρὰ δὲ  ~τὴν   ἀποβάθραν ἑστὼς διαγίνωσκε αὐτοὺς καὶ
[1]   ἀχθόμενοι τῷ ~πράγματι καὶ οἰκτείροντες  τὴν   ἀπορίαν λέγε μήτε δακρύειν μήτε
[13]   Ἑλλάς͵ ἄρτι σε παρειληφότα  ~τὴν   ἀρχὴν κολακεύοντες καὶ προστάτην αἱρούμενοι
[25]   παρελθὼν ἐπὶ ~τὰ πράγματα καὶ  τὴν   ἀρχὴν τεταραγμένην κατέσχον καὶ τοὺς
[25]   κρατήσαιμι͵ ~ὀλίγους ἄγων εἰσέβαλον εἰς  τὴν   Ἀσίαν͵ καὶ ἐπί τε Γρανικῷ
[19]   σύ τινα ὥσπερ Φάων  τὴν   Ἀφροδίτην ἐκ Χίου ~διεπόρθμευσας͵ εἶτά
[20]   αὐτοῖς φιλήμασι καὶ τὴν ~κόμην  τὴν   βαθεῖαν καὶ τὸ ἐπὶ τῶν
[5]   ὄντα εἴ τις βλέποι ἀποβεβληκότα  τὴν   βαφήν͵ ἄμορφα ~δῆλον ὅτι αὐτῷ
[14]   γυναικὸς ὑπὸ τρυφῆς ἐξῳδηκὼς  ~τὴν   γαστέρα καὶ τὰ σκέλη͵ ὠχροὶ
[25]   πατὴρ κατέλιπεν͵ ἀλλὰ πᾶσαν ~ἐπινοήσας  τὴν   γῆν καὶ δεινὸν ἡγησάμενος͵ εἰ
[5]   οὐκ εἶδες͵ Μένιππε͵ ζῶσαν  τὴν   γυναῖκα· ἔφης γὰρ ἂν καὶ
[27]   Πάριν͵ ὃς ἐμοῦ τοῦ ξένου  ~τὴν   γυναῖκα παρὰ πάντα τὰ δίκαια
[9]   θηρία͵ τὴν Ἀηδόνα  τὴν   ~Δάφνην τὴν τοῦ Λυκάονος
[17]   Πτοιοδώρῳ τὴν ἔχουσαν τὸ φάρμακον͵  τὴν   δὲ ~ἑτέραν ἐμοί͵ σφαλεὶς οὐκ
[28]   ~δεήσει. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Ἀλλ΄ οὐ φέρω  τὴν   διατριβήν͵ Πλούτων· ἠράσθης δὲ
[7]   πέπονθας οὐ τὸ ὕδωρ ἀλλὰ  τὴν   δίψαν πεφοβημένος. ~ΤΑΝΤΑΛΟΣ ~Οὐδὲ τὸν
[20]   χώρου͵ ἀλλ΄ οἱ μὲν εἰς  τὴν   ~ἐκκλησίαν συνελθόντες ἄσμενοι γελῶσι πάντες
[5]   σὺ ~ἔοικας καταφρονεῖν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὅμως  τὴν   Ἑλένην μοι δεῖξον· οὐ γὰρ
[27]   ~ΑΙΑΚΟΣ ~Τί ἄγχεις͵ Πρωτεσίλαε͵  τὴν   Ἑλένην προσπεσών; ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Ὅτι διὰ
[20]   καὶ σύ͵ Μένιππε͵ ἀπόθου  τὴν   ἐλευθερίαν καὶ παρρησίαν ~καὶ τὸ
[25]   τοῦ ~πατρὸς μετῆλθον͵ κᾆτα φοβήσας  τὴν   Ἑλλάδα τῇ Θηβαίων ἀπωλείᾳ ~στρατηγὸς
[25]   Μίνως͵ ὠνάμην͵ ὅτι ἐνταῦθα καὶ  τὴν   Ἑλλάδα ~φωνὴν ἐξέμαθον· ὥστε οὐδὲ
[1]   μήτε δακρύειν μήτε ~οἰμώζειν διηγησάμενος  τὴν   ἐνταῦθα ἰσοτιμίαν, καὶ ὅτι ὄψονται
[22]   γόνυ ὀκλάσας δέχεται τῇ σαρίσῃ  τὴν   ~ἐπέλασιν καὶ τιτρώσκει τὸν ἵππον
[17]   ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΣ ~Πλὴν ἀλλ΄ οὐδὲ σὲ  τὴν   ἐπίτομον ἐχρῆν τραπέσθαι· ἧκε γὰρ
[13]   σε ὧν ἔδρασας αὐτούς. ὥστε  τὴν   ἑτέραν σὺ ταύτην βάδιζε καὶ
[28]   δι΄ αὐτὴν ταύτην τὴν αἰτίαν  τὴν   Εὐρυδίκην παρέδοτε ~καὶ τὴν ὁμογενῆ
[20]   διάδημα ἔασόν με ἔχειν καὶ  τὴν   ἐφεστρίδα. ~ΕΡΜΗΣ ~Οὐδαμῶς͵ ἀλλὰ καὶ
[17]   ἔχων τὴν μὲν τῷ Πτοιοδώρῳ  τὴν   ἔχουσαν τὸ φάρμακον͵ τὴν δὲ
[25]   μικρὰ ~τὰ ἑσπέρια δόξας ἐπὶ  τὴν   ἕω μᾶλλον ὥρμησα͵ τί ἂν
[11]   Ἡρακλῆς͵ τὸ δὲ εἴδωλον γεγάμηκεν  τὴν   ~Ηβην παρὰ τοῖς θεοῖς. ~ΗΡΑΚΛΗΣ
[18]   ἐπὶ ~θανάτῳ͵ κἀκεῖνος οὐκ ἀηδῶς  τὴν   θεραπείαν προσίετο. ἔδοξε δή μοι
[23]   ~ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ~Αἰτιῶ τοιγαροῦν͵ γενναῖε͵  τὴν   Θέτιν͵ δέον σοὶ τὴν
[12]   καὶ τὸ ~Ἀρκάδων ὁπλιτικὸν καὶ  τὴν   Θετταλὴν ἵππον καὶ τοὺς Ἠλείων
[25]   οὖν μετ΄ ὀλίγων ἐξορμήσας εἰς  τὴν   Ἰβηρίαν τὸ ~πρῶτον ὕπαρχος ὢν
[25]   ἐστι καλλίων οὑτοσί͵ διότι ~διαδήματι  τὴν   κεφαλὴν διεδέδετο͵ Μακεδόσι ἴσως καὶ
[20]   ἐξιὼν ἅπαντας ~λανθάνων τῷ ἱματίῳ  τὴν   κεφαλὴν κατειλήσας περίεισιν ἐν κύκλῳ
[13]   εἶναι ἐξελαύνοντα διαδεδεμένον ταινίᾳ λευκῇ  τὴν   κεφαλὴν ~πορφυρίδα ἐμπεπορπημένον. οὐ λυπεῖ
[20]   ἀνθρωπινώτερος νῦν ἀναπέφηνας ~ἀποθέμενος σαυτοῦ  τὴν   κινάβραν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Βούλει μικρὸν ἀφέλωμαι
[23]   τὴν Θέτιν͵ δέον σοὶ  τὴν   ~κληρονομίαν τῶν ὅπλων παραδοῦναι συγγενεῖ
[20]   τὰ χείλη αὐτοῖς φιλήμασι καὶ  τὴν   ~κόμην τὴν βαθεῖαν καὶ τὸ
[20]   Ἑρμῆ͵ καὶ τὸ βάκτρον εἰς  ~τὴν   λίμνην ἀπερρίφθων͵ τὸν τρίβωνα δὲ
[13]   ἀνελθεῖν τινα τῶν ἅπαξ ~διαπλευσάντων  τὴν   λίμνην καὶ εἰς τὸ εἴσω
[6]   τοῦτον͵ ὅς σε ~διεπέρασεν͵ καὶ  τὴν   λίμνην καὶ τὸν Πυριφλεγέθοντα ἤδη
[25]   Γρανικῷ ἐκράτησα ~μεγάλῃ μάχῃ καὶ  τὴν   Λυδίαν λαβὼν καὶ Ἰωνίαν καὶ
[12]   ~ἐπαινέσαι ἐτόλμησεν. σὺ δὲ καὶ  τὴν   Μακεδονικὴν χλαμύδα καταβαλὼν ~κάνδυν͵ ὥς
[25]   ὑπ΄ αὐτῶν χειροτονηθεὶς οὐκ ἠξίωσα  τὴν   Μακεδόνων ἀρχὴν ~περιέπων ἀγαπᾶν ἄρχειν
[20]   πλοῦτον ~ἀποθέμενος͵ Κράτων͵ καὶ  τὴν   μαλακίαν δὲ προσέτι καὶ τὴν
[17]   μειρακίσκος κύλικας ~ἑτοίμους ἔχων  τὴν   μὲν τῷ Πτοιοδώρῳ τὴν ἔχουσαν
[11]   ὥστε τί τὸ κωλῦόν ἐστι  τὴν   μὲν ψυχὴν ἐν οὐρανῷ εἶναι͵
[25]   πατρῴων προσκυνεῖσθαι ἠξίου καὶ ~δίαιταν  τὴν   Μηδικὴν μετεδιῄτησεν ἑαυτὸν καὶ ἐμιαιφόνει
[13]   οὐ λυπεῖ ταῦτά σε ὑπὲρ  τὴν   μνήμην ἰόντα; ~τί δακρύεις͵
[25]   καὶ τῷ τολμήσαντι ~παραδιδόντας εὐθὺς  τὴν   νίκην. Ἀλέξανδρος δὲ πατρῴαν ἀρχὴν
[22]   εἶδον ὁπότε κατῄειν κατὰ  τὴν   ὁδόν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Διήγησαι͵ Κράτης·
[28]   αἰτίαν τὴν Εὐρυδίκην παρέδοτε ~καὶ  τὴν   ὁμογενῆ μου Ἄλκηστιν παρεπέμψατε Ἡρακλεῖ
[20]   ἄνοιαν καὶ τὴν ὕβριν καὶ  τὴν   ὀργήν͵ καὶ ~ταῦτα ἄφες. ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ
[1]   εἰδῶ μάλιστα ὁποῖός ~τίς ἐστι  τὴν   ὄψιν ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Γέρων, φαλακρός, τριβώνιον
[22]   ~καὶ νὴ Δί΄ οὐκ ἄσεμνος  τὴν   ὄψινεἰς τὸ βαρβαρικὸν ἤχθετο καὶ
[16]   ἤδη τῶν ἐρωμένων συνέντες ~ὑμῶν  τὴν   πανουργίαν τοῦ ἔρωτος͵ ἢν καὶ
[25]   ~ἀναστάτους ἐποίησα τοσαύτας πόλεις καὶ  τὴν   πεδινὴν Ἰταλίαν ~ἐχειρωσάμην καὶ μέχρι
[1]   λέγε αὐτῷ, καὶ ~προσέτι ἐμπλησάμενον  τὴν   πήραν ἥκειν θέρμων τε πολλῶν
[21]   κτήματα καὶ τὸν πίθον καὶ  τὴν   πήραν χοίνικας δύο ~θέρμων ἔχουσαν.
[20]   εἶ͵ ἐπίβαινε ἤδη. ~ὁ δὲ  τὴν   πορφυρίδα οὑτοσὶ καὶ τὸ διάδημα
[20]   Μένιππε ἀνδρῶν ἄριστε͵ καὶ  τὴν   προεδρίαν ἔχε παρὰ τὸν ~κυβερνήτην
[22]   δ΄ ἐπειδὴ τῇ πέλτῃ παρεκρούσατο  τὴν   προσβολὴν ~καὶ παρῆλθεν αὐτὸν
[12]   οὐκ οἴει πολλοὺς εἶναι τοὺς  τὴν   ~προσποίησιν ἐκείνην ἐπικερτομοῦντας͵ ὁρῶντας τὸν
[22]   τοῦ ~βουβῶνος διαμπὰξ ἄχρι ὑπὸ  τὴν   πυγήν. ὁρᾷς οἷόν τι ἐγένετο͵
[16]   γε ~τέτταρσιν ἐπικεκυφότα͵ κορύζης μὲν  τὴν   ῥῖνα͵ λήμης δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς
[22]   ~Ἀρσάκου τὸν κοντόν͵ ὑποθεὶς δὲ  τὴν   σάρισαν αὐτόν τε διαπείρει καὶ
[6]   Σώκρατες͵ ὅτι κἀνταῦθα μέτει  τὴν   σεαυτοῦ τέχνην καὶ οὐκ ~ὀλιγωρεῖς
[9]   δὲ Ζεὺς παρεμυθήσατο τῇ μαντικῇ  ~τὴν   συμφοράν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἔτι ἔχῃ͵
[16]   αὐτῶν. καινὴν γάρ τινα ταύτην  τὴν   τέχνην ~ἐπινενοήκατε γραῶν καὶ γερόντων
[20]   δὲ σὺ ἀπόθου τῶν ~ῥημάτων  τὴν   τοσαύτην ἀπεραντολογίαν καὶ ἀντιθέσεις καὶ
[13]   νομίζοντες. ~ἀτὰρ εἰπέ μοι͵ τίνι  τὴν   τοσαύτην ἀρχὴν καταλέλοιπας; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐκ
[9]   Ἀηδόνα τὴν ~Δάφνην  τὴν   τοῦ Λυκάονος θυγατέρα; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ην
[25]   οὐδέν. ἐπεὶ δέ μοι ὠνείδισεν  τὴν   ~τρυφήν͵ ἐκλελῆσθαί μοι δοκεῖ οἷα
[20]   τὴν μαλακίαν δὲ προσέτι καὶ  τὴν   τρυφὴν μηδὲ ~τὰ ἐντάφια κόμιζε
[22]   μάταιος νομίζων. πλὴν ἔμοιγε οὐ  τὴν   ~τυχοῦσαν τερπωλὴν παρέσχον τότε στένοντες.
[20]   ὠμότητα καὶ τὴν ἄνοιαν καὶ  τὴν   ὕβριν καὶ τὴν ὀργήν͵ καὶ
[14]   δὲ καὶ ~καλῴδιον͵ ἀφ΄ οὗ  τὴν   ὑπέραν ἐποίησας͵ δύο δραχμῶν ἅπαντα.
[20]   τῦφον ἀπόρριψον͵ Λάμπιχε͵ καὶ  τὴν   ὑπεροψίαν· βαρήσει ~γὰρ τὸ πορθμεῖον
[24]   χρυσὸν ἄργυρον κομίζων͵ τίνι  ~τὴν   χάριν ἰστέον τίνα εὐεργέτην
[7]   οἶδ΄ ~ὅπως αὖθις ἀπολείπει ξηρὰν  τὴν   χεῖρά μοι. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τεράστιόν τι
[5]   ὅτε μέντοι ἀνθεῖ καὶ ἔχει  τὴν   χρόαν͵ κάλλιστά ἐστιν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκοῦν
[20]   ~Ὅτι͵ Ἑρμῆ͵ ἀθάνατον ᾤμην  τὴν   ψυχὴν ὑπάρχειν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ψεύδεται· ἄλλα
[7]   κόλασίς ἐστι͵ τὸ διψῆν  τὴν   ψυχὴν ὡς σῶμα οὖσαν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[20]   ἀφῆκα͵ ὡς ὁρᾷς. ~ΕΡΜΗΣ ~Καὶ  τὴν   ὠμότητα καὶ τὴν ἄνοιαν καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006