Alphabétiquement     [«   »]
Ὅτι 7
ὅτι 34
ὅτῳ 1
οὐ 51
Οὐ 21
Οὔ 1
οὗ 5
Fréquences     [«    »]
51 ἂν
50 οὖν
50 τοὺς
51 οὐ
52 γε
52 τῆς
55 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

οὐ


Dialogue
[1]   τι τοὺς φιλοσόφους; ~ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ~Λέγε·  οὐ   βαρὺ γὰρ οὐδὲ τοῦτο. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[13]   τὸ εἴσω τοῦ στομίου παρελθόντων·  οὐ   ~γὰρ ἀμελὴς Αἰακὸς οὐδὲ
[5]   ~Ὅμως τὴν Ἑλένην μοι δεῖξον·  οὐ   γὰρ ἂν διαγνοίην ἔγωγε. ~ΕΡΜΗΣ
[13]   ~ἄρα ἦσθα; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Φιλίππου δηλαδή·  οὐ   γὰρ ἂν ἐτεθνήκειν Ἄμμωνος ὤν.
[10]   οὐκ ἐπιδεδημηκέναι Λεβαδείᾳ τὸ παράπαν·  οὐ   γὰρ ἂν ἠπίστεις ~σὺ τούτοις.
[12]   μὴ οὐκ ἐμὸς υἱὸς εἶναι·  ~οὐ   γὰρ ἂν τεθνήκεις Ἄμμωνός γε
[1]   Διόγενες, περὶ Λακεδαιμονίων λέγε·  οὐ   γὰρ ἀνέξομαί γε. ~δὲ
[24]   τιμήσας τοὺς ~διακονησαμένους ἀλλοτρίοις ἀγαθοῖς;  οὐ   γὰρ δὴ ἐκεῖνό γε εἰπεῖν
[27]   σοι͵ Αἰακέ͵ ἀποκρινοῦμαι δικαιότερα·  οὐ   ~γὰρ ἐγὼ τούτων αἴτιος͵ ἀλλὰ
[21]   χρυσίον πάντες ~ἔβλεπον. ΔΙΟΓΕΝΗΣ Εἰκότως·  οὐ   γὰρ εἶχον ἔνθα δέξαιντο τὰ
[11]   δὲ τῷ ἡμίσει; ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Ναί·  οὐ   γὰρ ἐκεῖνος τέθνηκεν͵ ἀλλ΄ ἐγὼ
[8]   θάτερον θατέρῳ· ἐνεπλήσθην οὖν αὐτῶν·  οὐ   γὰρ ἐν τῷ ~αὐτῷ ἀεὶ͵
[24]   λέγειν. ~ΜΙΝΩΣ ~Νῦν ἀκούσω αὖθις;  οὐ   γὰρ ἐξελήλεγξαι͵ Σώστρατε͵ πονηρὸς
[13]   ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐκ οἶδα͵ Διόγενες·  οὐ   γὰρ ἔφθασα ἐπισκῆψαί τι περὶ
[13]   μέν͵ ~θειότατε͵ μὴ ἐλπίσῃς·  οὐ   γὰρ θέμις ἀνελθεῖν τινα τῶν
[29]   ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Οὐκ ἰσότιμος, γενναιότατε,  οὐ   γὰρ· Μαύσωλος μὲν γὰρ οἰμώξεται
[7]   δαὶ καὶ δέῃ τοῦ ~πιεῖν;  οὐ   γὰρ σῶμα ἔχεις͵ ἀλλ΄ ἐκεῖνο
[12]   ~εὐκαταφρόνητόν τι ἔργον͵ καὶ ὅμως  οὐ   διαστήσας αὐτοὺς οὐδὲ προδοσίαις ~ὠνούμενος
[11]   οὖν ἀκριβὴς ὢν Αἰακὸς  οὐ   διέγνω σε μὴ ὄντα ἐκεῖνον͵
[29]   νεὼν εὕροι τις ~ἂν ῥᾳδίως.  οὐ   δοκῶ σοι δικαίως ἐπὶ τούτοις
[24]   τις ὑπ΄ ἄλλου φονεύσειέν τινα  οὐ   δυνάμενος ~ἀντιλέγειν ἐκείνῳ βιαζομένῳ͵ οἷον
[21]   καὶ διέρρει͵ τοῦ πυθμένος ~στέγειν  οὐ   δυναμένου͵ οἷόν τι πάσχουσιν αἱ
[2]   τὸν ὀβολὸν ἀποδοῦναί σε δεῖ·  οὐ   θέμις ~ἄλλως γενέσθαι. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκοῦν
[23]   ἐγώ͵ ἥτις μου κατεδίκασεν· ἀλλ΄  οὐ   θέμις λέγειν τι περὶ τῶν
[30]   εὐμορφότερός ἐστιν. εἰπέ͵ ~ὦ Μένιππε͵  οὐ   καλλίων σοι δοκῶ; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τίνες
[24]   πολλὰ ἴδοις ἂν καὶ ἄλλα  οὐ   κατὰ λόγον γιγνόμενα͵ εἰ ~ἀκριβῶς
[20]   καλέσαντος μηδενός; ἀλλὰ ~μεταξὺ λόγων  οὐ   κραυγή τις ἀκούεται ὥσπερ τινῶν
[20]   ὀργὴν καὶ τρυφὴν καὶ μαλακίαν·  οὐ   λέληθεν γάρ με͵ εἰ ~καὶ
[24]   τοῦτο ἀπολαύσεις τῆς ἐπερωτήσεως͵ ~διότι  οὐ   λῃστὴς μόνον͵ ἀλλὰ καὶ σοφιστής
[13]   λευκῇ τὴν κεφαλὴν ~πορφυρίδα ἐμπεπορπημένον.  οὐ   λυπεῖ ταῦτά σε ὑπὲρ τὴν
[11]   τοῦ Σινωπέως εἴδωλον͵ αὐτὸς δὲ  οὐ   μὰ Δία μετ΄ ~ἀθανάτοισι θεοῖσιν͵
[11]   ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Οὐχ Ἡρακλῆς οὗτός ἐστιν;  οὐ   μὲν οὖν ἄλλος͵ μὰ τὸν
[28]   οὖν ἔρως τῆς γυναικὸς  οὐ   ~μετρίως ἀποκναίει με͵ δέσποτα͵
[25]   καὶ ~στρατιώταις τοῖς μαχιμωτάτοις συμπλεκόμενος͵  οὐ   Μήδους καὶ Ἀρμενίους ~καταγωνιζόμενος ὑποφεύγοντας
[25]   Μακεδόσι ἴσως καὶ ταῦτα σεμνά͵  οὐ   ~μὴν διὰ τοῦτο ἀμείνων μὲν
[3]   ~Ἀλλ΄ οὐ χρή· λυποῦνται γὰρ  οὐ   μικρῶν στερόμενοι. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Καὶ σὺ
[3]   ἐντρυφῶντες καὶ τοῦ θανάτου παράπαν  οὐ   ~μνημονεύοντες· τοιγαροῦν οἰμώξεσθε πάντων ἐκείνων
[7]   τῶν νεκρῶν· ~ἀδύνατον γάρ· καίτοι  οὐ   πάντες ὥσπερ σὺ ἐκ καταδίκης
[4]   ἀτρέπτῳ τῷ ~προσώπῳ προσιέναι καὶ  οὐ   πάνυ δεδιέναι τὸν θάνατον δοκῶν
[13]   ἅπαντες; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ὁρᾷς͵ Διόγενες·  οὐ   παράδοξον δέ͵ εἰ ἄνθρωπος ὢν
[1]   ~μετὰ τὸν βίον; ἐνταῦθα δὲ  οὐ   παύσῃ βεβαίως γελῶν καθάπερ ἐγὼ
[19]   σὺ παρ΄ ἡμᾶς ἔτη οἶμαι  οὐ   πολὺ ~ἀποδέοντα τῶν ἑκατὸν βεβιωκώς;
[22]   μάταιος νομίζων. πλὴν ἔμοιγε  οὐ   τὴν ~τυχοῦσαν τερπωλὴν παρέσχον τότε
[7]   τῶν λυττώντων κυνῶν ~δεδηγμένοις πέπονθας  οὐ   τὸ ὕδωρ ἀλλὰ τὴν δίψαν
[22]   πυγήν. ὁρᾷς οἷόν τι ἐγένετο͵  οὐ   τοῦ ~ἀνδρός͵ ἀλλὰ τοῦ ἵππου
[28]   ἂν αὐτῶν τύχοι. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Ἀλλ΄  οὐ   τοῦ ζῆν͵ Ἀϊδωνεῦ͵ ἐρῶ ἔγωγε͵
[6]   ἔχει. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Κυάμους͵ ὦγαθέ· ὥστε  οὐ   τουτί σοι ἐδώδιμον. ~ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ~Δὸς
[28]   σὲ ἀνελθεῖν ~δεήσει. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Ἀλλ΄  οὐ   φέρω τὴν διατριβήν͵ Πλούτων·
[7]   ἀρύσωμαι καὶ προσενέγκω τῷ στόματι͵  οὐ   ~φθάνω βρέξας ἄκρον τὸ χεῖλος͵
[13]   ὑποθήσομαι. ἐπεὶ ~ἐνταῦθά γε ἐλλέβορος  οὐ   φύεται͵ σὺ δὲ κἂν τὸ
[3]   τοιγαροῦν ἀνιῶν αὐτούς. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Ἀλλ΄  οὐ   χρή· λυποῦνται γὰρ οὐ μικρῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006