Alphabétiquement     [«   »]
μέτωπον 1
μέχρι 3
Μὴ 4
μὴ 48
μή 2
μηδ 1
μηδαμῶς 1
Fréquences     [«    »]
46 ΕΡΜΗΣ
47 σοι
46 τοῦτο
48 μὴ
49 οἱ
50 ἀλλὰ
50 εἰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

μὴ


Dialogue
[13]   τοῦτο ἀγαθὸν ~ἡγεῖτο εἶναι͵ ὡς  μὴ   αἰσχύνοιτο καὶ αὐτὸς λαμβάνων· γόης͵
[4]   καὶ Διογένης πρὸ σοῦ͵ ὅτι  μὴ   ~ἀναγκαζόμενοι ἐσῄειτε μηδ΄ ὠθούμενοι͵ ἀλλ΄
[26]   χρὴ ἐμμένειν τῷ νόμῳ καὶ  μὴ   ~ἀνιᾶσθαι τοῖς διατεταγμένοις. ἄλλως τε
[25]   γῆν καὶ δεινὸν ἡγησάμενος͵ εἰ  μὴ   ἁπάντων κρατήσαιμι͵ ~ὀλίγους ἄγων εἰσέβαλον
[2]   τὸν Πλούτωνα͵ μιαρέ͵ ἢν  μὴ   ἀποδῷς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Κἀγὼ τῷ ξύλῳ
[2]   τί οὖν; ἐχρῆν διὰ τοῦτο  μὴ   ἀποθανεῖν; ~ΧΑΡΩΝ ~Μόνος οὖν αὐχήσεις
[14]   ὁπόσα μοι ὀφείλεις ἤδη͵ ὅπως  μὴ   ~αὖθις ἐρίζωμέν τι περὶ αὐτῶν.
[26]   ~παρά τινι τῶν ἀκλήρων͵  μὴ   βίοτος πολὺς εἴη͵ μᾶλλον
[25]   κατέπεμψα· φησὶ γοῦν ~πορθμεὺς  μὴ   διαρκέσαι αὐτοῖς τότε τὸ σκάφος͵
[10]   τούτοις. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τί φῄς; εἰ  μὴ   εἰς Λεβάδειαν γὰρ παρέλθω καὶ
[13]   ἀλλὰ ταῦτα μέν͵ ~θειότατε͵  μὴ   ἐλπίσῃς· οὐ γὰρ θέμις ἀνελθεῖν
[7]   τὸ δεινὸν ἔσται; δέδιας  μὴ   ἐνδείᾳ τοῦ ποτοῦ ~ἀποθάνῃς; οὐχ
[9]   τοιούτοις͵ ἀλλὰ καθάπερ τινὰ ~βλᾶκα  μὴ   ἐξετάζοντα͵ εἴτε δυνατά ἐστιν εἴτε
[7]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὕτως ἀργὸς εἶ͵ ὡς  μὴ   ἐπικύψας πιεῖν καὶ νὴ
[2]   ~Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ  μὴ   ἔχοντος. ~ΧΑΡΩΝ ~Ἔστι δέ τις
[2]   παράμενε· πλὴν ἀλλ΄ γε  ~μὴ   ἔχω͵ πῶς ἂν λάβοις; ~ΧΑΡΩΝ
[2]   ~ΧΑΡΩΝ ~Ἔστι δέ τις ὀβολὸν  μὴ   ἔχων; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εἰ μὲν καὶ
[10]   ~Ἀλλ΄ οὐκ ἂν ἐδόξαζον͵ εἰ  μὴ   ζῶντες καὶ ὑμεῖς τοιαῦτα ἐτερατεύεσθε
[26]   ~με ἀνιᾷ καὶ ἄχθομαι͵ ὅτι  μὴ   θητεύω ζῶν. ~ΑΝΤΙΛΟΧΟΣ ~Ὅμως τί
[26]   φέρειν καὶ ἀνέχεσθαι δέδοκται ἡμῖν͵  μὴ   καὶ γέλωτα ~ὄφλωμεν ὥσπερ σὺ
[25]   ~ταῦτα. ~ΣΚΙΠΙΩΝ ~Μὴ πρότερον͵ ἢν  μὴ   καὶ ἐμοῦ ἀκούσῃς. ~ΜΙΝΩΣ ~Τίς
[6]   ~ἀκούων. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Κἀγὼ ἤδη ἄπειμι͵  μὴ   καί τις ἡμᾶς νεκρὸς λάθῃ
[22]   κακῶν φάρμακον. ἀλλ΄ ἀπίωμεν ἤδη͵  μὴ   καί τις ἡμᾶς ὑπίδηται ὡς
[24]   καὶ μηκέτι κολαζέσθω. ὅρα δὲ  μὴ   καὶ τοὺς ἄλλους νεκροὺς ~τὰ
[12]   τοῦτο͵ Ἀλέξανδρε͵ οὐχ ὅτι  μὴ   καλὸν οἴομαι εἶναι καὶ ~τιτρώσκεσθαί
[19]   Ἑλλάδος͵ εἰ δοκεῖ͵ ἐκεῖνοι δὲ  μὴ   ~κληρονομείτωσαν μόνον. ~ΧΑΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ
[24]   τι ἐρήσομαί σε. ~ΜΙΝΩΣ ~Λέγε͵  μὴ   μακρὰ μόνον͵ ὡς καὶ τοὺς
[16]   τεθνήξεται τῶν γερόντων ἕκαστος͵ ἵνα  μὴ   μάτην ἂν ἐνίους ~ἐθεράπευον. νῦν
[8]   ἀεὶ͵ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ  μὴ   μετασχεῖν ὅλως τὸ τερπνὸν ἦν.
[25]   θαυμάσιος καθηδυπαθῶν. ἐγὼ δὲ εἰ  μὴ   μικρὰ ~τὰ ἑσπέρια δόξας ἐπὶ
[26]   κοινωνία τοῦ πράγματος καὶ τὸ  μὴ   μόνον αὐτὸν ~πεπονθέναι. ὁρᾷς τὸν
[13]   σε σοφὸς Ἀριστοτέλης ἐπαίδευσεν  μὴ   ~οἴεσθαι βέβαια εἶναι τὰ παρὰ
[26]   καὶ ὑμῶν ἕκαστον· εἰ δὲ  μὴ   ὁμολογεῖτε͵ ταύτῃ ~χείρους ἐστὲ καθ΄
[11]   Αἰακὸς οὐ διέγνω σε  μὴ   ὄντα ἐκεῖνον͵ ἀλλὰ ~παρεδέξατο ὑποβολιμαῖον
[12]   Ἀλέξανδρε͵ οὐκ ἂν ἔξαρνος γένοιο  μὴ   οὐκ ἐμὸς υἱὸς εἶναι· ~οὐ
[23]   ~θεῶν. τὸν δ΄ οὖν Ὀδυσσέα  μὴ   οὐχὶ μισεῖν οὐκ ἂν δυναίμην͵
[11]   εἶ καὶ λάλος͵ καὶ εἰ  μὴ   παύσῃ σκώπτων εἰς ἐμέ͵ εἴσῃ
[8]   ~ἐσμέν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὅρα͵ Χείρων͵  μὴ   περιπίπτῃς σεαυτῷ καὶ ἐς τὸ
[5]   τοῦτο͵ Ἑρμῆ͵ θαυμάζω͵ εἰ  μὴ   συνίεσαν οἱ Ἀχαιοὶ περὶ ~πράγματος
[25]   τιτρώσκεσθαι ἀξιῶν. καὶ ἵνα σοὶ  μὴ   τὰ ἐν Τύρῳ ~μηδὲ τὰ
[11]   αὐτὸς ἐκεῖνος εἶναι. ὅρα γοῦν  μὴ   τὸ ~ἐναντίον ἐστὶ καὶ σὺ
[29]   τι ἀπολαύεις αὐτοῦ, πλὴν εἰ  μὴ   τοῦτο φῄς, ὅτι ~μᾶλλον ἡμῶν
[4]   εἰκὸς δέ σε θεὸν ~ὄντα  μὴ   ὑλακτεῖν μόνον͵ ἀλλὰ καὶ ἀνθρωπίνως
[16]   σοροῦ ἐσπέμπειν τὰ πολλά͵ ὡς  μὴ   ὑπερβάλλοιντό με ~οἱ ἀντερασταὶ τῇ
[28]   Ζεῦ καὶ σὺ Δήμητρος θύγατερ͵  ~μὴ   ὑπερίδητε δέησιν ἐρωτικήν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Σὺ
[20]   οὖν μετὰ τούτων ἐμβῆτε͵ δέδια  μὴ   ὕστερον ~μετανοήσητε͵ καὶ μάλιστα ὁπόσοι
[20]   μηδένα παραδέχεσθαι ~αὐτῶν͵ ὃς ἂν  μὴ   ψιλὸς καὶ τὰ ἔπιπλα͵
[11]   δύο ὄντας Ἡρακλέας͵ ἐκτὸς ~εἰ  μὴ   ὥσπερ ἱπποκένταυρός τις ἦτε εἰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006