Alphabétiquement     [«   »]
Ἄμφω 1
ἄμφω 3
ἄν 5
ἂν 51
Ἂν 1
ἀναβιῶναι 3
ἀναγαγὼν 1
Fréquences     [«    »]
50 εἰ
50 οὖν
50 τοὺς
51 ἂν
51 οὐ
52 γε
52 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

ἂν


Dialogue
[14]   ~ΕΡΜΗΣ ~Οὐκοῦν οὐδ΄ ἐγὼ δόξαιμι  ἂν   ἁμαρτάνειν πικρῶς ἀπαιτῶν τὰ ~ὀφειλόμενα
[14]   τὰ κάκιστα εὐχόμενος γενέσθαι͵ ὡς  ἂν   ~ἀπὸ τούτων ἀπολάβοιμι; ~ΧΑΡΩΝ ~Οὐκ
[1]   Μένιππον τὸν κύνα, ~εὕροις δ'  ἂν   αὐτὸν ἐν Κορίνθῳ κατὰ τὸ
[28]   πάντες νεκροὶ ἐρῶσιν͵ πλὴν ~οὐδεὶς  ἂν   αὐτῶν τύχοι. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Ἀλλ΄ οὐ
[25]   διὰ τοῦτο ἀμείνων μὲν δόξειεν  ἂν   γενναίου καὶ στρατηγικοῦ ἀνδρὸς ~τῇ
[8]   τἀνταῦθα ὅμοια ὄντα προσκορῆ ὁμοίως  ἂν   γένοιτο͵ καὶ δεήσει ~μεταβολήν σε
[5]   Ἑλένην μοι δεῖξον· οὐ γὰρ  ἂν   διαγνοίην ἔγωγε. ~ΕΡΜΗΣ ~Τουτὶ τὸ
[15]   ~κατάσπασον ἐφεξῆς ἅπαντας. ~ΕΡΜΗΣ ~Ἄτοπον  ἂν   δόξειε τὸ τοιοῦτον. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Οὐ
[23]   Ὀδυσσέα μὴ οὐχὶ μισεῖν οὐκ  ἂν   δυναίμην͵ Ἀγάμεμνον͵ ~οὐδ΄ εἰ
[12]   προφῆται κόλακες. τίς οὐκ  ἂν   ~ἐγέλασεν ὁρῶν τὸν τοῦ Διὸς
[10]   νεκρῶν ~δοξάζουσιν; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἀλλ΄ οὐκ  ἂν   ἐδόξαζον͵ εἰ μὴ ζῶντες καὶ
[27]   τις ἡμᾶς δαίμων ἄγει ἔνθα  ἂν   ἐθέλῃ͵ καὶ ἀδύνατόν ἐστιν ~ἀντιτάττεσθαι
[5]   σὺ μὲν ~ἐπιλεξάμενος τόπον͵ ἔνθα  ἂν   ἐθέλῃς͵ κεῖσο καταβαλὼν σεαυτόν͵ ἐγὼ
[3]   στεναγμοῖς; ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Οὐδαμῶς͵ ἀλλ΄ οὐκ  ἂν   ἐθέλοιμι στασιάζειν ὑμᾶς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Καὶ
[10]   ~Ὦ Μένιππε͵ Ἀμφίλοχος μὲν οὗτος  ἂν   εἰδείη τι αὐτῷ ἀποκριτέον
[6]   ~Ἅπαντες φαλακροί εἰσιν· ὥστε πάντων  ἂν   εἴη τοῦτο τὸ γνώρισμα. ~ΑΙΑΚΟΣ
[9]   αὐτῶν· τὰ δ΄ ἄλλα οὐκέτ΄  ~ἂν   εἰπεῖν ἔχοις͵ τίς Φινεὺς
[16]   γερόντων ἕκαστος͵ ἵνα μὴ μάτην  ἂν   ἐνίους ~ἐθεράπευον. νῦν δὲ τὸ
[12]   ~Νῦν μέν͵ Ἀλέξανδρε͵ οὐκ  ἂν   ἔξαρνος γένοιο μὴ οὐκ ἐμὸς
[22]   τὸ πορθμεῖον προκατέλαβον ~χώραν͵ ὡς  ἂν   ἐπιτηδείως πλεύσαιμι· καὶ παρὰ τὸν
[13]   ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Φιλίππου δηλαδή· οὐ γὰρ  ἂν   ἐτεθνήκειν Ἄμμωνος ὤν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Καὶ
[7]   σὺ δὲ ψυχὴ πῶς  ἂν   ἔτι διψῴης πίοις;
[11]   καὶ πρόχειρον· ἐγὼ δὲ τί  ἂν   ἔτι φοβοίμην σε ~ἅπαξ τεθνεώς;
[4]   πάντων γε τῶν τοιούτων εἰπεῖν  ἂν   ἔχοιμι͵ ἕως τοῦ στομίου ~τολμηροὶ
[6]   τῶν καλῶν. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Τί γὰρ  ἂν   ἥδιον ἄλλο πράττοιμι; ἀλλὰ πλησίον
[22]   ~Ἀπίωμεν͵ Διόγενες· καὶ γὰρ  ἂν   ἡδὺ τὸ θέαμα γένοιτο͵ τοὺς
[10]   ὄντος ἐς τὸ σπήλαιον͵ οὐκ  ἂν   ἠδυνάμην εἰδέναι͵ ὅτι νεκρὸς εἶ
[10]   Λεβαδείᾳ τὸ παράπαν· οὐ γὰρ  ἂν   ἠπίστεις ~σὺ τούτοις. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τί
[6]   Ἄπολλον τι  ἂν   θέλῃς. ~ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ~Μὴ καὶ σύ
[3]   οὐδὲ παυσομένου μου· ἔνθα γὰρ  ἂν   ἴητε͵ ἀκολουθήσω ~ἀνιῶν καὶ κατᾴδων
[24]   ~ΜΙΝΩΣ ~Ὦ Σώστρατε͵ πολλὰ ἴδοις  ἂν   καὶ ἄλλα οὐ κατὰ λόγον
[19]   ἔφασκον͵ ~ὁ δ΄ ἐπίστευέν τε  ἂν   καὶ κολακευτικώτερον παρεσκεύαζεν αὑτόν͵ ἄλλας
[19]   καὶ μακάριος ἦν αὐτῶν ὅντινα  ἂν   καὶ μόνον ~προσέβλεψα. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Μῶν
[20]   τῆς ἠϊόνος καταλιπόντας· μόλις γὰρ  ἂν   καὶ οὕτως δέξαιτο ὑμᾶς τὸ
[20]   μέν͵ ἀπορρίψω δέ· τί γὰρ  ἂν   καὶ πάθοιμι; ~ΕΡΜΗΣ ~βαβαί. σὺ
[5]   ζῶσαν τὴν γυναῖκα· ἔφης γὰρ  ἂν   καὶ σὺ ~ἀνεμέσητον εἶναι τοιῇδ΄
[2]   βέλτιστε· δὶς δὲ οὐκ  ἂν   λάβοις. ~ΝΕΚΡΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΙ ΚΑΤΑ ΜΕΝΙΠΠΟΥ
[2]   ὧν σε διεπορθμεύσαμεν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκ  ἂν   λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος.
[2]   γε ~μὴ ἔχω͵ πῶς  ἂν   λάβοις; ~ΧΑΡΩΝ ~Σὺ δ΄ οὐκ
[13]   εὐκαταφρόνητος. ἐκεῖνο δέ γε ~ἡδέως  ἂν   μάθοιμι παρὰ σοῦ͵ πῶς φέρεις͵
[18]   καταλέλοιπα ~κατασοφισθεὶς ἄθλιος͵ οὓς ἐβουλόμην  ἂν   μάλιστα σχεῖν τἀμὰ ~παραλιπών. ~ΔΑΜΝΙΠΠΟΣ
[25]   τὴν ἕω μᾶλλον ὥρμησα͵ τί  ἂν   μέγα ἔπραξα Ἰταλίαν ~ἀναιμωτὶ λαβὼν
[20]   τούτου μηδένα παραδέχεσθαι ~αὐτῶν͵ ὃς  ἂν   μὴ ψιλὸς καὶ τὰ
[26]   ἄλλους ~θαυμαστοὺς ἄνδρας͵ οἳ οὐκ  ἂν   οἶμαι δέξαιντο ἀνελθεῖν͵ εἴ τις
[8]   οἶμαι ~ἀδύνατον. ~ΧΕΙΡΩΝ ~Τί οὖν  ἂν   πάθοι τις͵ Μένιππε; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[13]   πίε καὶ πολλάκις· οὕτω γὰρ  ἂν   παύσαιο ἐπὶ ~τοῖς Ἀριστοτέλους ἀγαθοῖς
[29]   οἷον οὐδὲ νεὼν εὕροι τις  ~ἂν   ῥᾳδίως. οὐ δοκῶ σοι δικαίως
[3]   συνείρων ἐπᾴσομαι ὑμῖν· πρέποι γὰρ  ἂν   ταῖς τοιαύταις ~οἰμωγαῖς ἐπᾳδόμενον. ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ
[11]   ~Ἀλλ΄ βέλτιστε Ἀμφιτρυωνιάδη͵ καλῶς  ἂν   ταῦτα ἔλεγες͵ εἰ ~σῶμα ἦσθα͵
[12]   ἐμὸς υἱὸς εἶναι· ~οὐ γὰρ  ἂν   τεθνήκεις Ἄμμωνός γε ὤν. ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
[29]   ἕνεκα τὸ σὸν κρανίον προτιμηθείη  ἂν   τοῦ ἐμοῦ· φαλακρὰ γὰρ ἄμφω
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006