Alphabétiquement     [«   »]
τηλικοῦτον 1
τηλικοῦτος 2
τὴν 96
τῆς 52
τι 27
Τί 20
τί 41
Fréquences     [«    »]
51 ἂν
52 γε
51 οὐ
52 τῆς
55 τῷ
57 ταῦτα
58 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

τῆς


Dialogue
[26]   βασιλεύειν͵ ἑκὼν προείλου τὸν μετὰ  ~τῆς   ἀγαθῆς δόξης θάνατον. ~ΑΧΙΛΛΕΥΣ ~Ὦ
[8]   οὐκ ἦν ἔτι ἡδὺ ἀπολαύειν  τῆς   ~ἀθανασίας. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐχ ἡδὺ ἦν
[6]   ~Ἐμπεδοκλῆς͵ Μένιππε͵ ἡμίεφθος ἀπὸ  τῆς   Αἴτνης παρών. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὦ χαλκόπου
[25]   καὶ τὸν ~Ὠκεανὸν ὅρον ἐποιησάμην  τῆς   ἀρχῆς καὶ τοὺς ἐλέφαντας αὐτῶν
[21]   ηὐξάμην Ἀντισθένην ἀποθανεῖν͵ ~ὡς κληρονομήσαιμι  τῆς   βακτηρίας αὐτοῦεἶχεν δὲ πάνυ καρτερὰν
[19]   παντοῖά μοι δῶρα ~προσήγετο ἁπανταχόθεν  τῆς   γῆς τὰ κάλλιστα. ΣΙΜΥΛΟΣ Ἐτυράννησας͵
[28]   τοῦ ζῆν͵ Ἀϊδωνεῦ͵ ἐρῶ ἔγωγε͵  τῆς   γυναικὸς δέ͵ ἣν νεόγαμον ~ἔτι
[14]   τοῦ παιδὸς ἀποθανὼν ὑπὸ  τῆς   γυναικὸς ὑπὸ τρυφῆς ἐξῳδηκὼς
[29]   Ἁλικαρνασσῷ ἐρεῖ ἑαυτοῦ ὑπὸ ~Ἀρτεμισίας  τῆς   γυναικὸς καὶ ἀδελφῆς κατεσκευασμένον,
[28]   τοῦ Ἕκτορος. οὖν ἔρως  τῆς   γυναικὸς οὐ ~μετρίως ἀποκναίει με͵
[16]   ~διέταξεν. ~ΤΕΡΨΙΩΝ ~Οὐκοῦν ταύτης αἰτιῶμαι  τῆς   διατάξεως· ἐχρῆν γὰρ τὸ πρᾶγμα
[12]   διὰ ~τοῦτο κρατεῖν ῥᾳδίως͵ πολὺ  τῆς   δόξης ἀφῄρει τῶν κατορθουμένων· πᾶν
[2]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Θέρμους͵ εἰ θέλεις͵ καὶ  τῆς   Ἑκάτης τὸ δεῖπνον. ~ΧΑΡΩΝ ~Πόθεν
[19]   ~Οὔ μοι μέλει· καὶ στρατηγησάτω  τῆς   Ἑλλάδος͵ εἰ δοκεῖ͵ ἐκεῖνοι δὲ
[5]   χίλιαι νῆες ἐπληρώθησαν ἐξ ἁπάσης  τῆς   ~Ἑλλάδος καὶ τοσοῦτοι ἔπεσον Ἕλληνές
[25]   βάρβαρος ὢν καὶ ἀπαίδευτος παιδείας  τῆς   Ἑλληνικῆς καὶ οὔτε ~Ὅμηρον ὥσπερ
[24]   πλὴν ἀλλὰ σὺ τοῦτο ἀπολαύσεις  τῆς   ἐπερωτήσεως͵ ~διότι οὐ λῃστὴς μόνον͵
[22]   δὲ Λάμπις δι΄ ~ἔρωτα Μυρτίου  τῆς   ἑταίρας ἀποσφάξας ἑαυτόν͵ δὲ
[9]   ~Οὐ γὰρ ἀκήκοας͵ Τειρεσία͵  τῆς   Εὐριπίδου Μηδείας͵ οἷα εἶπεν ~οἰκτείρουσα
[20]   τὰ περιττὰ ταῦτα πάντα ~ἐπὶ  τῆς   ἠϊόνος καταλιπόντας· μόλις γὰρ ἂν
[29]   ~ἄχρι Μιλήτου ἐπέβην τὰ πολλὰ  τῆς   Ἰωνίας καταστρεφόμενος· καὶ καλὸς ~ἦν
[22]   ὥστε τί οὐκ ἄπιμεν εὐθὺ  τῆς   ~καθόδου περιπατήσοντες͵ ὀψόμενοι τοὺς κατιόντας
[7]   καὶ τοῦτο δ΄ οὖν μέρος  τῆς   καταδίκης͵ τὸ ~ἐπιθυμεῖν πιεῖν μηδὲν
[2]   βέλτιστε· καὶ γὰρ ἤντλησα καὶ  τῆς   κώπης ~συνεπελαβόμην καὶ οὐκ ἔκλαον
[17]   ἧκε γὰρ ἄν σοι διὰ  ~τῆς   λεωφόρου ἀσφαλέστερον͵ εἰ καὶ ὀλίγῳ
[13]   δράσεις; ἄκος γάρ σοι  τῆς   λύπης ὑποθήσομαι. ἐπεὶ ~ἐνταῦθά γε
[23]   Ἀγάμεμνον· αὐτὸς γοῦν μοι  τῆς   μανίας αἴτιος κατέστη ~μόνος ἀντεξετασθεὶς
[10]   τῇ γοητείᾳ διαφέρων; ἀλλὰ πρὸς  τῆς   μαντικῆς͵ τί δαὶ ~ἥρως
[9]   μοι͵ ὑπέμνησε γάρ με τὰ  τῆς   ~Μηδείας ἰαμβεῖακαὶ ἔτεκές ποτε͵ ὁπότε
[12]   Δαρείου γυναικὸς καλῆς οὔσης͵ καὶ  τῆς   μητρὸς αὐτοῦ καὶ τῶν ~θυγατέρων
[25]   θεὸς εἶναι ~προσποιούμενος ἐνύπνια  τῆς   μητρὸς διεξιών͵ ἀλλ΄ ἄνθρωπος εἶναι
[24]   ὑπὸ τῆς Μοίρας; ~ΜΙΝΩΣ ~Ὑπὸ  τῆς   Μοίρας δηλαδή. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Οὐκοῦν καὶ
[24]   ἔπραττον ~ἐπεκέκλωστό μοι ὑπὸ  τῆς   Μοίρας; ~ΜΙΝΩΣ ~Ὑπὸ τῆς Μοίρας
[27]   Πρωτεσίλαε͵ σεαυτόν͵ ὃς ἐκλαθόμενος  τῆς   νεογάμου ~γυναικός͵ ἐπεὶ προσεφέρεσθε τῇ
[13]   ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Καὶ μὴν καὶ περὶ  τῆς   Ὀλυμπιάδος ὅμοια ἐλέγετο͵ δράκοντα ὁμιλεῖν
[16]   ἐνίους ~ἐθεράπευον. νῦν δὲ τὸ  τῆς   παροιμίας͵ ἅμαξα τὸν βοῦν
[18]   ΔΑΜΝΙΠΠΟΥ ~ΚΝΗΜΩΝ ~Τοῦτο ἐκεῖνο τὸ  τῆς   παροιμίας· νεβρὸς τὸν λέοντα.
[25]   ἐγὼ δὲ ἦρξα ἐπ΄ ~ἴσης  τῆς   πατρίδος͵ καὶ ἐπειδὴ μετεπέμπετο τῶν
[21]   σοῦ͵ πολλῷ μείζω καὶ ~σεμνότερα  τῆς   Περσῶν ἀρχῆς. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τίνα ταῦτα
[3]   οὑτοσὶ τοῦ χρυσίου͵ Σαρδανάπαλλος δὲ  τῆς   πολλῆς ~τρυφῆς͵ ἐγὼ δὲ Κροῖσος
[25]   ~ἐχειρωσάμην καὶ μέχρι τῶν προαστείων  τῆς   προὐχούσης πόλεως ἦλθον ~καὶ τοσούτους
[16]   ὅσον αὐτίκα οἰόμενον ~ἐπιβήσειν αὐτὸν  τῆς   σοροῦ ἐσπέμπειν τὰ πολλά͵ ὡς
[13]   πλὴν ἀλλὰ τοῦτό γε ἀπολέλαυκα  τῆς   σοφίας ~αὐτοῦ͵ τὸ λυπεῖσθαι ὡς
[1]   καὶ ἀπαίδευτον εἶναι φάσκουσι κατηγοροῦντα  τῆς   ~σοφίας αὐτῶν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Σὺ δὲ
[4]   καὶ αὐτὸς ὤνεἰπέ μοι πρὸς  τῆς   ~Στυγός͵ οἷος ἦν Σωκράτης͵
[11]   τῶν νεκρῶν σύνεστιν Ὁμήρου ~καὶ  τῆς   τοιαύτης ψυχρολογίας καταγελῶν. ~ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ
[22]   καταλελοίπει͵ ~ἀνεκαλεῖτο καὶ ἑαυτῷ ἐπεμέμφετο  τῆς   τόλμης͵ ὃς Κιθαιρῶνα ὑπερβάλλων ~καὶ
[12]   ἐπῄνεσα μόνον ἀκούσας͵ ὅτι ἀπέσχου  ~τῆς   τοῦ Δαρείου γυναικὸς καλῆς οὔσης͵
[13]   ~οἴεσθαι βέβαια εἶναι τὰ παρὰ  τῆς   τύχης; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ὁ σοφὸς ἐκεῖνος
[25]   παρὰ πολὺ ἐξέτεινε χρησάμενος τῇ  τῆς   τύχης ~ὁρμῇ. ἐπεὶ δ΄ οὖν
[24]   ~ἐμβεβλήσθω͵ δὲ ἱερόσυλος ὑπὸ  τῆς   Χιμαίρας διασπασθήτω͵ δὲ ~τύραννος͵
[19]   κάλλος͵ θαυμάσιε͵ ὅτι παρὰ  τῆς   χρυσῆς ~Ἀφροδίτης ἦν. ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Ἀτάρ͵
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006