Alphabétiquement     [«   »]
Ην 2
ἤν 3
ἢν 10
ἦν 35
ἣν 2
ἤνεγκα 1
ἤντλησα 1
Fréquences     [«    »]
35 εἶναι
34 Μένιππε
34 ὅτι
35 ἦν
36 τῇ
37
37 ὑπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

ἦν


Dialogue
[3]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὔκ͵ ἀλλ΄ ἐκεῖνα ὕβρις  ἦν͵   ὑμεῖς ἐποιεῖτε͵ προσκυνεῖσθαι ἀξιοῦντες
[26]   καὶ ~τὸ βέλτιον ἐκείνων ὁπότερον  ἦν   ἀγνοῶν τὸ δύστηνον ἐκεῖνο δοξάριον
[27]   τὸν Ἔρωτα ἐνταῦθα λαβεῖν δυνατὸν  ἦν.   ~ΑΙΑΚΟΣ ~Ἐγώ σοι καὶ περὶ
[19]   κορυζῶντα ~ὑπερήδοντο θεραπεύοντες͵ καὶ μακάριος  ἦν   αὐτῶν ὅντινα ἂν καὶ μόνον
[12]   οἰσύϊνα προβεβλημένοις; ~Ἑλλήνων κρατεῖν ἔργον  ἦν͵   Βοιωτῶν καὶ Φωκέων καὶ Ἀθηναίων͵
[11]   δὲ τὸ εἴδωλον͵ ~ὥσπερ εἰκὸς  ἦν͵   εἰς ᾅδου πάρει; ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Ἐχρῆν
[11]   ψυχὴν ἐν οὐρανῷ εἶναι͵ ἥπερ  ἦν   ~ἐκ Διός͵ τὸ δὲ θνητὸν
[28]   εὐθὺς ~καλὸν ἀπεργάσασθαι αὐτὸν͵ οἷος  ἦν   ἐκ τοῦ παστοῦ. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Ἐπεὶ
[20]   ἐπέραστος͵ οὗ τὸ φίλημα διτάλαντον  ἦν.   ~ΕΡΜΗΣ ~Ἀπόδυθι τοιγαροῦν τὸ κάλλος
[8]   σὲ οὐκ ἀσύνετον ὄντα. οὐκ  ἦν   ἔτι ἡδὺ ἀπολαύειν τῆς ~ἀθανασίας.
[8]   τῆς ~ἀθανασίας. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐχ ἡδὺ  ἦν   ζῶντα ὁρᾶν τὸ φῶς; ~ΧΕΙΡΩΝ
[9]   εἰπεῖν ἔχοις͵ τίς Φινεὺς  ἦν   τίς Λυγκεύς. ὅτι
[23]   γε τοιαῦτα· οἰκεία γάρ μοι  ἦν   πανοπλία τοῦ ἀνεψιοῦ γε
[15]   τοσαῦτα͵ εἴ γε οἷόν τε  ἦν͵   καὶ ἔτι πλείω͵ τοὺς ~δὲ
[29]   τῆς Ἰωνίας καταστρεφόμενος· καὶ καλὸς  ~ἦν   καὶ μέγας καὶ ἐν πολέμοις
[19]   ἀξιώτερος κληρονομεῖν͵ εἰ καὶ βάρβαρος  ἦν   ~καὶ ὄλεθρος͵ ὃν ἤδη καὶ
[4]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκοῦν σοφιστὴς ἄνθρωπος  ἦν   καὶ οὐκ ἀληθῶς κατεφρόνει τοῦ
[1]   ἀμφιβόλῳ σοὶ ἔτι γέλως  ἦν   καὶ πολὺ τὸ τίς γὰρ
[17]   ἀσφαλέστερον͵ εἰ καὶ ὀλίγῳ βραδύτερος  ἦν.   ~ΚΝΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΑΜΝΙΠΠΟΥ ~ΚΝΗΜΩΝ ~Τοῦτο
[8]   μὴ μετασχεῖν ὅλως τὸ τερπνὸν  ἦν.   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὖ λέγεις͵ Χείρων.
[4]   μοι πρὸς τῆς ~Στυγός͵ οἷος  ἦν   Σωκράτης͵ ὁπότε κατῄει παρ΄
[30]   ~Καὶ μὴν ἐροῦ Ὅμηρον͵ ὁποῖος  ἦν͵   ὁπότε συνεστράτευον τοῖς Ἀχαιοῖς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[25]   Προυσίᾳ τῷ Βιθυνῷ͵ ~καθάπερ ἄξιον  ἦν   πανουργότατον καὶ ὠμότατον ὄντα· ὡς
[28]   δέσποτα· τὸ δὲ πρᾶγμα ὑπέρογκον  ἦν.   ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Οὐκοῦν περίμεινον· ἀφίξεται γὰρ
[19]   ὅτι παρὰ τῆς χρυσῆς ~Ἀφροδίτης  ἦν.   ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Ἀτάρ͵ Σιμύλε͵ οὐκ
[19]   ~Οὔκ͵ ἀλλὰ τοιοῦτος ὢν περιπόθητος  ἦν.   ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Αἰνίγματα λέγεις. ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Καὶ
[24]   Σώστρατε· διάκονος γὰρ κομίσας  ἦν.   ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Οὐκοῦν ὁρᾷς πῶς ἄδικα
[9]   ἦσθα͵ γυναικεῖος ἀμείνων  ἦν;   ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Παρὰ πολύ͵ Μένιππε͵
[22]   ἤθελες; ~ΠΤΩΧΟΣ ~Ναί· ἡδὺ γὰρ  ἦν   τὸ φῶς καὶ τὸ τεθνάναι
[24]   ἔχοι τις ~ὡς ἀντιλέγειν δυνατὸν  ἦν   τοῖς μετὰ πάσης ἀνάγκης προστεταγμένοις.
[12]   ἐπὶ τῷ τραύματι͵ ταῦτα γέλως  ἦν   τοῖς ὁρῶσιν͵ καὶ
[11]   ἐγὼ ἐκεῖνο πᾶν͵ δὲ  ἦν   τοῦ Διός͵ ἐν ~οὐρανῷ σύνεστι
[11]   γὰρ Ἀμφιτρύωνος ἐν τῷ ~Ἡρακλεῖ  ἦν͵   τοῦτο τέθνηκεν καί εἰμι ἐγὼ
[22]   γε Ὀροίτης καὶ πάνυ ~ἁπαλὸς  ἦν   τὼ πόδε καὶ οὐδ΄ ἑστάναι
[25]   λόγον οὐδὲ ὡς Λίβυν εἰκὸς  ἦν   ὑπὲρ ~αὑτοῦ. σὺ δέ͵
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006