Alphabétiquement     [«   »]
τιτρώσκεσθαι 1
Τιτυὸν 1
Τὸ 4
τὸ 150
τοιαῦτα 8
τοιαύταις 1
τοιαύτης 2
Fréquences     [«    »]
118 γὰρ
130
121 τὸν
150 τὸ
197
208 δὲ
661 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

τὸ


Dialogue
[18]   τἀμὰ ~ὥσπερ τις λάβραξ καὶ  τὸ   ἄγκιστρον τῷ δελέατι συγκατασπάσας. ~ΔΑΜΝΙΠΠΟΣ
[20]   τὰ ἀπόγεια͵ τὴν ἀποβάθραν ἀνελώμεθα͵  τὸ   ~ἀγκύριον ἀνεσπάσθω͵ πέτασον τὸ ἱστίον͵
[17]   ~ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΗΣ ~Πρῶτον μὲν ὑπεταράχθη πρὸς  τὸ   αἰφνίδιον͵ εἶτα συνείς͵ οἶμαι͵ τὸ
[29]   ἐξησκημένον, ἵππων καὶ ἀνδρῶν ἐς  τὸ   ~ἀκριβέστατον εἰκασμένων λίθου τοῦ καλλίστου,
[22]   εἰς ὑπερβολὴν καὶ λεπτὸς εἰς  ~τὸ   ἀκριβέστατον φαινόμενος. ἐγὼ δὲ καίπερ
[20]   τὴν ἐλευθερίαν καὶ παρρησίαν ~καὶ  τὸ   ἄλυπον καὶ τὸ γενναῖον καὶ
[9]   καὶ οἱ μαστοὶ ἀπεστάθησαν καὶ  τὸ   ἀνδρεῖον ἀνέφυ καὶ ~πώγωνα ἐξήνεγκας͵
[20]   σοὶ δέ͵ Ἑρμῆ͵ μελήσει  τὸ   ἀπὸ τούτου μηδένα παραδέχεσθαι ~αὐτῶν͵
[25]   ~μυριάδας πολλὰς στρατοῦ ἄγων. καὶ  τὸ   ἀπὸ τούτου͵ Μίνως͵ ὑμεῖς
[12]   καὶ Φωκέων καὶ Ἀθηναίων͵ καὶ  τὸ   ~Ἀρκάδων ὁπλιτικὸν καὶ τὴν Θετταλὴν
[11]   φῂς ἔτεκεν Ἀλκμήνη κατὰ  τὸ   ~αὐτὸ Ἡρακλέας͵ τὸν μὲν ὑπ΄
[8]   μὴ περιπίπτῃς σεαυτῷ καὶ ἐς  τὸ   αὐτό σοι λόγος ~περιστῇ.
[17]   μὲν τὸ φάρμακον͵ Πτοιοδώρῳ δὲ  ~τὸ   ἀφάρμακτον ἔδωκεν· εἶτα μὲν
[20]   πήρα μοι͵ Ἑρμῆ͵ καὶ  τὸ   βάκτρον εἰς ~τὴν λίμνην ἀπερρίφθων͵
[22]   Δί΄ οὐκ ἄσεμνος τὴν ὄψινεἰς  τὸ   βαρβαρικὸν ἤχθετο καὶ ἠγανάκτει ~πεζὸς
[20]   δ΄ οὖν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἓν ἔτι  τὸ   βαρύτατον ὑπὸ μάλης ἔχει. ~ΕΡΜΗΣ
[26]   ἔτι τῶν ἐνταῦθα ὢν καὶ  ~τὸ   βέλτιον ἐκείνων ὁπότερον ἦν ἀγνοῶν
[26]   ~Οὔκ͵ ἀλλ΄ ἀμείνους͵ Ἀχιλλεῦ·  τὸ   γὰρ ἀνωφελὲς τοῦ λέγειν ὁρῶμεν·
[8]   φῶς; ~ΧΕΙΡΩΝ ~Οὔκ͵ Μένιππε·  τὸ   γὰρ ἡδὺ ἔγωγε ποικίλον τι
[17]   τὸ αἰφνίδιον͵ εἶτα συνείς͵ οἶμαι͵  τὸ   ~γεγενημένον ἐγέλα καὶ αὐτός͵ οἷά
[19]   τοῖς εὐπατρίδαις ἀριθμεῖται ὑπεξυρημένος ~μὲν  τὸ   γένειον καὶ βαρβαρίζων͵ Κόδρου δὲ
[20]   παρρησίαν ~καὶ τὸ ἄλυπον καὶ  τὸ   γενναῖον καὶ τὸν γέλωτα· μόνος
[15]   ~τιθέντες. Οὐκοῦν μὲν ἀποδυσάμενος  τὸ   γῆρας ὥσπερ Ἰόλεως ~ἀνηβησάτω͵ οἱ
[3]   ὀδύρεσθε μὲν ὑμεῖς͵ ἐγὼ δὲ  τὸ   γνῶθι σαυτὸν ~πολλάκις συνείρων ἐπᾴσομαι
[6]   ὥστε πάντων ἂν εἴη τοῦτο  τὸ   γνώρισμα. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Τὸν σιμὸν λέγω.
[22]   παρῆλθεν αὐτὸν ἀκωκή͵ ἐς  τὸ   γόνυ ὀκλάσας δέχεται τῇ σαρίσῃ
[9]   μήτρα ἠφανίσθη καὶ τὸ χωρίον  τὸ   γυναικεῖον ~ἀπεφράγη καὶ οἱ μαστοὶ
[9]   Εὐριπίδου Μηδείας͵ οἷα εἶπεν ~οἰκτείρουσα  τὸ   γυναικεῖον͵ ὡς ἀθλίας οὔσας καὶ
[25]   ~τοιοῦτόν τι πιστεύσαντες περὶ ἐμοῦ.  τὸ   δ΄ οὖν τελευταῖον ἐγὼ μὲν
[16]   χρήσασθαι ~δυνάμενον πρὸς ἡδονὴν ἀποθνήσκειν·  τὸ   δὲ ἄλλως Μοῖρα καὶ
[11]   σὺ μὲν εἶ Ἡρακλῆς͵  τὸ   δὲ εἴδωλον γεγάμηκεν τὴν ~Ηβην
[17]   μοι. ~ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΗΣ ~Παρῆν͵ Ζηνόφαντε·  τὸ   δὲ ἐμὸν παράδοξόν τι ἐγένετο.
[11]   εἶναι͵ ἥπερ ἦν ~ἐκ Διός͵  τὸ   δὲ θνητὸν ἐμὲ παρὰ τοῖς
[30]   ἀλλὰ τὰ μὲν ~ὀστᾶ ὅμοια,  τὸ   δὲ κρανίον ταύτῃ μόνον ἄρα
[29]   μέγας καὶ ἐν πολέμοις καρτερός·  τὸ   δὲ μέγιστον, ὅτι ἐν ~Ἁλικαρνασσῷ
[28]   ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Καὶ μάλα͵ δέσποτα·  τὸ   δὲ πρᾶγμα ὑπέρογκον ἦν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ
[11]   παρ΄ ἡμῖν σὺ τὸ εἴδωλον͵  τὸ   ~δὲ σῶμα ἐν Οἴτῃ κόνις
[21]   ~εἰς τὸν τετρυπημένον πίθον ἐπαντλοῦσαι·  τὸ   δὲ χρυσίον ὀδοῦσι καὶ ὄνυξι
[7]   ~δίψει. τί δ΄ οὖν σοι  τὸ   δεινὸν ἔσται; δέδιας μὴ
[2]   εἰ θέλεις͵ καὶ τῆς Ἑκάτης  τὸ   δεῖπνον. ~ΧΑΡΩΝ ~Πόθεν τοῦτον ἡμῖν͵
[20]   ἐπὶ τῶν παρειῶν ἐρύθημα καὶ  τὸ   δέρμα ὅλον. ~ἔχει καλῶς͵ εὔζωνος
[12]   χρήσιμον ἔφης͵ Ἀλέξανδρε͵  τὸ   διὰ ~τοῦτο κρατεῖν ῥᾳδίως͵ πολὺ
[20]   πορθμεῖον συνεμπεσόντα. ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ ~Οὐκοῦν ἀλλὰ  τὸ   διάδημα ἔασόν με ἔχειν καὶ
[20]   δὲ τὴν πορφυρίδα οὑτοσὶ καὶ  τὸ   διάδημα βλοσυρὸς τίς ὢν
[8]   καὶ τὸ ~πρᾶγμα οὐδὲν ἔχει  τὸ   διάφορον ἐν φωτὶ εἶναι
[20]   ἡμεῖς͵ ὑμεῖς ~μὲν ἄπιτε πρὸς  τὸ   δικαστήριον εὐθεῖαν ἐκείνην προϊόντες͵ ἐγὼ
[7]   ~Τοῦτ΄ αὐτὸ κόλασίς ἐστι͵  τὸ   διψῆν τὴν ψυχὴν ὡς σῶμα
[26]   βέλτιον ἐκείνων ὁπότερον ἦν ἀγνοῶν  τὸ   δύστηνον ἐκεῖνο δοξάριον ~προετίμων τοῦ
[11]   δὲ παρ΄ ἡμῖν σὺ  τὸ   εἴδωλον͵ τὸ ~δὲ σῶμα ἐν
[11]   εἰς θεοὺς ἀπέπτατο͵ σὺ δὲ  τὸ   εἴδωλον͵ ~ὥσπερ εἰκὸς ἦν͵ εἰς
[13]   ~διαπλευσάντων τὴν λίμνην καὶ εἰς  τὸ   εἴσω τοῦ στομίου παρελθόντων· οὐ
[12]   πάτερ͵ οὐκ ἐπαινεῖς καὶ  τὸ   ἐν Ὀξυδράκαις ~πρῶτον καθαλέσθαι ἐντὸς
[11]   ἐκεῖνος εἶναι. ὅρα γοῦν μὴ  τὸ   ~ἐναντίον ἐστὶ καὶ σὺ μὲν
[27]   αἴτιος͵ ἀλλὰ Μοῖρα καὶ  τὸ   ἐξ ἀρχῆς οὕτως ~ἐπικεκλῶσθαι. ΑΙΑΚΟΣ
[20]   τὴν ~κόμην τὴν βαθεῖαν καὶ  τὸ   ἐπὶ τῶν παρειῶν ἐρύθημα καὶ
[7]   δ΄ οὖν μέρος τῆς καταδίκης͵  τὸ   ~ἐπιθυμεῖν πιεῖν μηδὲν δεόμενον. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[13]   καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ  τὸ   ~ἐπίσημον εἶναι ἐξελαύνοντα διαδεδεμένον ταινίᾳ
[28]   αὐτὸς ἤδη ~καὶ οἶσθα οἷον  τὸ   ἐρᾶν ἐστιν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Εἶτα τί
[22]   ~ἀνδρός͵ ἀλλὰ τοῦ ἵππου μᾶλλον  τὸ   ἔργον. ἠγανάκτει δ΄ ὅμως ὁμότιμος
[9]   ~Οὐχ ὁρῶ τί σοι βούλεται  τὸ   ἐρώτημα· δοκεῖς δ΄ οὖν μοι
[24]   ἀγαθοὶ ἄπιτε κατὰ τάχος εἰς  τὸ   Ἠλύσιον ~πεδίον καὶ τὰς μακάρων
[24]   τῶν γυπῶν καὶ αὐτὸς ~κειρέσθω  τὸ   ἧπαρ͵ ὑμεῖς δὲ οἱ ἀγαθοὶ
[22]   Διόγενες· καὶ γὰρ ἂν ἡδὺ  τὸ   θέαμα γένοιτο͵ τοὺς μὲν ~δακρύοντας
[10]   ἐστιν; ~νῦν οὖν ποῦ σου  τὸ   θεῶν ἐκεῖνο ἡμίτομον ἀπελήλυθεν; ~ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ
[20]   ἀνελώμεθα͵ τὸ ~ἀγκύριον ἀνεσπάσθω͵ πέτασον  τὸ   ἱστίον͵ εὔθυνε͵ πορθμεῦ͵ τὸ
[26]   νεκρῶν δὲ ὁμοτιμία͵ καὶ οὔτε  τὸ   ~κάλλος ἐκεῖνο͵ Ἀντίλοχε͵ οὔτε
[20]   διτάλαντον ἦν. ~ΕΡΜΗΣ ~Ἀπόδυθι τοιγαροῦν  τὸ   κάλλος καὶ τὰ χείλη αὐτοῖς
[19]   γέροντας. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Νῦν μανθάνω σου  τὸ   κάλλος͵ θαυμάσιε͵ ὅτι παρὰ
[13]   ~καὶ ἐπαινῶν ἄρτι μὲν πρὸς  τὸ   κάλλος͵ ὡς καὶ τοῦτο μέρος
[23]   συγγενεῖ γε ὄντι͵ φέρουσα ἐς  τὸ   ~κοινὸν κατέθετο αὐτά. ~ΑΙΑΣ ~Οὔκ͵
[1]   ἂν αὐτὸν ἐν Κορίνθῳ κατὰ  τὸ   Κράνειον ἐν Λυκείῳ τῶν
[6]   ~ΑΙΑΚΟΣ ~Μηδαμῶς· διαθρύπτεις γὰρ αὐτοῦ  τὸ   κρανίον γυναικεῖον ὄν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκοῦν
[5]   ἂν διαγνοίην ἔγωγε. ~ΕΡΜΗΣ ~Τουτὶ  τὸ   κρανίον Ἑλένη ἐστίν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[2]   τῷ ξύλῳ σου πατάξας διαλύσω  τὸ   κρανίον. ~ΧΑΡΩΝ ~Μάτην οὖν ἔσῃ
[21]   αὐτὸς ἄρτι μὲν Ἀριστέᾳ παρεῖχε  τὸ   ~κράτος͵ ἄρτι δὲ Μοιρίχῳ͵ καὶ
[11]   ψυχῆς καὶ ~σώματος; ὥστε τί  τὸ   κωλῦόν ἐστι τὴν μὲν ψυχὴν
[28]   ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Οὐκ ἔπιες͵ Πρωτεσίλαε͵  τὸ   Λήθης ὕδωρ; ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Καὶ μάλα͵
[13]   οὐ φύεται͵ σὺ δὲ κἂν  τὸ   Λήθης ὕδωρ χανδὸν ~ἐπισπασάμενος πίε
[13]   γε ἀπολέλαυκα τῆς σοφίας ~αὐτοῦ͵  τὸ   λυπεῖσθαι ὡς ἐπὶ μεγίστοις ἀγαθοῖς
[12]   Ἀμύντου υἱός εἰμι͵ ~ἀλλ΄ ἐδεξάμην  τὸ   μάντευμα͵ χρήσιμον εἰς τὰ πράγματα
[12]   καὶ τοὺς Ἠλείων ἀκοντιστὰς ~καὶ  τὸ   Μαντινέων πελταστικὸν Θρᾷκας
[11]   ~τόξον͵ τὸ ῥόπαλον͵ λεοντῆ͵  τὸ   μέγεθος͵ ὅλος Ἡρακλῆς ἐστιν. εἶτα
[25]   τοῖς ~ἀνθρώποις͵ συγγνωστοὶ ἐκεῖνοι πρὸς  τὸ   μέγεθος τῶν πραγμάτων καὶ ~τοιοῦτόν
[21]   εἴτε ἀπὸ τῶν ~ἄστρων τεκμαιρόμενοι  τὸ   μέλλον εἴτε ἀπὸ τῶν ὀνειράτων͵
[20]   τῶν ὀφρύων; ~ΕΡΜΗΣ ~Μάλιστα· ὑπὲρ  τὸ   μέτωπον γὰρ καὶ ταύτας ἐπῆρκεν͵
[26]   κοινωνία τοῦ πράγματος καὶ  τὸ   μὴ μόνον αὐτὸν ~πεπονθέναι. ὁρᾷς
[25]   μάλιστα ἐπαίνου ἀξίους εἶναι͵ ὅσοι  τὸ   μηδὲν ἐξ ἀρχῆς ὄντες ὅμως
[24]   τὸν τύραννον͵ ἐπεὶ οὐδὲ  τὸ   ξίφος αὐτό· ~ὑπηρετεῖ γὰρ ὄργανον
[20]   ἀπόθου καὶ τὸν τῦφον καὶ  ~τὸ   οἴεσθαι ἀμείνων εἶναι τῶν ἄλλων·
[21]   Ἀριστέας͵ ~πλούσιος καὶ αὐτὸς ὤν͵  τὸ   Ὁμηρικὸν ἐκεῖνο εἰώθει ἐπιλέγειν͵ ~ἤ
[8]   εἰ τῶν ἐν τῷ βίῳ  τὸ   ὅμοιον ἀεὶ καὶ ταὐτὸν ἐγένετό
[14]   καὶ ἡμῖν παρατείνοιτο ὑπὸ σοῦ  τὸ   ὄφλημα. πλὴν ~ἀλλ΄ οἱ μὲν
[12]   Μακεδόνων͵ ἐλευθέρων ἀνδρῶν͵ ἠξίους͵ καὶ  τὸ   πάντων γελοιότατον͵ ~ἐμιμοῦ τὰ τῶν
[10]   ~δὲ ἔοικας οὐκ ἐπιδεδημηκέναι Λεβαδείᾳ  τὸ   παράπαν· οὐ γὰρ ἂν ἠπίστεις
[12]   ~Πῶς λέγεις; χρήσιμον ἐδόκει σοι  τὸ   παρέχειν σεαυτὸν ~ἐξαπατηθησόμενον ὑπὸ τῶν
[20]   τὸ ἱστίον͵ εὔθυνε͵ πορθμεῦ͵  τὸ   ~πηδάλιον· εὖ πάθωμεν. τί οἰμώζετε͵
[22]   οὖν ἐπλούτεις͵ εἶτα ἀνιᾷ σε  τὸ   πολλὴν τρυφὴν ἀπολιπόντα ~τεθνάναι; ~ΠΤΩΧΟΣ
[22]   ~ἀράμενος αὐτὸν ἐκόμισεν ἄχρι πρὸς  τὸ   πορθμεῖον͵ ἐγὼ δὲ ἐγέλων. ~ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ
[2]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τούτου γε ἕνεκα νεωλκήσας  τὸ   πορθμεῖον παράμενε· πλὴν ἀλλ΄
[22]   ~ἀφεὶς οἰμώζοντας αὐτοὺς προδραμὼν ἐπὶ  τὸ   πορθμεῖον προκατέλαβον ~χώραν͵ ὡς ἂν
[20]   ἂν καὶ οὕτως δέξαιτο ὑμᾶς  τὸ   ~πορθμεῖον. σοὶ δέ͵ Ἑρμῆ͵
[20]   καὶ τὴν ὑπεροψίαν· βαρήσει ~γὰρ  τὸ   πορθμεῖον συνεμπεσόντα. ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ ~Οὐκοῦν ἀλλὰ
[17]   ἐπ΄ ἐμοὶ τεθνήξεσθαι. ~ἐπεὶ δὲ  τὸ   πρᾶγμα εἰς μήκιστον ἐπεγίνετο καὶ
[16]   αἰτιῶμαι τῆς διατάξεως· ἐχρῆν γὰρ  τὸ   πρᾶγμα ~ἑξῆς πως γίνεσθαι͵ τὸν
[25]   ~παρέσχον καὶ καταδικασθεὶς ἤνεγκα εὐγνωμόνως  τὸ   πρᾶγμα. καὶ ταῦτα ~ἔπραξα βάρβαρος
[8]   γὰρ ἰσοτιμία πάνυ δημοτικὴ καὶ  τὸ   ~πρᾶγμα οὐδὲν ἔχει τὸ διάφορον
[16]   ὀφλισκάνετε ~πρὸ ἐκείνων κατορυττόμενοι͵ καὶ  τὸ   πρᾶγμα τοῖς πολλοῖς ἥδιστον γίνεται·
[6]   πρὸς αὐτούς͵ οἱ δὲ εἰρωνείαν  τὸ   πρᾶγμα ~ᾤοντο εἶναι. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τίνες
[25]   ὀλίγων ἐξορμήσας εἰς τὴν Ἰβηρίαν  τὸ   ~πρῶτον ὕπαρχος ὢν τῷ ἀδελφῷ
[11]   μὰ τὸν Ἡρακλέα. τὸ ~τόξον͵  τὸ   ῥόπαλον͵ λεοντῆ͵ τὸ μέγεθος͵
[20]   μικρὸν μὲν ὑμῖν͵ ὡς ὁρᾶτε͵  τὸ   ~σκαφίδιον καὶ ὑπόσαθρόν ἐστιν καὶ
[25]   ~πορθμεὺς μὴ διαρκέσαι αὐτοῖς τότε  τὸ   σκάφος͵ ἀλλὰ σχεδίας ~διαπηξαμένους τοὺς
[20]   ὥστε ~ἀπόδυθι αὐτάς͵ ἐπεὶ καταδύσεις  τὸ   σκάφος τὸν ἕτερον πόδα ὑπερθεὶς
[30]   τοῦ Θερσίτου ~κρανίου, ὅτι εὔθρυπτον  τὸ   σόν· ἀλαπαδνὸν γὰρ αὐτὸ καὶ
[29]   οὐκ ἔχω εἰπεῖν, ~τίνος ἕνεκα  τὸ   σὸν κρανίον προτιμηθείη ἂν τοῦ
[6]   ὄντα· πλὴν οὐδέν σε ὤνησεν  ~τὸ   σόφισμα· ἐφωράθης γὰρ τεθνεώς.
[18]   αὐτόν σε τὸν ἁλιέα· ὥστε  τὸ   σόφισμα κατὰ ~σαυτοῦ συντέθεικας. ~ΚΝΗΜΩΝ
[10]   τοῦ στομίου ~ταπεινοῦ ὄντος ἐς  τὸ   σπήλαιον͵ οὐκ ἂν ἠδυνάμην εἰδέναι͵
[22]   καὶ τιτρώσκει τὸν ἵππον ὑπὸ  τὸ   στέρνον ὑπὸ θυμοῦ καὶ ~σφοδρότητος
[22]   ὡς ~ἀπόδρασιν βουλεύοντας͵ ὁρῶν περὶ  τὸ   στόμιον εἰλουμένους. ~ΑΙΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ
[20]   ἱματίῳ ~σκεπόμενα. ~ΕΡΜΗΣ ~Κατάθου σὺ  τὸ   σχῆμα πρῶτον͵ εἶτα καὶ ταυτὶ
[22]   γὰρ ἦν τὸ φῶς καὶ  τὸ   τεθνάναι δεινὸν καὶ φευκτέον. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[16]   γὰρ ποταμῶν τοῦτό γε·  τὸ   τελευταῖον εἰδέναι γε ἐχρῆν͵ ~πότε
[8]   ἐν τῷ μὴ μετασχεῖν ὅλως  τὸ   τερπνὸν ἦν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὖ λέγεις͵
[16]   ἂν ἐνίους ~ἐθεράπευον. νῦν δὲ  τὸ   τῆς παροιμίας͵ ἅμαξα τὸν
[18]   ΚΑΙ ΔΑΜΝΙΠΠΟΥ ~ΚΝΗΜΩΝ ~Τοῦτο ἐκεῖνο  τὸ   τῆς παροιμίας· νεβρὸς τὸν
[1]   γέλως ἦν καὶ πολὺ  τὸ   τίς γὰρ ὅλως οἶδε τὰ
[12]   τοῦ στρατοῦ͵ ἀλλ΄ ὅτι ~σοι  τὸ   τοιοῦτο ἥκιστα συνέφερεν· θεὸς γὰρ
[15]   ἅπαντας. ~ΕΡΜΗΣ ~Ἄτοπον ἂν δόξειε  τὸ   τοιοῦτον. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Οὐ μὲν οὖν͵
[11]   οὖν ἄλλος͵ μὰ τὸν Ἡρακλέα.  τὸ   ~τόξον͵ τὸ ῥόπαλον͵ λεοντῆ͵
[22]   Κιθαιρῶνα Ἐλευσῖνάδε οἶμαι βαδίζωνἔστενε καὶ  τὸ   ~τραῦμα ἐν ταῖν χεροῖν εἶχε
[20]   με. ~ΕΡΜΗΣ ~Ἄφες ὑπὲρ γῆς  τὸ   τρόπαιον· ἐν ᾅδου γὰρ εἰρήνη
[20]   ἔνοπλος τί βούλει; τί  τὸ   τρόπαιον τοῦτο φέρεις; ~ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ~Ὅτι
[7]   λυττώντων κυνῶν ~δεδηγμένοις πέπονθας οὐ  τὸ   ὕδωρ ἀλλὰ τὴν δίψαν πεφοβημένος.
[7]   ὄφελος͵ εἰ ἐπικύψαιμι· φεύγει γὰρ  τὸ   ὕδωρ͵ ἐπειδὰν προσιόντα ~αἴσθηταί με·
[18]   τοῦτο εἶναι͵ θέσθαι διαθήκας εἰς  τὸ   φανερόν͵ ἐν αἷς ἐκείνῳ ~καταλέλοιπα
[21]   ὄντες͵ ~καὶ τὰς διαθήκας εἰς  τὸ   φανερὸν ἐτίθεντο͵ Ἀριστέαν μὲν
[19]   περὶ τῶν κτημάτων; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Εἰς  τὸ   φανερὸν μὲν ἕκαστον αὐτῶν κληρονόμον
[17]   οὐκ οἶδ΄ ὅπως ἐμοὶ μὲν  τὸ   φάρμακον͵ Πτοιοδώρῳ δὲ ~τὸ ἀφάρμακτον
[17]   μὲν τῷ Πτοιοδώρῳ τὴν ἔχουσαν  τὸ   φάρμακον͵ τὴν δὲ ~ἑτέραν ἐμοί͵
[20]   ~Χαρμόλεως Μεγαρικὸς ἐπέραστος͵ οὗ  τὸ   φίλημα διτάλαντον ἦν. ~ΕΡΜΗΣ ~Ἀπόδυθι
[22]   γέροντες ~ὀδύρονται. τί τοῦτο; ἆρα  τὸ   φίλτρον αὐτοὺς ἔχει τοῦ βίου;
[22]   ~ΠΤΩΧΟΣ ~Ναί· ἡδὺ γὰρ ἦν  τὸ   φῶς καὶ τὸ τεθνάναι δεινὸν
[8]   ~Οὐχ ἡδὺ ἦν ζῶντα ὁρᾶν  τὸ   φῶς; ~ΧΕΙΡΩΝ ~Οὔκ͵ Μένιππε·
[7]   στόματι͵ οὐ ~φθάνω βρέξας ἄκρον  τὸ   χεῖλος͵ καὶ διὰ τῶν δακτύλων
[22]   γέρον͵ καὶ μειρακιεύῃ πρὸς  τὸ   χρεών͵ καὶ ταῦτα ~ἡλικιώτης ὢν
[21]   ἡμᾶς κληρονομήσειν προσδοκῶν͵ εἰς δὲ  τὸ   χρυσίον πάντες ~ἔβλεπον. ΔΙΟΓΕΝΗΣ Εἰκότως·
[9]   σοι μήτρα ἠφανίσθη καὶ  τὸ   χωρίον τὸ γυναικεῖον ~ἀπεφράγη καὶ
[13]   Ἀμμωνίων προφῆται ἔλεγον. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ἀλλὰ  τὸ   ψεῦδος αὐτῶν οὐκ ἄχρηστόν σοι͵
[20]   ~καὶ μάλα περικρύπτεις αὐτά. καὶ  τὸ   ψεῦδος δὲ ἀπόθου καὶ τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006