Alphabétiquement     [«   »]
τῷ 50
τὠμῷ 1
Τῶν 9
τῶν 108
τὼς 1
ὑβρίζειν 1
ὑβριζόντων 1
Fréquences     [«    »]
84 δ
79 μὲν
95 τὴν
108 τῶν
114 τὸν
115 ἐν
279 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

τῶν


Livre, par.
[1, 86]   φέροντα· καὶ νόσον ψυχῆς τὸ  τῶν   ἀδυνάτων ἐρᾶν, ἀλλοτρίων δὲ κακῶν
[1, 110]   ἔστιν εὑρεῖν κατὰ τοὺς δήμους  τῶν   Ἀθηναίων βωμοὺς ἀνωνύμους, ὑπόμνημα τῆς
[1, 51]   Σόλους ἐκάλεσεν· ὀλίγους τέ τινας  τῶν   Ἀθηναίων ἐγκατῴκισεν, οἳ τῷ χρόνῳ
[1, 46]   Ἀθηναίων καὶ Μεγαρέων καὶ πολλάκις  τῶν   Ἀθηναίων ἐπταικότων ἐν τοῖς πολέμοις
[1, 47]   τὰ ἐλεγεῖα τὰ μάλιστα καθαψάμενα  τῶν   Ἀθηναίων τάδε. Εἴην δὴ τότ'
[1, 27]   τρίποδα φανερὰ τὸν εὑρεθέντα ὑπὸ  τῶν   ἁλιέων καὶ διαπεμφθέντα τοῖς σοφοῖς
[1, 82]   προείρηται, τοῦ τρίποδος εὑρεθέντος ὑπὸ  τῶν   ἁλιέων, τοῦ χαλκοῦ, ἐπιγραφὴν ἔχοντος
[1, 74]   αὐτοῦ Θρᾷκα εἶναι. Οὗτος μετὰ  τῶν   Ἀλκαίου γενόμενος ἀδελφῶν Μέλαγχρον καθεῖλε
[1, 55]   ἑκατόν, καὶ ἀνὰ λόγον ἐπὶ  τῶν   ἄλλων· ἀπειρόκαλον γὰρ τὸ ἐξαίρειν
[1, 88]   Τευτάμεω, οὗ πλέων λόγος  τῶν   ἄλλων. Καὶ οἱ Πριηνεῖς δὲ
[1, 88]   ἀναλάμβανε σοφίαν· βεβαιότερον γὰρ τοῦτο  τῶν   ἄλλων κτημάτων. Μέμνηται τοῦ Βίαντος
[1, 66]   νῦν οὐ μᾶλλον διάφορος  τῶν   ἄλλων τις Ἀθηναίων ὅτῳ μὴ
[1, 56]   τῆς πατρίδος μᾶλλον κατὰ  τῶν   ἀνταγωνιστῶν· γέροντές τε γενόμενοι κατὰ
[1, 64]   Ἐπιβουλεύσειε δ' ἄν τις καὶ  τῶν   ἀνυπόπτων, μὲν δεδιὼς περὶ
[1, 69]   Ἐρωτηθεὶς τίνι διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευμένοι  τῶν   ἀπαιδεύτων, ἔφη, Ἐλπίσιν ἀγαθοῖς. τί
[1, 22]   Θηλιδῶν, οἵ εἰσι Φοίνικες, εὐγενέστατοι  τῶν   ἀπὸ Κάδμου καὶ Ἀγήνορος. Ἦν
[1, 22]   Δημήτριος Φαληρεὺς ἐν τῇ  τῶν   Ἀρχόντων ἀναγραφῇ. Ἐπολιτογραφήθη δὲ ἐν
[1, 100]   αὐτὸν ἐς λήιον, τοὺς ὑπερφυέας  τῶν   ἀσταχύων ῥάβδῳ παίων ἀπεθέριζον, ὁμαρτέοντος
[1, 23]   φησιν Εὔδημος ἐν τῇ Περὶ  τῶν   ἀστρολογουμένων ἱστορίᾳ· ὅθεν αὐτὸν καὶ
[1, 81]   ὀρεὶς πέπεισμαι τὸν Ἀλυάττεω παῖδα  τῶν   βασιλήων πολυχρυσότατον πέλειν. Οὐδέν τε
[1, 118]   χειρόνων τάττεται, οἱ δ' ἐπὶ  τῶν   βελτίστων χρώμενοι διαμαρτάνουσιν. ~Ἔλεγέ τε
[1, 118]   ἐν τῷ Περὶ Πυθαγόρου καὶ  τῶν   γνωρίμων αὐτοῦ φησι νοσήσαντα αὐτὸν
[1, 49]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν μὲν σοφώτερος,  τῶν   δὲ ἀνδρειότερός εἰμι· σοφώτερος μὲν
[1, 92]   τῶν μὲν φίλων τὸν ψόγον,  τῶν   δὲ ἐχθρῶν τὴν ἐπιβουλήν. Καὶ
[1, 87]   πάντως ἐχθρὸν ἔσεσθαι τὸν ἕτερον,  τῶν   δὲ ἐχθρῶν τὸν ἕτερον φίλον.
[1, 65]   αἰσθανομένων Πεισίστρατον τυραννησείοντα εἶναι ξυνετώτερος,  τῶν   δὲ ὀκνούντων ἀμύνεσθαι ἀλκιμώτερος. Οἱ
[1, 48]   πρὸς ἕω βλέποντας καὶ ἀπὸ  τῶν   δήμων τοὺς χρηματισμοὺς ἐγκεχαραγμένους, ὅπερ
[1, 84]   καὶ τοῦ δι' ἐναντίας καὶ  τῶν   δικαστῶν τὴν ψῆφον ἐνεγκόντων τῷ
[1, 105]   βασιλεῦ Λυδῶν, ἀφῖγμαι εἰς τὴν  τῶν   Ἑλλήνων, διδαχθησόμενος ἤθη τὰ τούτων
[1, 29]   χρυσοῦν, ὅπως δῷ τῷ σοφωτάτῳ  τῶν   Ἑλλήνων· τὸν δὲ δοῦναι Θαλῇ.
[1, 30]   Ἀργείους ἆθλον ἀρετῆς τῷ σοφωτάτῳ  τῶν   Ἑλλήνων τρίποδα θεῖναι· κριθῆναι δὲ
[1, 54]   γὰρ μηδ' ἄλλον τινὰ πεπονθέναι  τῶν   ἐμοὶ ἐχθρῶν. Ἢν δὲ ἀξιώσῃς
[1, 54]   ἐμοὶ ἐχθρῶν. Ἢν δὲ ἀξιώσῃς  τῶν   ἐμῶν φίλων εἷς εἶναι, ἔσῃ
[1, 55]   Συνέστειλε δὲ καὶ τὰς τιμὰς  τῶν   ἐν ἀγῶσιν ἀθλητῶν, Ὀλυμπιονίκῃ μὲν
[1, 55]   τούτων τιμάς, ἀλλὰ μόνων ἐκείνων  τῶν   ἐν πολέμοις τελευτησάντων, ὧν καὶ
[1, 64]   τὴν ἀλλοδαπὴν δύναμιν πλείονα ἕξεις  τῶν   ἐν τῇ πόλει, καὶ οὐδεὶς
[1, 58]   ἐκάλεσεν. Καὶ πρῶτος τὴν συναγωγὴν  τῶν   ἐννέα ἀρχόντων ἐποίησεν εἰς τὸ
[1, 58]   τῆς στάσεως γενομένης οὔτε μετὰ  τῶν   ἐξ ἄστεως, οὔτε μετὰ τῶν
[1, 39]   ἐς αὐτὸν ἐν τῷ πρώτῳ  τῶν   Ἐπιγραμμάτων Παμμέτρῳ τόδε τὸ
[1, 49]   Πεισιστράτου μὴ συνιέντων, ἀνδρειότερος δὲ  τῶν   ἐπισταμένων μέν, διὰ δέος δὲ
[1, 40]   δὲ αὐτὸ Χίλωνα. Περὶ δὴ  τῶν   ἑπτά- ἄξιον γὰρ ἐνταῦθα καθολικῶς
[1, 22]   Κάδμου καὶ Ἀγήνορος. Ἦν δὲ  τῶν   ἑπτὰ σοφῶν, καθὰ καὶ Πλάτων
[1, 73]   δοριστέφανος Σπάρτα Χίλων' ἐφύτευσεν, ὃς  τῶν   ἑπτὰ σοφῶν πρῶτος ἔφυ σοφίᾳ.
[1, 82]   ~ΒΙΑΣ. Βίας Τευτάμου Πριηνεύς, προκεκριμένος  τῶν   ἑπτὰ ὑπὸ Σατύρου. Τοῦτον οἱ
[1, 58]   τὸν μὲν λόγον εἴδωλον εἶναι  τῶν   ἔργων· βασιλέα δὲ τὸν ἰσχυρότατον
[1, 37]   πληθύειν ἀνακοπτομένων τῶν ῥευμάτων ὑπὸ  τῶν   ἐτησίων ἐναντίων ὄντων. Φησὶ δ'
[1, 66]   ἐβόα φάμενος πεπονθέναι ταῦτα ὑπὸ  τῶν   ἐχθρῶν· καὶ φύλακας ἠξίου παρασχεῖν
[1, 94]   Περίανδρος Κυψέλου Κορίνθιος ἀπὸ τοῦ  τῶν   Ἡρακλειδῶν γένους. Οὗτος γήμας Λυσίδην,
[1, 43]   πρῶτον Ἰώνων μέλλειν λόγους ἀμφὶ  τῶν   θείων χρημάτων ἐς τοὺς Ἕλληνας
[1, 101]   πρὸς τὴν Σόλωνος οἰκίαν ἀφικόμενον  τῶν   θεραπόντων τινὶ κελεῦσαι μηνῦσαι ὅτι
[1, 22]   Ἐξαμύου, μητρὸς δὲ Κλεοβουλίνης, ἐκ  τῶν   Θηλιδῶν, οἵ εἰσι Φοίνικες, εὐγενέστατοι
[1, 43]   μὲν ἐς Κρήτην κατὰ τὴν  τῶν   κεῖθι ἱστορίην, πλώσαντες δὲ ἐς
[1, 53]   οὐ προσῆκόν μοι, γένους ὄντι  τῶν   Κοδριδῶν. Ἀνέλαβον γὰρ ἐγὼ
[1, 53]   δημοτελεῖς καὶ εἴ τι ἄλλο  τῶν   κοινῶν καὶ ἢν {ὁ} πόλεμος
[1, 92]   τῶν ὁμοίων· ἂν γὰρ ἐκ  τῶν   κρειττόνων λάβῃς, φησί, δεσπότας κτήσῃ
[1, 29]   καὶ Εὐάνθης Μιλήσιός φασι  τῶν   Κροίσου τινὰ φίλων λαβεῖν παρὰ
[1, 68]   πρώτῃ, Ἱπποκράτει θυομένῳ ἐν Ὀλυμπίᾳ,  τῶν   λεβήτων αὐτομάτων ζεσάντων, συνεβούλευσεν
[1, 59]   εἶναι ταῖς ψήφοις ταῖς ἐπὶ  τῶν   λογισμῶν. Καὶ γὰρ ἐκείνων ἑκάστην
[1, 84]   εἰπεῖν. Ἐπ' ἀγαθῷ μέντοι τῇ  τῶν   λόγων ἰσχύϊ προσεχρῆτο. Ὅθεν καὶ
[1, 108]   αὐτόν. Ἔφασκε δὲ μὴ ἐκ  τῶν   λόγων τὰ πράγματα ἀλλ' ἐκ
[1, 108]   λόγους ζητεῖν· οὐ γὰρ ἕνεκα  τῶν   λόγων τὰ πράγματα συντελεῖσθαι, ἀλλ'
[1, 118]   δὲ μετὰ μίαν ἐπελθόντες κρατοῦσι  τῶν   Μαγνήτων, καὶ τόν τε Φερεκύδην
[1, 117]   σκελῶν καὶ θὲς εἰς τὴν  τῶν   Μαγνήτων χώραν, καὶ ἀπάγγειλόν σου
[1, 103]   πρὸ ὀφθαλμῶν, εἶπεν, ἔχοι τὰς  τῶν   μεθυόντων ἀσχημοσύνας. Θαυμάζειν τε ἔλεγε
[1, 87]   δικάζειν μεταξὺ ἐχθρῶν φίλων·  τῶν   μὲν γὰρ φίλων πάντως ἐχθρὸν
[1, 65]   τοῦ στρατηγείου τὰ ὅπλα εἶπον  τῶν   μὲν μὴ αἰσθανομένων Πεισίστρατον τυραννησείοντα
[1, 49]   εἶναι, λέγων ταῦτα· ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  τῶν   μὲν σοφώτερος, τῶν δὲ ἀνδρειότερός
[1, 92]   ἐχθρὸν φίλον ποιεῖν. ~Φυλάσσεσθαι γὰρ  τῶν   μὲν φίλων τὸν ψόγον, τῶν
[1, 27]   τοῖς σοφοῖς ὑπὸ τοῦ δήμου  τῶν   Μιλησίων. ~Φασὶ γὰρ Ἰωνικούς τινας
[1, 115]   τοῖς Θαυμασίοις, κατασκευάζοντος αὐτοῦ τὸ  τῶν   Νυμφῶν ἱερὸν ῥαγῆναι φωνὴν ἐξ
[1, 116]   ξένῳ Περιλάῳ συμβουλεῦσαι ἐξοικῆσαι μετὰ  τῶν   οἰκείων· καὶ τὸν μὴ πεισθῆναι,
[1, 92]   δοκεῖν γὰρ παροινεῖν. Γαμεῖν ἐκ  τῶν   ὁμοίων· ἂν γὰρ ἐκ τῶν
[1, 35]   καὶ ἀποφθέγματα αὐτοῦ τάδε· Πρεσβύτατον  τῶν   ὄντων θεός· ἀγένητον γάρ. Κάλλιστον
[1, 56]   δὲ κἀκεῖνο· τὸν ἐπίτροπον τῇ  τῶν   ὀρφανῶν μητρὶ μὴ συνοικεῖν, μηδ'
[1, 56]   εἰς ὃν οὐσία ἔρχεται  τῶν   ὀρφανῶν τελευτησάντων. ~Κἀκεῖνο· δακτυλιογλύφῳ μὴ
[1, 86]   πυθομένου, Σιωπῶ, ἔφη, ὅτι περὶ  τῶν   οὐδέν σοι προσηκόντων πυνθάνῃ. ~Ἐρωτηθεὶς
[1, 27]   πάμπλειστα συνεῖλε χρήματα. ~Ἀρχὴν δὲ  τῶν   πάντων ὕδωρ ὑπεστήσατο, καὶ τὸν
[1, 101]   παρὰ τοῖς Σκύθαις νομίμων καὶ  τῶν   παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εἰς εὐτέλειαν
[1, 58]   τῶν πεδιέων, ἀλλ' οὐδὲ μετὰ  τῶν   παράλων ἐτάχθη. Ἔλεγε δὲ τὸν
[1, 58]   τῶν ἐξ ἄστεως, οὔτε μετὰ  τῶν   πεδιέων, ἀλλ' οὐδὲ μετὰ τῶν
[1, 72]   Ξέρξης. Ὕστερόν τε Νικίας ἐπὶ  τῶν   Πελοποννησιακῶν καταστρεψάμενος τὴν νῆσον, φρουρὸν
[1, 104]   Ἀλλ' οὐδὲ ἄμπελοι. Ἐρωτηθεὶς τίνα  τῶν   πλοίων εἰσὶν ἀσφαλέστερα, ἔφη, Τὰ
[1, 100]   καρτύνασθαι τὴν αἰσυμνητίην· τοὺς ἐξόχους  τῶν   πολιτέων ἐξαίρειν, ἤν τέ τις
[1, 108]   λόγων τὰ πράγματα ἀλλ' ἐκ  τῶν   πραγμάτων τοὺς λόγους ζητεῖν· οὐ
[1, 108]   τὰ πράγματα συντελεῖσθαι, ἀλλ' ἕνεκα  τῶν   πραγμάτων τοὺς λόγους. Κατέστρεψε δὲ
[1, 37]   Τὸν Νεῖλον εἶπε πληθύειν ἀνακοπτομένων  τῶν   ῥευμάτων ὑπὸ τῶν ἐτησίων ἐναντίων
[1, 47]   ἀνθρώποισι γένοιτο· Ἀττικὸς οὗτος ἀνὴρ  τῶν   Σαλαμιναφετῶν. Εἶτα· Ἴομεν ἐς Σαλαμῖνα
[1, 95]   Σάμῳ, ἱκετεύσαντες τὴν Ἥραν ὑπὸ  τῶν   Σαμίων διεσώθησαν. Καὶ ὃς ἀθυμήσας
[1, 112]   καὶ παρ' Ἀθηναίοις τὸ ἱερὸν  τῶν   Σεμνῶν θεῶν, ὥς φησι Λόβων
[1, 117]   Ἐφέσου, Ἔλκυσόν με τοίνυν, ἔφη,  τῶν   σκελῶν καὶ θὲς εἰς τὴν
[1, 42]   ~Ἕρμιππος δ' ἐν τῷ Περὶ  τῶν   σοφῶν ἑπτακαίδεκά φησιν, ὧν τοὺς
[1, 28]   φιάλην καταλιπεῖν καὶ ἐπισκῆψαι δοῦναι  τῶν   σοφῶν ὀνηΐστῳ. Ἐδόθη δὴ Θαλῇ
[1, 26]   Ῥόδιος ἐν τῷ δευτέρῳ  τῶν   Σποράδην ὑπομνημάτων ὅτι βουλόμενος δεῖξαι
[1, 101]   καὶ δίγλωττος ἦν. Οὗτος ἐποίησε  τῶν   τε παρὰ τοῖς Σκύθαις νομίμων
[1, 37]   τοὺς αὐτοὺς προσδέχου καὶ παρὰ  τῶν   τέκνων. Τὸν Νεῖλον εἶπε πληθύειν
[1, 63]   Παμμέτρῳ, ἔνθα καὶ περὶ πάντων  τῶν   τελευτησάντων ἐλλογίμων διείλεγμαι παντὶ μέτρῳ
[1, 49]   δὲ ἀνδρειότερός εἰμι· σοφώτερος μὲν  τῶν   τὴν ἀπάτην Πεισιστράτου μὴ συνιέντων,
[1, 122]   νούσῳ πιεζόμενος ἐπὶ μᾶλλον οὔτε  τῶν   τινα ἰητρῶν οὔτε τοὺς ἑταίρους
[1, 100]   Ὕποπτος γὰρ ἀνδρὶ αἰσυμνήτῃ καὶ  τῶν   τις ἑτάρων. ~ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ. Ἀνάχαρσις
[1, 103]   πῶς οἱ Ἕλληνες νομοθετοῦντες κατὰ  τῶν   ὑβριζόντων, τοὺς ἀθλητὰς τιμῶσιν ἐπὶ
[1, 98]   καὶ Παμφίλη ἐν τῷ πέμπτῳ  τῶν   Ὑπομνημάτων δύο φασὶ Περιάνδρους γεγονέναι,
[1, 76]   δέ φησιν ἐν τῷ δευτέρῳ  τῶν   Ὑπομνημάτων, ὡς τὸν υἱὸν αὐτοῦ
[1, 60]   φησιν Ἀπολλόδωρος ἐν τῷ Περὶ  τῶν   φιλοσόφων αἱρέσεων, τάδε· καλοκἀγαθίαν ὅρκου
[1, 122]   τύραννον προσκαταλέγουσι. Λεκτέον δὲ περὶ  τῶν   φιλοσόφων· καὶ πρῶτόν γε ἀρκτέον
[1, 40]   Δάμων Κυρηναῖος, γεγραφὼς Περὶ  τῶν   φιλοσόφων, πᾶσιν ἐγκαλεῖ, μάλιστα δὲ
[1, 70]   γάρ. Ταχύτερον ἐπὶ τὰς ἀτυχίας  τῶν   φίλων ἐπὶ τὰς εὐτυχίας
[1, 118]   τοῖς φιλολόγοις λέξις ἐπὶ  τῶν   χειρόνων τάττεται, οἱ δ' ἐπὶ
[1, 119]   δὲ Δοῦρις ἐν τῷ δευτέρῳ  τῶν   Ὡρῶν ἐπιγεγράφθαι αὐτῷ τὸ ἐπίγραμμα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007