Alphabétiquement     [«   »]
Μή 1
Μὴ 8
μή 7
μὴ 59
μηδ 2
μηδὲ 7
μηδεμιᾷ 1
Fréquences     [«    »]
51 αὐτοῦ
52 τοὺς
50 τῷ
59 μὴ
62 τοῦ
63 τῆς
64 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

μὴ


Livre, par.
[1, 59]   ἔφη, ἄχθοιντο τοῖς ἀδικουμένοις οἱ  μὴ   ἀδικούμενοι. Καὶ τὸν μὲν κόρον
[1, 65]   τὰ ὅπλα εἶπον τῶν μὲν  μὴ   αἰσθανομένων Πεισίστρατον τυραννησείοντα εἶναι ξυνετώτερος,
[1, 86]   τοὺς θεοὺς ἐπικαλουμένων, Σιγᾶτε, ἔφη,  μὴ   αἴσθωνται ὑμᾶς ἐνθάδε πλέοντας. Ἐρωτηθεὶς
[1, 113]   ἀρίστοις δούλως ἦμεν. Τὺ δὲ  μὴ   ἀλᾶσθαι, ἀλλ' ἕρπε ἐς Κρήτην
[1, 57]   τοὺς δύο. μὴ ἔθου,  μὴ   ἀνέλῃ· εἰ δὲ μή, θάνατος
[1, 60]   κτῶ· οὓς δ' ἂν κτήσῃ  μὴ   ἀποδοκίμαζε. Ἄρχε πρῶτον μαθὼν ἄρχεσθαι.
[1, 66]   τῶν ἄλλων τις Ἀθηναίων ὅτῳ  μὴ   ἀρέσκει τυραννίς. Εἴτε δὲ ὑφ'
[1, 88]   ἐπαίνει διὰ πλοῦτον. Πείσας λαβέ,  μὴ   βιασάμενος. τι ἂν ἀγαθὸν
[1, 78]   γενέσθαι τὰ δυσχερῆ, προνοῆσαι ὅπως  μὴ   γένηται· ἀνδρείων δέ, γενόμενα εὖ
[1, 68]   λεβήτων αὐτομάτων ζεσάντων, συνεβούλευσεν  μὴ   γῆμαι, ἤ, εἰ ἔχοι γυναῖκα,
[1, 96]   ὡς θελήσας αὐτοῦ τὸν τάφον  μὴ   γνωσθῆναι, τοιοῦτόν τι ἐμηχανήσατο. Δυσὶν
[1, 48]   Θρᾴκῃ χερρόνησον προσκτήσασθαι. ~Ἵνα δὲ  μὴ   δοκοίη βίᾳ μόνον, ἀλλὰ καὶ
[1, 36]   τοῖς ἄλλοις ἐπιτιμῶμεν, αὐτοὶ  μὴ   δρῶμεν· ~Τίς εὐδαίμων, τὸ
[1, 71]   τὴν φύσιν αὐτῆς, Εἴθε, ἔφη,  μὴ   ἐγεγόνει, γενομένη κατεβυθίσθη. ~Καὶ
[1, 57]   τις, ἀντεκκόπτειν τοὺς δύο.  μὴ   ἔθου, μὴ ἀνέλῃ· εἰ δὲ
[1, 108]   Περιάνδρου θεὶς αὐτόν. Ἔφασκε δὲ  μὴ   ἐκ τῶν λόγων τὰ πράγματα
[1, 57]   τῶν ὀρφανῶν τελευτησάντων. ~Κἀκεῖνο· δακτυλιογλύφῳ  μὴ   ἐξεῖναι σφραγῖδα φυλάττειν τοῦ πραθέντος
[1, 88]   λέγε ὡς εἰσίν. Ἀνάξιον ἄνδρα  μὴ   ἐπαίνει διὰ πλοῦτον. Πείσας λαβέ,
[1, 70]   τὸ δὲ διὰ παντός. Ἀτυχοῦντι  μὴ   ἐπιγελᾶν. Ἰσχυρὸν ὄντα πρᾷον εἶναι,
[1, 54]   οἰκεῖν, ἐπιτετράψεται. Ἡμῶν δὲ εἵνεκα  μὴ   ἐστέρησο τῆς πατρίδος. ~Ταῦτα μὲν
[1, 113]   γὰρ ἔτι θητευόντεσσιν Ἀθηναίοις καὶ  μὴ   εὐνομημένοις ἐπεθήκατο Πεισίστρατος, εἶχέ κα
[1, 68]   τε τὸν ἀδελφὸν δυσφοροῦντα ὅτι  μὴ   ἔφορος ἐγένετο, αὐτοῦ ὄντος, Ἐγὼ
[1, 70]   τοῦ νοῦ. Θυμοῦ κρατεῖν. μαντικὴν  μὴ   ἐχθαίρειν. Μὴ ἐπιθυμεῖν ἀδυνάτων. Ἐν
[1, 93]   σκωπτομένοις· ἀπεχθήσεσθαι γὰρ τούτοις. Εὐτυχῶν  μὴ   ἴσθι ὑπερήφανος· ἀπορήσας μὴ ταπεινοῦ.
[1, 70]   Γάμον εὐτελῆ ποιεῖσθαι. Τὸν τεθνηκότα  μὴ   κακολογεῖν. Γῆρας τιμᾶν. Φυλάττειν ἑαυτόν.
[1, 70]   Ἐν ὁδῷ μὴ σπεύδειν. Λέγοντα  μὴ   κινεῖν τὴν χεῖρα· μανικὸν γάρ.
[1, 112]   ἱερὰ ἱδρύσασθαι. Εἰσὶ δ' οἳ  μὴ   κοιμηθῆναι αὐτὸν λέγουσιν, ἀλλὰ χρόνον
[1, 92]   δὲ μανίαν σημαίνει. Οἰκέτην πάροινον  μὴ   κολάζειν, δοκεῖν γὰρ παροινεῖν. Γαμεῖν
[1, 61]   τάδε· Πεφυλαγμένος ἄνδρα ἕκαστον, ὅρα  μὴ   κρυπτὸν ἔχων ἔχθος κραδίῃ, φαιδρῷ
[1, 78]   αἰδόμενον. Παρακαταθήκην λαβόντα ἀποδοῦναι. Φίλον  μὴ   λέγειν κακῶς, ἀλλὰ μηδὲ ἐχθρόν.
[1, 91]   καιρὸς ἀρκέσει. Φρόνει τι κεδνόν·  μὴ   μάταιος ἄχαρις γινέσθω. Ἔφη δὲ
[1, 76]   διπλῆν εἶναι τὴν ζημίαν· ἵνα  μὴ   μεθύωσι, πολλοῦ κατὰ τὴν νῆσον
[1, 36]   τὸν μοιχὸν ἐρόμενον εἰ ὀμόσαι  μὴ   μεμοιχευκέναι, Οὐ χεῖρον, ἔφη, μοιχείας
[1, 98]   λόγων ἀπορρήτων ἐκφορὰν μὴ ποιοῦ·  μὴ   μόνον τοὺς ἁμαρτάνοντας, ἀλλὰ καὶ
[1, 115]   ῥαγῆναι φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ, Ἐπιμενίδη,  μὴ   Νυμφῶν, ἀλλὰ Διός· Κρησί τε
[1, 99]   Λυδὸν ἐς Σάρδεις. Ἤδη ὦν  μὴ   ὀκνεῖτε καὶ παρ' ἐμὲ φοιτῆν
[1, 78]   πρόλεγε· ἀποτυχὼν γὰρ γελασθήσῃ. Ἀτυχίαν  μὴ   ὀνειδίζειν, νέμεσιν αἰδόμενον. Παρακαταθήκην λαβόντα
[1, 81]   ὄλβον ἴδοιμι· ἐγὼ δὲ καὶ  μὴ   ὀρεὶς πέπεισμαι τὸν Ἀλυάττεω παῖδα
[1, 116]   μετὰ τῶν οἰκείων· καὶ τὸν  μὴ   πεισθῆναι, Μεσσήνην δὲ ἑαλωκέναι. ~Καὶ
[1, 67]   καὶ νὴ τὴν Ἀθηνᾶν, εἰ  μὴ   περὶ παντός μοι ἦν οἰκεῖν
[1, 43]   καὶ ἀστρολόγοι, παρὰ σὲ δὲ  μὴ   πλώσαιμεν. Ἥξει γὰρ καὶ
[1, 98]   ὁμολογήσῃς, διατήρει· λόγων ἀπορρήτων ἐκφορὰν  μὴ   ποιοῦ· μὴ μόνον τοὺς ἁμαρτάνοντας,
[1, 78]   εὖ θέσθαι. μέλλεις πράττειν,  μὴ   πρόλεγε· ἀποτυχὼν γὰρ γελασθήσῃ. Ἀτυχίαν
[1, 70]   οἰκίας καλῶς προστατεῖν. Τὴν γλῶτταν  μὴ   προτρέχειν τοῦ νοῦ. Θυμοῦ κρατεῖν.
[1, 70]   Μὴ ἐπιθυμεῖν ἀδυνάτων. Ἐν ὁδῷ  μὴ   σπεύδειν. Λέγοντα μὴ κινεῖν τὴν
[1, 49]   μὲν τῶν τὴν ἀπάτην Πεισιστράτου  μὴ   συνιέντων, ἀνδρειότερος δὲ τῶν ἐπισταμένων
[1, 56]   ἐπίτροπον τῇ τῶν ὀρφανῶν μητρὶ  μὴ   συνοικεῖν, μηδ' ἐπιτροπεύειν, εἰς ὃν
[1, 60]   Ἄρχε πρῶτον μαθὼν ἄρχεσθαι. Συμβούλευε  μὴ   τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ ἄριστα.
[1, 93]   Εὐτυχῶν μὴ ἴσθι ὑπερήφανος· ἀπορήσας  μὴ   ταπεινοῦ. Τὰς μεταβολὰς τῆς τύχης
[1, 60]   ψεύδου. Τὰ σπουδαῖα μελέτα. Φίλους  μὴ   ταχὺ κτῶ· οὓς δ' ἂν
[1, 103]   οἱ τεχνῖται, κρίνουσι δὲ οἱ  μὴ   τεχνῖται. Ἐρωτηθεὶς πῶς οὐκ ἂν
[1, 112]   τὴν ἐπιστολὴν ὡς νεαρὰν καὶ  μὴ   τῇ Κρητικῇ φωνῇ γεγραμμένην, Ἀτθίδι
[1, 37]   παρόντων καὶ ἀπόντων μεμνῆσθαί φησι·  μὴ   τὴν ὄψιν καλλωπίζεσθαι, ἀλλὰ τοῖς
[1, 97]   τυραννήσειν τῇ εὐνοίᾳ δορυφορεῖσθαι, καὶ  μὴ   τοῖς ὅπλοις. Καί ποτε ἐρωτηθεὶς
[1, 55]   καὶ κάλλιστα νομοθετῆσαι· ἐάν τις  μὴ   τρέφῃ τοὺς γονέας, ἄτιμος ἔστω·
[1, 64]   πόλει χάριν κατάθοιτο ἐξευρών, ἢν  μὴ   ὕποπτος εἴης. Ἄριστον μὲν οὖν
[1, 86]   δὲ ἀτυχῆ εἶναι τὸν ἀτυχίαν  μὴ   φέροντα· καὶ νόσον ψυχῆς τὸ
[1, 122]   φῆνον· ἢν δὲ οὐ δοκιμώσητε,  μὴ   φήνῃς. Ἐμοὶ μὲν γὰρ οὔκω
[1, 92]   τέκνα παιδεύειν· ἐχθρὰν διαλύειν. Γυναικὶ  μὴ   φιλοφρονεῖσθαι, μηδὲ μάχεσθαι, ἀλλοτρίων παρόντων·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007