Alphabétiquement     [«   »]
τοιοῦτοι 1
τοιοῦτόν 1
Τοῖς 1
τοῖς 64
τοῖσιν 1
Τὸν 5
τόν 1
Fréquences     [«    »]
64 εἰς
63 τῆς
62 τοῦ
64 τοῖς
65 Καὶ
72
72 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

τοῖς


Livre, par.
[1, 59]   ἄνθρωποι, Εἰ ὁμοίως, ἔφη, ἄχθοιντο  τοῖς   ἀδικουμένοις οἱ μὴ ἀδικούμενοι. Καὶ
[1, 46]   εἰσέπαισεν εἰς τὴν ἀγοράν· ἔνθα  τοῖς   Ἀθηναίοις ἀνέγνω διὰ τοῦ κήρυκος
[1, 74]   τῆς δίκης Περιάνδρου, ὃν καὶ  τοῖς   Ἀθηναίοις προσκρῖναι. ~Τότε δ' οὖν
[1, 110]   εἴασεν ἰέναι οἷ βούλοιντο, προστάξας  τοῖς   ἀκολούθοις ἔνθα ἂν κατακλίνοι αὐτῶν
[1, 36]   καὶ δικαιότατα βιώσαιμεν, Ἐὰν  τοῖς   ἄλλοις ἐπιτιμῶμεν, αὐτοὶ μὴ δρῶμεν·
[1, 122]   Σὺ δὲ ἢν δοκιμώσῃς σὺν  τοῖς   ἄλλοις σοφοῖς, οὕτω μιν φῆνον·
[1, 44]   ἐν Μιλήτῳ οἶκον ποιέεσθαι παρὰ  τοῖς   ἀποίκοις ὑμέων· καὶ γὰρ ἐνθαῦτά
[1, 63]   Καὶ αὐτόν φησι Διοσκουρίδης ἐν  τοῖς   Ἀπομνημονεύμασιν, ἐπειδὴ δακρύει τὸν παῖδα
[1, 58]   τῇ δυνάμει. Τοὺς δὲ νόμους  τοῖς   ἀραχνίοις ὁμοίους· καὶ γὰρ ἐκεῖνα,
[1, 24]   καὶ Ἱππίας φασὶν αὐτὸν καὶ  τοῖς   ἀψύχοις μεταδιδόναι ψυχάς, τεκμαιρόμενον ἐκ
[1, 117]   ὃν καὶ τῆς αὐτῆς νυκτὸς  τοῖς   βασιλεῦσι κελεῦσαι Φερεκύδῃ πείθεσθαι. Ἔνιοι
[1, 68]   Σωσικράτης. Καὶ πρῶτος εἰσηγήσατο ἐφόρους  τοῖς   βασιλεῦσι παραζευγνύναι· Σάτυρος δὲ Λυκοῦργον.
[1, 33]   μὲν οὕτως. Ἕρμιππος δ' ἐν  τοῖς   Βίοις εἰς τοῦτον ἀναφέρει τὸ
[1, 37]   Οὓς ἂν ἐράνους εἰσενέγκῃς, φησί,  τοῖς   γονεῦσιν, τοὺς αὐτοὺς προσδέχου καὶ
[1, 65]   καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἀμύνειν·  τοῖς   δ' αὖ καὶ μαίνεσθαι δοκῶ.
[1, 43]   πλώσαντες δὲ ἐς Αἴγυπτον ὁμιλήσοντες  τοῖς   ἐκείνῃ ὅσοι ἱερέες τε καὶ
[1, 110]   τὴν ἀλήθειαν. ~Γνωσθεὶς δὲ παρὰ  τοῖς   Ἕλλησι θεοφιλέστατος εἶναι ὑπελήφθη. Ὅθεν
[1, 103]   Θαυμάζειν δὲ ἔφη πῶς παρὰ  τοῖς   Ἕλλησιν ἀγωνίζονται μὲν οἱ τεχνῖται,
[1, 71]   τηρήσαι. Ἐνδοξότατος δὲ μάλιστα παρὰ  τοῖς   Ἕλλησιν ἐγένετο προειπὼν περὶ Κυθήρων
[1, 101]   Σκύθαις νομίμων καὶ τῶν παρὰ  τοῖς   Ἕλλησιν εἰς εὐτέλειαν βίου καὶ
[1, 104]   τοῦτο ἔφη θαυμασιώτατον ἑωρακέναι παρὰ  τοῖς   Ἕλλησιν, ὅτι τὸν μὲν καπνὸν
[1, 81]   δεύμεθα, ἀλλὰ πέπαμαι ἄρκια καὶ  τοῖς   ἐμοῖς ἑτάροις. Ἔμπας δ' ἵξομαι,
[1, 79]   εἰπεῖν, φησι Καλλίμαχος ἐν  τοῖς   Ἐπιγράμμασι· ~Ξεῖνος Ἀταρνείτης τις ἀνήρετο
[1, 37]   μὴ τὴν ὄψιν καλλωπίζεσθαι, ἀλλὰ  τοῖς   ἐπιτηδεύμασιν εἶναι καλόν. Μὴ πλούτει,
[1, 40]   φιλοσόφων, πᾶσιν ἐγκαλεῖ, μάλιστα δὲ  τοῖς   ἑπτά. Ἀναξιμένης δέ φησι πάντας
[1, 106]   τινὸς Οἰταϊκῆς Λακωνικῆς, σὺν  τοῖς   ἑπτὰ καταριθμεῖται. Φασὶ δὲ αὐτὸν
[1, 44]   αἰσυμνήτας ἀλλὰ τέρποι' ἂν σὺν  τοῖς   ἑτάροις ἡμῖν καταβιούς. Ἐπέστειλε δέ
[1, 121]   κελεύειν Μαγνήτων, ἵνα νίκην δοίη  τοῖς   Ἐφέσοιο γενναίοις πολιήταις. Ἦν γὰρ
[1, 115]   πολλάκις ἀναβεβιωκέναι. ~Θεόπομπος δ' ἐν  τοῖς   Θαυμασίοις, κατασκευάζοντος αὐτοῦ τὸ τῶν
[1, 28]   Ταῦτα δὴ Καλλίμαχος ἐν  τοῖς   Ἰάμβοις ἄλλως ἱστορεῖ, παρὰ Λεανδρίου
[1, 25]   πλεῖστον φησι Καλλίμαχος ἐν  τοῖς   Ἰάμβοις Εὔφορβον εὑρεῖν τὸν Φρύγα,
[1, 23]   ἄρκτου τῆς μικρᾶς, λέγων ἐν  τοῖς   Ἰάμβοις οὕτως· Καὶ τῆς Ἀμάξης
[1, 62]   βιοὺς ἔτη ὀγδοήκοντα, τοῦτον ἐπισκήψας  τοῖς   ἰδίοις τὸν τρόπον, ἀποκομίσαι αὐτοῦ
[1, 27]   πλὴν ὅτι εἰς Αἴγυπτον ἐλθὼν  τοῖς   ἱερεῦσι συνδιέτριψεν. δὲ Ἱερώνυμος
[1, 84]   λυθέντος τοῦ δικαστηρίου νεκρὸς ἐν  τοῖς   κόλποις εὑρέθη. ~Καὶ αὐτὸν μεγαλοπρεπῶς
[1, 32]   Κῶ· καὶ ὡς οὐδὲν ἤνυτον,  τοῖς   Μιλησίοις μητροπόλει οὔσῃ μηνύουσιν. Οἱ
[1, 114]   τὸ χωρίον αὐτοῖς· ἐπεὶ κἂν  τοῖς   ὀδοῦσιν αὐτὸ διαφορῆσαι· ταῦτα ἔλεγε
[1, 38]   φησι Δημήτριος Μάγνης ἐν  τοῖς   Ὁμωνύμοις, πέντε· ῥήτωρ Καλλατιανός, κακόζηλος·
[1, 97]   τῇ εὐνοίᾳ δορυφορεῖσθαι, καὶ μὴ  τοῖς   ὅπλοις. Καί ποτε ἐρωτηθεὶς διὰ
[1, 104]   ὅτι τὸν μὲν καπνὸν ἐν  τοῖς   ὄρεσι καταλείπουσι, τὰ δὲ ξύλα
[1, 90]   Μίδα. Φέρεται δ' αὐτοῦ ἐν  τοῖς   Παμφίλης Ὑπομνήμασι. Καὶ αἴνιγμα τοῖον·
[1, 82]   καὶ εἰς τὴν Μεσσήνην ἀποστεῖλαι  τοῖς   πατράσιν αὐτῶν. Χρόνῳ δὲ ἐν
[1, 111]   Κολοφώνιος ἀκηκοέναι φησί, τέτταρα πρὸς  τοῖς   πεντήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐποίησε δὲ
[1, 112]   Ἀλλὰ Δημήτριος Μάγνης ἐν  τοῖς   Περὶ ὁμωνύμων ποιητῶν τε καὶ
[1, 46]   πολλάκις τῶν Ἀθηναίων ἐπταικότων ἐν  τοῖς   πολέμοις καὶ ψηφισαμένων εἴ τις
[1, 79]   ἑξακόσια, καὶ ὑπὲρ νόμων καταλογάδην  τοῖς   πολίταις. Ἤκμαζε μὲν οὖν περὶ
[1, 117]   Μαγνήτων χώραν, καὶ ἀπάγγειλόν σου  τοῖς   πολίταις μετὰ τὸ νικῆσαι αὐτόθι
[1, 25]   θεωρίας. Δοκεῖ δὲ καὶ ἐν  τοῖς   πολιτικοῖς ἄριστα βεβουλεῦσθαι. Κροίσου γοῦν
[1, 81]   χειροπόδην δὲ διὰ τὰς ἐν  τοῖς   ποσὶ ῥαγάδας, ἃς χειράδας ἐκάλουν·
[1, 87]   Συνεβούλευέ τε ὧδε· Βραδέως ἐγχείρει  τοῖς   πραττομένοις· δ' ἂν ἕλῃ,
[1, 53]   τῆς τιμῆς· ὁποῖα δὲ καὶ  τοῖς   πρόσθεν βασιλεῦσιν ἦν τὰ ῥητὰ
[1, 96]   τούτων πλείονας. Καὶ οὕτως αὐτὸς  τοῖς   πρώτοις ἐντυχὼν ἀνῃρέθη. Κορίνθιοι δὲ
[1, 109]   τὴν ἑαυτοῦ εἰσιὼν οἰκίαν περιέτυχε  τοῖς   πυνθανομένοις τίς εἴη, ἕως τὸν
[1, 34]   ἀστρονομούμενον καὶ Τίμων, καὶ ἐν  τοῖς   Σίλλοις ἐπαινεῖ αὐτὸν λέγων· Οἷόν
[1, 101]   Οὗτος ἐποίησε τῶν τε παρὰ  τοῖς   Σκύθαις νομίμων καὶ τῶν παρὰ
[1, 93]   κτήσῃ τοὺς συγγενέας. ~Μὴ ἐπιγελᾶν  τοῖς   σκωπτομένοις· ἀπεχθήσεσθαι γὰρ τούτοις. Εὐτυχῶν
[1, 99]   δὲ αὐτοῦ καὶ ἐπιστολή· Περίανδρος  τοῖς   Σοφοῖς. Πολλὰ χάρις τῷ Πυθοῖ
[1, 27]   ὑπὸ τῶν ἁλιέων καὶ διαπεμφθέντα  τοῖς   σοφοῖς ὑπὸ τοῦ δήμου τῶν
[1, 107]   πάντων. Ἀριστόξενος δέ φησιν ἐν  τοῖς   σποράδην οὐ πόρρω Τίμωνος αὐτὸν
[1, 59]   καιρῷ. ~Ἔλεγε δὲ τοὺς παρὰ  τοῖς   τυράννοις δυναμένους παραπλησίους εἶναι ταῖς
[1, 118]   Χροῒ δῆλα· καὶ τοὐντεῦθεν παρὰ  τοῖς   φιλολόγοις λέξις ἐπὶ τῶν
[1, 62]   σπεῖραι. Ὅθεν καὶ Κρατῖνος ἐν  τοῖς   Χείρωσί φησιν, αὐτὸν ποιῶν λέγοντα·
[1, 37]   ὄντων. Φησὶ δ' Ἀπολλόδωρος ἐν  τοῖς   Χρονικοῖς γεγενῆσθαι αὐτὸν κατὰ τὸ
[1, 74]   Ὕστερον μέντοι φησὶν Ἀπολλόδωρος ἐν  τοῖς   Χρονικοῖς διαδικασθῆναι τοὺς Ἀθηναίους περὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007