Alphabétiquement     [«   »]
Γυναικὶ 1
γυναικῶδες 1
γυνή 2
δ 84
Δαΐμαχος 1
δαιμόνων 1
δακρύει 1
Fréquences     [«    »]
73 γὰρ
79 μὲν
78 τὸ
84 δ
95 τὴν
108 τῶν
114 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

δ


Livre, par.
[1, 80]   ἑτέρη προβέβηκε. Τί λώϊον; Εἰ  δ'   ἄγε σύν μοι βούλευσον, ποτέρην
[1, 34]   Ἕλλην καὶ οὐ βάρβαρος. ~Λέγεται  δ'   ἀγόμενος ὑπὸ γραὸς ἐκ τῆς
[1, 48]   Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας- στῆσε  δ'   ἄγων ἵν' Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.
[1, 61]   ἐπεφρασάμην· καὶ μεταποίησον, Λιγυαστάδη, ὧδε  δ'   ἄειδε· ὀγδωκονταέτη μοῖρα κίχοι θανάτου.
[1, 64]   ποιήσεσθαι, οὐκ ἂν φθάνοις. Ἐπιβουλεύσειε  δ'   ἄν τις καὶ τῶν ἀνυπόπτων,
[1, 87]   Βραδέως ἐγχείρει τοῖς πραττομένοις·  δ'   ἂν ἕλῃ, βεβαίως τηρῶν διάμενε.
[1, 122]   οὐδ' ὑπίσχομαι τἀληθὲς εἰδέναι· ἅσσα  δ'   ἂν ἐπιλέγῃ θεολογέων· τὰ ἄλλα
[1, 60]   Φίλους μὴ ταχὺ κτῶ· οὓς  δ'   ἂν κτήσῃ μὴ ἀποδοκίμαζε. Ἄρχε
[1, 30]   Εὔδοξον ἀντὶ Κλεοβούλου τιθέασι, Πλάτων  δ'   ἀντὶ Περιάνδρου. Περὶ αὐτοῦ δὴ
[1, 63]   Σαλαμίς, ὧν κόνις ἀστάχυες. Ψυχὴν  δ'   ἄξονες εὐθὺς ἐς οὐρανὸν ἤγαγον·
[1, 51]   οἱ μὲν ἔνθεν Σολεῖς, οἱ  δ'   ἀπὸ Κύπρου Σόλιοι. Ὅτε δὲ
[1, 37]   τῶν ἐτησίων ἐναντίων ὄντων. Φησὶ  δ'   Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς γεγενῆσθαι
[1, 57]   μάλιστα τὰ ἔπη ταυτί· οἳ  δ'   ἄρ' Ἀθήνας εἶχον" καὶ τὰ
[1, 80]   σοι πᾶν ἐρέουσιν ἔπος. Οἱ  δ'   ἄρ' ὑπὸ πληγῇσι θοὰς βέμβικας
[1, 108]   φάναι, Δι' αὐτὸ τοῦτο. Φησὶ  δ'   Ἀριστόξενος ὅτι ἔνθεν καὶ ἄδοξος
[1, 107]   γὰρ πόλιν εἶναι Κρήτης. Ἀναξίλαος  δ'   Ἀρκάδα. Μέμνηται δ' αὐτοῦ καὶ
[1, 56]   ὡς σύμπαντες οἱ Μαραθωνομάχαι· ἔτι  δ'   Ἁρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων καὶ Μιλτιάδης
[1, 73]   ἔφυ σοφίᾳ. Ἀπεφθέγξατο, Ἐγγύα, πάρα  δ'   ἄτα. Ἔστιν αὐτοῦ καὶ ἐπιστόλιον
[1, 65]   λόγῳ καὶ ἔργῳ ἀμύνειν· τοῖς  δ'   αὖ καὶ μαίνεσθαι δοκῶ. Ὥστε
[1, 91]   μὲν λευκαὶ ἔασιν ἰδεῖν, αἱ  δ'   αὖτε μέλαιναι· ἀθάνατοι δέ τ'
[1, 34]   τοῦ οὐρανοῦ οἴει γνώσεσθαι; Οἶδε  δ'   αὐτὸν ἀστρονομούμενον καὶ Τίμων, καὶ
[1, 69]   ἐκπέμψαι καὶ παῖδας ἀπείπασθαι. ~Φασὶ  δ'   αὐτὸν καὶ Αἰσώπου πυθέσθαι,
[1, 60]   θεοὺς τίμα, γονέας αἰδοῦ. Φασὶ  δ'   αὐτὸν καὶ Μιμνέρμου γράψαντος, Αἲ
[1, 23]   λέγεται εἶναι τοῦ Σαμίου. Καλλίμαχος  δ'   αὐτὸν οἶδεν εὑρέτην τῆς ἄρκτου
[1, 71]   τε νοῦς ἔδωκ' ἔλεγχον. Φασὶ  δ'   αὐτόν ποτε γηραιὸν ἤδη ὄντα
[1, 90]   προέχοντος, φασί, τοῦ Μίδα. Φέρεται  δ'   αὐτοῦ ἐν τοῖς Παμφίλης Ὑπομνήμασι.
[1, 34]   εἰς ἔπη τείνειν διακόσια. Ἐπιγεγράφθαι  δ'   αὐτοῦ ἐπὶ τῆς εἰκόνος τόδε·
[1, 112]   ἐκπατῆσαι ἀσχολούμενον περὶ ῥιζοτομίαν. Φέρεται  δ'   αὐτοῦ καὶ ἐπιστολὴ πρὸς Σόλωνα
[1, 107]   Κρήτης. Ἀναξίλαος δ' Ἀρκάδα. Μέμνηται  δ'   αὐτοῦ καὶ Ἱππῶναξ εἰπών· καὶ
[1, 23]   Ξενοφάνης καὶ Ἡρόδοτος θαυμάζει. Μαρτυρεῖ  δ'   αὐτῷ καὶ Ἡράκλειτος καὶ Δημόκριτος.
[1, 83]   ἐσπείσατο πρὸς τοὺς Πριηνέας. Θᾶττον  δ'   αὐτῷ πέμψαντι πρὸς τὸν Βίαντα
[1, 52]   Καὶ οὗτος μὲν ταῦτα. Πεισίστρατος  δ'   αὐτῷ φεύγοντι τοῦτον ἐπέστειλε τὸν
[1, 54]   {ὁ} πόλεμος ἡμᾶς καταλάβῃ. ~Σοὶ  δ'   ἐγὼ οὔτι μέμφομαι μηνύσαντι τὴν
[1, 117]   τινὸς παριόντος πόθεν εἴη, τοῦ  δ'   εἰπόντος Ἐξ Ἐφέσου, Ἔλκυσόν με
[1, 105]   γέρων γενόμενος ὕδωρ οἴσεις. Εὗρε  δ'   εἰς τὸν βίον ἄγκυράν τε
[1, 52]   ταῦτα κακὴν ἔσχετε δουλοσύνην. Ὑμέων  δ'   εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπεκος ἴχνεσι
[1, 81]   τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα. ~Δοκεῖ  δ'   ἐκ διαθέσεως αὐτὰ εἰρηκέναι. Εὐγενεστέρα
[1, 50]   χιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης· βροντὴ  δ'   ἐκ λαμπρῆς γίγνεται ἀστεροπῆς· ἀνδρῶν
[1, 50]   ἐκ λαμπρῆς γίγνεται ἀστεροπῆς· ἀνδρῶν  δ'   ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται· ἐς
[1, 48]   τοῦ Ὁμήρου μετὰ τὸν Αἴας  δ'   ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας-
[1, 80]   Χὠ μὲν ἐπέστη πλησίον· οἱ  δ'   ἔλεγον· τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα.
[1, 107]   ὅθεν εἶναι τὸν Μύσωνα. Σωσικράτης  δ'   ἐν Διαδοχαῖς, ἀπὸ μὲν πατρὸς
[1, 62]   καὶ τίθησι τοὺς νόμους. Ἐτελεύτησε  δ'   ἐν Κύπρῳ βιοὺς ἔτη ὀγδοήκοντα,
[1, 33]   Καὶ τόδε μὲν οὕτως. Ἕρμιππος  δ'   ἐν τοῖς Βίοις εἰς τοῦτον
[1, 115]   προσποιηθῆναί τε πολλάκις ἀναβεβιωκέναι. ~Θεόπομπος  δ'   ἐν τοῖς Θαυμασίοις, κατασκευάζοντος αὐτοῦ
[1, 55]   παντὶ τῷ βουλομένῳ γράφεσθαι. Λυσίας  δ'   ἐν τῷ κατὰ Νικίδου Δράκοντά
[1, 118]   Κωρυκίου ὄρους αὑτὸν δισκῆσαι. Ἀριστόξενος  δ'   ἐν τῷ Περὶ Πυθαγόρου καὶ
[1, 42]   Κάβα Σκάβρα Ἀργεῖον. ~Ἕρμιππος  δ'   ἐν τῷ Περὶ τῶν σοφῶν
[1, 30]   Πιττακῷ καὶ οὕτω περιενεχθῆναι. Ἄνδρων  δ'   ἐν τῷ Τρίποδι Ἀργείους ἆθλον
[1, 119]   καὶ Πυθαγόραν σχολάσαι. Ἐρατοσθένης  δ'   ἕνα μόνον, καὶ ἕτερον Ἀθηναῖον,
[1, 32]   Μιλησίοις μητροπόλει οὔσῃ μηνύουσιν. Οἱ  δ'   ἐπειδὴ διαπρεσβευόμενοι ἠλογοῦντο, πρὸς τοὺς
[1, 79]   τὴν τεσσαρακοστὴν δευτέραν Ὀλυμπιάδα· ἐτελεύτησε  δ'   ἐπὶ Ἀριστομένους τῷ τρίτῳ ἔτει
[1, 89]   ποιῆσαι· Χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδα  δ'   ἐπὶ σήματι κεῖμαι. Ἔστ' ἂν
[1, 118]   ἐπὶ τῶν χειρόνων τάττεται, οἱ  δ'   ἐπὶ τῶν βελτίστων χρώμενοι διαμαρτάνουσιν.
[1, 65]   καὶ ὅσα ἐγὼ ἐνομοθέτησα. Οἱ  δ'   ἐπιτρέποντες τὸ ξυνὸν ἔβλαπτον, οἳ
[1, 117]   δὲ Πυθαγόρᾳ περιάπτουσι ταῦτα. Φησὶ  δ'   Ἕρμιππος πολέμου συνεστῶτος Ἐφεσίοις καὶ
[1, 30]   μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευκαλίμῃσιν.  δ'   ἐρωτήσας ἦν Ἀνάχαρσις. Δαΐμαχος δ'
[1, 80]   καὶ γενεῇ κατ' ἐμέ·  δ'   ἑτέρη προβέβηκε. Τί λώϊον; Εἰ
[1, 103]   ἔπειθε βιοῦν ἤθεσιν Ἑλλαδικοῖς. Τὸν  δ'   ἔτι μῦθον ἄκραντον ἐνὶ στομάτεσσιν
[1, 38]   τῆς τριακοστῆς ἐνάτης Ὀλυμπιάδος. ~Ἐτελεύτησε  δ'   ἐτῶν ἑβδομήκοντα ὀκτώ, {ἤ, ὡς
[1, 63]   ἐν ἀλλοδαπῇ Κύπριον πῦρ· ὀστὰ  δ'   ἔχει Σαλαμίς, ὧν κόνις ἀστάχυες.
[1, 81]   καὶ τοῖς ἐμοῖς ἑτάροις. Ἔμπας  δ'   ἵξομαι, ὡς ἀνδρὶ ξείνῳ γενοίμην
[1, 91]   τ' ἐοῦσαι, ἀποφθινύθουσιν ἅπασαι. Ἔστι  δ'   ἐνιαυτός. Τῶν δὲ ᾀδομένων
[1, 119]   τὴν τράπεζαν θυωρὸν καλοῦσιν. Ἄνδρων  δ'   Ἐφέσιός φησι δύο γεγονέναι
[1, 107]   ἀπὸ δὲ μητρὸς Χηνέα. Εὐθύφρων  δ'   Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ, Κρῆτά
[1, 29]   Μύνδιος ἐν ἐνάτῳ Μυθικῶν. Εὔδοξος  δ'   Κνίδιος καὶ Εὐάνθης
[1, 73]   πυγμῇ χλωρὸν ἕλεν κότινον. Εἰ  δ'   πατὴρ στεφανοῦχον ἰδὼν τέκνον
[1, 30]   δ' ἐρωτήσας ἦν Ἀνάχαρσις. Δαΐμαχος  δ'   Πλαταιικὸς καὶ Κλέαρχος φιάλην
[1, 120]   οὐ ψεύδομαι ὧδ' ἀγορεύων. Ἴων  δ'   Χῖός φησιν περὶ αὐτοῦ·
[1, 22]   σὺν Νείλεῳ ἐκπεσόντι Φοινίκης· ὡς  δ'   οἱ πλείους φασίν, ἰθαγενὴς Μιλήσιος
[1, 112]   καθῆραι καὶ ἱερὰ ἱδρύσασθαι. Εἰσὶ  δ'   οἳ μὴ κοιμηθῆναι αὐτὸν λέγουσιν,
[1, 80]   δράξασθαι, παίδων κληδόνα συνθέμενος. Τὴν  δ'   ὀλίγην ὡς κεῖνος ἐς οἰκίον
[1, 31]   λόγον εἴπην· χρήματ' ἄνηρ, πένιχρος  δ'   οὐδ' εἲς πέλετ' ἔσλος οὐδὲ
[1, 77]   καὶ Πλάτων ἐν Πρωταγόρᾳ· Ἀνάγκᾳ  δ'   οὐδὲ θεοὶ μάχονται. καὶ Ἀρχὴ
[1, 52]   ἔπος αἰόλον ἀνδρός, εἰς ἔργον  δ'   οὐδὲν γιγνόμενον βλέπετε. Καὶ οὗτος
[1, 105]   τὰ τούτων καὶ ἐπιτηδεύματα. Χρυσοῦ  δ'   οὐδὲν δέομαι, ἀλλ' ἀπόχρη με
[1, 67]   τὰ δίκαια καὶ ἴσα. Ἀφίξομαι  δ'   οὖν παρὰ σέ, σπεύδων τοι
[1, 79]   ὃς καὶ μικρὸς προσηγορεύθη. Τὸν  δ'   οὖν σοφὸν λέγεταί ποτε νεανίσκῳ
[1, 39]   μνημονεύει Διονύσιος ἐν Κριτικοῖς. ~Ὁ  δ'   οὖν σοφὸς ἐτελεύτησεν ἀγῶνα θεώμενος
[1, 75]   καὶ τοῖς Ἀθηναίοις προσκρῖναι. ~Τότε  δ'   οὖν τὸν Πιττακὸν ἰσχυρῶς ἐτίμησαν
[1, 49]   τυραννεῖσθαι ἤθελον πρὸς αὐτοῦ·  δ'   οὐχ εἵλετο, ἀλλὰ καὶ Πεισίστρατον
[1, 52]   ἕκαστος ἀλώπεκος ἴχνεσι βαίνει, σύμπασιν  δ'   ὑμῖν κοῦφος ἔνεστι νόος. Εἰς
[1, 122]   καί με εἶχεν ἠπίαλος. Ἐπέσκηψα  δ'   ὦν τοῖσιν οἰκιήτῃσιν, ἐπήν με
[1, 72]   Αἴσωπος λογοποιὸς ἤκμαζεν. Ἐτελεύτησε  δ'   ὥς φησιν Ἕρμιππος, ἐν Πίσῃ,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007