Alphabétiquement     [«   »]
τότ 1
τότε 3
Τότε 1
τοῦ 62
Τοῦ 2
τοὐντεῦθεν 1
Τοὺς 2
Fréquences     [«    »]
51 αὐτοῦ
59 μὴ
52 τοὺς
62 τοῦ
63 τῆς
64 εἰς
64 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

τοῦ


Livre, par.
[1, 41]   καλά. Στασιάζεται δὲ καὶ περὶ  τοῦ   ἀριθμοῦ αὐτῶν. Λεάνδριος μὲν γὰρ
[1, 31]   Σπαρτιάτην, ὃν παραχωρῆσαι Χίλωνι. ~Μέμνηται  τοῦ   Ἀριστοδήμου καὶ Ἀλκαῖος οὕτως· Ὡς
[1, 53]   γέρα. Ἀπάγει δὲ ἕκαστος Ἀθηναίων  τοῦ   αὐτοῦ κλήρου δεκάτην, οὐκ ἐμοί,
[1, 29]   δὲ περιενεγκὼν τὴν φιάλην  τοῦ   Βαθυκλέους παῖς Θυρίων ἐκαλεῖτο, καθά
[1, 29]   Κροίσου τινὰ φίλων λαβεῖν παρὰ  τοῦ   βασιλέως ποτήριον χρυσοῦν, ὅπως δῷ
[1, 55]   δὲ τεθηκέναι τὸν ἡταιρηκότα εἴργειν  τοῦ   βήματος. Συνέστειλε δὲ καὶ τὰς
[1, 84]   τὴν ψῆφον ἐνεγκόντων τῷ ὑπὸ  τοῦ   Βίαντος βοηθουμένῳ, λυθέντος τοῦ δικαστηρίου
[1, 88]   τοῦτο τῶν ἄλλων κτημάτων. Μέμνηται  τοῦ   Βίαντος καὶ Ἱππῶναξ, ὡς προείρηται,
[1, 117]   πυθέσθαι τινὸς παριόντος πόθεν εἴη,  τοῦ   δ' εἰπόντος Ἐξ Ἐφέσου, Ἔλκυσόν
[1, 31]   Μιλησίων τυράννῳ πλοῖον ἔμφορτον ἀποσταλῆναι·  τοῦ   δὲ περὶ τὴν Κῴαν θάλασσαν
[1, 27]   καὶ διαπεμφθέντα τοῖς σοφοῖς ὑπὸ  τοῦ   δήμου τῶν Μιλησίων. ~Φασὶ γὰρ
[1, 84]   υἱοῦ κόλπους· εἰπόντος δὲ καὶ  τοῦ   δι' ἐναντίας καὶ τῶν δικαστῶν
[1, 84]   ὑπὸ τοῦ Βίαντος βοηθουμένῳ, λυθέντος  τοῦ   δικαστηρίου νεκρὸς ἐν τοῖς κόλποις
[1, 99]   Πολλὰ χάρις τῷ Πυθοῖ Ἀπόλλωνι  τοῦ   εἰς ἓν ἐλθόντας εὑρεῖν. Ἀξοῦντί
[1, 27]   δαιμόνων πλήρη. Τάς τε ὥρας  τοῦ   ἐνιαυτοῦ φασιν αὐτὸν εὑρεῖν καὶ
[1, 94]   αὐτὸς Μέλισσαν ἐκάλει, τὴν Προκλέους  τοῦ   Ἐπιδαυρίων τυράννου καὶ Ἐρισθενείας τῆς
[1, 35]   Οὐδὲν ἔφη τὸν θάνατον διαφέρειν  τοῦ   ζῆν. Σὺ οὖν, ἔφη τις,
[1, 24]   τῆς λίθου τῆς μαγνήτιδος καὶ  τοῦ   ἠλέκτρου. Παρά τε Αἰγυπτίων γεωμετρεῖν
[1, 24]   πρῶτος τὸ τοῦ ἡλίου μέγεθος  τοῦ   ἡλιακοῦ κύκλου ὥσπερ καὶ τὸ
[1, 24]   πάροδον εὗρε, καὶ πρῶτος τὸ  τοῦ   ἡλίου μέγεθος τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου
[1, 42]   Ἐπίχαρμον, Πυθαγόραν. Φέρονται δὲ καὶ  τοῦ   Θαλοῦ ἐπιστολαὶ αἵδε· Θαλῆς Φερεκύδει
[1, 103]   πάχος τῆς νεώς, τοσοῦτον ἔφη  τοῦ   θανάτου τοὺς πλέοντας ἀπέχειν. ~Τὸ
[1, 32]   εἶναι αὐτὸν καὶ δοθῆναι πρὸς  τοῦ   θεοῦ Πέλοπι γαμοῦντι· αὖθίς τε
[1, 122]   κληίθρης ἔδειξ' ἂν ὡς ἔθυον  τοῦ   κακοῦ. Καὶ προεῖπα αὐτοῖσι ἥκειν
[1, 46]   ἔνθα τοῖς Ἀθηναίοις ἀνέγνω διὰ  τοῦ   κήρυκος τὰ συντείνοντα περὶ Σαλαμῖνος
[1, 59]   γεννᾶσθαι, τὴν δὲ ὕβριν ὑπὸ  τοῦ   κόρου. Ἠξίωσέ τε Ἀθηναίους τὰς
[1, 118]   φασιν ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς ἀπὸ  τοῦ   Κωρυκίου ὄρους αὑτὸν δισκῆσαι. Ἀριστόξενος
[1, 110]   Οἱ δὲ τὴν αἰτίαν εἰπεῖν  τοῦ   λοιμοῦ τὸ Κυλώνειον ἄγος σημαίνειν
[1, 68]   διακόσια, καὶ ἔφασκε πρόνοιαν περὶ  τοῦ   μέλλοντος λογισμῷ καταληπτὴν εἶναι ἀνδρὸς
[1, 24]   Πρῶτος δὲ καὶ τὴν ὑστέραν  τοῦ   μηνὸς τριακάδα εἶπεν. Πρῶτος δὲ
[1, 90]   ἐπίγραμμα, πολλοῖς ἔτεσι προέχοντος, φασί,  τοῦ   Μίδα. Φέρεται δ' αὐτοῦ ἐν
[1, 28]   ἄλλως ἱστορεῖ, παρὰ Λεανδρίου λαβὼν  τοῦ   Μιλησίου. Βαθυκλέα γάρ τινα Ἀρκάδα
[1, 79]   ἤδη γηραιός. Καὶ αὐτῷ ἐπὶ  τοῦ   μνήματος ἐπιγέγραπται τόδε· Οἰκείοις δακρύοις
[1, 70]   προστατεῖν. Τὴν γλῶτταν μὴ προτρέχειν  τοῦ   νοῦ. Θυμοῦ κρατεῖν. μαντικὴν μὴ
[1, 48]   ἐγγράψαι αὐτὸν εἰς τὸν κατάλογον  τοῦ   Ὁμήρου μετὰ τὸν Αἴας δ'
[1, 34]   οὐ δυνάμενος ἰδεῖν τὰ ἐπὶ  τοῦ   οὐρανοῦ οἴει γνώσεσθαι; Οἶδε δ'
[1, 75]   ὀλίγον ἀποτεμόμενος ἔφη τὸ ἥμισυ  τοῦ   παντὸς πλεῖον εἶναι. Ἀλλὰ καὶ
[1, 109]   παραλλάσσων. Οὗτός ποτε πεμφθεὶς παρὰ  τοῦ   πατρὸς εἰς ἀγρὸν ἐπὶ πρόβατον,
[1, 49]   ἀσπίδος προεῖπεν αὐτοῖς τὴν ἐπίθεσιν  τοῦ   Πεισιστράτου· καὶ οὐ μόνον, ἀλλὰ
[1, 50]   ἐρχομένης. ~Τὰ δὲ περὶ τῆς  τοῦ   Πεισιστράτου τυραννίδος ἐλεγεῖα προλέγοντος αὐτοῦ
[1, 81]   γυνή, ἐπειδήπερ ἦν Δράκοντος ἀδελφὴ  τοῦ   Πενθίλου, σφόδρα κατεσοβαρεύετο αὐτοῦ. Τοῦτον
[1, 59]   Καὶ τὸν μὲν κόρον ὑπὸ  τοῦ   πλούτου γεννᾶσθαι, τὴν δὲ ὕβριν
[1, 77]   Κροίσου τίς ἀρχὴ μεγίστη,  τοῦ   ποικίλου, ἔφη, ξύλου, σημαίνων τὸν
[1, 39]   σῆμα, τὸ δὲ κλέος οὐρανόμηκες,  τοῦ   πολυφροντίστου τοῦτο Θάλητος ὅρη. Ἔστι
[1, 107]   Χηνέα. Εὐθύφρων δ' Ἡρακλείδου  τοῦ   Ποντικοῦ, Κρῆτά φησιν εἶναι· Ἠτείαν
[1, 57]   δακτυλιογλύφῳ μὴ ἐξεῖναι σφραγῖδα φυλάττειν  τοῦ   πραθέντος δακτυλίου· καὶ ἐὰν ἕνα
[1, 84]   Ἱππῶναξ· Καὶ δικάζεσθαι Βίαντος  τοῦ   Πριηνέως κρεῖσσον. Τοῦτον οὖν καὶ
[1, 30]   περιελθεῖν εἰς Χίλωνα, ὃν πυνθάνεσθαι  τοῦ   Πυθίου τίς αὑτοῦ σοφώτερος· καὶ
[1, 23]   ναυτικὴ ἀστρολογία Φώκου λέγεται εἶναι  τοῦ   Σαμίου. Καλλίμαχος δ' αὐτὸν οἶδεν
[1, 24]   καὶ τὸ τῆς σελήνης μέγεθος>  τοῦ   σεληναίου ἑπτακοσιοστὸν καὶ εἰκοστὸν μέρος
[1, 101]   ἦν υἱός, ἀδελφὸς δὲ Καδουίδα  τοῦ   Σκυθῶν βασιλέως, μητρὸς δὲ Ἑλληνίδος·
[1, 102]   θεράπων εἰσαγγείλας ἐκελεύσθη ὑπὸ  τοῦ   Σόλωνος εἰπεῖν αὐτῷ, ὅτιπερ ἐν
[1, 50]   πείθων ἔθηκε τὰ ὅπλα πρὸ  τοῦ   στρατηγείου καὶ εἰπών, πατρίς,
[1, 65]   ἀληθεύοντος. Ἐγὼ δὴ θέμενος πρὸ  τοῦ   στρατηγείου τὰ ὅπλα εἶπον τῶν
[1, 119]   ἕτερον Ἀθηναῖον, γενεαλόγον. Σώζεται δὲ  τοῦ   Συρίου τό τε βιβλίον
[1, 84]   ἀπέκλινε τὴν κεφαλὴν εἰς τοὺς  τοῦ   τῆς θυγατρὸς υἱοῦ κόλπους· εἰπόντος
[1, 28]   παρὰ Μιλησίων ἁλιέων. Ἀνασπασθέντος δὲ  τοῦ   τρίποδος ἀμφισβήτησις ἦν, ἕως οἱ
[1, 82]   ἐν ταῖς Ἀθήναις, ὡς προείρηται,  τοῦ   τρίποδος εὑρεθέντος ὑπὸ τῶν ἁλιέων,
[1, 94]   ~ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ. Περίανδρος Κυψέλου Κορίνθιος ἀπὸ  τοῦ   τῶν Ἡρακλειδῶν γένους. Οὗτος γήμας
[1, 108]   περιθεῖναι τῷ τυράννῳ, χωρὶς Πλάτωνος  τοῦ   φιλοσόφου. Μέμνηται γὰρ αὐτοῦ καὶ
[1, 82]   τρίποδος εὑρεθέντος ὑπὸ τῶν ἁλιέων,  τοῦ   χαλκοῦ, ἐπιγραφὴν ἔχοντος Τῷ σοφῷ
[1, 74]   Χρονικοῖς διαδικασθῆναι τοὺς Ἀθηναίους περὶ  τοῦ   χωρίου πρὸς τοὺς Μυτιληναίους, ἀκούοντος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007