Alphabétiquement     [«   »]
περᾶσαι 1
πέρι 2
Περὶ 17
περὶ 43
Περίανδρον 4
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ 1
Περίανδρος 4
Fréquences     [«    »]
43 εἶναι
43 οἱ
40 τὰ
43 περὶ
47 ὡς
50 τῷ
51 αὐτοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

περὶ


Livre, par.
[1, 53]   οὐδὲν περὶ θεοὺς  περὶ   ἀνθρώπους· ἀλλὰ καθότι σὺ διέθηκας
[1, 116]   Πολλὰ δὲ καὶ θαυμάσια λέγεται  περὶ   αὐτοῦ. Καὶ γὰρ παρὰ τὸν
[1, 96]   ἐν πρώτῳ Περὶ παλαιᾶς τρυφῆς  περὶ   αὐτοῦ τάδε, ὡς ἄρα ἐρασθεῖσα
[1, 120]   Ἴων δ' Χῖός φησιν  περὶ   αὐτοῦ· Ὥς μὲν ἠνορέῃ
[1, 64]   τῶν ἀνυπόπτων, μὲν δεδιὼς  περὶ   αὑτῷ, δὲ σοῦ καταγνούς,
[1, 32]   ~διὰ τί δέ, ἐν τῷ  περὶ   Βίαντος λέξομεν. Ἄλλοι φασὶν ἡφαιστότευκτον
[1, 79]   σοφὸν λέγεταί ποτε νεανίσκῳ συμβουλευομένῳ  περὶ   γάμου ταῦτα εἰπεῖν, φησι
[1, 71]   ἐν τῷ βίῳ· διστάζειν δὲ  περὶ   ἑνός. Κρίνων γάρ ποτε φίλῳ
[1, 67]   Σόλων Κροίσῳ. Ἄγαμαί σε τῆς  περὶ   ἡμᾶς φιλοφροσύνης· καὶ νὴ τὴν
[1, 53]   τε ἄλλα ἁμαρτάνω οὐδὲν  περὶ   θεοὺς περὶ ἀνθρώπους· ἀλλὰ
[1, 112]   πεντακόσια. ~Συνέγραψε δὲ καὶ καταλογάδην  περὶ   θυσιῶν καὶ τῆς ἐν Κρήτῃ
[1, 85]   μακρὸν ἔτεινεν ὕπνον. Ἐποίησε δὲ  περὶ   Ἰωνίας, τίνα μάλιστα ἂν τρόπον
[1, 71]   παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο προειπὼν  περὶ   Κυθήρων τῆς νήσου τῆς Λακωνικῆς.
[1, 112]   τῆς ἐν Κρήτῃ πολιτείας καὶ  περὶ   Μίνω καὶ Ῥαδαμάνθυος εἰς ἔπη
[1, 47]   Εἶτα· Ἴομεν ἐς Σαλαμῖνα μαχησόμενοι  περὶ   νήσου ἱμερτῆς χαλεπόν τ' αἶσχος
[1, 43]   τοι ἥδιον, ἐθέλω γενέσθαι λεσχηνώτης  περὶ   ὁτέων γράφεις· καὶ ἢν κελεύῃς,
[1, 30]   σοφώτερος· καὶ τὸν ἀνειπεῖν Μύσωνα,  περὶ   οὗ λέξομεν. Τοῦτον οἱ περὶ
[1, 67]   νὴ τὴν Ἀθηνᾶν, εἰ μὴ  περὶ   παντός μοι ἦν οἰκεῖν ἐν
[1, 120]   εἴπερ Πυθαγόρης ἐτύμως σοφὸς  περὶ   πάντων ἀνθρώπων γνώμας εἶδε καὶ
[1, 63]   τῇ προειρημένῃ Παμμέτρῳ, ἔνθα καὶ  περὶ   πάντων τῶν τελευτησάντων ἐλλογίμων διείλεγμαι
[1, 112]   ἀλλὰ χρόνον τινὰ ἐκπατῆσαι ἀσχολούμενον  περὶ   ῥιζοτομίαν. Φέρεται δ' αὐτοῦ καὶ
[1, 115]   καὶ τρίτος Δωρίδι γεγραφὼς  περὶ   Ῥόδου. ~ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ. Φερεκύδης Βάβυος Σύριος,
[1, 46]   διὰ τοῦ κήρυκος τὰ συντείνοντα  περὶ   Σαλαμῖνος ἐλεγεῖα καὶ παρώρμησεν αὐτούς.
[1, 61]   ἑαυτὸν ὑποθήκας, ἐλεγεῖα, καὶ τὰ  περὶ   Σαλαμῖνος καὶ τῆς Ἀθηναίων πολιτείας
[1, 46]   ψηφισαμένων εἴ τις ἔτι συμβουλεύσοι  περὶ   Σαλαμῖνος μάχεσθαι, θανάτῳ ζημιοῦσθαι, οὗτος
[1, 33]   ἀναφέρει τὸ λεγόμενον ὑπό τινων  περὶ   Σωκράτους. Ἔφασκε γάρ, φασί, τριῶν
[1, 31]   ἁλιένω τὸν τρίποδα. Φανόδικος δὲ  περὶ   τὴν Ἀθηναίων θάλασσαν εὑρεθῆναι καὶ
[1, 31]   πλοῖον ἔμφορτον ἀποσταλῆναι· τοῦ δὲ  περὶ   τὴν Κῴαν θάλασσαν ναυαγήσαντος, ὕστερον
[1, 72]   ἐν Βραγχίδαις. Ἦν δὲ γέρων  περὶ   τὴν πεντηκοστὴν δευτέραν Ὀλυμπιάδα, ὅτε
[1, 79]   τοῖς πολίταις. Ἤκμαζε μὲν οὖν  περὶ   τὴν τεσσαρακοστὴν δευτέραν Ὀλυμπιάδα· ἐτελεύτησε
[1, 62]   θεσμοθέτην ἱερόν. Ἤκμαζε μὲν οὖν  περὶ   τὴν τεσσαρακοστὴν ἕκτην Ὀλυμπιάδα, ἧς
[1, 98]   Ἔφορος καὶ Ἀριστοτέλης. Ἤκμαζε δὲ  περὶ   τὴν τριακοστὴν ὀγδόην Ὀλυμπιάδα, καὶ
[1, 74]   τὸν τῆς Λέσβου τύραννον· καὶ  περὶ   τῆς Ἀχιλείτιδος χώρας μαχομένων Ἀθηναίων
[1, 50]   ἐς μέσον ἐρχομένης. ~Τὰ δὲ  περὶ   τῆς τοῦ Πεισιστράτου τυραννίδος ἐλεγεῖα
[1, 30]   περὶ οὗ λέξομεν. Τοῦτον οἱ  περὶ   τὸν Εὔδοξον ἀντὶ Κλεοβούλου τιθέασι,
[1, 27]   καθά φησι Μινύης. Τὰ δὲ  περὶ   τὸν τρίποδα φανερὰ τὸν εὑρεθέντα
[1, 41]   πρόσεστι καλά. Στασιάζεται δὲ καὶ  περὶ   τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν. Λεάνδριος μὲν
[1, 68]   ἔπη διακόσια, καὶ ἔφασκε πρόνοιαν  περὶ   τοῦ μέλλοντος λογισμῷ καταληπτὴν εἶναι
[1, 74]   τοῖς Χρονικοῖς διαδικασθῆναι τοὺς Ἀθηναίους  περὶ   τοῦ χωρίου πρὸς τοὺς Μυτιληναίους,
[1, 86]   σιγῆς πυθομένου, Σιωπῶ, ἔφη, ὅτι  περὶ   τῶν οὐδέν σοι προσηκόντων πυνθάνῃ.
[1, 122]   τὸν τύραννον προσκαταλέγουσι. Λεκτέον δὲ  περὶ   τῶν φιλοσόφων· καὶ πρῶτόν γε
[1, 24]   τριακάδα εἶπεν. Πρῶτος δὲ καὶ  περὶ   φύσεως διελέχθη, ὥς τινες. Ἀριστοτέλης
[1, 116]   διακήκοεν. Τοῦτόν φησι Θεόπομπος πρῶτον  περὶ   φύσεως καὶ θεῶν {Ἕλλησι} γράψαι.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007