Alphabétiquement     [«   »]
Ταχύτερον 1
ταώς 1
τέ 2
τε 72
τέθαπται 1
τεθεαμένος 1
τεθέαται 1
Fréquences     [«    »]
65 Καὶ
72
64 τοῖς
72 τε
73 γὰρ
78 τὸ
79 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

τε


Livre, par.
[1, 35]   ἀστρολόγον πάντων πρεσβύτατον σοφίῃ. ~Τῶν  τε   ᾀδομένων αὐτοῦ εἶναι τάδε· Οὔ
[1, 59]   ὕβριν ὑπὸ τοῦ κόρου. Ἠξίωσέ  τε   Ἀθηναίους τὰς ἡμέρας κατὰ σελήνην
[1, 46]   πατρίδος αὐτοῦ {Σαλαμῖνος} ἀμφισβητουμένης ὑπό  τε   Ἀθηναίων καὶ Μεγαρέων καὶ πολλάκις
[1, 24]   μαγνήτιδος καὶ τοῦ ἠλέκτρου. Παρά  τε   Αἰγυπτίων γεωμετρεῖν μαθόντα φησὶ Παμφίλη
[1, 53]   τῷ ἐκείνου γένει, ἀφείλοντο. Τά  τε   ἄλλα ἁμαρτάνω οὐδὲν περὶ
[1, 54]   τὸ ἐμὸν ἔχθος ἐμήνυες· ἔτι  τε   ἀμαθίᾳ τῆς ἀρχῆς, ὁποίαν τινὰ
[1, 60]   ἐκεῖθεν ἔφη ταῦτα φῦναι. Τοῖς  τε   ἀνθρώποις συνεβούλευσεν, ὥς φησιν Ἀπολλόδωρος
[1, 51]   κεκόσμηνται καὶ μυρίῳ καλλίονι ἐκεῖθέν  τε   ἀπαλλαγεὶς ἐγένετο ἐν Κιλικίᾳ, καὶ
[1, 89]   τῆς ἐν Αἰγύπτῳ φιλοσοφίας. Γενέσθαι  τε   αὐτῷ θυγατέρα Κλεοβουλίνην, αἰνιγμάτων ἑξαμέτρων
[1, 119]   Σώζεται δὲ τοῦ Συρίου τό  τε   βιβλίον συνέγραψεν, οὗ
[1, 64]   καθήρας τὴν πόλιν ὤνησας. Τό  τε   γὰρ θεῖον καὶ οἱ νομοθέται
[1, 115]   καὶ Ἐπιμενίδαι ἄλλοι δύο,  τε   γενεαλόγος καὶ τρίτος Δωρίδι
[1, 101]   θεάσασθαι, ξένος τε, εἰ οἷόν  τε,   γενέσθαι. ~Καὶ θεράπων εἰσαγγείλας
[1, 56]   κατὰ τῶν ἀνταγωνιστῶν· γέροντές  τε   γενόμενοι κατὰ τὸν Εὐριπίδην Τρίβωνες
[1, 101]   καὶ βούλοιτο αὐτὸν θεάσασθαι, ξένος  τε,   εἰ οἷόν τε, γενέσθαι. ~Καὶ
[1, 99]   Νεάνθης φησὶν Κυζικηνός, ἀνεψιούς  τε   εἶναι ἀλλήλοις. Καὶ Ἀριστοτέλης μὲν
[1, 32]   τοῦ θεοῦ Πέλοπι γαμοῦντι· αὖθίς  τε   εἰς Μενέλαον ἐλθεῖν καὶ σὺν
[1, 103]   τὰς τῶν μεθυόντων ἀσχημοσύνας. Θαυμάζειν  τε   ἔλεγε πῶς οἱ Ἕλληνες νομοθετοῦντες
[1, 44]   οἱ μηδὲν γράφοντες περιχωρέομεν τήν  τε   Ἑλλάδα καὶ Ἀσίην. Θαλῆς Σόλωνι
[1, 116]   ἔσοιτο σεισμός, καὶ γενέσθαι. Ἀνιόντα  τε   ἐξ Ὀλυμπίας εἰς Μεσσήνην τῷ
[1, 92]   πάλιν, ζητείτω τί ἔπραξε. Συνεβούλευέ  τε   εὖ τὸ σῶμα ἀσκεῖν· φιλήκοον
[1, 59]   Διὰ τὸ ἀπελπίσαι, εἶπεν. Πῶς  τε   ἥκιστ' ἂν ἀδικοῖεν οἱ ἄνθρωποι,
[1, 72]   τοὺς Λακεδαιμονίους κακὰ διέθηκε. Βραχυλόγος  τε   ἦν· ὅθεν καὶ Ἀρισταγόρας
[1, 53]   ἀλλ' ὁπόθεν ἔσται ἀναλοῦν εἴς  τε   θυσίας δημοτελεῖς καὶ εἴ τι
[1, 60]   γράψαντος, Αἲ γὰρ ἄτερ νούσων  τε   καὶ ἀργαλέων μελεδωνέων Ἐξηκονταέτη μοῖρα
[1, 43]   ὁμιλήσοντες τοῖς ἐκείνῃ ὅσοι ἱερέες  τε   καὶ ἀστρολόγοι, παρὰ σὲ δὲ
[1, 99]   εἰς ἓν ἐλθόντας εὑρεῖν. Ἀξοῦντί  τε   καὶ ἐς Κόρινθον ταὶ ἐμαὶ
[1, 111]   θεογονίαν, ἔπη πεντακισχίλια, Ἀργοῦς ναυπηγίαν  τε   καὶ Ἰάσονος εἰς Κόλχους ἀπόπλουν
[1, 105]   δ' εἰς τὸν βίον ἄγκυράν  τε   καὶ κεραμικὸν τροχόν, ὥς τινες.
[1, 45]   τὸ δὲ ἦν λύτρωσις σωμάτων  τε   καὶ κτημάτων. Καὶ γὰρ ἐπὶ
[1, 110]   τὸν τρόπον. Λαβὼν πρόβατα μελανά  τε   καὶ λευκὰ ἤγαγε πρὸς τὸν
[1, 110]   πόλιν· οἱ δὲ πέμπουσι ναῦν  τε   καὶ Νικίαν τὸν Νικηράτου εἰς
[1, 43]   γὰρ ἂν φρενήρεες εἴημεν ἐγώ  τε   καὶ Σόλων Ἀθηναῖος, εἰ
[1, 112]   ἐν τοῖς Περὶ ὁμωνύμων ποιητῶν  τε   καὶ συγγραφέων διελέγχειν πειρᾶται τὴν
[1, 53]   ὀμόσαντες Ἀθηναῖοι παρέξειν Κόδρῳ  τε   καὶ τῷ ἐκείνου γένει, ἀφείλοντο.
[1, 105]   τί ἐστιν ἐν ἀνθρώποις ἀγαθόν  τε   καὶ φαῦλον, ἔφη, Γγλῶσσα. Κρεῖττον
[1, 71]   ἐν δὲ χρυσῷ ἀνδρῶν ἀγαθῶν  τε   κακῶν τε νοῦς ἔδωκ' ἔλεγχον.
[1, 114]   φυλάττοι ἐν χηλῇ βοός· προσφερόμενός  τε   κατ' ὀλίγον μηδεμιᾷ κενοῦσθαι ἀποκρίσει
[1, 96]   τέτταρας, καὶ ἀνελόντας θάψαι· πάλιν  τε   κατὰ τούτων πλείονας. Καὶ οὕτως
[1, 96]   καὶ θάψαι· ἔπειτα βαδίζειν ἄλλους  τε   κατὰ τούτων τέτταρας, καὶ ἀνελόντας
[1, 39]   ἐτελεύτησεν ἀγῶνα θεώμενος γυμνικὸν ὑπό  τε   καύματος καὶ δίψους καὶ ἀσθενείας,
[1, 120]   αὐτοῦ· Ὥς μὲν ἠνορέῃ  τε   κεκασμένος ἠδὲ καὶ αἰδοῖ καὶ
[1, 100]   τις ἐχθρός τοι φαίνηται, ἤν  τε   μή. Ὕποπτος γὰρ ἀνδρὶ αἰσυμνήτῃ
[1, 89]   σήματι κεῖμαι. Ἔστ' ἂν ὕδωρ  τε   νάῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλῃ,
[1, 72]   Ἑλλάς, εἰ ἐπείσθη Ξέρξης. Ὕστερόν  τε   Νικίας ἐπὶ τῶν Πελοποννησιακῶν καταστρεψάμενος
[1, 71]   χρυσῷ ἀνδρῶν ἀγαθῶν τε κακῶν  τε   νοῦς ἔδωκ' ἔλεγχον. Φασὶ δ'
[1, 57]   θάνατον εἶναι τὴν ζημίαν. Τά  τε   Ὁμήρου ἐξ ὑποβολῆς γέγραφε ῥαψῳδεῖσθαι,
[1, 119]   τῶν βελτίστων χρώμενοι διαμαρτάνουσιν. ~Ἔλεγέ  τε   ὅτι οἱ θεοὶ τὴν τράπεζαν
[1, 94]   παλλακίδων, ἃς ὕστερον ἔκαυσε. Τόν  τε   παῖδα ἀπεκήρυξεν εἰς Κέρκυραν λυπούμενον
[1, 101]   δίγλωττος ἦν. Οὗτος ἐποίησε τῶν  τε   παρὰ τοῖς Σκύθαις νομίμων καὶ
[1, 81]   τῶν βασιλήων πολυχρυσότατον πέλειν. Οὐδέν  τε   πλέον ἄμμιν ἱκομένοις ἐς Σάρδις·
[1, 91]   πλέον μέρος ἐν βροτοῖσι λόγων  τε   πλῆθος· ἀλλ' καιρὸς ἀρκέσει.
[1, 114]   τὴν ὑπ' Ἀρκάδων ἅλωσιν προσποιηθῆναί  τε   πολλάκις ἀναβεβιωκέναι. ~Θεόπομπος δ' ἐν
[1, 115]   μὴ Νυμφῶν, ἀλλὰ Διός· Κρησί  τε   προειπεῖν τὴν Λακεδαιμονίων ἧτταν ὑπ'
[1, 90]   εἰαρινοῖς ἀελίου τε φλογὶ χρυσέας  τε   σελάνας καὶ θαλασσαίαισι δίνῃς ἀντιθέντα
[1, 90]   ~Ἠέλιός τ' ἀνιὼν λάμπῃ, λαμπρά  τε   σελήνη, καὶ ποταμοί γε ῥέωσιν,
[1, 78]   πιστόν, Γῆ· ἄπιστον, Θάλασσα. ~Ἕλεγέ  τε   συνετῶν μὲν ἀνδρῶν, πρὶν γενέσθαι
[1, 58]   δὲ μεῖζον, διακόψαν οἴχεσθαι. Ἔφασκέ  τε   σφραγίζεσθαι τὸν μὲν λόγον σιγῇ,
[1, 117]   νικῆσαι αὐτόθι με θάψαι· ἐπεσκηφέναι  τε   ταῦτα Φερεκύδην. ~Ὁ μὲν οὖν>
[1, 110]   λοιμοῦ τὸ Κυλώνειον ἄγος σημαίνειν  τε   τὴν ἀπαλλαγήν· καὶ διὰ τοῦτο
[1, 89]   δὲ καὶ κάλλει διαφέρειν, μετασχεῖν  τε   τῆς ἐν Αἰγύπτῳ φιλοσοφίας. Γενέσθαι
[1, 68]   καταληπτὴν εἶναι ἀνδρὸς ἀρετήν. Πρός  τε   τὸν ἀδελφὸν δυσφοροῦντα ὅτι μὴ
[1, 87]   ἄνθρωπος τέρπεται, ἔφη, Κερδαίνων. Ἔλεγέ  τε   τὸν βίον οὕτω μετρεῖν ὡς
[1, 91]   παιδεύεσθαι καὶ τὰς παρθένους. Ἔλεγέ  τε   τὸν φίλον δεῖν εὐεργετεῖν, ὅπως
[1, 97]   ὑποθήκας εἰς ἔπη δισχίλια. Εἶπέ  τε   τοὺς μέλλοντας ἀσφαλῶς τυραννήσειν τῇ
[1, 118]   κρατοῦσι τῶν Μαγνήτων, καὶ τόν  τε   Φερεκύδην μεταλλάξαντα θάπτουσι αὐτόθι καὶ
[1, 90]   ποταμοῖς ἄνθεσί τ' εἰαρινοῖς ἀελίου  τε   φλογὶ χρυσέας τε σελάνας καὶ
[1, 76]   τὴν νῆσον οἴνου γινομένου. Εἶπέ  τε   χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι· οὗ καὶ
[1, 72]   πυγμῆς. Ἔπαθε δὴ τοῦτο ὑπερβολῇ  τε   χαρᾶς καὶ ἀσθενείᾳ πολυετίας. Καὶ
[1, 87]   γὰρ πλείστους εἶναι κακούς. Συνεβούλευέ  τε   ὧδε· Βραδέως ἐγχείρει τοῖς πραττομένοις·
[1, 27]   ἔμψυχον καὶ δαιμόνων πλήρη. Τάς  τε   ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ φασιν αὐτὸν
[1, 82]   κόρας αἰχμαλώτους λυτρωσάμενον Μεσσηνίας θρέψαι  τε   ὡς θυγατέρας καὶ προῖκας ἐπιδοῦναι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007