Alphabétiquement     [«   »]
τηρήσαι 1
τηρῶν 1
Τῆς 1
τῆς 63
Τί 5
τί 21
τι 21
Fréquences     [«    »]
59 μὴ
62 τοῦ
52 τοὺς
63 τῆς
64 εἰς
64 τοῖς
65 Καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

τῆς


Livre, par.
[1, 61]   καὶ τὰ περὶ Σαλαμῖνος καὶ  τῆς   Ἀθηναίων πολιτείας ἔπη πεντακισχίλια, καὶ
[1, 89]   ἐπιγράψας. Ἀλλὰ καὶ τὸ ἱερὸν  τῆς   Ἀθηνᾶς ἀνανεώσασθαι αὐτὸν κτισθὲν ὑπὸ
[1, 64]   Ἄριστον μὲν οὖν ἀπέχεσθαι, ἵνα  τῆς   αἰτίας ἀπαλλαγῇς. Εἰ δὲ πάντως
[1, 23]   ἐν τοῖς Ἰάμβοις οὕτως· Καὶ  τῆς   Ἀμάξης ἐλέγετο σταθμήσασθαι τοὺς ἀστερίσκους,
[1, 94]   τοῦ Ἐπιδαυρίων τυράννου καὶ Ἐρισθενείας  τῆς   Ἀριστοκράτους παιδός, ἀδελφῆς δὲ Ἀριστοδήμου
[1, 23]   Καλλίμαχος δ' αὐτὸν οἶδεν εὑρέτην  τῆς   ἄρκτου τῆς μικρᾶς, λέγων ἐν
[1, 54]   ἔχθος ἐμήνυες· ἔτι τε ἀμαθίᾳ  τῆς   ἀρχῆς, ὁποίαν τινὰ ἐγὼ καταστήσομαι.
[1, 117]   τοῦτο τὸν Ἡρακλέα, ὃν καὶ  τῆς   αὐτῆς νυκτὸς τοῖς βασιλεῦσι κελεῦσαι
[1, 70]   αἰδῶνται μᾶλλον φοβῶνται. Μανθάνειν  τῆς   αὑτοῦ οἰκίας καλῶς προστατεῖν. Τὴν
[1, 74]   τῆς Λέσβου τύραννον· καὶ περὶ  τῆς   Ἀχιλείτιδος χώρας μαχομένων Ἀθηναίων καὶ
[1, 26]   ἔχειν· οἱ δὲ ἄγαμον μεῖναι,  τῆς   δὲ ἀδελφῆς τὸν υἱὸν θέσθαι.
[1, 74]   χωρίου πρὸς τοὺς Μυτιληναίους, ἀκούοντος  τῆς   δίκης Περιάνδρου, ὃν καὶ τοῖς
[1, 62]   ἰάμβους καὶ ἐπῳδούς. ~Ἐπὶ δὲ  τῆς   εἰκόνος αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τάδε·
[1, 73]   τοῖος ἴτω θάνατος. Ἐπὶ δὲ  τῆς   εἰκόνος αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τόδε· τόνδε
[1, 34]   διακόσια. Ἐπιγεγράφθαι δ' αὐτοῦ ἐπὶ  τῆς   εἰκόνος τόδε· Τόνδε Θαλῆν Μίλητος
[1, 102]   διὰ μὲν τὸν λόγον ἐκ  τῆς   Ἑλλάδος σωθῆναι, διὰ δὲ τὸν
[1, 89]   καὶ κάλλει διαφέρειν, μετασχεῖν τε  τῆς   ἐν Αἰγύπτῳ φιλοσοφίας. Γενέσθαι τε
[1, 112]   καὶ καταλογάδην περὶ θυσιῶν καὶ  τῆς   ἐν Κρήτῃ πολιτείας καὶ περὶ
[1, 66]   ἔσπευδον ἀπαλλάξαι τοὺς πένητας αὐτῶν  τῆς   θητείας, οἵ γε δὴ νῦν
[1, 84]   τὴν κεφαλὴν εἰς τοὺς τοῦ  τῆς   θυγατρὸς υἱοῦ κόλπους· εἰπόντος δὲ
[1, 118]   καὶ πυνθανομένου πῶς διακέοιτο, διαβαλόντα  τῆς   θύρας τὸν δάκτυλον εἰπεῖν, Χροῒ
[1, 122]   καὶ πρῶτόν γε ἀρκτέον ἀπὸ  τῆς   Ἰωνικῆς φιλοσοφίας, ἧς καθηγήσατο Θαλῆς,
[1, 122]   τι εἴη, διεὶς δάκτυλον ἐκ  τῆς   κληίθρης ἔδειξ' ἂν ὡς ἔθυον
[1, 109]   τὸ γένος ἀπὸ Κνωσοῦ, καθέσει  τῆς   κόμης τὸ εἶδος παραλλάσσων. Οὗτός
[1, 32]   ἁλιέας γενέσθαι τὴν ἄνοδον ἕως  τῆς   Κῶ· καὶ ὡς οὐδὲν ἤνυτον,
[1, 32]   εἰς τὴν Κῴαν θάλασσαν πρὸς  τῆς   Λακαίνης, εἰπούσης ὅτι περιμάχητος ἔσται.
[1, 71]   προειπὼν περὶ Κυθήρων τῆς νήσου  τῆς   Λακωνικῆς. Καταμαθὼν γὰρ τὴν φύσιν
[1, 74]   γενόμενος ἀδελφῶν Μέλαγχρον καθεῖλε τὸν  τῆς   Λέσβου τύραννον· καὶ περὶ τῆς
[1, 24]   ἀψύχοις μεταδιδόναι ψυχάς, τεκμαιρόμενον ἐκ  τῆς   λίθου τῆς μαγνήτιδος καὶ τοῦ
[1, 24]   ψυχάς, τεκμαιρόμενον ἐκ τῆς λίθου  τῆς   μαγνήτιδος καὶ τοῦ ἠλέκτρου. Παρά
[1, 26]   φιλοτεκνίαν εἰπεῖν. Καὶ λέγουσι ὅτι  τῆς   μητρὸς ἀναγκαζούσης αὐτὸν γῆμαι ἔλεγεν,
[1, 23]   αὐτὸν οἶδεν εὑρέτην τῆς ἄρκτου  τῆς   μικρᾶς, λέγων ἐν τοῖς Ἰάμβοις
[1, 86]   ἐνεγκεῖν. Συμπλέων ποτὲ ἀσεβέσι, χειμαζομένης  τῆς   νεὼς κἀκείνων τοὺς θεοὺς ἐπικαλουμένων,
[1, 95]   Ἀλυάττην ἐπ' ἐκτομῇ· προσσχούσης δὲ  τῆς   νεὼς Σάμῳ, ἱκετεύσαντες τὴν Ἥραν
[1, 103]   τέτταρας δακτύλους εἶναι τὸ πάχος  τῆς   νεώς, τοσοῦτον ἔφη τοῦ θανάτου
[1, 71]   Ἕλλησιν ἐγένετο προειπὼν περὶ Κυθήρων  τῆς   νήσου τῆς Λακωνικῆς. Καταμαθὼν γὰρ
[1, 109]   πατρὸς εἰς ἀγρὸν ἐπὶ πρόβατον,  τῆς   ὁδοῦ κατὰ μεσημβρίαν ἐκκλίνας ὑπ'
[1, 92]   ἐπιβουλήν. Καὶ ὅταν τις ἐξίῃ  τῆς   οἰκίας, ζητείτω πρότερον τί μέλλει
[1, 34]   δ' ἀγόμενος ὑπὸ γραὸς ἐκ  τῆς   οἰκίας, ἵνα τὰ ἄστρα κατανοήσῃ,
[1, 46]   ἄξονας κατέθετο. ~Τὸ δὲ μέγιστον,  τῆς   πατρίδος αὐτοῦ {Σαλαμῖνος} ἀμφισβητουμένης ὑπό
[1, 104]   ὄνειδος πατρίς, σὺ δὲ  τῆς   πατρίδος. ~Ἑρωτηθεὶς τί ἐστιν ἐν
[1, 56]   νικῶντες ἐπιζήμιοι καὶ στεφανοῦνται κατὰ  τῆς   πατρίδος μᾶλλον κατὰ τῶν
[1, 102]   καὶ δοκῶν τὰ νόμιμα παραλύειν  τῆς   πατρίδος πολὺς ὢν ἐν τῷ
[1, 54]   Ἡμῶν δὲ εἵνεκα μὴ ἐστέρησο  τῆς   πατρίδος. ~Ταῦτα μὲν Πεισίστρατος. Σόλων
[1, 79]   ἐπὶ Ἀριστομένους τῷ τρίτῳ ἔτει  τῆς   πεντηκοστῆς δευτέρας Ὀλυμπιάδος, βιοὺς ὑπὲρ
[1, 38]   φησίν, ἐνενήκοντα} τελευτῆσαι γὰρ ἐπὶ  τῆς   πεντηκοστῆς ὀγδόης Ὀλυμπιάδος, γεγονότα κατὰ
[1, 67]   πράσσεις. Σόλων Κροίσῳ. Ἄγαμαί σε  τῆς   περὶ ἡμᾶς φιλοφροσύνης· καὶ νὴ
[1, 54]   τὴν ἐμὴν διάνοιαν. Εὐνοίᾳ γὰρ  τῆς   πόλεως μᾶλλον κατὰ τὸ
[1, 116]   Καὶ γὰρ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν  τῆς   Σάμου περιπατοῦντα καὶ ναῦν οὐριοδρομοῦσαν
[1, 24]   ἡλιακοῦ κύκλου ὥσπερ καὶ τὸ  τῆς   σελήνης μέγεθος> τοῦ σεληναίου ἑπτακοσιοστὸν
[1, 86]   ἐσίγα. Τοῦ δὲ τὴν αἰτίαν  τῆς   σιγῆς πυθομένου, Σιωπῶ, ἔφη, ὅτι
[1, 27]   φησιν αὐτὸν τὰς πυραμίδας ἐκ  τῆς   σκιᾶς, παρατηρήσαντα ὅτε ἡμῖν ἰσομεγέθεις
[1, 58]   δευτέρῳ Περὶ νομοθετῶν. Ἀλλὰ καὶ  τῆς   στάσεως γενομένης οὔτε μετὰ τῶν
[1, 95]   ἔτεσι τεσσαράκοντα καὶ ἑνί, πρὸ  τῆς   τεσσαρακοστῆς ἐνάτης Ὀλυμπιάδος. Τοῦτον Ἡρόδοτος
[1, 53]   πλέον τι φέρομαι τἀξιώματος καὶ  τῆς   τιμῆς· ὁποῖα δὲ καὶ τοῖς
[1, 110]   τῶν Ἀθηναίων βωμοὺς ἀνωνύμους, ὑπόμνημα  τῆς   τότε γενομένης ἐξιλάσεως. Οἱ δὲ
[1, 50]   μέσον ἐρχομένης. ~Τὰ δὲ περὶ  τῆς   τοῦ Πεισιστράτου τυραννίδος ἐλεγεῖα προλέγοντος
[1, 37]   αὐτὸν κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος  τῆς   τριακοστῆς ἐνάτης Ὀλυμπιάδος. ~Ἐτελεύτησε δ'
[1, 65]   ἄνδρα, ἑταῖρε, δεινότατα ἁψάμενον  τῆς   τυραννίδος. ~Ἤρξατο μὲν δημαγωγεῖν· εἶτα
[1, 66]   σοῦ πείσεσθαι. Καὶ γὰρ πρὸ  τῆς   τυραννίδος φίλος σοὶ ἦν, καὶ
[1, 93]   ἀπορήσας μὴ ταπεινοῦ. Τὰς μεταβολὰς  τῆς   τύχης γενναίως ἐπίστασο φέρειν. Ἐτελεύτησε
[1, 86]   ~Καὶ τὸ μὲν ἰσχυρὸν γενέσθαι  τῆς   φύσεως ἔργον· τὸ δὲ λέγειν
[1, 23]   λαμπροῦ. ~Μετὰ δὲ τὰ πολιτικὰ  τῆς   φυσικῆς ἐγένετο θεωρίας. Καὶ κατά
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007