Alphabétiquement     [«   »]
καθισταμένου 1
καθολικῶς 1
καθότι 1
Καὶ 65
καί 1
Καί 3
καὶ 422
Fréquences     [«    »]
64 εἰς
63 τῆς
64 τοῖς
65 Καὶ
72
72 τε
73 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

Καὶ


Livre, par.
[1, 93]   ἐσεῖσθαι Σόλωνι τὰν Λίνδον δαμοκρατεομέναν.  Καὶ   νᾶσος πελαγία, ἔνθα οἰκέοντι
[1, 90]   αὐτοῦ ἐν τοῖς Παμφίλης Ὑπομνήμασι.  Καὶ   αἴνιγμα τοῖον· ~Εἷς πατήρ,
[1, 53]   τοὺς θεσμοὺς Ἀθηναίοις, ἐπιτρέπω πολιτεύειν.  Καὶ   ἄμεινόν γε πολιτεύουσιν κατὰ
[1, 116]   καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ καταδῦναι.  Καὶ   ἀνιμηθέντος ἐκ φρέατος ὕδατος πιόντα
[1, 82]   σοφόν, διηγησαμένας τὰ καθ' ἑαυτάς.  Καὶ   ἀπεστάλη τρίπους· καὶ
[1, 99]   Κυζικηνός, ἀνεψιούς τε εἶναι ἀλλήλοις.  Καὶ   Ἀριστοτέλης μὲν τὸν Κορίνθιόν φησιν
[1, 46]   Σαλαμῖνος ἐλεγεῖα καὶ παρώρμησεν αὐτούς.  Καὶ   αὖθις πρὸς τοὺς Μεγαρέας ἐπολέμησαν
[1, 85]   νεκρὸς ἐν τοῖς κόλποις εὑρέθη.  ~Καὶ   αὐτὸν μεγαλοπρεπῶς ἔθαψεν πόλις,
[1, 72]   τε χαρᾶς καὶ ἀσθενείᾳ πολυετίας.  Καὶ   αὐτὸν πάντες οἱ κατὰ τὴν
[1, 63]   Ἀπεφθέγξατο δέ, φασί, Μηδὲν ἄγαν.  Καὶ   αὐτόν φησι Διοσκουρίδης ἐν τοῖς
[1, 25]   Κύρου κρατήσαντος ἔσωσε τὴν πόλιν.  Καὶ   αὐτὸς δέ φησιν, ὡς Ἡρακλείδης
[1, 39]   δίψους καὶ ἀσθενείας, ἤδη γηραιός.  Καὶ   αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τῷ μνήματι·
[1, 81]   ὥς φησι Κλέαρχος φιλόσοφος.  Καὶ   αὐτοῦ ἐστιν ἐπιστόλιον τοιόνδε· Πιττακὸς
[1, 79]   ὑπὲρ ἔτη ἑβδομήκοντα, ἤδη γηραιός.  Καὶ   αὐτῷ ἐπὶ τοῦ μνήματος ἐπιγέγραπται
[1, 97]   πᾶσιν ὁμῶς οἷσι δίδωσι θεός.  Καὶ   γὰρ ἀθυμήσας σοφὸς Περίανδρος
[1, 100]   παιδός, ἐγὼν τὺ ἀμυνοῦμαι.  Καὶ   γὰρ δὴν καὶ αὐτὸς ποινὰς
[1, 59]   ψήφοις ταῖς ἐπὶ τῶν λογισμῶν.  Καὶ   γὰρ ἐκείνων ἑκάστην ποτὲ μὲν
[1, 45]   λύτρωσις σωμάτων τε καὶ κτημάτων.  Καὶ   γὰρ ἐπὶ σώμασιν ἐδανείζοντο καὶ
[1, 116]   καὶ θαυμάσια λέγεται περὶ αὐτοῦ.  Καὶ   γὰρ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τῆς
[1, 66]   μηδὲν κακὸν ἐκ σοῦ πείσεσθαι.  Καὶ   γὰρ πρὸ τῆς τυραννίδος φίλος
[1, 84]   Πριηνίην δίκην. Καὶ Ἱππῶναξ·  Καὶ   δικάζεσθαι Βίαντος τοῦ Πριηνέως κρεῖσσον.
[1, 83]   ἀλόγων διατείνειν αὐτῶν τὴν εὐθένιαν.  Καὶ   ἐβουλήθη σπείσασθαι, καὶ εἰσέπεμψεν ἄγγελον.
[1, 111]   συμμαχίαν ἐποιήσατο Κνωσίων καὶ Ἀθηναίων.  Καὶ   ἐπανελθὼν ἐπ' οἴκου μετ' οὐ
[1, 105]   καὶ κεραμικὸν τροχόν, ὥς τινες.  Καὶ   ἐπέστειλεν ὧδε· Ἀνάχαρσις Κροίσῳ. Ἐγώ,
[1, 121]   τὴν πεντηκοστὴν καὶ ἐνάτην Ὀλυμπιάδα.  Καὶ   ἐπέστειλεν ὧδε· ~Φερεκύδης Θαλῇ. Εὖ
[1, 102]   δὲ τελετὰς Ἑλληνικὰς ἐπιτελοῦντα διαχρησθῆναι.  Καὶ   ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτόν· ~Ἐς
[1, 72]   μὴ ἐγεγόνει, γενομένη κατεβυθίσθη.  ~Καὶ   εὖ προὐνοήσατο. Δημάρατος μὲν γὰρ
[1, 49]   μέν, διὰ δέος δὲ σιωπώντων.  Καὶ   βουλή, Πεισιστρατίδαι ὄντες, μαίνεσθαι
[1, 104]   ἐν ταῖς καπηλείαις φανερῶς ψεύδονται;  Καὶ   θαυμάζειν φησὶ πῶς Ἕλληνες ἀρχόμενοι
[1, 59]   τὰς ἡμέρας κατὰ σελήνην ἄγειν.  Καὶ   Θέσπιν ἐκώλυσε τραγῳδίας διδάσκειν, ὡς
[1, 84]   κρίνων δικάζευ τὴν Πριηνίην δίκην.  Καὶ   Ἱππῶναξ· Καὶ δικάζεσθαι Βίαντος
[1, 23]   πολιτικὰ τῆς φυσικῆς ἐγένετο θεωρίας.  Καὶ   κατά τινας μὲν σύγγραμμα κατέλιπεν
[1, 117]   μὴ πεισθῆναι, Μεσσήνην δὲ ἑαλωκέναι.  ~Καὶ   Λακεδαιμονίοις εἰπεῖν μήτε χρυσὸν τιμᾶν
[1, 26]   οὐ τεκνοποιεῖ, διὰ φιλοτεκνίαν εἰπεῖν.  Καὶ   λέγουσι ὅτι τῆς μητρὸς ἀναγκαζούσης
[1, 106]   Μύσων, οὐχ ὥρα νῦν ἀρότρου.  Καὶ   μάλα, εἶπεν, ὥστε ἐπισκευάζειν. ~Ἄλλοι
[1, 55]   τὰ πατρῷα κατεδηδοκὼς ὁμοίως.  Καὶ   ἀργὸς ὑπεύθυνος ἔστω παντὶ
[1, 102]   τε, εἰ οἷόν τε, γενέσθαι.  ~Καὶ   θεράπων εἰσαγγείλας ἐκελεύσθη ὑπὸ
[1, 88]   πλέων λόγος τῶν ἄλλων.  Καὶ   οἱ Πριηνεῖς δὲ αὐτῷ τέμενος
[1, 95]   Ἥραν ὑπὸ τῶν Σαμίων διεσώθησαν.  Καὶ   ὃς ἀθυμήσας ἐτελεύτησεν, ἤδη γεγονὼς
[1, 110]   εἰς Κρήτην, καλοῦντες τὸν Ἐπιμενίδην.  Καὶ   ὃς ἐλθὼν Ὀλυμπιάδι τεσσαρακοστῇ ἕκτῃ
[1, 92]   τῶν δὲ ἐχθρῶν τὴν ἐπιβουλήν.  Καὶ   ὅταν τις ἐξίῃ τῆς οἰκίας,
[1, 122]   ὑστεραίην ἐπὶ τὰς Φερεκύδεω ταφάς.  Καὶ   οὗτοι μὲν οἱ κληθέντες σοφοί,
[1, 52]   ἔργον δ' οὐδὲν γιγνόμενον βλέπετε.  Καὶ   οὗτος μὲν ταῦτα. Πεισίστρατος δ'
[1, 114]   δειμαίνω μή τι δεινὸν πάθῃς.  ~Καὶ   οὗτος μὲν ὧδε. Φησὶ δὲ
[1, 45]   λοιποὺς τὸ ὅμοιον προὔτρεψε πρᾶξαι.  Καὶ   οὗτος νόμος ἐκλήθη σεισάχθεια·
[1, 96]   πάλιν τε κατὰ τούτων πλείονας.  Καὶ   οὕτως αὐτὸς τοῖς πρώτοις ἐντυχὼν
[1, 30]   Ἑλλήνων· τὸν δὲ δοῦναι Θαλῇ.  ~Καὶ   περιελθεῖν εἰς Χίλωνα, ὃν πυνθάνεσθαι
[1, 32]   ἠλογοῦντο, πρὸς τοὺς Κῴους πολεμοῦσι.  Καὶ   πολλῶν ἑκατέρωθεν πιπτόντων ἐκπίπτει χρησμὸς
[1, 122]   ἂν ὡς ἔθυον τοῦ κακοῦ.  Καὶ   προεῖπα αὐτοῖσι ἥκειν ἐς τὴν
[1, 77]   λίαν, ἔφη, ζητῇς, οὐχ εὑρήσεις.  Καὶ   πρὸς τοὺς πυνθανομένους τί εὐχάριστον,
[1, 68]   ἐπὶ Εὐθυδήμου, ὥς φησι Σωσικράτης.  Καὶ   πρῶτος εἰσηγήσατο ἐφόρους τοῖς βασιλεῦσι
[1, 58]   τριακάδα ἔνην καὶ νέαν ἐκάλεσεν.  Καὶ   πρῶτος τὴν συναγωγὴν τῶν ἐννέα
[1, 67]   δημοκρατεῖσθαι, πεπείσθω ἑκάτερος γιγνώσκει.  ~Καὶ   σὲ φημὶ πάντων τυράννων εἶναι
[1, 93]   πόντῳ ἀγαλλομένη. Ἀπεφθέγξατο· μέτρον ἄριστον.  Καὶ   Σόλωνι ἐπέστειλεν οὕτω· Κλεόβουλος Σόλωνι
[1, 43]   χρημάτων ἐς τοὺς Ἕλληνας φαίνειν.  Καὶ   τάχα μὲν γνώμη τοι
[1, 23]   λέγων ἐν τοῖς Ἰάμβοις οὕτως·  Καὶ   τῆς Ἀμάξης ἐλέγετο σταθμήσασθαι τοὺς
[1, 89]   καὶ γρίφους εἰς ἔπη τρισχίλια.  Καὶ   τὸ ἐπίγραμμά τινες τὸ ἐπὶ
[1, 86]   τρόπος πολλάκι βλαβερὰν ἐξέλαμψεν ἄταν.  ~Καὶ   τὸ μὲν ἰσχυρὸν γενέσθαι τῆς
[1, 33]   Φοῖβον ἐρωτᾷς; Καὶ ὡς προείρηται.  Καὶ   τόδε μὲν οὕτως. Ἕρμιππος δ'
[1, 93]   οἰκέοντι οὐδὲν δεινὸν ἐκ Πεισιστράτω.  Καὶ   τοὶ ἕταροι δὲ ἑκάστοθεν πὰρ
[1, 59]   τοῖς ἀδικουμένοις οἱ μὴ ἀδικούμενοι.  Καὶ   τὸν μὲν κόρον ὑπὸ τοῦ
[1, 104]   εἰσὶν ἀσφαλέστερα, ἔφη, Τὰ νενεωλκημένα.  Καὶ   τοῦτο ἔφη θαυμασιώτατον ἑωρακέναι παρὰ
[1, 77]   ἄριστον, Τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν.  Καὶ   ὑπὸ Κροίσου τίς ἀρχὴ μεγίστη,
[1, 75]   ἀρχήν, καὶ δέκα ἐπεβίω ἄλλα.  Καὶ   χώραν αὐτῷ ἀπένειμαν οἱ Μυτιληναῖοι·
[1, 33]   Μιλήτου, τρίποδος πέρι Φοῖβον ἐρωτᾷς;  Καὶ   ὡς προείρηται. Καὶ τόδε μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007