Alphabétiquement     [«   »]
τ 9
Τά 2
Τὰ 6
τὰ 40
τά 2
τᾷ 1
τάδ 1
Fréquences     [«    »]
40 αὐτὸν
36 ἔφη
32 φησι
40 τὰ
43 εἶναι
43 οἱ
43 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

τὰ


Livre, par.
[1, 23]   συνέγραψε, Περὶ τροπῆς καὶ ἰσημερίας,  τὰ   ἄλλ' ἀκατάληπτα εἶναι δοκιμάσας. Δοκεῖ
[1, 122]   ἅσσα δ' ἂν ἐπιλέγῃ θεολογέων·  τὰ   ἄλλα χρὴ νοέειν· ἅπαντα γὰρ
[1, 69]   Ἐλπίσιν ἀγαθοῖς. τί δύσκολον, Τὸ  τὰ   ἀπόρρητα σιωπῆσαι, καὶ σχολὴν εὖ
[1, 60]   Συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ  τὰ   ἄριστα. Νοῦν ἡγεμόνα ποιοῦ. Μὴ
[1, 34]   γραὸς ἐκ τῆς οἰκίας, ἵνα  τὰ   ἄστρα κατανοήσῃ, εἰς βόθρον ἐμπεσεῖν
[1, 108]   διὰ τὴν ἀδοξίαν αὐτοῦ καὶ  τὰ   αὐτοῦ τινας Πεισιστράτῳ περιθεῖναι τῷ
[1, 92]   κακίας ἀλλότριον· ἀδικίαν φεύγειν· πόλει  τὰ   βέλτιστα συμβουλεύειν· ἡδονῆς κρατεῖν· βίᾳ
[1, 104]   καπνὸν ἐν τοῖς ὄρεσι καταλείπουσι,  τὰ   δὲ ξύλα εἰς τὴν πόλιν
[1, 69]   φάναι, Τὰ μὲν ὑψηλὰ ταπεινοῦν,  τὰ   δὲ ταπεινὰ ὑψοῦν. Ἐρωτηθεὶς τίνι
[1, 67]   ἡμῖν βιοτὴ ἔνθα πᾶσι  τὰ   δίκαια καὶ ἴσα. Ἀφίξομαι δ'
[1, 78]   συνετῶν μὲν ἀνδρῶν, πρὶν γενέσθαι  τὰ   δυσχερῆ, προνοῆσαι ὅπως μὴ γένηται·
[1, 26]   μελλούσης ἐλαιῶν ἔσεσθαι, προνοήσας ἐμισθώσατο  τὰ   ἐλαιουργεῖα καὶ πάμπλειστα συνεῖλε χρήματα.
[1, 47]   ἐνίκων διὰ Σόλωνα. ~Ἦν δὲ  τὰ   ἐλεγεῖα τὰ μάλιστα καθαψάμενα τῶν
[1, 34]   γραῦν· σὺ γάρ, Θαλῆ,  τὰ   ἐν ποσὶν οὐ δυνάμενος ἰδεῖν
[1, 57]   δ' ἄρ' Ἀθήνας εἶχον" καὶ  τὰ   ἑξῆς. ~Πρῶτος δὲ Σόλων τὴν
[1, 57]   πέμπτῳ Μεγαρικῶν. Ἦν δὲ μάλιστα  τὰ   ἔπη ταυτί· οἳ δ' ἄρ'
[1, 34]   ἐν ποσὶν οὐ δυνάμενος ἰδεῖν  τὰ   ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴει γνώσεσθαι;
[1, 60]   πρῶτον μαθὼν ἄρχεσθαι. Συμβούλευε μὴ  τὰ   ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ ἄριστα. Νοῦν
[1, 50]   καὶ Κλέοβις καὶ Βίτων καὶ  τὰ   θρυλούμενα. ~Φασὶ δέ τινες ὅτι
[1, 82]   εἰπεῖν τὸν Βίαντα σοφόν, διηγησαμένας  τὰ   καθ' ἑαυτάς. Καὶ ἀπεστάλη
[1, 101]   Ἕλλησιν εἰς εὐτέλειαν βίου καὶ  τὰ   κατὰ πόλεμον ἔπη ὀκτακόσια. Παρέσχε
[1, 97]   χρημάτων ἕνεκα πράττειν· δεῖν γὰρ  τὰ   κερδαντὰ κερδαίνειν. Ἔποίησε δὲ καὶ
[1, 47]   Σόλωνα. ~Ἦν δὲ τὰ ἐλεγεῖα  τὰ   μάλιστα καθαψάμενα τῶν Ἀθηναίων τάδε.
[1, 102]   εἰς τὴν Σκυθίαν καὶ δοκῶν  τὰ   νόμιμα παραλύειν τῆς πατρίδος πολὺς
[1, 73]   ἐξέρποις· ἐγὼν δὲ δοκέω καὶ  τὰ   οἰκῇα σφαλερὰ ἦμεν ἀνδρὶ μονάρχῳ,
[1, 65]   δὴ θέμενος πρὸ τοῦ στρατηγείου  τὰ   ὅπλα εἶπον τῶν μὲν μὴ
[1, 50]   αὐτοῦ κρατοῦντος οὐ πείθων ἔθηκε  τὰ   ὅπλα πρὸ τοῦ στρατηγείου καὶ
[1, 62]   ἰδίοις τὸν τρόπον, ἀποκομίσαι αὐτοῦ  τὰ   ὀστᾶ εἰς Σαλαμῖνα καὶ τεφρώσαντας
[1, 122]   ἥκῃ. Νοῦσός με καταλελάβηκε δεδεγμένον  τὰ   παρὰ σέο γράμματα. Φθειρῶν ἔθυον
[1, 100]   τὶν τᾷ θυγατρί, συγκατακαύσαις αὐτᾷ  τὰ   πασᾶν Κορινθιᾶν εἵματα. Ἔγραψε δὲ
[1, 55]   ἄτιμος ἔστω· ἀλλὰ καὶ  τὰ   πατρῷα κατεδηδοκὼς ὁμοίως. Καὶ
[1, 61]   εἰς ἑαυτὸν ὑποθήκας, ἐλεγεῖα, καὶ  τὰ   περὶ Σαλαμῖνος καὶ τῆς Ἀθηναίων
[1, 23]   καὶ γένους λαμπροῦ. ~Μετὰ δὲ  τὰ   πολιτικὰ τῆς φυσικῆς ἐγένετο θεωρίας.
[1, 35]   αὐτοῦ εἶναι τάδε· Οὔ τι  τὰ   πολλὰ ἔπη φρονίμην ἀπεφήνατο δόξαν·
[1, 108]   δὲ μὴ ἐκ τῶν λόγων  τὰ   πράγματα ἀλλ' ἐκ τῶν πραγμάτων
[1, 108]   οὐ γὰρ ἕνεκα τῶν λόγων  τὰ   πράγματα συντελεῖσθαι, ἀλλ' ἕνεκα τῶν
[1, 53]   καὶ τοῖς πρόσθεν βασιλεῦσιν ἦν  τὰ   ῥητὰ γέρα. Ἀπάγει δὲ ἕκαστος
[1, 86]   ἔργον· τὸ δὲ λέγειν δύνασθαι  τὰ   συμφέροντα τῇ πατρίδι ψυχῆς ἴδιον
[1, 46]   Ἀθηναίοις ἀνέγνω διὰ τοῦ κήρυκος  τὰ   συντείνοντα περὶ Σαλαμῖνος ἐλεγεῖα καὶ
[1, 105]   τὴν τῶν Ἑλλήνων, διδαχθησόμενος ἤθη  τὰ   τούτων καὶ ἐπιτηδεύματα. Χρυσοῦ δ'
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007