Alphabétiquement     [«   »]
ἐπῆρξαν 1
ἐπί 1
Ἐπὶ 2
ἐπὶ 30
ἐπιβουλεύειν 1
Ἐπιβουλεύσειε 1
ἐπιβουλήν 1
Fréquences     [«    »]
30 δέ
28 ὅτι
27 πρὸς
30 ἐπὶ
31 κατὰ
32 ἐς
32
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

ἐπὶ


Livre, par.
[1, 79]   τεσσαρακοστὴν δευτέραν Ὀλυμπιάδα· ἐτελεύτησε δ'  ἐπὶ   Ἀριστομένους τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς
[1, 101]   κατὰ τὴν τεσσαρακοστὴν ἑβδόμην Ὀλυμπιάδα  ἐπὶ   ἄρχοντος Εὐκράτους. Ἕρμιππος δὲ πρὸς
[1, 73]   Χίλων Περιάνδρῳ Ἐπιστέλλεις ἐμὶν ἐκστρατείαν  ἐπὶ   ἐκδάμως, ὡς αὐτός κα ἐξέρποις·
[1, 68]   ἕκτην, καὶ πρῶτον ἔφορον γενέσθαι-  ἐπὶ   Εὐθυδήμου, ὥς φησι Σωσικράτης. Καὶ
[1, 76]   τὸν υἱὸν αὐτοῦ Τυρραῖον καθήμενον  ἐπὶ   κουρείου ἐν Κύμῃ χαλκεύς τις
[1, 122]   αἰνίσσομαι. Τῇ δὲ νούσῳ πιεζόμενος  ἐπὶ   μᾶλλον οὔτε τῶν τινα ἰητρῶν
[1, 89]   Καὶ τὸ ἐπίγραμμά τινες τὸ  ἐπὶ   Μίδᾳ τοῦτόν φασι ποιῆσαι· Χαλκῆ
[1, 25]   Ἀπολλόδωρος λογιστικός. Οὗτος προήγαγεν  ἐπὶ   πλεῖστον φησι Καλλίμαχος ἐν
[1, 109]   παρὰ τοῦ πατρὸς εἰς ἀγρὸν  ἐπὶ   πρόβατον, τῆς ὁδοῦ κατὰ μεσημβρίαν
[1, 89]   Χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδα δ'  ἐπὶ   σήματι κεῖμαι. Ἔστ' ἂν ὕδωρ
[1, 25]   Κροίσου γοῦν πέμψαντος πρὸς Μιλησίους  ἐπὶ   συμμαχίᾳ ἐκώλυσεν· ὅπερ Κύρου κρατήσαντος
[1, 45]   τε καὶ κτημάτων. Καὶ γὰρ  ἐπὶ   σώμασιν ἐδανείζοντο καὶ πολλοὶ δι'
[1, 70]   ἀπειλεῖν μηδενί· γυναικῶδες γάρ. Ταχύτερον  ἐπὶ   τὰς ἀτυχίας τῶν φίλων
[1, 70]   τὰς ἀτυχίας τῶν φίλων  ἐπὶ   τὰς εὐτυχίας πορεύεσθαι. Γάμον εὐτελῆ
[1, 122]   αὐτοῖσι ἥκειν ἐς τὴν ὑστεραίην  ἐπὶ   τὰς Φερεκύδεω ταφάς. Καὶ οὗτοι
[1, 94]   παῖδα ἀπεκήρυξεν εἰς Κέρκυραν λυπούμενον  ἐπὶ   τῇ μητρί, ὄνομα Λυκόφρων.
[1, 96]   πᾶσιν ἐγένετο διὰ τὸ ἀλγεῖν  ἐπὶ   τῇ φωρᾷ. Ἀλλὰ καὶ Ἔφορος
[1, 34]   τείνειν διακόσια. Ἐπιγεγράφθαι δ' αὐτοῦ  ἐπὶ   τῆς εἰκόνος τόδε· Τόνδε Θαλῆν
[1, 38]   Σωσικράτης φησίν, ἐνενήκοντα} τελευτῆσαι γὰρ  ἐπὶ   τῆς πεντηκοστῆς ὀγδόης Ὀλυμπιάδος, γεγονότα
[1, 86]   εἶναι. Ἐρωτηθεὶς τί δυσχερές, Τὴν  ἐπὶ   τὸ χεῖρον, ἔφη, μεταβολὴν εὐγενῶς
[1, 79]   ἑβδομήκοντα, ἤδη γηραιός. Καὶ αὐτῷ  ἐπὶ   τοῦ μνήματος ἐπιγέγραπται τόδε· Οἰκείοις
[1, 34]   ποσὶν οὐ δυνάμενος ἰδεῖν τὰ  ἐπὶ   τοῦ οὐρανοῦ οἴει γνώσεσθαι; Οἶδε
[1, 24]   δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τροπῆς  ἐπὶ   τροπὴν πάροδον εὗρε, καὶ πρῶτος
[1, 90]   θάλασσα, αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκλαύτῳ  ἐπὶ   τύμβῳ, ἀγγελέω παριοῦσι, Μίδας ὅτι
[1, 103]   τῶν ὑβριζόντων, τοὺς ἀθλητὰς τιμῶσιν  ἐπὶ   τῷ τύπτειν ἀλλήλους. Μαθὼν τέτταρας
[1, 55]   δὲ ἑκατόν, καὶ ἀνὰ λόγον  ἐπὶ   τῶν ἄλλων· ἀπειρόκαλον γὰρ τὸ
[1, 118]   τῶν χειρόνων τάττεται, οἱ δ'  ἐπὶ   τῶν βελτίστων χρώμενοι διαμαρτάνουσιν. ~Ἔλεγέ
[1, 59]   παραπλησίους εἶναι ταῖς ψήφοις ταῖς  ἐπὶ   τῶν λογισμῶν. Καὶ γὰρ ἐκείνων
[1, 72]   ἐπείσθη Ξέρξης. Ὕστερόν τε Νικίας  ἐπὶ   τῶν Πελοποννησιακῶν καταστρεψάμενος τὴν νῆσον,
[1, 118]   παρὰ τοῖς φιλολόγοις λέξις  ἐπὶ   τῶν χειρόνων τάττεται, οἱ δ'
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007