Alphabétiquement     [«   »]
ξύμπαντες 1
ξυνετώτερος 1
ξυνὸν 2
ὁ 72
11
1
3
Fréquences     [«    »]
64 εἰς
65 Καὶ
64 τοῖς
72 ὁ
72 τε
73 γὰρ
78 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I


Livre, par.
[1, 43]   εἴημεν ἐγώ τε καὶ Σόλων     Ἀθηναῖος, εἰ πλώσαντες μὲν ἐς
[1, 83]   τῷ ἀνθρώπῳ· καὶ τέλος μαθὼν     Ἀλυάττης εἰρήνην ἐσπείσατο πρὸς τοὺς
[1, 102]   ἰδίαις πατρίσι ξένους ποιοῦνται. Ἔνθεν     Ἀνάχαρσις ἑλὼν ἔφη νῦν αὐτὸν
[1, 34]   γεγραμμένα ὑπ' αὐτοῦ φησι Λόβων     Ἀργεῖος εἰς ἔπη τείνειν διακόσια.
[1, 112]   Σεμνῶν θεῶν, ὥς φησι Λόβων     Ἀργεῖος ἐν τῷ Περὶ ποιητῶν.
[1, 55]   τὰ πατρῷα κατεδηδοκὼς ὁμοίως. Καὶ     ἀργὸς ὑπεύθυνος ἔστω παντὶ τῷ
[1, 98]   φρόνιμος· φίλοις εὐτυχοῦσι καὶ ἀτυχοῦσι     αὐτὸς ἴσθι· ἂν ὁμολογήσῃς,
[1, 82]   Καὶ ἀπεστάλη τρίπους· καὶ     Βίας ἰδὼν ἔφη τὸν Ἀπόλλω
[1, 49]   καὶ τυραννεῖσθαι ἤθελον πρὸς αὐτοῦ·     δ' οὐχ εἵλετο, ἀλλὰ καὶ
[1, 51]   εἴ τι θέαμα κάλλιον τεθέαται·     δέ ἀλεκτρυόνας, εἶπε, καὶ> φασιανοὺς
[1, 28]   τρίποδ' αὐδῶ. Διδοῦσιν οὖν Θαλῇ·     δὲ ἄλλῳ καὶ ἄλλος ἄλλῳ
[1, 40]   δέ φησι πάντας ἐπιθέσθαι ποιητικῇ·     δὲ Δικαίαρχος οὔτε σοφοὺς οὔτε
[1, 75]   χώραν αὐτῷ ἀπένειμαν οἱ Μυτιληναῖοι·     δὲ ἱερὰν ἀνῆκεν, ἥτις νῦν
[1, 80]   ποτέρην εἰς ὑμέναιον ἄγω. Εἶπεν·     δὲ σκίπωνα, γεροντικὸν ὅπλον, ἀείρας,
[1, 64]   μὲν δεδιὼς περὶ αὑτῷ,     δὲ σοῦ καταγνούς, οὐκ ἔσθ'
[1, 29]   καὶ κατὰ περίοδον πάλιν Θαλῇ·  ~ὁ   δὲ τῷ Διδυμεῖ Ἀπόλλωνι ἀπέστειλεν,
[1, 49]   ~Τοῦ δὴ λοιποῦ προσεῖχον αὐτῷ     δῆμος καὶ ἡδέως καὶ τυραννεῖσθαι
[1, 88]   καὶ Ἱππῶναξ, ὡς προείρηται, καὶ     δυσάρεστος Ἡράκλειτος μάλιστα Αὐτὸν ἐπῄνεσε
[1, 115]   τε γενεαλόγος καὶ τρίτος     Δωρίδι γεγραφὼς περὶ Ῥόδου. ~ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ.
[1, 91]   ἐοῦσαι, ἀποφθινύθουσιν ἅπασαι. Ἔστι δ'     ἐνιαυτός. Τῶν δὲ ᾀδομένων εὐδοκίμησεν
[1, 119]   τράπεζαν θυωρὸν καλοῦσιν. Ἄνδρων δ'     Ἐφέσιός φησι δύο γεγονέναι Φερεκύδας
[1, 69]   δ' αὐτὸν καὶ Αἰσώπου πυθέσθαι,     Ζεὺς τί εἴη ποιῶν· τὸν
[1, 107]   δὲ μητρὸς Χηνέα. Εὐθύφρων δ'     Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ, Κρῆτά φησιν
[1, 107]   φημι· καὶ ζητοῦσι τί ἐστιν     Ἠτεῖος. Παρμενίδης μὲν οὖν δῆμον
[1, 22]   ~ΘΑΛΗΣ. Ἦν τοίνυν     Θαλῆς, ὡς μὲν Ἡρόδοτος καὶ
[1, 28]   Μιλήσιοι ἔπεμψαν εἰς Δελφούς· καὶ     θεὸς ἔχρησεν οὕτως· Ἔκγονε Μιλήτου,
[1, 102]   εἰ οἷόν τε, γενέσθαι. ~Καὶ     θεράπων εἰσαγγείλας ἐκελεύσθη ὑπὸ τοῦ
[1, 91]   βροτοῖσι λόγων τε πλῆθος· ἀλλ'     καιρὸς ἀρκέσει. Φρόνει τι κεδνόν·
[1, 28]   ἀπέστειλεν εἰς Δελφούς. Ταῦτα δὴ     Καλλίμαχος ἐν τοῖς Ἰάμβοις ἄλλως
[1, 29]   ἐν ἐνάτῳ Μυθικῶν. Εὔδοξος δ'     Κνίδιος καὶ Εὐάνθης Μιλήσιός
[1, 111]   δέοντα τριακόσια· ὡς δὲ Ξενοφάνης     Κολοφώνιος ἀκηκοέναι φησί, τέτταρα πρὸς
[1, 51]   δέ τινες ὅτι κοσμήσας ἑαυτὸν     Κροῖσος παντοδαπῶς καὶ καθίσας εἰς
[1, 99]   Ἀμβρακιώτην. ~Τοῦτο καὶ Νεάνθης φησὶν     Κυζικηνός, ἀνεψιούς τε εἶναι ἀλλήλοις.
[1, 40]   ἐπιμνησθῆναι λόγοι φέρονται τοιοῦτοι. Δάμων     Κυρηναῖος, γεγραφὼς Περὶ τῶν φιλοσόφων,
[1, 115]   τι λόγιον, ὥς φησι Σωσίβιος     Λάκων. Γεγόνασι δὲ καὶ Ἐπιμενίδαι
[1, 84]   ἰσχύϊ προσεχρῆτο. Ὅθεν καὶ Δημόδοκος     Λέριος τοῦτο αἰνίττεται λέγων· Ἢν
[1, 25]   Πυθαγόραν φασίν, ὧν ἐστιν Ἀπολλόδωρος     λογιστικός. Οὗτος προήγαγεν ἐπὶ πλεῖστον
[1, 72]   πεντηκοστὴν δευτέραν Ὀλυμπιάδα, ὅτε Αἴσωπος     λογοποιὸς ἤκμαζεν. Ἐτελεύτησε δ' ὥς
[1, 38]   ἄλλοι Θαλαῖ, καθά φησι Δημήτριος     Μάγνης ἐν τοῖς Ὁμωνύμοις, πέντε·
[1, 112]   διέταξε Κρησὶ Μίνως. Ἀλλὰ Δημήτριος     Μάγνης ἐν τοῖς Περὶ ὁμωνύμων
[1, 64]   ἄν τις καὶ τῶν ἀνυπόπτων,     μὲν δεδιὼς περὶ αὑτῷ,
[1, 72]   τε ἦν· ὅθεν καὶ Ἀρισταγόρας     Μιλήσιος τοῦτον τὸν τρόπον Χιλώνειον
[1, 29]   δ' Κνίδιος καὶ Εὐάνθης     Μιλήσιός φασι τῶν Κροίσου τινὰ
[1, 113]   γὰρ οὐκ ἐσεῖταί τιν δεινὸς     μόναρχος· αἰ δέ πη ἐπ'
[1, 65]   Ὥστε ἄπειμί τοι ἐκ μέσου     μόνος ἐχθρὸς Πεισιστράτου· οἱ δὲ
[1, 29]   τῷ Περὶ Ἀχιλλέως καὶ Ἀλέξων     Μύνδιος ἐν ἐνάτῳ Μυθικῶν. Εὔδοξος
[1, 45]   ὅμοιον προὔτρεψε πρᾶξαι. Καὶ οὗτος     νόμος ἐκλήθη σεισάχθεια· φανερὸν δὲ
[1, 80]   κατὰ σαυτὸν ἔλα. Ταῦτ' ἀΐων     ξεῖνος ἐφείσατο μείζονος οἴκου δράξασθαι,
[1, 91]   Ὑπομνήμασι. Καὶ αἴνιγμα τοῖον· ~Εἷς     πατήρ, παῖδες δυοκαίδεκα. Τῶν δὲ
[1, 73]   χλωρὸν ἕλεν κότινον. Εἰ δ'     πατὴρ στεφανοῦχον ἰδὼν τέκνον ἤμυσεν
[1, 30]   ἐρωτήσας ἦν Ἀνάχαρσις. Δαΐμαχος δ'     Πλαταιικὸς καὶ Κλέαρχος φιάλην ἀποσταλῆναι
[1, 24]   τὰς ψυχάς· ὧν ἐστι Χοιρίλος     ποιητής. Πρῶτος δὲ καὶ τὴν
[1, 53]   ἄλλο τῶν κοινῶν καὶ ἢν  {ὁ}   πόλεμος ἡμᾶς καταλάβῃ. ~Σοὶ δ'
[1, 94]   Ἀρκαδίας ἐπῆρξαν, ὥς φησιν Ἡρακλείδης     Ποντικὸς ἐν τῷ Περὶ ἀρχῆς,
[1, 39]   μιν ἐγγὺς ἀπήγαγες· γὰρ     πρέσβυς οὐκέθ' ὁρᾶν ἀπὸ γῆς
[1, 57]   ὑποβολῆς γέγραφε ῥαψῳδεῖσθαι, οἷον ὅπου     πρῶτος ἔληξεν, ἐκεῖθεν ἄρχεσθαι τὸν
[1, 30]   Περὶ αὐτοῦ δὴ τάδε ἀνεῖπεν     Πύθιος· Οἰταῖόν τινα φημὶ Μύσων'
[1, 26]   καιρός. Φησὶ δὲ καὶ Ἱερώνυμος     Ῥόδιος ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν
[1, 101]   τῶν τις ἑτάρων. ~ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ. Ἀνάχαρσις     Σκύθης Γνούρου μὲν ἦν υἱός,
[1, 43]   μὴ πλώσαιμεν. Ἥξει γὰρ καὶ     Σόλων, ἢν ἐπιτρέπῃς. ~Σὺ μέντοι
[1, 56]   ἐκλιπόντες οἴχονται κρόκας. Ὅπερ συνιδὼν     Σόλων μετρίως αὐτοὺς ἀπεδέξατο. Κάλλιστον
[1, 120]   ἔχει βίοτον, εἴπερ Πυθαγόρης ἐτύμως     σοφὸς περὶ πάντων ἀνθρώπων γνώμας
[1, 97]   δίδωσι θεός. Καὶ γὰρ ἀθυμήσας     σοφὸς Περίανδρος ἀπέσβη, οὕνεκεν οὐκ
[1, 40]   τινας καὶ νομοθετικούς. Ἀρχέτιμος δὲ     Συρακούσιος ὁμιλίαν αὐτῶν ἀναγέγραφε παρὰ
[1, 55]   γονέας, ἄτιμος ἔστω· ἀλλὰ καὶ     τὰ πατρῷα κατεδηδοκὼς ὁμοίως. Καὶ
[1, 88]   γράψας· ἐν Πριήνῃ Βίας ἐγένετο     Τευτάμεω, οὗ πλέων λόγος
[1, 82]   τὰ καθ' ἑαυτάς. Καὶ ἀπεστάλη     τρίπους· καὶ Βίας ἰδὼν
[1, 53]   ἐῶ γὰρ οὐδένα ὑβρίζειν· καὶ     τύραννος ἐγὼ οὐ πλέον τι
[1, 22]   σοφοὶ ἐκλήθησαν, ὥς φησι Δημήτριος     Φαληρεὺς ἐν τῇ τῶν Ἀρχόντων
[1, 81]   σῖτον ἀλεῖν, ὥς φησι Κλέαρχος     φιλόσοφος. Καὶ αὐτοῦ ἐστιν ἐπιστόλιον
[1, 120]   ψεύδομαι ὧδ' ἀγορεύων. Ἴων δ'     Χῖός φησιν περὶ αὐτοῦ· Ὥς
[1, 71]   ἐκεῖνο· Ἐν μὲν> λιθίναις ἀκόναις     χρυσὸς ἐξετάζεται, διδοὺς βάσανον φανεράν·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007