Alphabétiquement     [«   »]
γάμος 1
γάμου 1
γαμοῦντι 1
γὰρ 73
γάρ 11
γαστρός 1
γάστρωνα 1
Fréquences     [«    »]
65 Καὶ
72
72 τε
73 γὰρ
78 τὸ
79 μὲν
84 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

γὰρ


Livre, par.
[1, 97]   ὁμῶς οἷσι δίδωσι θεός. Καὶ  γὰρ   ἀθυμήσας σοφὸς Περίανδρος ἀπέσβη,
[1, 122]   τὰ ἄλλα χρὴ νοέειν· ἅπαντα  γὰρ   αἰνίσσομαι. Τῇ δὲ νούσῳ πιεζόμενος
[1, 47]   γ' Ἀθηναίου, πατρίδ' ἀμειψάμενος· αἶψα  γὰρ   ἂν φάτις ἥδε μετ' ἀνθρώποισι
[1, 43]   σὲ ἀφίξομαι ἐς Σῦρον.  γὰρ   ἂν φρενήρεες εἴημεν ἐγώ τε
[1, 100]   φαίνηται, ἤν τε μή. Ὕποπτος  γὰρ   ἀνδρὶ αἰσυμνήτῃ καὶ τῶν τις
[1, 35]   ἕν τι κεδνὸν αἱροῦ· βύσεις  γὰρ   ἀνδρῶν κωτίλων γλώσσας ἀπεραντολόγους. Φέρεται
[1, 51]   καὶ> φασιανοὺς καὶ ταώς· φυσικῷ  γὰρ   ἄνθει κεκόσμηνται καὶ μυρίῳ καλλίονι
[1, 113]   ἔλπομαι τὸ κράτος ἵξεσθαι· δυσμάχανον  γὰρ   ἀνθρώπως ἐλευθεριάξαντας ἐν τεθμοῖς ἀρίστοις
[1, 92]   μάχεσθαι, ἀλλοτρίων παρόντων· τὸ μὲν  γὰρ   ἄνοιαν, τὸ δὲ μανίαν σημαίνει.
[1, 41]   τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν. Λεάνδριος μὲν  γὰρ   ἀντὶ Κλεοβούλου καὶ Μύσωνος Λεώφαντον
[1, 70]   κέρδος αἰσχρόν· μὲν  γὰρ   ἅπαξ ἐλύπησε, τὸ δὲ διὰ
[1, 60]   αὐτὸν καὶ Μιμνέρμου γράψαντος, Αἲ  γὰρ   ἄτερ νούσων τε καὶ ἀργαλέων
[1, 108]   χωρὶς Πλάτωνος τοῦ φιλοσόφου. Μέμνηται  γὰρ   αὐτοῦ καὶ οὗτος ἐν τῷ
[1, 81]   ἐκ διαθέσεως αὐτὰ εἰρηκέναι. Εὐγενεστέρα  γὰρ   αὐτῷ οὖσα γυνή, ἐπειδήπερ
[1, 78]   μέλλεις πράττειν, μὴ πρόλεγε· ἀποτυχὼν  γὰρ   γελασθήσῃ. Ἀτυχίαν μὴ ὀνειδίζειν, νέμεσιν
[1, 52]   ὑμῖν κοῦφος ἔνεστι νόος. Εἰς  γὰρ   γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ εἰς ἔπος
[1, 31]   Ἀριστοδήμου καὶ Ἀλκαῖος οὕτως· Ὡς  γὰρ   δή ποτ' Ἀριστόδαμον φαῖσ' οὐκ
[1, 100]   ἐγὼν τὺ ἀμυνοῦμαι. Καὶ  γὰρ   δὴν καὶ αὐτὸς ποινὰς ἔτισα
[1, 53]   γένους ὄντι τῶν Κοδριδῶν. Ἀνέλαβον  γὰρ   ἐγὼ ὀμόσαντες Ἀθηναῖοι παρέξειν
[1, 90]   μωροῦ φωτὸς ἅδε βουλά. Οὐ  γὰρ   εἶναι Ὁμήρου τὸ ἐπίγραμμα, πολλοῖς
[1, 23]   μὲν σύγγραμμα κατέλιπεν οὐδέν·  γὰρ   εἰς αὐτὸν ἀναφερομένη ναυτικὴ ἀστρολογία
[1, 49]   τὸ ἐφ' ἑαυτῷ διεκώλυσεν. Ἄξας  γὰρ   εἰς τὴν ἐκκλησίαν μετὰ δόρατος
[1, 92]   Γαμεῖν ἐκ τῶν ὁμοίων· ἂν  γὰρ   ἐκ τῶν κρειττόνων λάβῃς, φησί,
[1, 58]   νόμους τοῖς ἀραχνίοις ὁμοίους· καὶ  γὰρ   ἐκεῖνα, ἐὰν μὲν ἐμπέσῃ τι
[1, 59]   ταῖς ἐπὶ τῶν λογισμῶν. Καὶ  γὰρ   ἐκείνων ἑκάστην ποτὲ μὲν πλείω
[1, 87]   διάμενε. Μὴ ταχὺ λάλει· μανίαν  γὰρ   ἐμφαίνει. Φρόνησιν ἀγάπα. ~Περὶ θεῶν
[1, 108]   πραγμάτων τοὺς λόγους ζητεῖν· οὐ  γὰρ   ἕνεκα τῶν λόγων τὰ πράγματα
[1, 44]   παρὰ τοῖς ἀποίκοις ὑμέων· καὶ  γὰρ   ἐνθαῦτά τοι δεινὸν οὐδέν. Εἰ
[1, 40]   Περὶ δὴ τῶν ἑπτά- ἄξιον  γὰρ   ἐνταῦθα καθολικῶς κἀκείνων ἐπιμνησθῆναι λόγοι
[1, 45]   σωμάτων τε καὶ κτημάτων. Καὶ  γὰρ   ἐπὶ σώμασιν ἐδανείζοντο καὶ πολλοὶ
[1, 38]   ὡς Σωσικράτης φησίν, ἐνενήκοντα} τελευτῆσαι  γὰρ   ἐπὶ τῆς πεντηκοστῆς ὀγδόης Ὀλυμπιάδος,
[1, 68]   ἐγένετο, αὐτοῦ ὄντος, Ἐγὼ μὲν  γὰρ   ἐπίσταμαι, εἶπεν, ἀδικεῖσθαι, σὺ δὲ
[1, 113]   Σόλωνι Θάρρει, ἑταῖρε. Αἰ  γὰρ   ἔτι θητευόντεσσιν Ἀθηναίοις καὶ μὴ
[1, 85]   ἐν πόλει αἴκε μένῃς· πλείσταν  γὰρ   ἔχει χάριν· αὐθάδης δὲ τρόπος
[1, 64]   τὴν πόλιν ὤνησας. Τό τε  γὰρ   θεῖον καὶ οἱ νομοθέται οὐ
[1, 35]   ἀγένητον γάρ. Κάλλιστον κόσμος· ποίημα  γὰρ   θεοῦ. Μέγιστον τόπος· ἅπαντα γὰρ
[1, 63]   εὐθὺς ἐς οὐρανὸν ἤγαγον· εὖ  γὰρ   θῆκε νόμους αὐτοῖς ἄχθεα κουφότατα.
[1, 28]   τοῦ δήμου τῶν Μιλησίων. ~Φασὶ  γὰρ   Ἰωνικούς τινας νεανίσκους βόλον ἀγοράσαι
[1, 99]   φοιτῆν τὸν Κορίνθου τύραννον. Ὑμᾶς  γὰρ   καὶ ἄσμενοι ὄψονται Κορίνθιοι φοιτεῦντας
[1, 43]   σὲ δὲ μὴ πλώσαιμεν. Ἥξει  γὰρ   καὶ Σόλων, ἢν ἐπιτρέπῃς.
[1, 114]   αὐτῷ θύουσιν ὡς θεῷ· φασὶ  γὰρ   καὶ προ> γνωστικώτατον γεγονέναι. Ἰδόντα
[1, 54]   πείσεσθαι Σόλωνα ἐκ Πεισιστράτου. Ἴσθι  γὰρ   μηδ' ἄλλον τινὰ πεπονθέναι τῶν
[1, 39]   ὅττι μιν ἐγγὺς ἀπήγαγες·  γὰρ   πρέσβυς οὐκέθ' ὁρᾶν ἀπὸ
[1, 81]   ἄμμιν ἱκομένοις ἐς Σάρδις· χρυσοῦ  γὰρ   οὐ δεύμεθα, ἀλλὰ πέπαμαι ἄρκια
[1, 78]   στείχειν ποτὶ φῶτα κακόν. Πιστὸν  γὰρ   οὐδὲν γλῶσσα διὰ στόματος λαλεῖ
[1, 53]   πολιτεύουσιν κατὰ δημοκρατίαν· ἐῶ  γὰρ   οὐδένα ὑβρίζειν· καὶ τύραννος
[1, 113]   ἐς Κρήτην ποθ' ἁμέ. Τουτᾶ  γὰρ   οὐκ ἐσεῖταί τιν δεινὸς
[1, 122]   δοκιμώσητε, μὴ φήνῃς. Ἐμοὶ μὲν  γὰρ   οὔκω ἥνδανεν. Ἔστι δὲ οὐκ
[1, 35]   γὰρ πάντων. Σοφώτατον χρόνος· ἀνευρίσκει  γὰρ   πάντα. Οὐδὲν ἔφη τὸν θάνατον
[1, 44]   ὅτι καὶ Μιλήσιοι τυραννεόμεθα- ἐχθαίρεις  γὰρ   πάντας αἰσυμνήτας ἀλλὰ τέρποι' ἂν
[1, 35]   γὰρ τρέχει. Ἰσχυρότατον ἀνάγκη· κρατεῖ  γὰρ   πάντων. Σοφώτατον χρόνος· ἀνευρίσκει γὰρ
[1, 116]   θαυμάσια λέγεται περὶ αὐτοῦ. Καὶ  γὰρ   παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τῆς Σάμου
[1, 92]   Οἰκέτην πάροινον μὴ κολάζειν, δοκεῖν  γὰρ   παροινεῖν. Γαμεῖν ἐκ τῶν ὁμοίων·
[1, 87]   καὶ φιλεῖν ὡς μισήσοντας· τοὺς  γὰρ   πλείστους εἶναι κακούς. Συνεβούλευέ τε
[1, 107]   Ποντικοῦ, Κρῆτά φησιν εἶναι· Ἠτείαν  γὰρ   πόλιν εἶναι Κρήτης. Ἀναξίλαος δ'
[1, 66]   κακὸν ἐκ σοῦ πείσεσθαι. Καὶ  γὰρ   πρὸ τῆς τυραννίδος φίλος σοὶ
[1, 97]   Μηδὲν χρημάτων ἕνεκα πράττειν· δεῖν  γὰρ   τὰ κερδαντὰ κερδαίνειν. Ἔποίησε δὲ
[1, 75]   ἔχειν ὧν ἐβούλετο διπλάσια· ἄπαιδος  γὰρ   τἀδελφοῦ τελευτήσαντος κεκληρονομηκέναι. ~Παμφίλη δέ
[1, 71]   τῆς νήσου τῆς Λακωνικῆς. Καταμαθὼν  γὰρ   τὴν φύσιν αὐτῆς, Εἴθε, ἔφη,
[1, 54]   μηνύσαντι τὴν ἐμὴν διάνοιαν. Εὐνοίᾳ  γὰρ   τῆς πόλεως μᾶλλον κατὰ
[1, 55]   λόγον ἐπὶ τῶν ἄλλων· ἀπειρόκαλον  γὰρ   τὸ ἐξαίρειν τὰς τούτων τιμάς,
[1, 65]   αὐτόν, εἴ τι βούλονται. Ἴσθι  γὰρ   τὸν ἄνδρα, ἑταῖρε, δεινότατα
[1, 88]   εἰς γῆρας ἀναλάμβανε σοφίαν· βεβαιότερον  γὰρ   τοῦτο τῶν ἄλλων κτημάτων. Μέμνηται
[1, 115]   αὐτὸν ὅσαπερ ἔτη κατεκοιμήθη· καὶ  γὰρ   τοῦτό φησι Θεόπομπος. Μυρωνιανὸς δὲ
[1, 93]   ~Μὴ ἐπιγελᾶν τοῖς σκωπτομένοις· ἀπεχθήσεσθαι  γὰρ   τούτοις. Εὐτυχῶν μὴ ἴσθι ὑπερήφανος·
[1, 52]   θεοῖς τούτων μοῖραν ἐπαμφέρετε. Αὐτοὶ  γὰρ   τούτους ηὐξήσατε, ῥύσια δόντες, καὶ
[1, 35]   χωρεῖ. Τάχιστον νοῦς· διὰ παντὸς  γὰρ   τρέχει. Ἰσχυρότατον ἀνάγκη· κρατεῖ γὰρ
[1, 92]   δὲ ἐχθρὸν φίλον ποιεῖν. ~Φυλάσσεσθαι  γὰρ   τῶν μὲν φίλων τὸν ψόγον,
[1, 84]   καὶ ἐτελεύτα τὸν τρόπον. Δίκην  γὰρ   ὑπέρ τινος λέξας ἤδη ὑπέργηρως
[1, 87]   ἐχθρῶν φίλων· τῶν μὲν  γὰρ   φίλων πάντως ἐχθρὸν ἔσεσθαι τὸν
[1, 72]   ~Καὶ εὖ προὐνοήσατο. Δημάρατος μὲν  γὰρ   φυγὰς ὢν Λακεδαιμονίων Ξέρξῃ συνεβούλευσε
[1, 121]   τοῖς Ἐφέσοιο γενναίοις πολιήταις. Ἦν  γὰρ   χρησμός, ὃν ᾔδει μοῦνος, τοῦτο
[1, 35]   γὰρ θεοῦ. Μέγιστον τόπος· ἅπαντα  γὰρ   χωρεῖ. Τάχιστον νοῦς· διὰ παντὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007