Alphabétiquement     [«   »]
αὐτοῖς 4
αὐτοῖσι 1
αὐτομάτων 1
αὐτὸν 40
αὐτόν 10
Αὐτὸν 1
αὑτὸν 2
Fréquences     [«    »]
36 ἔφη
32
32 φησι
40 αὐτὸν
40 τὰ
43 εἶναι
43 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

αὐτὸν


Livre, par.
[1, 114]   Λέγεται δὲ ὡς καὶ πρῶτος  αὐτὸν   Αἰακὸν λέγοι, καὶ Λακεδαιμονίοις προείποι
[1, 83]   λέγουσιν ἐν Θήβαις τῷ Ἡρακλεῖ  αὐτὸν   ἀναθεῖναι, ἐπεὶ ἀπόγονος ἦν Θηβαίων
[1, 23]   κατέλιπεν οὐδέν· γὰρ εἰς  αὐτὸν   ἀναφερομένη ναυτικὴ ἀστρολογία Φώκου λέγεται
[1, 101]   κελεῦσαι μηνῦσαι ὅτι παρείη πρὸς  αὐτὸν   Ἀνάχαρσις καὶ βούλοιτο αὐτὸν θεάσασθαι,
[1, 34]   οὐρανοῦ οἴει γνώσεσθαι; Οἶδε δ'  αὐτὸν   ἀστρονομούμενον καὶ Τίμων, καὶ ἐν
[1, 26]   λέγουσι ὅτι τῆς μητρὸς ἀναγκαζούσης  αὐτὸν   γῆμαι ἔλεγεν, οὐδέπω καιρός. Εἶτα,
[1, 36]   μιᾷ ἡμέρᾳ πρότερον. Ἠρώτησέ τις  αὐτὸν   εἰ λάθοι θεοὺς ἄνθρωπος ἀδικῶν·
[1, 51]   καθίσας εἰς τὸν θρόνον ἤρετο  αὐτὸν   εἴ τι θέαμα κάλλιον τεθέαται·
[1, 48]   Ἔνιοι δέ φασι καὶ ἐγγράψαι  αὐτὸν   εἰς τὸν κατάλογον τοῦ Ὁμήρου
[1, 115]   ἐν Ὁμοίοις φησὶν ὅτι Κούρητα  αὐτὸν   ἐκάλουν Κρῆτες· καὶ τὸ σῶμα
[1, 102]   Ἀνάχαρσις ἑλὼν ἔφη νῦν  αὐτὸν   ἐν τῇ πατρίδι εἶναι καὶ
[1, 39]   Ἔστι καὶ παρ' ἡμῖν ἐς  αὐτὸν   ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ἐπιγραμμάτων
[1, 100]   σεῦ οὐδὲν ὑπεκρινάμην· ἀγαγὼν δὲ  αὐτὸν   ἐς λήιον, τοὺς ὑπερφυέας τῶν
[1, 95]   δέ φησι πρότερον Κροίσου τελευτῆσαι  αὐτὸν   ἔτεσι τεσσαράκοντα καὶ ἑνί, πρὸ
[1, 27]   τε ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ φασιν  αὐτὸν   εὑρεῖν καὶ εἰς τριακοσίας ἑξήκοντα
[1, 101]   πρὸς αὐτὸν Ἀνάχαρσις καὶ βούλοιτο  αὐτὸν   θεάσασθαι, ξένος τε, εἰ οἷόν
[1, 106]   εἰς τὴν κώμην καὶ εὑρεῖν  αὐτὸν   θέρους ἐχέτλην ἀρότρῳ προσαρμόττοντα, καὶ
[1, 69]   καὶ παῖδας ἀπείπασθαι. ~Φασὶ δ'  αὐτὸν   καὶ Αἰσώπου πυθέσθαι, Ζεὺς
[1, 107]   τοῖς σποράδην οὐ πόρρω Τίμωνος  αὐτὸν   καὶ Ἀπημάντου γεγονέναι· μισανθρωπεῖν γάρ.
[1, 32]   λέξομεν. Ἄλλοι φασὶν ἡφαιστότευκτον εἶναι  αὐτὸν   καὶ δοθῆναι πρὸς τοῦ θεοῦ
[1, 26]   ἰδιαστήν. ~Ἔνιοι δὲ καὶ γῆμαι  αὐτὸν   καὶ Κύβισθον υἱὸν ἔχειν· οἱ
[1, 102]   δὲ καταπλαγεὶς τὴν ἑτοιμότητα εἰσέφρησεν  αὐτὸν   καὶ μέγιστον φίλον ἐποιήσατο. Μετὰ
[1, 60]   τίμα, γονέας αἰδοῦ. Φασὶ δ'  αὐτὸν   καὶ Μιμνέρμου γράψαντος, Αἲ γὰρ
[1, 23]   Περὶ τῶν ἀστρολογουμένων ἱστορίᾳ· ὅθεν  αὐτὸν   καὶ Ξενοφάνης καὶ Ἡρόδοτος θαυμάζει.
[1, 24]   Ἀριστοτέλης δὲ καὶ Ἱππίας φασὶν  αὐτὸν   καὶ τοῖς ἀψύχοις μεταδιδόναι ψυχάς,
[1, 106]   τοῖς ἑπτὰ καταριθμεῖται. Φασὶ δὲ  αὐτὸν   καὶ τυράννου πατρὸς εἶναι. Λέγεται
[1, 37]   Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς γεγενῆσθαι  αὐτὸν   κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς
[1, 89]   τὸ ἱερὸν τῆς Ἀθηνᾶς ἀνανεώσασθαι  αὐτὸν   κτισθὲν ὑπὸ Δαναοῦ. Οὗτος ἐποίησεν
[1, 112]   Εἰσὶ δ' οἳ μὴ κοιμηθῆναι  αὐτὸν   λέγουσιν, ἀλλὰ χρόνον τινὰ ἐκπατῆσαι
[1, 34]   καὶ ἐν τοῖς Σίλλοις ἐπαινεῖ  αὐτὸν   λέγων· Οἷόν θ' ἑπτὰ Θάλητα
[1, 85]   ἐν τοῖς κόλποις εὑρέθη. ~Καὶ  αὐτὸν   μεγαλοπρεπῶς ἔθαψεν πόλις, καὶ
[1, 23]   εἶναι τοῦ Σαμίου. Καλλίμαχος δ'  αὐτὸν   οἶδεν εὑρέτην τῆς ἄρκτου τῆς
[1, 95]   δὲ ἐν γήρᾳ καθεστὼς μετεπέμπετο  αὐτὸν   ὅπως παραλάβῃ τὴν τυραννίδα· ὃν
[1, 115]   Γηρᾶσαί τ' ἐν τοσαύταις ἡμέραις  αὐτὸν   ὅσαπερ ἔτη κατεκοιμήθη· καὶ γὰρ
[1, 72]   χαρᾶς καὶ ἀσθενείᾳ πολυετίας. Καὶ  αὐτὸν   πάντες οἱ κατὰ τὴν πανήγυριν
[1, 62]   Κρατῖνος ἐν τοῖς Χείρωσί φησιν,  αὐτὸν   ποιῶν λέγοντα· Οἰκῶ δὲ νῆσον,
[1, 24]   καὶ Δημόκριτος. ~Ἔνιοι δὲ καὶ  αὐτὸν   πρῶτον εἰπεῖν φασιν ἀθανάτους τὰς
[1, 101]   ἀπὸ Σκυθῶν ῥῆσιν. Λέγει δὲ  αὐτὸν   Σωσικράτης ἐλθεῖν εἰς Ἀθήνας κατὰ
[1, 27]   δὲ Ἱερώνυμος καὶ ἐκμετρῆσαί φησιν  αὐτὸν   τὰς πυραμίδας ἐκ τῆς σκιᾶς,
[1, 118]   τῶν γνωρίμων αὐτοῦ φησι νοσήσαντα  αὐτὸν   ὑπὸ Πυθαγόρου ταφῆναι ἐν Δήλῳ.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007