Alphabétiquement     [«   »]
εἰρηκέναι 1
εἰρήνην 1
εἰρομένοις 1
εἰς 64
Εἰς 1
εἴς 1
εἲς 1
Fréquences     [«    »]
59 μὴ
63 τῆς
62 τοῦ
64 εἰς
64 τοῖς
65 Καὶ
72
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

εἰς


Livre, par.
[1, 109]   ποτε πεμφθεὶς παρὰ τοῦ πατρὸς  εἰς   ἀγρὸν ἐπὶ πρόβατον, τῆς ὁδοῦ
[1, 101]   Λέγει δὲ αὐτὸν Σωσικράτης ἐλθεῖν  εἰς   Ἀθήνας κατὰ τὴν τεσσαρακοστὴν ἑβδόμην
[1, 27]   δὲ αὐτοῦ καθηγήσατο, πλὴν ὅτι  εἰς   Αἴγυπτον ἐλθὼν τοῖς ἱερεῦσι συνδιέτριψεν.
[1, 50]   καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ, ἀπέπλευσεν  εἰς   Αἴγυπτον καὶ εἰς Κύπρον, καὶ
[1, 85]   κέκευθα, τὸν ἀτρέμας ἤγαγεν Ἑρμῆς  εἰς   Ἀίδην, πολιῷ γήραϊ νιφόμενον. Εἶπε
[1, 31]   Ἀθηναίων θάλασσαν εὑρεθῆναι καὶ ἀνενεχθέντα  εἰς   ἄστυ γενομένης ἐκκλησίας Βίαντι πεμφθῆναι·
[1, 109]   ἑτέρῳ τὴν κτῆσιν, πάλιν ἧκεν  εἰς   ἄστυ διαπορούμενος. Κἀκεῖ δὲ εἰς
[1, 23]   σύγγραμμα κατέλιπεν οὐδέν· γὰρ  εἰς   αὐτὸν ἀναφερομένη ναυτικὴ ἀστρολογία Φώκου
[1, 102]   ἐπιτελοῦντα διαχρησθῆναι. Καὶ ἔστιν ἡμῶν  εἰς   αὐτόν· ~Ἐς Σκυθίην Ἀνάχαρσις ὅτ'
[1, 34]   οἰκίας, ἵνα τὰ ἄστρα κατανοήσῃ,  εἰς   βόθρον ἐμπεσεῖν καὶ αὐτῷ ἀνοιμώξαντι
[1, 88]   θεοὺς ἀνάπεμπε. Ἐφόδιον ἀπὸ νεότητος  εἰς   γῆρας ἀναλάμβανε σοφίαν· βεβαιότερον γὰρ
[1, 118]   τιμῶσιν. Ἔνιοι δέ φασιν ἐλθόντα  εἰς   Δελφοὺς ἀπὸ τοῦ Κωρυκίου ὄρους
[1, 28]   ἦν, ἕως οἱ Μιλήσιοι ἔπεμψαν  εἰς   Δελφούς· καὶ θεὸς ἔχρησεν
[1, 28]   εἶναι τὸν θεὸν καὶ ἀπέστειλεν  εἰς   Δελφούς. Ταῦτα δὴ Καλλίμαχος
[1, 61]   τοὺς νόμους, καὶ δημηγορίας καὶ  εἰς   ἑαυτὸν ὑποθήκας, ἐλεγεῖα, καὶ τὰ
[1, 99]   χάρις τῷ Πυθοῖ Ἀπόλλωνι τοῦ  εἰς   ἓν ἐλθόντας εὑρεῖν. Ἀξοῦντί τε
[1, 68]   Δαμαγήτου Λακεδαιμόνιος. Οὗτος ἐποίησεν ἐλεγεῖα  εἰς   ἔπη διακόσια, καὶ ἔφασκε πρόνοιαν
[1, 97]   κερδαίνειν. Ἔποίησε δὲ καὶ ὑποθήκας  εἰς   ἔπη δισχίλια. Εἶπέ τε τοὺς
[1, 85]   τίνα μάλιστα ἂν τρόπον εὐδαιμονοίη,  εἰς   ἔπη δισχίλια. Τῶν δὲ ᾀδομένων
[1, 34]   αὐτοῦ φησι Λόβων Ἀργεῖος  εἰς   ἔπη τείνειν διακόσια. Ἐπιγεγράφθαι δ'
[1, 112]   καὶ περὶ Μίνω καὶ Ῥαδαμάνθυος  εἰς   ἔπη τετρακισχίλια. Ἱδρύσατο δὲ καὶ
[1, 89]   Οὗτος ἐποίησεν ᾄσματα καὶ γρίφους  εἰς   ἔπη τρισχίλια. Καὶ τὸ ἐπίγραμμά
[1, 52]   Εἰς γὰρ γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ  εἰς   ἔπος αἰόλον ἀνδρός, εἰς ἔργον
[1, 52]   καὶ εἰς ἔπος αἰόλον ἀνδρός,  εἰς   ἔργον δ' οὐδὲν γιγνόμενον βλέπετε.
[1, 101]   καὶ τῶν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν  εἰς   εὐτέλειαν βίου καὶ τὰ κατὰ
[1, 89]   δὲ Δοῦρις, Κάρ ἔνιοι δὲ  εἰς   Ἡρακλέα ἀναφέρειν τὸ γένος αὐτόν·
[1, 88]   τι ἂν ἀγαθὸν πράττῃς,  εἰς   θεοὺς ἀνάπεμπε. Ἐφόδιον ἀπὸ νεότητος
[1, 94]   ἔκαυσε. Τόν τε παῖδα ἀπεκήρυξεν  εἰς   Κέρκυραν λυπούμενον ἐπὶ τῇ μητρί,
[1, 111]   Ἀργοῦς ναυπηγίαν τε καὶ Ἰάσονος  εἰς   Κόλχους ἀπόπλουν ἔπη ἑξακισχίλια πεντακόσια.
[1, 110]   τε καὶ Νικίαν τὸν Νικηράτου  εἰς   Κρήτην, καλοῦντες τὸν Ἐπιμενίδην. Καὶ
[1, 50]   ἔργῳ, ἀπέπλευσεν εἰς Αἴγυπτον καὶ  εἰς   Κύπρον, καὶ πρὸς Κροῖσον ἦλθεν,
[1, 32]   θεοῦ Πέλοπι γαμοῦντι· αὖθίς τε  εἰς   Μενέλαον ἐλθεῖν καὶ σὺν τῇ
[1, 116]   γενέσθαι. Ἀνιόντα τε ἐξ Ὀλυμπίας  εἰς   Μεσσήνην τῷ ξένῳ Περιλάῳ συμβουλεῦσαι
[1, 56]   μητρὶ μὴ συνοικεῖν, μηδ' ἐπιτροπεύειν,  εἰς   ὃν οὐσία ἔρχεται τῶν
[1, 83]   ἐπεὶ ἀπόγονος ἦν Θηβαίων ἀποικίαν  εἰς   Πριήνην στειλάντων, ὥσπερ καὶ Φανόδικός
[1, 62]   τρόπον, ἀποκομίσαι αὐτοῦ τὰ ὀστᾶ  εἰς   Σαλαμῖνα καὶ τεφρώσαντας εἰς τὴν
[1, 75]   δὲ δέκα ἔτη κατασχὼν καὶ  εἰς   τάξιν ἀγαγὼν τὸ πολίτευμα, κατέθετο
[1, 46]   μαίνεσθαι προσποιησάμενος καὶ στεφανωσάμενος εἰσέπαισεν  εἰς   τὴν ἀγοράν· ἔνθα τοῖς Ἀθηναίοις
[1, 109]   εἰς ἄστυ διαπορούμενος. Κἀκεῖ δὲ  εἰς   τὴν ἑαυτοῦ εἰσιὼν οἰκίαν περιέτυχε
[1, 82]   πατέρα αὐτῶν, ὡς καὶ Φανόδικος  εἰς   τὴν ἐκκλησίαν, καὶ εἰπεῖν τὸν
[1, 49]   ἐφ' ἑαυτῷ διεκώλυσεν. Ἄξας γὰρ  εἰς   τὴν ἐκκλησίαν μετὰ δόρατος καὶ
[1, 32]   Ἑλένῃ ἁρπασθέντα ὑπ' Ἀλεξάνδρου ῥιφῆναι  εἰς   τὴν Κῴαν θάλασσαν πρὸς τῆς
[1, 106]   ἀρηρότα πευκαλίμῃσι. Πολυπραγμονήσαντα δὲ ἐλθεῖν  εἰς   τὴν κώμην καὶ εὑρεῖν αὐτὸν
[1, 82]   θυγατέρας καὶ προῖκας ἐπιδοῦναι καὶ  εἰς   τὴν Μεσσήνην ἀποστεῖλαι τοῖς πατράσιν
[1, 104]   ὄρεσι καταλείπουσι, τὰ δὲ ξύλα  εἰς   τὴν πόλιν κομίζουσι. Ἐρωτηθεὶς πότεροι
[1, 102]   ἐποιήσατο. Μετὰ χρόνον δὲ παραγενόμενος  εἰς   τὴν Σκυθίαν καὶ δοκῶν τὰ
[1, 105]   Κροίσῳ. Ἐγώ, βασιλεῦ Λυδῶν, ἀφῖγμαι  εἰς   τὴν τῶν Ἑλλήνων, διδαχθησόμενος ἤθη
[1, 117]   ἔφη, τῶν σκελῶν καὶ θὲς  εἰς   τὴν τῶν Μαγνήτων χώραν, καὶ
[1, 62]   ὀστᾶ εἰς Σαλαμῖνα καὶ τεφρώσαντας  εἰς   τὴν χώραν σπεῖραι. Ὅθεν καὶ
[1, 105]   Τὴν ἀγορὰν ὡρισμένον ἔφη τόπον  εἰς   τὸ ἀλλήλους ἀπατᾶν καὶ πλεονεκτεῖν.
[1, 83]   Βίαντα πιήναντα δύο ἡμιόνους ἐξελάσαι  εἰς   τὸ στρατόπεδον· τὸν δὲ συνιδόντα
[1, 58]   συναγωγὴν τῶν ἐννέα ἀρχόντων ἐποίησεν  εἰς   τὸ συνειπεῖν, ὡς Ἀπολλόδωρός φησιν
[1, 109]   Ὡς δὲ οὐχ εὕρισκε, παρεγένετο  εἰς   τὸν ἀγρόν, καὶ μετεσκευασμένα πάντα
[1, 105]   γενόμενος ὕδωρ οἴσεις. Εὗρε δ'  εἰς   τὸν βίον ἄγκυράν τε καὶ
[1, 51]   Κροῖσος παντοδαπῶς καὶ καθίσας  εἰς   τὸν θρόνον ἤρετο αὐτὸν εἴ
[1, 48]   δέ φασι καὶ ἐγγράψαι αὐτὸν  εἰς   τὸν κατάλογον τοῦ Ὁμήρου μετὰ
[1, 84]   τὸν λόγον ἀπέκλινε τὴν κεφαλὴν  εἰς   τοὺς τοῦ τῆς θυγατρὸς υἱοῦ
[1, 33]   Ἕρμιππος δ' ἐν τοῖς Βίοις  εἰς   τοῦτον ἀναφέρει τὸ λεγόμενον ὑπό
[1, 72]   ἐντιμότατα παρέπεμψαν. Ἔστι δὲ καὶ  εἰς   τοῦτον ἐπίγραμμα ἡμῶν· ~Φωσφόρε, σοί,
[1, 27]   ἐνιαυτοῦ φασιν αὐτὸν εὑρεῖν καὶ  εἰς   τριακοσίας ἑξήκοντα πέντε ἡμέρας διελεῖν.
[1, 116]   φρέατος ὕδατος πιόντα προειπεῖν ὡς  εἰς   τρίτην ἡμέραν ἔσοιτο σεισμός, καὶ
[1, 98]   δορυφόρους ἔσχε, καὶ τὴν ἀρχὴν  εἰς   τυραννίδα μετέστησε· καὶ οὐκ εἴα
[1, 80]   ἄγε σύν μοι βούλευσον, ποτέρην  εἰς   ὑμέναιον ἄγω. Εἶπεν· δὲ
[1, 30]   δὲ δοῦναι Θαλῇ. ~Καὶ περιελθεῖν  εἰς   Χίλωνα, ὃν πυνθάνεσθαι τοῦ Πυθίου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007