Alphabétiquement     [«   »]
Ἐφέσου 1
Ἐφη 1
Ἔφη 1
ἔφη 36
Ἐφόδιον 1
ἔφορον 1
ἔφορος 2
Fréquences     [«    »]
32 ἐς
32
32 φησι
36 ἔφη
40 αὐτὸν
40 τὰ
43 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

ἔφη


Livre, par.
[1, 50]   Τίς σοι δοκεῖ εὐδαίμων; Τέλλος,  ἔφη,   Ἀθηναῖος καὶ Κλέοβις καὶ Βίτων
[1, 104]   ὑπὸ Ἀττικοῦ ὅτι Σκύθης ἐστίν,  ἔφη,   Ἀλλ' ἐμοῦ μὲν ὄνειδος
[1, 77]   τοὺς πυνθανομένους τί εὐχάριστον, Χρόνος,  ἔφη·   ἀφανές, Τὸ μέλλον· πιστόν, Γῆ·
[1, 59]   ἀδικοῖεν οἱ ἄνθρωποι, Εἰ ὁμοίως,  ἔφη,   ἄχθοιντο τοῖς ἀδικουμένοις οἱ μὴ
[1, 105]   ἀνθρώποις ἀγαθόν τε καὶ φαῦλον,  ἔφη,   Γγλῶσσα. Κρεῖττον ἔλεγεν ἕνα φίλον
[1, 36]   τελευτήν. Τί δύσκολον εἴη τεθεαμένος  ἔφη,   Γέροντα τύραννον. Πῶς ἄν τις
[1, 69]   διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων,  ἔφη,   Ἐλπίσιν ἀγαθοῖς. τί δύσκολον, Τὸ
[1, 77]   ζητεῖν σπουδαῖον ἄνθρωπον, Ἂν λίαν,  ἔφη,   ζητῇς, οὐχ εὑρήσεις. Καὶ πρὸς
[1, 87]   ~Ἐρωτηθεὶς τί γλυκὺ ἀνθρώποις, Ἐλπίς,  ἔφη.   Ἥδιον ἔλεγε δικάζειν μεταξὺ ἐχθρῶν
[1, 104]   ἔφη, Τὰ νενεωλκημένα. Καὶ τοῦτο  ἔφη   θαυμασιώτατον ἑωρακέναι παρὰ τοῖς Ἕλλησιν,
[1, 87]   Ἐρωτηθεὶς τί ποιῶν ἄνθρωπος τέρπεται,  ἔφη,   Κερδαίνων. Ἔλεγέ τε τὸν βίον
[1, 105]   Ὑπὸ μειρακίου παρὰ πότον ὑβρισθεὶς  ἔφη,   Μειράκιον, ἐὰν νέος ὢν τὸν
[1, 86]   δυσχερές, Τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον,  ἔφη,   μεταβολὴν εὐγενῶς ἐνεγκεῖν. Συμπλέων ποτὲ
[1, 86]   κἀκείνων τοὺς θεοὺς ἐπικαλουμένων, Σιγᾶτε,  ἔφη,   μὴ αἴσθωνται ὑμᾶς ἐνθάδε πλέοντας.
[1, 71]   γὰρ τὴν φύσιν αὐτῆς, Εἴθε,  ἔφη,   μὴ ἐγεγόνει, γενομένη κατεβυθίσθη.
[1, 36]   νὺξ ἡμέρα, νύξ,  ἔφη,   μιᾷ ἡμέρᾳ πρότερον. Ἠρώτησέ τις
[1, 36]   ὀμόσαι μὴ μεμοιχευκέναι, Οὐ χεῖρον,  ἔφη,   μοιχείας ἐπιορκία. Ἐρωτηθεὶς τί δύσκολον,
[1, 102]   ποιοῦνται. Ἔνθεν Ἀνάχαρσις ἑλὼν  ἔφη   νῦν αὐτὸν ἐν τῇ πατρίδι
[1, 77]   ἀρχὴ μεγίστη, τοῦ ποικίλου,  ἔφη,   ξύλου, σημαίνων τὸν νόμον. Ἔλεγε
[1, 97]   ποτε ἐρωτηθεὶς διὰ τί τυραννεῖ,  ἔφη,   Ὅτι καὶ τὸ ἑκουσίως ἀποστῆναι
[1, 86]   αἰτίαν τῆς σιγῆς πυθομένου, Σιωπῶ,  ἔφη,   ὅτι περὶ τῶν οὐδέν σοι
[1, 35]   διὰ τί οὐκ ἀποθνήσκεις; Ὅτι,  ἔφη,   οὐδὲν διαφέρει. ~Πρὸς τὸν πυθόμενον
[1, 36]   ἄνθρωπος ἀδικῶν· Ἀλλ' οὐδὲ διανοούμενος,  ἔφη.   Πρὸς τὸν μοιχὸν ἐρόμενον εἰ
[1, 103]   τὸν τρίτον ἀηδίας. Θαυμάζειν δὲ  ἔφη   πῶς παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἀγωνίζονται
[1, 28]   ἄλλῳ ἕως Σόλωνος. δὲ  ἔφη   σοφίᾳ πρῶτον εἶναι τὸν θεὸν
[1, 104]   τίνα τῶν πλοίων εἰσὶν ἀσφαλέστερα,  ἔφη,   Τὰ νενεωλκημένα. Καὶ τοῦτο ἔφη
[1, 60]   οὖν Πεισίστρατος ἑαυτὸν κατέτρωσεν, ἐκεῖθεν  ἔφη   ταῦτα φῦναι. Τοῖς τε ἀνθρώποις
[1, 35]   διαφέρειν τοῦ ζῆν. Σὺ οὖν,  ἔφη   τις, διὰ τί οὐκ ἀποθνήσκεις;
[1, 36]   μοιχείας ἐπιορκία. Ἐρωτηθεὶς τί δύσκολον,  ἔφη,   Τὸ ἑαυτὸν γνῶναι· Τί δὲ
[1, 75]   δέ φησιν ὅτι ὀλίγον ἀποτεμόμενος  ἔφη   τὸ ἥμισυ τοῦ παντὸς πλεῖον
[1, 82]   τρίπους· καὶ Βίας ἰδὼν  ἔφη   τὸν Ἀπόλλω σοφὸν εἶναι, οὐδὲ
[1, 35]   χρόνος· ἀνευρίσκει γὰρ πάντα. Οὐδὲν  ἔφη   τὸν θάνατον διαφέρειν τοῦ ζῆν.
[1, 105]   μηδενὸς ἀξίους. Τὴν ἀγορὰν ὡρισμένον  ἔφη   τόπον εἰς τὸ ἀλλήλους ἀπατᾶν
[1, 103]   τὸ πάχος τῆς νεώς, τοσοῦτον  ἔφη   τοῦ θανάτου τοὺς πλέοντας ἀπέχειν.
[1, 104]   οἱ ζῶντες οἱ νεκροί,  ἔφη,   Τοὺς οὖν πλέοντας ποῦ τίθης;
[1, 117]   Ἐξ Ἐφέσου, Ἔλκυσόν με τοίνυν,  ἔφη,   τῶν σκελῶν καὶ θὲς εἰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007