Alphabétiquement     [«   »]
Τοῦ 2
τοὐντεῦθεν 1
Τοὺς 2
τοὺς 52
τοῦτ 1
Τουτᾶ 1
Τοῦτο 1
Fréquences     [«    »]
51 αὐτοῦ
50 τῷ
47 ὡς
52 τοὺς
59 μὴ
62 τοῦ
63 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

τοὺς


Livre, par.
[1, 51]   ἤδη τυραννεῖν, τάδε ἔγραψε πρὸς  τοὺς   Ἀθηναίους· ~Εἰ δὲ πεπόνθατε δεινὰ
[1, 74]   Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς διαδικασθῆναι  τοὺς   Ἀθηναίους περὶ τοῦ χωρίου πρὸς
[1, 104]   φάρμακον ἔλεγε διὰ τὸ ἀλειφομένους  τοὺς   ἀθλητὰς ἐπιμαίνεσθαι ἀλλήλοις. Πῶς, ἔλεγεν,
[1, 103]   Ἕλληνες νομοθετοῦντες κατὰ τῶν ὑβριζόντων,  τοὺς   ἀθλητὰς τιμῶσιν ἐπὶ τῷ τύπτειν
[1, 32]   τὸν τρίποδα, μαχομένων δὲ πρὸς  τοὺς   ἁλιέας γενέσθαι τὴν ἄνοδον ἕως
[1, 98]   ἐκφορὰν μὴ ποιοῦ· μὴ μόνον  τοὺς   ἁμαρτάνοντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς μέλλοντας
[1, 66]   Οἱ δὲ ἀνηκουστήσαντές μου παρέσχον  τοὺς   ἄνδρας. Οὗτοι δὲ ἦσαν κορυνηφόροι.
[1, 45]   ἂν εἴη διεξιέναι, καὶ ἐς  τοὺς   ἄξονας κατέθετο. ~Τὸ δὲ μέγιστον,
[1, 23]   Καὶ τῆς Ἀμάξης ἐλέγετο σταθμήσασθαι  τοὺς   ἀστερίσκους, πλέουσι Φοίνικες. Κατά
[1, 37]   ἐράνους εἰσενέγκῃς, φησί, τοῖς γονεῦσιν,  τοὺς   αὐτοὺς προσδέχου καὶ παρὰ τῶν
[1, 98]   οὐκ εἴα ἐν ἄστει ζῆν  τοὺς   βουλομένους, καθά φησιν Ἔφορος καὶ
[1, 87]   βιωσομένους, καὶ φιλεῖν ὡς μισήσοντας·  τοὺς   γὰρ πλείστους εἶναι κακούς. Συνεβούλευέ
[1, 55]   νομοθετῆσαι· ἐάν τις μὴ τρέφῃ  τοὺς   γονέας, ἄτιμος ἔστω· ἀλλὰ καὶ
[1, 110]   καὶ νῦν ἔστιν εὑρεῖν κατὰ  τοὺς   δήμους τῶν Ἀθηναίων βωμοὺς ἀνωνύμους,
[1, 57]   ὀφθαλμὸν ἔχοντος ἐκκόψῃ τις, ἀντεκκόπτειν  τοὺς   δύο. μὴ ἔθου, μὴ
[1, 43]   ἀμφὶ τῶν θείων χρημάτων ἐς  τοὺς   Ἕλληνας φαίνειν. Καὶ τάχα μὲν
[1, 100]   γ' ἐθέλῃς καρτύνασθαι τὴν αἰσυμνητίην·  τοὺς   ἐξόχους τῶν πολιτέων ἐξαίρειν, ἤν
[1, 42]   τῶν σοφῶν ἑπτακαίδεκά φησιν, ὧν  τοὺς   ἑπτὰ ἄλλους ἄλλως αἱρεῖσθαι· εἶναι
[1, 122]   οὔτε τῶν τινα ἰητρῶν οὔτε  τοὺς   ἑταίρους ἐσιέμην· προσεστεῶσι δὲ τῇ
[1, 117]   συνεστῶτος Ἐφεσίοις καὶ Μάγνησι βουλόμενον  τοὺς   Ἐφεσίους νικῆσαι πυθέσθαι τινὸς παριόντος
[1, 36]   τις ἀτυχίαν ῥᾷστα φέροι, Εἰ  τοὺς   ἐχθροὺς χεῖρον πράσσοντας βλέποι· Πῶς
[1, 86]   ἀσεβέσι, χειμαζομένης τῆς νεὼς κἀκείνων  τοὺς   θεοὺς ἐπικαλουμένων, Σιγᾶτε, ἔφη, μὴ
[1, 53]   ἀνθρώπους· ἀλλὰ καθότι σὺ διέθηκας  τοὺς   θεσμοὺς Ἀθηναίοις, ἐπιτρέπω πολιτεύειν. Καὶ
[1, 32]   δ' ἐπειδὴ διαπρεσβευόμενοι ἠλογοῦντο, πρὸς  τοὺς   Κῴους πολεμοῦσι. Καὶ πολλῶν ἑκατέρωθεν
[1, 72]   φρουρὸν ἐγκατέστησεν Ἀθηναίων, καὶ πάμπολλα  τοὺς   Λακεδαιμονίους κακὰ διέθηκε. Βραχυλόγος τε
[1, 108]   πράγματα ἀλλ' ἐκ τῶν πραγμάτων  τοὺς   λόγους ζητεῖν· οὐ γὰρ ἕνεκα
[1, 108]   συντελεῖσθαι, ἀλλ' ἕνεκα τῶν πραγμάτων  τοὺς   λόγους. Κατέστρεψε δὲ βιοὺς ἔτη
[1, 45]   φανερὸν δὲ διὰ τί. Ἔπειτα  τοὺς   λοιποὺς νόμους ἔθηκεν, οὓς μακρὸν
[1, 45]   αὑτῷ πατρῴων συνεχώρησε πρῶτος καὶ  τοὺς   λοιποὺς τὸ ὅμοιον προὔτρεψε πρᾶξαι.
[1, 46]   παρώρμησεν αὐτούς. Καὶ αὖθις πρὸς  τοὺς   Μεγαρέας ἐπολέμησαν καὶ ἐνίκων διὰ
[1, 97]   εἰς ἔπη δισχίλια. Εἶπέ τε  τοὺς   μέλλοντας ἀσφαλῶς τυραννήσειν τῇ εὐνοίᾳ
[1, 98]   μόνον τοὺς ἁμαρτάνοντας, ἀλλὰ καὶ  τοὺς   μέλλοντας κόλαζε. Οὗτος πρῶτος δορυφόρους
[1, 74]   Ἀθηναίους περὶ τοῦ χωρίου πρὸς  τοὺς   Μυτιληναίους, ἀκούοντος τῆς δίκης Περιάνδρου,
[1, 48]   κεκτῆσθαι, ἀνασκάψας τινὰς τάφους ἔδειξε  τοὺς   νεκροὺς πρὸς ἀνατολὰς ἐστραμμένους, ὡς
[1, 66]   φύλακας ἠξίου παρασχεῖν οἱ τετρακοσίους  τοὺς   νεωτάτους. Οἱ δὲ ἀνηκουστήσαντές μου
[1, 62]   φησι Σωσικράτης· ὅτε καὶ τίθησι  τοὺς   νόμους. Ἐτελεύτησε δ' ἐν Κύπρῳ
[1, 61]   Γέγραφε δὲ δῆλον μὲν ὅτι  τοὺς   νόμους, καὶ δημηγορίας καὶ εἰς
[1, 95]   Κερκυραῖοι διεχρήσαντο. Ὅθεν ὀργισθεὶς ἔπεμψε  τοὺς   παῖδας αὐτῶν πρὸς Ἀλυάττην ἐπ'
[1, 59]   δὲ σιγὴν καιρῷ. ~Ἔλεγε δὲ  τοὺς   παρὰ τοῖς τυράννοις δυναμένους παραπλησίους
[1, 66]   κατέλυσεν. μάτην ἔσπευδον ἀπαλλάξαι  τοὺς   πένητας αὐτῶν τῆς θητείας, οἵ
[1, 37]   μηδὲ διαβαλλέτω σε λόγος πρὸς  τοὺς   πίστεως κεκοινωνηκότας. Οὓς ἂν ἐράνους
[1, 103]   νεώς, τοσοῦτον ἔφη τοῦ θανάτου  τοὺς   πλέοντας ἀπέχειν. ~Τὸ ἔλαιον μανίας
[1, 69]   μάλιστα ἐν συμποσίῳ. Μὴ κακολογεῖν  τοὺς   πλησίον· εἰ δὲ μή, ἀκούσεσθαι
[1, 83]   Ἀλυάττης εἰρήνην ἐσπείσατο πρὸς  τοὺς   Πριηνέας. Θᾶττον δ' αὐτῷ πέμψαντι
[1, 77]   ζητῇς, οὐχ εὑρήσεις. Καὶ πρὸς  τοὺς   πυνθανομένους τί εὐχάριστον, Χρόνος, ἔφη·
[1, 92]   κρειττόνων λάβῃς, φησί, δεσπότας κτήσῃ  τοὺς   συγγενέας. ~Μὴ ἐπιγελᾶν τοῖς σκωπτομένοις·
[1, 48]   θάπτειν Ἀθηναίοις· ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς  τοὺς   τάφους πρὸς ἕω βλέποντας καὶ
[1, 84]   λόγον ἀπέκλινε τὴν κεφαλὴν εἰς  τοὺς   τοῦ τῆς θυγατρὸς υἱοῦ κόλπους·
[1, 59]   ποτὲ δὲ ἥττω· καὶ τούτων  τοὺς   τυράννους ποτὲ μὲν ἕκαστον μέγαν
[1, 55]   ἐν πολέμοις τελευτησάντων, ὧν καὶ  τοὺς   υἱοὺς δημοσίᾳ τρέφεσθαι καὶ παιδεύεσθαι.
[1, 100]   ἀγαγὼν δὲ αὐτὸν ἐς λήιον,  τοὺς   ὑπερφυέας τῶν ἀσταχύων ῥάβδῳ παίων
[1, 48]   βλέποντας καὶ ἀπὸ τῶν δήμων  τοὺς   χρηματισμοὺς ἐγκεχαραγμένους, ὅπερ ἦν ἴδιον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007