Alphabétiquement     [«   »]
ἔμφορτον 1
ἔμψυχον 1
ἐμῶν 1
ἐν 115
Ἐν 2
ἕν 2
ἓν 1
Fréquences     [«    »]
95 τὴν
114 τὸν
108 τῶν
115 ἐν
279 δὲ
422 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

ἐν


Livre, par.
[1, 55]   δὲ καὶ τὰς τιμὰς τῶν  ἐν   ἀγῶσιν ἀθλητῶν, Ὀλυμπιονίκῃ μὲν τάξας
[1, 89]   κάλλει διαφέρειν, μετασχεῖν τε τῆς  ἐν   Αἰγύπτῳ φιλοσοφίας. Γενέσθαι τε αὐτῷ
[1, 63]   οὕτως· Σῶμα μὲν ἦρε Σόλωνος  ἐν   ἀλλοδαπῇ Κύπριον πῦρ· ὀστὰ δ'
[1, 105]   τῆς πατρίδος. ~Ἑρωτηθεὶς τί ἐστιν  ἐν   ἀνθρώποις ἀγαθόν τε καὶ φαῦλον,
[1, 79]   Πιττακὸς νομοθέτης, ὥς φησι Φαβωρῖνος  ἐν   Ἀπομνημονευμάτων πρώτῳ καὶ Δημήτριος ἐν
[1, 98]   τυραννίδα μετέστησε· καὶ οὐκ εἴα  ἐν   ἄστει ζῆν τοὺς βουλομένους, καθά
[1, 72]   ὃς τὸ ἱερὸν ἔκτισε τὸ  ἐν   Βραγχίδαις. Ἦν δὲ γέρων περὶ
[1, 91]   τάδε· Ἀμουσία τὸ πλέον μέρος  ἐν   βροτοῖσι λόγων τε πλῆθος· ἀλλ'
[1, 95]   ὄνομα Λυκόφρων. ~Ἤδη δὲ  ἐν   γήρᾳ καθεστὼς μετεπέμπετο αὐτὸν ὅπως
[1, 105]   ἐς Σάρδεις, πρὸ μεγάλου ποιούμενος  ἐν   γνώμῃ τοι γενέσθαι. ~ΜΥΣΩΝ Μύσων
[1, 85]   πόλις, καὶ ἐπέγραψαν· Κλεινοῖς  ἐν   δαπέδοισι Πριήνης φύντα καλύπτει ἥδε
[1, 71]   χρυσὸς ἐξετάζεται, διδοὺς βάσανον φανεράν·  ἐν   δὲ χρυσῷ ἀνδρῶν ἀγαθῶν τε
[1, 40]   Πανιωνίῳ καὶ ἐν Κορίνθῳ καὶ  ἐν   Δελφοῖς συνελθεῖν αὐτούς. ~Διαφωνοῦνται δὲ
[1, 58]   τὸ συνειπεῖν, ὡς Ἀπολλόδωρός φησιν  ἐν   δευτέρῳ Περὶ νομοθετῶν. Ἀλλὰ καὶ
[1, 118]   νοσήσαντα αὐτὸν ὑπὸ Πυθαγόρου ταφῆναι  ἐν   Δήλῳ. Οἱ δὲ φθειριάσαντα τὸν
[1, 67]   περὶ παντός μοι ἦν οἰκεῖν  ἐν   δημοκρατίᾳ, ἐδεξάμην ἂν μᾶλλον τὴν
[1, 107]   εἶναι τὸν Μύσωνα. Σωσικράτης δ'  ἐν   Διαδοχαῖς, ἀπὸ μὲν πατρὸς Ἠτεῖον
[1, 116]   Βάβυος Σύριος, καθά φησιν Ἀλέξανδρος  ἐν   Διαδοχαῖς, Πιττακοῦ διακήκοεν. Τοῦτόν φησι
[1, 120]   ἐπίγραμμα τόδε· ~Τῆς σοφίης πάσης  ἐν   ἐμοὶ τέλος· ἢν δέ τι
[1, 29]   Ἀχιλλέως καὶ Ἀλέξων Μύνδιος  ἐν   ἐνάτῳ Μυθικῶν. Εὔδοξος δ'
[1, 117]   μήτε ἄργυρον, ὥς φησι Θεόπομπος  ἐν   Θαυμασίοις· προστάξαι δὲ αὐτῷ ὄναρ
[1, 83]   οὐδὲ προσήκατο. ~Οἱ δὲ λέγουσιν  ἐν   Θήβαις τῷ Ἡρακλεῖ αὐτὸν ἀναθεῖναι,
[1, 47]   Ἔπεισε δὲ αὐτοὺς καὶ τὴν  ἐν   Θρᾴκῃ χερρόνησον προσκτήσασθαι. ~Ἵνα δὲ
[1, 51]   καλλίονι ἐκεῖθέν τε ἀπαλλαγεὶς ἐγένετο  ἐν   Κιλικίᾳ, καὶ πόλιν συνῴκισεν ἣν
[1, 40]   τινες καὶ ἐν Πανιωνίῳ καὶ  ἐν   Κορίνθῳ καὶ ἐν Δελφοῖς συνελθεῖν
[1, 112]   καταλογάδην περὶ θυσιῶν καὶ τῆς  ἐν   Κρήτῃ πολιτείας καὶ περὶ Μίνω
[1, 38]   νεώτερος, ἄδοξος, οὗ μνημονεύει Διονύσιος  ἐν   Κριτικοῖς. ~Ὁ δ' οὖν σοφὸς
[1, 76]   αὐτοῦ Τυρραῖον καθήμενον ἐπὶ κουρείου  ἐν   Κύμῃ χαλκεύς τις πέλεκυν ἐμβαλὼν
[1, 102]   ὢν ἐν τῷ ἑλληνίζειν, τοξευθεὶς  ἐν   κυνηγεσίῳ πρὸς τἀδελφοῦ τελευτᾷ, εἰπὼν
[1, 62]   τίθησι τοὺς νόμους. Ἐτελεύτησε δ'  ἐν   Κύπρῳ βιοὺς ἔτη ὀγδοήκοντα, τοῦτον
[1, 108]   γεγονέναι· μισανθρωπεῖν γάρ. ~Ὀφθῆναι γοῦν  ἐν   Λακεδαίμονι μόνον ἐπ' ἐρημίας γελῶντα·
[1, 104]   ἐν μικροῖς πίνουσι, πλησθέντες δὲ  ἐν   μεγάλοις. Ἑπιγράφεται δὲ αὐτοῦ ταῖς
[1, 104]   φησὶ πῶς Ἕλληνες ἀρχόμενοι μὲν  ἐν   μικροῖς πίνουσι, πλησθέντες δὲ ἐν
[1, 44]   Ἀθηνέων δοκέεις ἄν μοι ἁρμοδιώτατα  ἐν   Μιλήτῳ οἶκον ποιέεσθαι παρὰ τοῖς
[1, 22]   τῶν Ἀρχόντων ἀναγραφῇ. Ἐπολιτογραφήθη δὲ  ἐν   Μιλήτῳ, ὅτε ἦλθε σὺν Νείλεῳ
[1, 68]   ἐν τῇ πρώτῃ, Ἱπποκράτει θυομένῳ  ἐν   Ὀλυμπίᾳ, τῶν λεβήτων αὐτομάτων ζεσάντων,
[1, 115]   τοῦτό φησι Θεόπομπος. Μυρωνιανὸς δὲ  ἐν   Ὁμοίοις φησὶν ὅτι Κούρητα αὐτὸν
[1, 79]   ἐν Ἀπομνημονευμάτων πρώτῳ καὶ Δημήτριος  ἐν   Ὁμωνύμοις, ὃς καὶ μικρὸς προσηγορεύθη.
[1, 116]   οὐ μετὰ πολὺ καταδύσεται· καὶ  ἐν   ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ καταδῦναι. Καὶ ἀνιμηθέντος
[1, 40]   Θαλοῦ. Φασὶ δέ τινες καὶ  ἐν   Πανιωνίῳ καὶ ἐν Κορίνθῳ καὶ
[1, 57]   Πεισίστρατος, ὥς φησι Διευχίδας  ἐν   πέμπτῳ Μεγαρικῶν. Ἦν δὲ μάλιστα
[1, 72]   Ἐτελεύτησε δ' ὥς φησιν Ἕρμιππος,  ἐν   Πίσῃ, τὸν υἱὸν Ὀλυμπιονίκην ἀσπασάμενος
[1, 85]   εὐδοκίμησε τάδε· Ἀστοῖσιν ἄρεσκε πᾶσιν  ἐν   πόλει αἴκε μένῃς· πλείσταν γὰρ
[1, 55]   τιμάς, ἀλλὰ μόνων ἐκείνων τῶν  ἐν   πολέμοις τελευτησάντων, ὧν καὶ τοὺς
[1, 34]   σὺ γάρ, Θαλῆ, τὰ  ἐν   ποσὶν οὐ δυνάμενος ἰδεῖν τὰ
[1, 88]   Ἡράκλειτος μάλιστα Αὐτὸν ἐπῄνεσε γράψας·  ἐν   Πριήνῃ Βίας ἐγένετο Τευτάμεω,
[1, 77]   Πιττάκειον. ~Μέμνηται αὐτοῦ καὶ Πλάτων  ἐν   Πρωταγόρᾳ· Ἀνάγκᾳ δ' οὐδὲ θεοὶ
[1, 41]   Ἐπιμενίδην τὸν Κρῆτα· Πλάτων δὲ  ἐν   Πρωταγόρᾳ Μύσωνα ἀντὶ Περιάνδρου· Ἔφορος
[1, 96]   Μιλησίων τυράννῳ. ~Φησὶ δὲ Ἀρίστιππος  ἐν   πρώτῳ Περὶ παλαιᾶς τρυφῆς περὶ
[1, 104]   αἰδοίων κρατεῖν. Ἐρωτηθεὶς εἰ εἰσὶν  ἐν   Σκύθαις αὐλοί, εἶπεν, Ἀλλ' οὐδὲ
[1, 54]   ἀνὰ πρώτους· οὐ γάρ τι  ἐν   σοὶ ἐνορῶ δολερὸν ἄπιστον·
[1, 31]   ποτ' Ἀριστόδαμον φαῖσ' οὐκ ἀπάλαμνον  ἐν   Σπάρτᾳ λόγον εἴπην· χρήματ' ἄνηρ,
[1, 69]   ταῦτα· γλώττης κρατεῖν, καὶ μάλιστα  ἐν   συμποσίῳ. Μὴ κακολογεῖν τοὺς πλησίον·
[1, 119]   διδοῖ. Σώζεται δὲ καὶ ἡλιοτρόπιον  ἐν   Σύρῳ τῇ νήσῳ. Φησὶ δὲ
[1, 82]   τοῖς πατράσιν αὐτῶν. Χρόνῳ δὲ  ἐν   ταῖς Ἀθήναις, ὡς προείρηται, τοῦ
[1, 40]   τὸ Γνῶθι σαυτόν, ὅπερ Ἀντισθένης  ἐν   ταῖς Διαδοχαῖς Φημονόης εἶναί φησιν,
[1, 102]   τοῦ Σόλωνος εἰπεῖν αὐτῷ, ὅτιπερ  ἐν   ταῖς ἰδίαις πατρίσι ξένους ποιοῦνται.
[1, 104]   Πῶς, ἔλεγεν, ἀπαγορεύοντες τὸ ψεύδεσθαι  ἐν   ταῖς καπηλείαις φανερῶς ψεύδονται; Καὶ
[1, 113]   ἵξεσθαι· δυσμάχανον γὰρ ἀνθρώπως ἐλευθεριάξαντας  ἐν   τεθμοῖς ἀρίστοις δούλως ἦμεν. Τὺ
[1, 114]   ἐσθίων. Μέμνηται αὐτοῦ καὶ Τίμαιος  ἐν   τῇ δευτέρᾳ. Λέγουσι δέ τινες
[1, 72]   Ξέρξῃ συνεβούλευσε τὰς ναῦς συνέχειν  ἐν   τῇ νήσῳ· κἂν ἑαλώκει
[1, 102]   σωθῆναι, διὰ δὲ τὸν φθόνον  ἐν   τῇ οἰκείᾳ ἀπολέσθαι. Ἔνιοι δὲ
[1, 67]   ἂν μᾶλλον τὴν δίαιταν ἔχειν  ἐν   τῇ παρὰ σοὶ βασιλείᾳ
[1, 102]   Ἀνάχαρσις ἑλὼν ἔφη νῦν αὐτὸν  ἐν   τῇ πατρίδι εἶναι καὶ προσήκειν
[1, 23]   τροπὰς προειπεῖν, ὥς φησιν Εὔδημος  ἐν   τῇ Περὶ τῶν ἀστρολογουμένων ἱστορίᾳ·
[1, 64]   ἀλλοδαπὴν δύναμιν πλείονα ἕξεις τῶν  ἐν   τῇ πόλει, καὶ οὐδεὶς ἔτι
[1, 63]   ~Ἔστι δὲ καὶ ἡμέτερον ἐπίγραμμα  ἐν   τῇ προειρημένῃ Παμμέτρῳ, ἔνθα καὶ
[1, 68]   Λυκοῦργον. Οὗτος, ὥς φησιν Ἡρόδοτος  ἐν   τῇ πρώτῃ, Ἱπποκράτει θυομένῳ ἐν
[1, 95]   τεσσαρακοστῆς ἐνάτης Ὀλυμπιάδος. Τοῦτον Ἡρόδοτος  ἐν   τῇ πρώτῃ ξένον φησὶν εἶναι
[1, 22]   ὥς φησι Δημήτριος Φαληρεὺς  ἐν   τῇ τῶν Ἀρχόντων ἀναγραφῇ. Ἐπολιτογραφήθη
[1, 42]   Χαβρίνου, Ἑρμιονέα, Ἀναξαγόραν. Ἱππόβοτος δὲ  ἐν   τῇ Τῶν φιλοσόφων ἀναγραφῇ· Ὀρφέα,
[1, 63]   ἄγαν. Καὶ αὐτόν φησι Διοσκουρίδης  ἐν   τοῖς Ἀπομνημονεύμασιν, ἐπειδὴ δακρύει τὸν
[1, 33]   τόδε μὲν οὕτως. Ἕρμιππος δ'  ἐν   τοῖς Βίοις εἰς τοῦτον ἀναφέρει
[1, 79]   ταῦτα εἰπεῖν, φησι Καλλίμαχος  ἐν   τοῖς Ἐπιγράμμασι· ~Ξεῖνος Ἀταρνείτης τις
[1, 115]   τε πολλάκις ἀναβεβιωκέναι. ~Θεόπομπος δ'  ἐν   τοῖς Θαυμασίοις, κατασκευάζοντος αὐτοῦ τὸ
[1, 28]   Δελφούς. Ταῦτα δὴ Καλλίμαχος  ἐν   τοῖς Ἰάμβοις ἄλλως ἱστορεῖ, παρὰ
[1, 25]   ἐπὶ πλεῖστον φησι Καλλίμαχος  ἐν   τοῖς Ἰάμβοις Εὔφορβον εὑρεῖν τὸν
[1, 23]   τῆς ἄρκτου τῆς μικρᾶς, λέγων  ἐν   τοῖς Ἰάμβοις οὕτως· Καὶ τῆς
[1, 84]   βοηθουμένῳ, λυθέντος τοῦ δικαστηρίου νεκρὸς  ἐν   τοῖς κόλποις εὑρέθη. ~Καὶ αὐτὸν
[1, 38]   καθά φησι Δημήτριος Μάγνης  ἐν   τοῖς Ὁμωνύμοις, πέντε· ῥήτωρ Καλλατιανός,
[1, 104]   Ἕλλησιν, ὅτι τὸν μὲν καπνὸν  ἐν   τοῖς ὄρεσι καταλείπουσι, τὰ δὲ
[1, 90]   τοῦ Μίδα. Φέρεται δ' αὐτοῦ  ἐν   τοῖς Παμφίλης Ὑπομνήμασι. Καὶ αἴνιγμα
[1, 112]   Μίνως. Ἀλλὰ Δημήτριος Μάγνης  ἐν   τοῖς Περὶ ὁμωνύμων ποιητῶν τε
[1, 46]   καὶ πολλάκις τῶν Ἀθηναίων ἐπταικότων  ἐν   τοῖς πολέμοις καὶ ψηφισαμένων εἴ
[1, 25]   ἔχεται θεωρίας. Δοκεῖ δὲ καὶ  ἐν   τοῖς πολιτικοῖς ἄριστα βεβουλεῦσθαι. Κροίσου
[1, 81]   πόδε· χειροπόδην δὲ διὰ τὰς  ἐν   τοῖς ποσὶ ῥαγάδας, ἃς χειράδας
[1, 34]   αὐτὸν ἀστρονομούμενον καὶ Τίμων, καὶ  ἐν   τοῖς Σίλλοις ἐπαινεῖ αὐτὸν λέγων·
[1, 107]   σωφρονέστατον πάντων. Ἀριστόξενος δέ φησιν  ἐν   τοῖς σποράδην οὐ πόρρω Τίμωνος
[1, 62]   χώραν σπεῖραι. Ὅθεν καὶ Κρατῖνος  ἐν   τοῖς Χείρωσί φησιν, αὐτὸν ποιῶν
[1, 37]   ἐναντίων ὄντων. Φησὶ δ' Ἀπολλόδωρος  ἐν   τοῖς Χρονικοῖς γεγενῆσθαι αὐτὸν κατὰ
[1, 74]   χωρίον. Ὕστερον μέντοι φησὶν Ἀπολλόδωρος  ἐν   τοῖς Χρονικοῖς διαδικασθῆναι τοὺς Ἀθηναίους
[1, 115]   ἐλήφθησαν πρὸς Ὀρχομενῷ. Γηρᾶσαί τ'  ἐν   τοσαύταις ἡμέραις αὐτὸν ὅσαπερ ἔτη
[1, 71]   ὡς οὐδὲν συνειδείη ἄνομον ἑαυτῷ  ἐν   τῷ βίῳ· διστάζειν δὲ περὶ
[1, 26]   δὲ καὶ Ἱερώνυμος Ῥόδιος  ἐν   τῷ δευτέρῳ τῶν Σποράδην ὑπομνημάτων
[1, 76]   τελευτήσαντος κεκληρονομηκέναι. ~Παμφίλη δέ φησιν  ἐν   τῷ δευτέρῳ τῶν Ὑπομνημάτων, ὡς
[1, 119]   τῇ νήσῳ. Φησὶ δὲ Δοῦρις  ἐν   τῷ δευτέρῳ τῶν Ὡρῶν ἐπιγεγράφθαι
[1, 102]   παραλύειν τῆς πατρίδος πολὺς ὢν  ἐν   τῷ ἑλληνίζειν, τοξευθεὶς ἐν κυνηγεσίῳ
[1, 106]   τὴν Πυθίαν εἰπεῖν ἅπερ προείρηται  ἐν   τῷ Θαλοῦ βίῳ ὑπὲρ Χίλωνος.
[1, 55]   τῷ βουλομένῳ γράφεσθαι. Λυσίας δ'  ἐν   τῷ κατὰ Νικίδου Δράκοντά φησι
[1, 89]   ποιήτριαν, ἧς μέμνηται καὶ Κρατῖνος  ἐν   τῷ ὁμωνύμῳ δράματι, πληθυντικῶς ἐπιγράψας.
[1, 98]   δὲ καὶ Ἡρακλείδης καὶ Παμφίλη  ἐν   τῷ πέμπτῳ τῶν Ὑπομνημάτων δύο
[1, 94]   ὥς φησιν Ἡρακλείδης Ποντικὸς  ἐν   τῷ Περὶ ἀρχῆς, παῖδας ἐξ
[1, 29]   Θυρίων ἐκαλεῖτο, καθά φησιν Ἔλευσις  ἐν   τῷ Περὶ Ἀχιλλέως καὶ Ἀλέξων
[1, 32]   Βίαντι πεμφθῆναι· ~διὰ τί δέ,  ἐν   τῷ περὶ Βίαντος λέξομεν. Ἄλλοι
[1, 38]   Λυκοῦργον· τέταρτος οὗ μέμνηται Δοῦρις  ἐν   τῷ Περὶ ζωγραφίας· πέμπτος νεώτερος,
[1, 111]   πολὺ μετήλλαξεν, ὥς φησι Φλέγων  ἐν   τῷ Περὶ μακροβίων βιοὺς ἔτη
[1, 112]   ὥς φησι Λόβων Ἀργεῖος  ἐν   τῷ Περὶ ποιητῶν. Λέγεται δὲ
[1, 118]   ὄρους αὑτὸν δισκῆσαι. Ἀριστόξενος δ'  ἐν   τῷ Περὶ Πυθαγόρου καὶ τῶν
[1, 42]   Σκάβρα Ἀργεῖον. ~Ἕρμιππος δ'  ἐν   τῷ Περὶ τῶν σοφῶν ἑπτακαίδεκά
[1, 60]   ἀνθρώποις συνεβούλευσεν, ὥς φησιν Ἀπολλόδωρος  ἐν   τῷ Περὶ τῶν φιλοσόφων αἱρέσεων,
[1, 108]   Μέμνηται γὰρ αὐτοῦ καὶ οὗτος  ἐν   τῷ Πρωταγόρᾳ, ἀντὶ Περιάνδρου θεὶς
[1, 39]   καὶ παρ' ἡμῖν ἐς αὐτὸν  ἐν   τῷ πρώτῳ τῶν Ἐπιγραμμάτων
[1, 30]   καὶ οὕτω περιενεχθῆναι. Ἄνδρων δ'  ἐν   τῷ Τρίποδι Ἀργείους ἆθλον ἀρετῆς
[1, 114]   Νυμφῶν ἔδεσμά τι καὶ φυλάττοι  ἐν   χηλῇ βοός· προσφερόμενός τε κατ'
[1, 106]   Χίλωνος. Οἰταῖον τινά φημι Μύσωνα  ἐν   Χηνὶ γενέσθαι σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007