Alphabétiquement     [«   »]
μέμφομαι 1
μέμψηται 1
μέν 3
μὲν 79
Μενέλαον 1
μένῃς 1
μένος 2
Fréquences     [«    »]
73 γὰρ
72 τε
78 τὸ
79 μὲν
84 δ
95 τὴν
108 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

μὲν


Livre, par.
[1, 64]   θεῖον καὶ οἱ νόμοι, εὖ  μὲν   ἀγόντων, εἰσὶν ὠφέλιμοι· κακῶς δὲ
[1, 100]   τὸν Περιάνδρου. ~Περίανδρος Προκλεῖ. Ἐμὶν  μὲν   ἀκούσιον τᾶς δάμαρτος τὸ ἄγος·
[1, 78]   ἄπιστον, Θάλασσα. ~Ἕλεγέ τε συνετῶν  μὲν   ἀνδρῶν, πρὶν γενέσθαι τὰ δυσχερῆ,
[1, 62]   λέγοντα· Οἰκῶ δὲ νῆσον, ὡς  μὲν   ἀνθρώπων λόγος, ἐσπαρμένος κατὰ πᾶσαν
[1, 111]   ἀπάξουσαν αὐτόν. δὲ τὸ  μὲν   ἀργύριον οὐ προσήκατο· φιλίαν δὲ
[1, 119]   δύο γεγονέναι Φερεκύδας Συρίους, τὸν  μὲν   ἀστρολόγον, τὸν δὲ θεολόγον υἱὸν
[1, 74]   μαχομένων Ἀθηναίων καὶ Μυτιληναίων ἐστρατήγει  μὲν   αὐτός, Ἀθηναίων δὲ Φρύνων παγκρατιαστὴς
[1, 92]   μηδὲ μάχεσθαι, ἀλλοτρίων παρόντων· τὸ  μὲν   γὰρ ἄνοιαν, τὸ δὲ μανίαν
[1, 41]   περὶ τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν. Λεάνδριος  μὲν   γὰρ ἀντὶ Κλεοβούλου καὶ Μύσωνος
[1, 70]   μᾶλλον κέρδος αἰσχρόν·  μὲν   γὰρ ἅπαξ ἐλύπησε, τὸ δὲ
[1, 68]   ἔφορος ἐγένετο, αὐτοῦ ὄντος, Ἐγὼ  μὲν   γὰρ ἐπίσταμαι, εἶπεν, ἀδικεῖσθαι, σὺ
[1, 122]   οὐ δοκιμώσητε, μὴ φήνῃς. Ἐμοὶ  μὲν   γὰρ οὔκω ἥνδανεν. Ἔστι δὲ
[1, 87]   μεταξὺ ἐχθρῶν φίλων· τῶν  μὲν   γὰρ φίλων πάντως ἐχθρὸν ἔσεσθαι
[1, 72]   κατεβυθίσθη. ~Καὶ εὖ προὐνοήσατο. Δημάρατος  μὲν   γὰρ φυγὰς ὢν Λακεδαιμονίων Ξέρξῃ
[1, 64]   τις καὶ τῶν ἀνυπόπτων,  μὲν   δεδιὼς περὶ αὑτῷ, δὲ
[1, 80]   με καλεῖ γάμος· μία  μὲν   δὴ νύμφη καὶ πλούτῳ καὶ
[1, 66]   δεινότατα ἁψάμενον τῆς τυραννίδος. ~Ἤρξατο  μὲν   δημαγωγεῖν· εἶτα δὲ ἑαυτῷ τραύματα
[1, 59]   καὶ τούτων τοὺς τυράννους ποτὲ  μὲν   ἕκαστον μέγαν ἄγειν καὶ λαμπρόν,
[1, 52]   ἔσχετε δουλοσύνην. Ὑμέων δ' εἷς  μὲν   ἕκαστος ἀλώπεκος ἴχνεσι βαίνει, σύμπασιν
[1, 49]   εἶπε ταυτί· Δείξει δὴ μανίην  μὲν   ἐμὴν βαιὸς χρόνος ἀστοῖς, δείξει,
[1, 58]   ὁμοίους· καὶ γὰρ ἐκεῖνα, ἐὰν  μὲν   ἐμπέσῃ τι κοῦφον καὶ ἀσθενές,
[1, 104]   θαυμάζειν φησὶ πῶς Ἕλληνες ἀρχόμενοι  μὲν   ἐν μικροῖς πίνουσι, πλησθέντες δὲ
[1, 51]   σολοικίζειν ἐλέχθησαν. Καί εἰσιν οἱ  μὲν   ἔνθεν Σολεῖς, οἱ δ' ἀπὸ
[1, 22]   Δοῦρις καὶ Δημόκριτός φασι, πατρὸς  μὲν   Ἐξαμύου, μητρὸς δὲ Κλεοβουλίνης, ἐκ
[1, 80]   ἔρχεο, φησί, μετ' ἴχνια. Χὠ  μὲν   ἐπέστη πλησίον· οἱ δ' ἔλεγον·
[1, 43]   Σόλων Ἀθηναῖος, εἰ πλώσαντες  μὲν   ἐς Κρήτην κατὰ τὴν τῶν
[1, 43]   τοὺς Ἕλληνας φαίνειν. Καὶ τάχα  μὲν   γνώμη τοι δικαίη ἐς
[1, 98]   αἰσχρόν· δημοκρατία κρεῖττον τυραννίδος· ~αἱ  μὲν   ἡδοναὶ φθαρταί, αἱ δὲ τιμαὶ
[1, 101]   ~ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ. Ἀνάχαρσις Σκύθης Γνούρου  μὲν   ἦν υἱός, ἀδελφὸς δὲ Καδουίδα
[1, 109]   Θεόπομπος καὶ ἄλλοι συχνοί, πατρὸς  μὲν   ἦν Φαιστίου, οἱ δὲ Δωσιάδα,
[1, 120]   φησιν περὶ αὐτοῦ· Ὥς  μὲν   ἠνορέῃ τε κεκασμένος ἠδὲ καὶ
[1, 63]   καὶ μέλεσιν, ἔχον οὕτως· Σῶμα  μὲν   ἦρε Σόλωνος ἐν ἀλλοδαπῇ Κύπριον
[1, 22]   Ἦν τοίνυν Θαλῆς, ὡς  μὲν   Ἡρόδοτος καὶ Δοῦρις καὶ Δημόκριτός
[1, 86]   βλαβερὰν ἐξέλαμψεν ἄταν. ~Καὶ τὸ  μὲν   ἰσχυρὸν γενέσθαι τῆς φύσεως ἔργον·
[1, 81]   κατεσοβαρεύετο αὐτοῦ. Τοῦτον Ἀλκαῖος σαράποδα  μὲν   καὶ σάραπον ἀποκαλεῖ διὰ τὸ
[1, 119]   συνέγραψεν, οὗ ἀρχή· Ζὰς  μὲν   καὶ Χρόνος ἦσαν ἀεὶ καὶ
[1, 104]   παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ὅτι τὸν  μὲν   καπνὸν ἐν τοῖς ὄρεσι καταλείπουσι,
[1, 71]   γάρ ποτε φίλῳ δίκην αὐτὸς  μὲν   κατὰ τὸν νόμον, τὸν δὲ
[1, 100]   Θρασύβουλος οὕτω· Θρασύβουλος Περιάνδρῳ Τῷ  μὲν   κήρυκι σεῦ οὐδὲν ὑπεκρινάμην· ἀγαγὼν
[1, 59]   οἱ μὴ ἀδικούμενοι. Καὶ τὸν  μὲν   κόρον ὑπὸ τοῦ πλούτου γεννᾶσθαι,
[1, 91]   τριάκοντα διάνδιχα εἶδος ἔχουσαι· αἱ  μὲν   λευκαὶ ἔασιν ἰδεῖν, αἱ δ'
[1, 71]   αὐτοῦ μάλιστα εὐδοκίμησεν ἐκεῖνο· Ἐν  μὲν>   λιθίναις ἀκόναις χρυσὸς ἐξετάζεται,
[1, 58]   παράλων ἐτάχθη. Ἔλεγε δὲ τὸν  μὲν   λόγον εἴδωλον εἶναι τῶν ἔργων·
[1, 58]   οἴχεσθαι. Ἔφασκέ τε σφραγίζεσθαι τὸν  μὲν   λόγον σιγῇ, τὴν δὲ σιγὴν
[1, 64]   τοι ἐπιβουλεύειν. Σὺ δὲ εἰ  μὲν   μέλλεις ἐκποδὼν ἅπαντας ποιήσεσθαι, οὐκ
[1, 98]   αἱ δὲ τιμαὶ ἀθάνατοι· εὐτυχῶν  μὲν   μέτριος ἴσθι, δυστυχῶν δὲ φρόνιμος·
[1, 65]   στρατηγείου τὰ ὅπλα εἶπον τῶν  μὲν   μὴ αἰσθανομένων Πεισίστρατον τυραννησείοντα εἶναι
[1, 94]   δύο, Κύψελον καὶ Λυκόφρονα· τὸν  μὲν   νεώτερον συνετόν, τὸν δὲ πρεσβύτερον
[1, 122]   τὰς Φερεκύδεω ταφάς. Καὶ οὗτοι  μὲν   οἱ κληθέντες σοφοί, οἷς τινες
[1, 103]   πῶς παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἀγωνίζονται  μὲν   οἱ τεχνῖται, κρίνουσι δὲ οἱ
[1, 104]   Σκύθης ἐστίν, ἔφη, Ἀλλ' ἐμοῦ  μὲν   ὄνειδος πατρίς, σὺ δὲ
[1, 33]   χάριν ἔχειν τῇ Τύχῃ· πρῶτον  μὲν   ὅτι ἄνθρωπος ἐγενόμην καὶ οὐ
[1, 61]   φρενὸς γεγωνῇ. Γέγραφε δὲ δῆλον  μὲν   ὅτι τοὺς νόμους, καὶ δημηγορίας
[1, 64]   ἢν μὴ ὕποπτος εἴης. Ἄριστον  μὲν   οὖν ἀπέχεσθαι, ἵνα τῆς αἰτίας
[1, 118]   ἐπεσκηφέναι τε ταῦτα Φερεκύδην. ~Ὁ  μὲν   οὖν> ἀπήγγειλεν· οἱ δὲ μετὰ
[1, 107]   τί ἐστιν Ἠτεῖος. Παρμενίδης  μὲν   οὖν δῆμον εἶναι Λακωνικῆς, ὅθεν
[1, 79]   νόμων καταλογάδην τοῖς πολίταις. Ἤκμαζε  μὲν   οὖν περὶ τὴν τεσσαρακοστὴν δευτέραν
[1, 62]   τεκνοῖ Σαλαμὶς θεσμοθέτην ἱερόν. Ἤκμαζε  μὲν   οὖν περὶ τὴν τεσσαρακοστὴν ἕκτην
[1, 33]   τῷ Διδυμεῖ τίθησιν Ἀπόλλωνι. ~Κῴοις  μὲν   οὖν τοῦτον ἐχρήσθη τὸν τρόπον·
[1, 33]   Καὶ ὡς προείρηται. Καὶ τόδε  μὲν   οὕτως. Ἕρμιππος δ' ἐν τοῖς
[1, 107]   Σωσικράτης δ' ἐν Διαδοχαῖς, ἀπὸ  μὲν   πατρὸς Ἠτεῖον εἶναι, ἀπὸ δὲ
[1, 55]   μὴ ἐστέρησο τῆς πατρίδος. ~Ταῦτα  μὲν   Πεισίστρατος. Σόλων δὲ ὅρον ἀνθρωπίνου
[1, 59]   Καὶ γὰρ ἐκείνων ἑκάστην ποτὲ  μὲν   πλείω σημαίνειν, ποτὲ δὲ ἥττω·
[1, 82]   ἑπτὰ ὑπὸ Σατύρου. Τοῦτον οἱ  μὲν   πλούσιον, Δοῦρις δὲ πάροικόν φησι
[1, 65]   δὲ ἐμαρτυράμην· πατρίς, οὗτος  μὲν   Σόλων ἕτοιμός τοι καὶ λόγῳ
[1, 49]   λέγων ταῦτα· ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν  μὲν   σοφώτερος, τῶν δὲ ἀνδρειότερός εἰμι·
[1, 23]   ἐγένετο θεωρίας. Καὶ κατά τινας  μὲν   σύγγραμμα κατέλιπεν οὐδέν· γὰρ
[1, 37]   δρῶμεν· ~Τίς εὐδαίμων, τὸ  μὲν   σῶμα ὑγιής, τὴν δὲ ψυχὴν
[1, 55]   τῶν ἐν ἀγῶσιν ἀθλητῶν, Ὀλυμπιονίκῃ  μὲν   τάξας πεντακοσίας δραχμάς, Ἰσθμιονίκῃ δὲ
[1, 52]   οὐδὲν γιγνόμενον βλέπετε. Καὶ οὗτος  μὲν   ταῦτα. Πεισίστρατος δ' αὐτῷ φεύγοντι
[1, 91]   δεῖν συνοικίζειν τὰς θυγατέρας, παρθένους  μὲν   τὴν ἡλικίαν τὸ δὲ φρονεῖν
[1, 45]   ~ΣΟΛΩΝ. Σόλων Ἐξηκεστίδου Σαλαμίνιος πρῶτον  μὲν   τὴν σεισάχθειαν εἰσηγήσατο Ἀθηναίοις· τὸ
[1, 99]   τε εἶναι ἀλλήλοις. Καὶ Ἀριστοτέλης  μὲν   τὸν Κορίνθιόν φησιν εἶναι τὸν
[1, 102]   πρὸς τἀδελφοῦ τελευτᾷ, εἰπὼν διὰ  μὲν   τὸν λόγον ἐκ τῆς Ἑλλάδος
[1, 98]   δύο φασὶ Περιάνδρους γεγονέναι, τὸν  μὲν   τύραννον, τὸν δὲ σοφὸν καὶ
[1, 49]   τῶν δὲ ἀνδρειότερός εἰμι· σοφώτερος  μὲν   τῶν τὴν ἀπάτην Πεισιστράτου μὴ
[1, 69]   ποιῶν· τὸν δὲ φάναι, Τὰ  μὲν   ὑψηλὰ ταπεινοῦν, τὰ δὲ ταπεινὰ
[1, 92]   φίλον ποιεῖν. ~Φυλάσσεσθαι γὰρ τῶν  μὲν   φίλων τὸν ψόγον, τῶν δὲ
[1, 114]   τι δεινὸν πάθῃς. ~Καὶ οὗτος  μὲν   ὧδε. Φησὶ δὲ Δημήτριός τινας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007