HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


κ  =  6 formes différentes pour 74 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[0]   πολλοὺς εὖ ποιεῖν προκαλεῖσθ' ὑμᾶς,  ἐκ   δὲ τοῦ μηδενὶ μηδέν, μηδ'
[10]   λέγω φλαῦρον οὐδὲν οὐδὲ σύνοιδα,  ἐκ   δὲ τοῦ νόμου σκοπῶν εὑρίσκω
[10]   μὲν εἰς πένητας ἀνθρώπους ἔρχονται,  ἐκ   δὲ τοῦ νόμου τούτου λῃτουργήσουσιν
[140]   καὶ Ἀριστοφῶν Ἁζηνιεὺς καὶ Κηφισόδοτος  ἐκ   Κεραμέων καὶ Δεινίας Ἑρχιεύς.
[50]   ἐπέρχεταί μοι πρώτους ἐξετάσαι τοὺς  ἐκ   Κορίνθου φεύγοντας. Ἀναγκάζομαι δὲ λέγειν
[70]   τοῖς πολίταις, κἂν ἀφικνῆταί τις  ἐκ   Λακεδαίμονος, κατέχειν κελεύσας, οἴχεσθαι πρεσβεύων
[80]   ἕκαστος αὐτῶν ὑμᾶς εὖ, τούτων  ἐκ   λόγου κρίσις γίγνεται, καὶ τὰ
[0]   ἐκεῖνο λυσιτελοῦν. Διὰ τί; Ὅτι  ἐκ   μὲν τοῦ πλείονας προσήκει
[140]   τιμωμένοις φθονούντων. Εἶτα μεγίστας δίδοτ'  ἐκ   παντὸς τοῦ χρόνου δωρειὰς τοῖς
[60]   τὴν τοῦ δήμου κάθοδον τὴν  ἐκ   Πειραιῶς ἀσθενοῦς ἡμῶν τῆς πόλεως
[30]   περὶ τετταράκοντ' εἰσί· καὶ τοῦτ'  ἐκ   τῆς παρὰ τοῖς σιτοφύλαξιν ἀπογραφῆς
[30]   τῶν ἄλλων ἐμπορίων ἀφικνούμενον  ἐκ   τοῦ Πόντου σῖτος εἰσπλέων ἐστίν.
[80]   ἐπιτήδειον εἶναί φαμεν. Γνώσεσθε γὰρ  ἐκ   τούτου πρόνοιάν τιν' ἔχοντας ἡμᾶς
[30]   αὐτῷ τὴν ἀτέλειαν ἔστιν ἔχειν  ἐκ   τούτου τοῦ νόμου. Καίτοι τῶν
[20]   ἔσεσθαι, καὶ τῶν πολιτῶν μηδέν'  ἐκ   τριηραρχίας ὑπάρξειν ἀτελῆ. Σκεψώμεθα δὴ
[30]   χρώμεθα. Πρὸς τοίνυν ἅπαντα τὸν  ἐκ   τῶν ἄλλων ἐμπορίων ἀφικνούμενον
[60]   ὑμῶν, καὶ τοὺς ἁρμοστὰς ἐξήλασεν  ἐκ   τῶν νήσων, καὶ μετὰ ταῦτα
[0]   ὑμᾶς κἀκεῖν' ἐνθυμεῖσθαι δεῖ, ὅτι  ἐκ   τῶν νῦν ὑπαρχόντων νόμων καὶ
[10]   καὶ δικαίως οὐδείς ἐστ' ἀτελὴς  ἐκ   τῶν παλαιῶν νόμων, οὐδ' οὓς
[120]   πόλεμον πασῶν εἰσφορῶν καὶ τριηραρχιῶν  ἐκ   τῶν παλαιῶν νόμων οὐκ εἴσ'
[40]   τὴν ἀτέλειαν Ἐπικέρδης ἀκηκόατ'  ἐκ   τῶν ψηφισμάτων, ἄνδρες δικασταί.
[30]   παρ' ὑμῶν Λεύκων, ἀκηκόατ'  ἐκ   τῶν ψηφισμάτων, ἄνδρες δικασταί.
[30]   σῖτον ἀπέστειλεν, ἀλλὰ τοσοῦτον ὥστε  πεντεκαίδεκ'   ἀργυρίου τάλαντα, Καλλισθένης διῴκησε,
[120]   εἴποιεν, πάνθ' ὅσα τῶν αὐτῶν  ἕνεκ'   αὐτοῖς ἔδοτ' εὐεργεσιῶν ἀξιοῦντες ἔχειν,
[10]   χρηστός ἐσθ' ὡς ἐμοῦ γ'  ἕνεκ'   ἔστω, βελτίων ἐστὶ τῆς πόλεως
[110]   τοῦτ' ἔχοι δεῖξαι γεγονός, τίνος  εἵνεκ'   ἐφ' ἡμῶν πρώτων καταδειχθῇ τοιοῦτον
[0]   τ' ὦ, συνερεῖν. Ἔστι δ'  οὐκ   ἄδηλον, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦθ'
[50]   Θασίους τοὺς μετ' Ἐκφάντου πῶς  οὐκ   ἀδικήσετε, ἐὰν ἀφαιρῆσθε τὴν ἀτέλειαν,
[0]   οὔθ' ὑμῖν πρέπον. (Πῶς γὰρ  οὐκ   αἰσχρόν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ
[130]   κἂν ἁλῷ, θανάτῳ ζημιοῦν. Εἶτ'  οὐκ   αἰσχύνεσθ' ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ
[40]   οὗτος ἁνὴρ ὢν φαίνεται. Εἶτ'  οὐκ   αἰσχυνόμεθ' ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς
[130]   αὐτοῖς ἄλλος οὐδεὶς ἀντιδοῦναι. Οἷς  οὐκ   ἀκουστέον ἂν ἐναντία τολμᾷ λέγειν.
[60]   λέγοντας; δῆλον ὅτι φωνὴν  οὐκ   ἂν ἀνάσχοισθ' ὡς συκοφαντούντων; Οὔκουν
[140]   τὰς τιμωρίας τῶν ἀδικημάτων τάττοι,  οὐκ   ἂν αὐτός γ' ἀδικεῖν παρεσκευάσθαι
[80]   μεμφόμενοι πάντας ἀφαιρεῖσθαι κελεύουσιν ὁμοίως,  οὐκ   ἂν ἐδώκατε ταύτην αὐτῷ τὴν
[110]   καὶ μὴ βλασφημεῖν. Καίτοι τίν'  οὐκ   ἂν οἴεσθε νῦν τὸ τρίτον
[100]   γὰρ φλαῦρον ἐρῶ σε  οὐκ   ἀνεγνωκέναι τοὺς Σόλωνος νόμους
[40]   ἀφαιρεῖσθαι. ~Καὶ μὴν οὐδ' ὅπως  οὐκ   ἀντιδώσει τῷ Λεύκωνί τις, ἂν
[10]   ψεύδεσθαι μᾶλλον αἱρήσεσθε; Ἐγὼ μὲν  οὐκ   ἀξιῶ. (Τὸ μὲν τοίνυν τῆς
[120]   μὴ τοῦτο ποιοῦσα χάριν τισὶν  οὐκ   ἀποδώσει. Μεγάλων μὲν οὖν εὐεργεσιῶν
[160]   τις ἄρ' ἔλθῃ ποτὲ καιρός,  οὐκ   ἀπορήσετε τῶν ἐθελησόντων ὑπὲρ ὑμῶν
[50]   τὴν ἀξίαν τοῦ ποιήσαντος σκεψόμεθα;  Οὐκ   ἄρ' ὀρθῶς βουλευσόμεθα. (Ἀλλὰ νὴ
[120]   θεῶν ὀνόματι ποιεῖν ζητήσουσιν, πῶς  οὐκ   ἀσεβέστατον ἔργον καὶ δεινότατον πράξουσιν;
[120]   τὰς εἰκόνας καὶ τὴν σίτησιν  οὐκ   ἀφαιρεῖται τῶν εἰληφότων νόμος,
[150]   τοῦ τοιοῦτόν τι ποιεῖν, ὅμως  οὐκ   ἀφείλετο τὴν τοῦ δικαίου τάξιν,
[160]   ὑμεῖς, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολλάκις  οὐκ   ἐδιδάχθηθ' ὡς ἔστι δίκαια, ἀλλ'
[50]   καὶ μηδενὸς καταφρονεῖν, φυλάττειν δ'  οὐκ   ἐθέλουσι τοῖς αὐτοῖς τούτοις.
[120]   ἀφέλῃ. (Ὡς δ' ἁπλῶς εἰπεῖν,  οὐκ,   εἰ τῶν πάντων ἀδικήσομέν τιν'
[80]   τι δοθέντων ἀφῃρημένοι φανήσεσθε, πῶς  οὐκ   εἰκότως αἰσχύνην ἕξετε; (Καὶ μὴν
[120]   τριηραρχιῶν ἐκ τῶν παλαιῶν νόμων  οὐκ   εἴσ' ἀτελεῖς· τῶν δὲ λῃτουργιῶν,
[20]   Καὶ μὴν τῶν γε πολιτῶν  οὐκ   εἰσὶ πλείους πέντ'
[90]   ἔδωκεν; Σαφῶς γ' οὑτωσί. Ἀλλ'  οὐκ   ἐν νῦν ὅδ' ἀντεισφέρει
[160]   ταῦτ' ἐκεῖν' ἔτ' ἀκούσατέ μου.  Οὐκ   ἔνι τοῦτον ἔχειν καλῶς τὸν
[100]   οὗτοι ποιήσουσιν, ἐὰν ταῦτα λέγωσιν,  οὐκ   ἔξεστι ποιεῖν παρὰ τοῖς Λακεδαιμονίοις,
[140]   σέ τινες γραψάμενοι πρότεροι τοῦδε  οὐκ   ἐπεξῆλθον. Εἰ μὲν τοίνυν ἐγκαλῶν
[150]   μάλ' ἔχων νόμος ὑμῖν καλῶς,  οὐκ   ἐπὶ τούτοις τεθείς, ἀλλ' ἵνα
[20]   πόλις ᾖ, πολλοὶ καὶ  οὐκ   ἐπιλείψουσιν, εὖ δὲ ποιεῖν ἡμᾶς
[90]   τοῦ τούτου νόμου διώκομεν ὡς  οὐκ   ἐπιτήδεια. Τὰ δ' ἑξῆς λέγε,
[80]   παρεισφέρομεν γράψαντες ἀντὶ τοῦδε, ὃν  οὐκ   ἐπιτήδειον εἶναί φαμεν. Γνώσεσθε γὰρ
[110]   Ὅτι φήσαιμ' ἂν ἔγωγ' ἐκείνους  οὐκ   ἔσθ' ὅτου παρὰ τῆς πόλεως
[80]   δ' ἔστησε τρόπαια, τηνικαῦτα δ'  οὐκ   ἔσται κύρι' αὐτῷ τὰ δοθέντ'
[110]   ἡγοῦμαι, ἐκεῖν' ἂν ἔγωγ' εἴποιμι.  Οὐκ   ἔστι δίκαιον, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[120]   πραχθέντα πονηρὰ φανείη. Ὅτι δ'  οὐκ   ἔστι ταὐτὸν ἱερῶν ἀτέλειαν ἔχειν
[90]   ὑπάρχουσι νόμοις ἐχρῶντο, καινοὺς δ'  οὐκ   ἐτίθεσαν· ἐπειδὴ δὲ τῶν πολιτευομένων
[140]   σημεῖόν ἐστιν φθόνος, καὶ  οὐκ   ἔχει πρόφασιν δι' ἣν ἂν
[20]   τις οἴεται δεῖν, ὅτι χρήματ'  οὐκ   ἔχομεν, μηδὲ δόξαν ἔχειν ἡμᾶς
[130]   τοῦτο φήσουσι δεῖξαι μὲν γὰρ  οὐκ   ἔχουσιν, δεῖ κεκολασμένους αὐτοὺς παρ'
[140]   ποιεῖν τὸν νόμον, ἐγὼ μὲν  οὐκ   ἔχω πῶς ἐπαινέσω, ψέγειν δ'
[140]   εἰσελθὼν ἡττήθη· (οἱ νόμοι δ'  οὐκ   ἐῶσι δὶς πρὸς τὸν αὐτὸν
[160]   γ' Ζεῦ καὶ θεοί.  Οὐκ   οἶδ' τι δεῖ πλείω
[10]   νόμον, τὰ μὲν ἄλλ' ἔγωγ'  οὐκ   οἶδα, οὐδὲ λέγω φλαῦρον οὐδὲν
[0]   μήτε χειροτονεῖν μηδέν; Ἐγὼ μὲν  οὐκ   οἶμαι· οὐ γάρ ἐσμεν ἀφαιρεθῆναι
[20]   τοὺς θεούς, ὅπερ εἶπον ἀρτίως,  οὐκ   οἶμαι πέντ' εἶναι. Καὶ μὴν
[70]   τῷ υἱεῖ κατέλιπεν; Ἐγὼ μὲν  οὐκ   οἴομαι. Καὶ γὰρ ἂν ἄλογον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007