Alphabétiquement     [«   »]
πεπραγμένων 3
πέρας 1
ΠΕΡΙ 1
περὶ 43
περιάπτει 1
περιεστηκότων 1
περιίδωμεν 1
Fréquences     [«    »]
41 τῇ
40 τοῦτο
42 τούτων
43 περὶ
44 ὅτι
44 οὐκ
49 νόμον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

περὶ


Paragraphes
[150]   νόμοις; Ὅπως μὴ γενήσονται οἱ  περὶ   ἀλλήλους φόνοι, περὶ ὧν ἐξαίρετος
[70]   φανῆναι τῆς ἐν ἑκάστῳ νῦν  περὶ   αὐτοῦ δόξης ὑπαρχούσης· δ'
[140]   ἐξῆλθον οἱ χρόνοι, καὶ νυνὶ  περὶ   αὐτοῦ τοῦ νόμου πᾶς ἐσθ'
[0]   λέγῃ, δίκαιον μὲν οὐδὲν ἐρεῖ  περὶ   αὐτοῦ, φήσει δ' ἀναξίους τινὰς
[160]   Καρχηδονίους πραττόμενοι καὶ πάντων τῶν  περὶ   αὑτοὺς ἄρχοντες καὶ ναυμαχίᾳ νενικηκότες
[150]   εὑρομένους, καὶ τῆς Δημοφάντου στήλης  περὶ   ἧς εἶπε Φορμίων, ἐν
[10]   ἀλλ' εἰ καὶ δόξαν χρηστήν,  περὶ   ἧς μᾶλλον σπουδάζετ' περὶ
[50]   αἴτιοι τοῦ γενέσθαι σύμμαχον τὸν  περὶ   Θρᾴκην τόπον ὑμῖν ἐγένοντο; ~Τοῦτο
[40]   λογιζέσθω δὲ πρῶτον μὲν ὅτι  περὶ   νόμου μέλλει φέρειν τὴν ψῆφον
[70]   ἀπώλεσεν ναῦς δέκα μόνας,  περὶ   προδοσίας ἂν αὐτὸν εἰσήγγελλον οὗτοι,
[30]   ἐκείνου δεῦρ' ἀφικνούμεναι σίτου μυριάδες  περὶ   τετταράκοντ' εἰσί· καὶ τοῦτ' ἐκ
[50]   (Καὶ μὴν οὐδ' ἐκεῖν' ὀκνήσω  περὶ   τῆς ἀξίας αὐτῆς πρὸς ὑμᾶς
[120]   οὐδ' πλεῖστος ἔμοιγε λόγος  περὶ   τῆς ἀτελείας ἐστίν, ἀλλ' ὑπὲρ
[50]   οὐχὶ προὔδωκαν οὐδ' ἐβουλεύσαντ' ἰδίᾳ  περὶ   τῆς αὑτῶν σωτηρίας, ἀλλὰ πλησίον
[40]   σκοπεῖν, φιλοτιμίας ἕνεχ'  περὶ   τῆς δωρειᾶς σπουδὴ γένοιτ' ἄν,
[60]   τὰ τείχη, καὶ πρῶτος πάλιν  περὶ   τῆς ἡγεμονίας ἐποίησε τῇ πόλει
[20]   αὐτοῖς τοῦτον λεκτέον. (Καὶ μὴν  περὶ   τοῦ γε μὴ εἶναι χρήματα
[100]   αὑτοὺς ποιοῦνται, φυλάττει. (Καὶ μὴν  περὶ   τοῦ γε μηδὲ Θηβαίους μηδένα
[10]   τὸν νόμον ὑμᾶς τούτῳ  περὶ   τοῦ θέσθαι, καὶ λυσιτελέστερον εἶναι
[30]   λαβὼν αὐτοῖς τὰ ψηφίσματα τὰ  περὶ   τοῦ Λεύκωνος. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ. (Ὡς μὲν
[10]   κάλλιον εἶναι τοῦτον ὑμῖν ἀκολουθῆσαι  περὶ   τοῦ λῦσαι τὸν νόμον
[160]   ἔχοι λέγειν ἔτι καὶ διεξιέναι  περὶ   τοῦ μηδαμῇ μηδὲ καθ' ἓν
[100]   τοίνυν σπουδῇ τις ἀπήγγελλέ μοι  περὶ   τοῦ μηδενὶ δεῖν μηδὲν διδόναι,
[130]   τις πάνθ' ὅσα Λεπτίνης ἐρεῖ  περὶ   τοῦ νόμου διδάσκων ὑμᾶς ὡς
[10]   ἄνδρες δικασταί, ἄμεινον ἂν  περὶ   τοῦ παρόντος βουλεύσασθαι, εἰ κἀκεῖνο
[80]   ὅπως μὴ φανούμεθα φαυλότεροι Χίων  περὶ   τοὺς εὐεργέτας γεγενημένοι. Εἰ γὰρ
[90]   ὑμῖν παρέγραψαν, ἐάσω, ἵνα μὴ  περὶ   τούτου τις ἀντιλέγῃ μοι, ἀλλ'
[50]   δείξας ἔτι ψηφίσματ' ἀπαλλάττομαι τοῦ  περὶ   τούτων λέγειν. (Τοῦτο μὲν τοίνυν
[50]   οὗτοι μόνοι τοῦτο πείσονται, καὶ  περὶ   τούτων μόνων ποιοῦμαι λόγον τοσοῦτον.
[150]   πάγῳ τέτακται. (Ἐν τοίνυν τοῖς  περὶ   τούτων νόμοις Δράκων φοβερὸν
[50]   εἶναι καὶ ἰδιώτῃ· οὐδὲ γὰρ  περὶ   τῶν αὐτῶν σκέψις. Ἰδίᾳ
[140]   ἐῶσι δὶς πρὸς τὸν αὐτὸν  περὶ   τῶν αὐτῶν οὔτε δίκας οὔτ'
[90]   τοὺς ἐναντίους, ἵν' εἷς  περὶ   τῶν ὄντων ἑκάστου νόμος, καὶ
[40]   τῶν τοὺς τετρακοσίους καταλυσάντων, καὶ  περὶ   τῶν ὅτ' ἔφευγεν δῆμος
[160]   ἔχειν καλῶς τὸν νόμον, ὃς  περὶ   τῶν παρεληλυθότων καὶ τῶν μελλόντων
[40]   ἐστί μοι λόγος οὗτος καὶ  περὶ   τῶν τοὺς τετρακοσίους καταλυσάντων, καὶ
[20]   ὑμῖν αὐτὸν ἀναγνώσεται. Λαβὲ τὸν  περὶ   τῶν τριηραρχιῶν νόμον καὶ λέγε
[30]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτον τὸν τοιοῦτον  περὶ   ὑμᾶς γεγενημένον, ἐὰν ἀκούσῃ νόμῳ
[10]   περὶ ἧς μᾶλλον σπουδάζετ'  περὶ   χρημάτων, καὶ οὐ μόνον ὑμεῖς,
[0]   οὐ γάρ ἐσμεν ἀφαιρεθῆναι δίκαιοι  περὶ   ὧν ἂν ἐξαπατηθῶμεν, ἀλλὰ διδαχθῆναι
[110]   νῦν οὗτος τῷ νόμῳ, καὶ  περὶ   ὧν ἂν νόμοι μὴ ὦσι,
[140]   δηλώσει· συγχωρήσεται γὰρ ὑμῖν λῦσαι  περὶ   ὧν αὐτὸς ἥμαρτεν. Εἰ δὲ
[150]   γενήσονται οἱ περὶ ἀλλήλους φόνοι,  περὶ   ὧν ἐξαίρετος βουλὴ φύλαξ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007