Alphabétiquement     [«   »]
ἔθηκεν 3
ἔθος 3
ἐθῶν 1
εἰ 58
Εἰ 27
εἴ 21
εἶ 1
Fréquences     [«    »]
58 Ἀθηναῖοι
55 τῷ
55 ὡς
58 εἰ
59 τις
61 ἐν
61
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

εἰ


Paragraphes
[70]   Οὔκουν αἰσχρόν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  εἰ   αἱ μὲν παρὰ τοῖς ἄλλοις
[70]   ἄλογον εἴη· μίαν μὲν πόλιν  εἰ   ἀπώλεσεν ναῦς δέκα μόνας,
[60]   (Πρῶτον μὲν τοίνυν Κόνωνα σκοπεῖτε,  εἰ   ἄρ' ἄξιον, καταμεμψαμένους τὸν
[100]   Μήτ' οὖν ἐκεῖνοί ποτε παύσαιντο,  εἰ   ἄρ' εὔξασθαι δεῖ, τοὺς μὲν
[20]   οὐχὶ δεῖ δήπου τούτῳ βασκαίνειν·  εἰ   δ' ὑφῃρημένον φήσουσιν τιν'
[20]   ἀμφοτέρων ἑκκαίδεκα. Ποιήσωμεν αὐτοὺς εἴκοσιν,  εἰ   δὲ βούλεσθε, τριάκοντα. Πόσοι δή
[150]   ὑπάρχουσι νόμοις δεῖ πειθομένους φαίνεσθαι·  εἰ   δὲ μή, γελοῖον νόμῳ μὲν
[20]   ἡμῖν καὶ χρήματα πολλὰ γενέσθαι,  εἰ   δὲ μή, τό γε πιστοῖς
[110]   τιμᾶν, δηλοῖ τὸ ψήφισμα τουτί·  εἰ   δὲ μὴ τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ
[110]   καίτοι τοῦτό γ' αἰσχρὸν ὁμοίως·  εἰ   δὲ μηδ' ἂν εἷς ἐν
[110]   προτέρων μηδεὶς μήτε τῶν ὑστέρων·  εἰ   δὲ μηδένα φήσει, συναχθεσθείην ἂν
[140]   κίνδυνον, φιλοκινδυνότατος πάντων ἀνθρώπων εἶ·  εἰ   δὲ τεκμήριον ποιεῖ τοῦ τὰ
[10]   μὲν ἀκοῦσαι λόγον τιν' ἔχον·  εἰ   δέ τις αὔτ' ἀκριβῶς ἐξετάσειε,
[160]   παρ' ὑμῶν τὰ δίκαι' ἕξουσιν,  εἰ   δέ τις ἔστ' ἀνάξιος, ὡς
[130]   Λυκίδαν πρόξενον ὑμέτερον πεποιηκέναι, ἀλλ'  εἰ   διὰ τοῦτον πάλιν καὶ τῶν
[60]   ἔδεισ' Λεπτίνη, τοὺς ἐχθρούς,  εἰ   δύνασαι, πεῖσαι τοὺς ἐπὶ τοῖς
[70]   ἂν αὐτὸν εἰσήγγελλον οὗτοι, καὶ  εἰ   ἑάλω, τὸν ἅπαντ' ἂν ἀπωλώλει
[140]   νόμον, ἓν μάλιστα τεθαύμακα πάντων,  εἰ   ἐκεῖν' ἠγνόηκεν, ὅτι ὥσπερ ἂν
[20]   δὲ τοιαδί, ὡς ἄρα δεινόν,  εἰ   ἐν κοινῷ μὲν μηδ' ὁτιοῦν
[40]   μηδὲν ἔχοντες ἐγκαλέσαι; (Οὐ γὰρ  εἰ   ἕτεροι μὲν ἦσαν οἱ τότε
[130]   οὐκ αἰσχύνεσθ' ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  εἰ   ἐφ' τοῖς ἄλλοις θάνατον
[120]   ἀφ' Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος. Καίτοι  εἰ   ἦν ἱερῶν ἀτέλειαν ἔχειν ταὐτὸ
[10]   χρήματ' ἀπόλλυτε μόνον σκεπτέον, ἀλλ'  εἰ   καὶ δόξαν χρηστήν, περὶ ἧς
[10]   ἂν περὶ τοῦ παρόντος βουλεύσασθαι,  εἰ   κἀκεῖνο μάθοιτε, ὅτι μόνῳ
[130]   ποιεῖν, σκοπεῖτ' ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  εἰ   καλῶς ὑμῖν ἔχει, τούτων
[60]   δὲ τοῦτο μάλιστ' ἄν, ἐκείνως  εἰ   λογίσαισθε πρὸς ὑμᾶς αὐτούς· εἴ
[60]   ἀνάσχοισθ' ὡς συκοφαντούντων; Οὔκουν αἰσχρὸν  εἰ   μέλλοντες μὲν εὖ πάσχειν συκοφάντην
[50]   ὑμᾶς εὖ διὰ τὸν νόμον,  εἰ   μὴ λυθήσεται, τὰ δοθέντ' ἀφαιρεθήσονται·
[80]   ΤΙΜΩΝ. (Οὓς μὲν τοίνυν ἀδικήσετε,  εἰ   μὴ λύσετε τὸν νόμον, πρὸς
[130]   ἂν πεπονθὼς Χαβρίας φανείη,  εἰ   μὴ μόνον ἐξαρκέσει τοῖς τὰ
[40]   μετέπιπτε τὰ πράγματ' ἐπ' ἀμφότερα,  εἰ   μὴ τοὺς μὲν ἐν κινδύνῳ
[150]   νόμου. Οὐ γὰρ ἔνεστ' εὐορκεῖν,  εἰ   μὴ τοῦτο ποιήσετε. ~Παρὰ πάντα
[10]   ζημίαν ὀφλήσειν μέλλουσαν; ~Οὐ γὰρ  εἰ   μὴ χρήματ' ἀπόλλυτε μόνον σκεπτέον,
[110]   συναχθεσθείην ἂν ἔγωγε τῇ πόλει,  εἰ   μηδεὶς ἐν ἅπαντι τῷ χρόνῳ
[40]   Ἀθηναῖοι, τοὺς τοῦ τοιούτου παῖδας  εἰ   μηδεμίαν ποιησάμενοι τούτων μηδενὸς μνείαν
[120]   δόντες ἀφῃρημένοι φανεῖσθε; (Ἔτι δ'  εἰ   μηδὲν ἔμελλε τοῦτ' ἔσεσθαι δυσχερές,
[110]   κἀκείνους τιμᾶσθαι, τίς ἄξιος, εἰπάτω,  εἰ   μήτε τῶν προτέρων μηδεὶς μήτε
[20]   σός, Λεπτίνη, ποιεῖ νόμος,  εἰ   μιᾶς δυοῖν φυλαῖν ἕνα
[40]   δικασταί. Σκοπεῖτε δὲ μὴ τοῦτο,  εἰ   μνᾶς ἑκατὸν καὶ πάλιν τάλαντον
[20]   οὐδὲν ἔπασχε δεινὸν οὐδείς, οὐδ'  εἰ   πάνυ μικρὰ κεκτημένος ἦν. (Οὕτω
[10]   ὁμοίαν εἶναι τούτῳ· οὐδὲ γὰρ  εἰ   πάνυ χρηστός ἐσθ' ὡς ἐμοῦ
[70]   ἀνάστασις. (Γνοίη δ' ἄν τις  εἰ   παραθείη πῶς Θεμιστοκλῆς, τῶν
[40]   ἄξιος ἀδικηθῆναι, πρῶτον μὲν  εἰ   παρὼν τῷ τῆς πόλεως ἀτυχήματι
[150]   αὑτοῦ καὶ λῃτουργίας. Ἐγὼ δ'  εἰ   πολλοῦ τῇ πόλει Δεινίας ἄξιον
[0]   ἐροίμην ἡδέως αὐτόν, τίνος εἵνεκα,  εἰ   τὰ μάλιστα μὴ τινὲς ἀλλὰ
[110]   δὲ διότι ἐκεῖν' ἀγνοοῦσιν, ὅτι  εἰ   τὰ μάλιστα ταῦθ' οὕτως εἶχεν,
[120]   ἐλάττονα, δεινόν ἐστιν, ἀλλ'  εἰ   τὰς τιμάς, αἷς ἂν ἀντ'
[160]   πονηρὰ συμβουλευόντων. Θαυμάζω δ' ἔγωγε,  εἰ   τοῖς μὲν τὸ νόμισμα διαφθείρουσιν
[140]   τούτων ἀτοπώτατον ἂν πάντων συμβαίη,  εἰ   τότε μὲν τὰ Χαβρίου παρ'
[10]   οὐ δεινόν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  εἰ   τότε μὲν τοῖς ἠδικηκόσιν ὑμᾶς
[60]   ἀχθοίμην ἄν, ἄνδρες δικασταί,  εἰ   τοῦτο μόνον δόξαιμι δίκαιον κατηγορεῖν
[120]   καὶ αἱ γυμνασιαρχίαι· δεινὸν οὖν,  εἰ   τῶν ἱερῶν ἀτελής τις ἀφεθήσεται.
[120]   (Ὡς δ' ἁπλῶς εἰπεῖν, οὐκ,  εἰ   τῶν πάντων ἀδικήσομέν τιν'
[40]   δεύτερον δέ, ἑτέραν χρείαν ἰδών,  εἰ   φαίνοιτο διδοὺς καὶ μὴ πῶς
[150]   καὶ δεινόν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  εἰ   χαλεπώτερον εἶναι παρ' ὑμῖν δόξει
[50]   ὧν ἐδέοντο. Εἶτα ταῦτα νῦν  εἰ   χρὴ κύρι' εἶναι σκοποῦμεν; Ἀλλ'
[50]   τις ἀκούσειεν ὡς Ἀθηναῖοι σκοποῦσιν  εἰ   χρὴ τοὺς εὐεργέτας ἐᾶν τὰ
[30]   ἤδη. Εἶθ' ὑμεῖς ἔτι σκοπεῖτ'  εἰ   χρὴ τοῦτον ἐξαλεῖψαι, καὶ οὐ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007