Alphabétiquement     [«   »]
Βυζάντιον 2
Βυζαντίῳ 1
γ 24
γὰρ 102
γάρ 17
γε 12
γεγενημένας 1
Fréquences     [«    »]
81
96 τὴν
98 τοῦ
102 γὰρ
104 τοὺς
107 ἂν
109 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

γὰρ


Paragraphes
[120]   τοῦτ' εἶναι δεινὸν νομίζω. (Εἰ  γὰρ   κατὰ μηδέν' ἄλλον ἔχουσι
[160]   δόξης τῶν κοινῇ γνωσθέντων. Οὐ  γὰρ   ἀγνοεῖ τοῦτ' οὐδεὶς οὔτε τῶν
[100]   μέντοι δίκαιοί γ' οὐδαμῇ. Οὐ  γὰρ   ἀγνοῶ τοῦθ' ὅτι Θηβαῖοι καὶ
[30]   εἴπῃ πρὸς ταῦτ' ἐκεῖνος Καὶ  γὰρ   Ἀθηναίων τινὲς ἴσως φαῦλοι, καὶ
[0]   αὐτοῖς, τοῦτ' ἀφελώμεθα; Μηδαμῶς· οὔτε  γὰρ   ἄλλως καλὸν οὔθ' ὑμῖν πρέπον.
[130]   χαλεπῶς τις ἔχων ὁρᾶται· οὐδὲ  γὰρ   ἀμφισβήτησις καταλείπεται τὸ μὴ ταῦτα
[60]   πρὸς πάντας τοὺς Ἕλληνας· ὅτου  γὰρ   ἄν τις παρ' ὑμῶν ἀγαθοῦ
[70]   Ἐγὼ μὲν οὐκ οἴομαι. Καὶ  γὰρ   ἂν ἄλογον εἴη· μίαν μὲν
[140]   μὲν τοίνυν ἠγνόησε ταῦτα γένοιτο  γὰρ   ἂν καὶ τοῦτο, αὐτίκα δηλώσει·
[160]   πάντα δ' ἀνθρώπιν' ἡγεῖσθαι. Οὐδὲ  γὰρ   ἂν Λακεδαιμόνιοί ποτ' ἤλπισαν εἰς
[40]   ἀσφαλῶς οἰκεῖν οἰομένας πόλεις. Οὐ  γὰρ   ἂν μετέπιπτε τὰ πράγματ' ἐπ'
[90]   οὐδ' ὁτιοῦν ἐποίησε Λεπτίνης· οὐδὲ  γὰρ   ἂν ὑμεῖς ποτ' ἐπείσθητε, ὡς
[110]   καὶ οὐδὲ δίκαιον. (Εἰ μὲν  γὰρ   ἀναξίους εἶναί τις φήσει κἀκείνους
[40]   τινα ὧν εὐεργέτητο μεμνῆσθαι. (Οὗτος  γὰρ   ἁνήρ, ὡς τὸ ψήφισμα τοῦτο
[30]   Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. Παρὰ πᾶσι  γὰρ   ἀνθρώποις μᾶλλόν ἐστιν ἔθος διὰ
[50]   λούμεν' ὑπέρρει κατὰ μικρόν. ~Τῶν  γὰρ   ἀνθρώπων οἱ πλεῖστοι κτῶνται μὲν
[120]   καταλείπεται λέγοντά τι αὐτοῖς.  γὰρ   ἄξια τῆς ἀτελείας εὖ πεποιηκέναι
[160]   (Ὃ μὴ πάθητε νῦν· οὐ  γὰρ   ἄξιον. Ἀλλ' δίκαι' ἐγνώκατε,
[150]   τἀναντία πράττουσι τὰς τιμωρίας. Εἰ  γὰρ   ἅπαντες ὡς ἀληθῶς τὰς ἐν
[150]   ἀγαθοῦ τινὸς αἰτίους ἀδικεῖν. Εἰ  γὰρ   ἀπεχθάνεσθαί τισι δεῖ, τοῖς ἀδικοῦσι
[120]   ἐγὼ παρα σχήσομαι μάρτυρα. (Γράφων  γὰρ   ἀρχὴν τοῦ νόμου Λεπτίνης εἶπεν
[80]   Ὅρα δὴ καὶ σκόπει· δεῖ  γὰρ   αὔτ' ἐνταῦθ' εἶναί που. Ἐγὼ
[50]   ἔργον ἀνθρώπων καλῶν κἀγαθῶν· ἐψηφίσασθε  γὰρ   αὐτοῖς ἅπανθ' ὧν ἐδέοντο. Εἶτα
[40]   δῆμος χρησίμους αὑτοὺς παρασχόντων· πάντας  γὰρ   αὐτοὺς ἡγοῦμαι δεινότατ' ἂν παθεῖν,
[150]   πρότερον δοθείσας ἀφελέσθαι κελεύειν· πολὺ  γὰρ   βελτίονος ἀνδρός ἐστιν ἐφ' οἷς
[30]   ἣν ὑμεῖς ἔδοτ' αὐτοῖς. ~Ἔστι  γὰρ   γένει μὲν δήπου Λεύκων
[10]   ἐξετάσειε, ψεῦδος ἂν φανείη. Εἰσὶ  γὰρ   δήπου παρ' ἡμῖν αἵ τε
[30]   ἡμῶν πόλις δεῖται. (Ἴστε  γὰρ   δήπου τοῦθ' ὅτι πλείστῳ τῶν
[150]   αἰσχίστην τῇ πόλει καταλείπει. Ἴστε  γὰρ   δήπου τοῦθ' ὅτι τῶν τὰ
[20]   δέον ὑμῖν γιγνομένας δείξω. Ἴστε  γὰρ   δήπου τοῦθ' ὅτι τῶν τριηραρχιῶν
[30]   τοὺς παρ' ἐκείνου σιτηγοῦντας; (Οὐ  γὰρ   δήπου τοῦτό γ' ὑπείληφεν οὐδείς,
[40]   δωρειάν, μηδὲν ἔχοντες ἐγκαλέσαι; (Οὐ  γὰρ   εἰ ἕτεροι μὲν ἦσαν οἱ
[10]   μικρὰν ζημίαν ὀφλήσειν μέλλουσαν; ~Οὐ  γὰρ   εἰ μὴ χρήματ' ἀπόλλυτε μόνον
[10]   πεπεῖσθαι ὁμοίαν εἶναι τούτῳ· οὐδὲ  γὰρ   εἰ πάνυ χρηστός ἐσθ' ὡς
[140]   εἰρηκέναι, λίαν εὔηθες ποιεῖς. Τί  γὰρ   εἵνεκα τούτου βελτίων ἔσθ'
[0]   τῶν ἀδίκων ἐστίν, ἐάσω· καὶ  γὰρ   εἴρηται τρόπον τινὰ καὶ ὑφ'
[10]   ἀτέλεια ἣν οὗτος ἀφαιρεῖται. Τῶν  γὰρ   εἰς τὸν πόλεμον καὶ τὴν
[120]   εἶναι φῇς ἱερῶν; Τῶν μὲν  γὰρ   εἰς τὸν πόλεμον πασῶν εἰσφορῶν
[80]   οὐκ ἐπιτήδειον εἶναί φαμεν. Γνώσεσθε  γὰρ   ἐκ τούτου πρόνοιάν τιν' ἔχοντας
[50]   αὐτῶν σκέψις. Ἰδίᾳ μὲν  γὰρ   ἕκαστος ἡμῶν σκοπεῖ τίς ἄξιός
[160]   προσηκόντων ὑμῖν ἀγαθῶν ἑλέσθαι. Καὶ  γὰρ   ἕκαστος ὑμῶν ἰδίᾳ μεθέξει τῆς
[0]   τὸ δοῦναι ὑμῖν ἐξεῖναι. Οὐ  γὰρ   ἐκεῖνό γ' ἔνεστιν εἰπεῖν, ὡς
[80]   περὶ τοὺς εὐεργέτας γεγενημένοι. Εἰ  γὰρ   ἐκεῖνοι μέν, ἐφ' οὓς μεθ'
[10]   κρεῖττον εἶναι δοκεῖ. Παρὰ μὲν  γὰρ   ἐκείνοις μείζων ἐστὶν τοῦ
[30]   τοὺς ὡς ὑμᾶς πλέοντας. Ἔχων  γὰρ   ἐκεῖνος ἑαυτῷ καὶ τοῖς παισὶ
[150]   Ἀριστογείτονι, καταψηφίσασθε τοῦ νόμου. Οὐ  γὰρ   ἔνεστ' εὐορκεῖν, εἰ μὴ τοῦτο
[50]   ὕστερον χρόνῳ παμπληθεῖ; Τὸ μὲν  γὰρ   ἐξ ἀρχῆς τι μὴ δοῦναι
[90]   λέγων παράγειν ὑμᾶς ζητήσει. Ἔφη  γὰρ   ἐξαπάτης εἵνεκα παραγεγράφθαι τοῦτον τὸν
[50]   ἐᾶν τὰ δοθέντ' ἔχειν· πάλαι  γὰρ   ἐσκέφθαι ταῦτα καὶ ἐγνῶσθαι προσῆκεν.
[0]   κατὰ τοῦτον τὸν λόγον; Οὐ  γὰρ   ἔστ' ἐφ' ὅτου τοῦτ' οὐ
[120]   ἀπίστους ποιήσετε πάσας δωρειάς. Τί  γὰρ   ἔσται πιστότερον τὸ τῆς εἰκόνος
[20]   οὐ καλῶς φρονεῖ. Ἐγὼ μὲν  γὰρ   εὔχομαι τοῖς θεοῖς, μάλιστα μὲν
[140]   Καὶ οὐ τοῦτ' ἐπιτιμῶ· δεῖ  γὰρ   ἐφ' ὑμῖν εἶναι διδόναι τὰ
[110]   ταῦτα γέγραπται. Τότε μὲν  γὰρ   πόλις ἡμῶν καὶ γῆς
[110]   ἐθῶν ὀλιγωροῦντες ἐκεῖνα διώκοιτε; Εἰ  γὰρ   καὶ κατὰ τὸν λογισμὸν ἐκεῖνα
[20]   τὰς ἀτελείας ἐὰν ἀφέλησθε· οὐ  γὰρ   κοινωνεῖ ταῖς δημοσίαις προσόδοις καὶ
[70]   τείχη στῆσαι Θεμιστοκλέους· μὲν  γὰρ   λαθών, δὲ νικήσας τοὺς
[130]   Τίνος; τοῦ μετοικίου; Τοῦτο  γὰρ   λοιπόν. Οὐ δήπου, ἀλλὰ τῶν
[60]   ὑμῶν, καὶ δὴ λελυμένας. (Πολὺ  γὰρ   μᾶλλον ἥρμοττεν τὰ δοθέντ' ἐῶντας
[10]   εὑρήσετ' οὔσας βελτίους. (Τό τε  γὰρ   μὴ μετ' αἰσχύνης ὡς κολακεύοντα
[30]   σῖτος εἰσπλέων ἐστίν. Εἰκότως· οὐ  γὰρ   μόνον διὰ τὸ τὸν τόπον
[100]   νόμους οὐ συνιέναι. Εἰ  γὰρ   μὲν Σόλων ἔθηκεν νόμον
[40]   καὶ τὸ δεινόν ἐστιν. Εἰ  γὰρ   οἱ μὲν εἰδότες καὶ παθόντες
[110]   δικαίως ἂν ἀφαιρε θεῖεν; (Οὐ  γὰρ   οἱ μὴ δόντες μὴ
[30]   δῆμον καθίστησ' ἑνὸς ἀνδρός. (Μὴ  γὰρ   οἴεσθ' ὑμῖν ἄλλο τι τὰς
[10]   ἔχοντες μάλιστα δύνανται τιμᾶν· πλούσιον  γὰρ   ὃν ἂν βούλωνται παραχρῆμ' ἐποίησαν·
[100]   θαυμάζοντες, τοὺς δὲ συγγενεῖς ἴστε  γὰρ   ὃν τρόπον Ὀρχομενὸν διέθηκαν οὕτω
[70]   καὶ Ἀριστογείτονος, ἔστησαν πρώτου· ἡγοῦντο  γὰρ   οὐ μικρὰν τυραννίδα καὶ τοῦτον
[50]   αὐτῆς πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν. Ἐγὼ  γὰρ   οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον νομίζω
[20]   ἐὰν ἅπαντες οὗτοι λῃτουργῶσιν· φανήσεται  γὰρ   οὐδὲ πολλοῦ δεῖ τῆς γενησομένης
[0]   καλὸν οὔθ' ὑμῖν πρέπον. (Πῶς  γὰρ   οὐκ αἰσχρόν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[130]   οὗτοι τοῦτο φήσουσι δεῖξαι μὲν  γὰρ   οὐκ ἔχουσιν, δεῖ κεκολασμένους αὐτοὺς
[40]   οὐχὶ τὴν ἀτέλειαν ἀφαιρήσεσθε οὐδὲ  γὰρ   οὔσῃ χρώμενος φαίνεται, ἀλλὰ τὸ
[110]   χρημάτων, νῦν δ' εὐπορήσει· δεῖ  γὰρ   οὕτω λέγειν καὶ μὴ βλασφημεῖν.
[120]   ἱερῶν τέλος ἐστὶ λῃτουργεῖν; Αὐτὸς  γὰρ   οὑτωσὶ τἀναντία τῇ στήλῃ γεγραφώς,
[30]   πολὺ δεινότερον τοῦ καθελεῖν· αὗται  γὰρ   οὑτωσὶ τοῖς βουλομένοις κατὰ τῆς
[130]   κατ' ἄνδρα κριθέντας. Ἐγὼ μὲν  γὰρ   οὐχ ὑπολαμβάνω ταῦτα καλῶς ἔχειν
[130]   ὑμῶν δωρειὰς ἀφελέσθαι ζητούντων. (Πῶς  γὰρ   οὐχὶ καὶ κατὰ τοῦτο δεινότατ'
[50]   τῶν εὑρημένων ταῦτ' ἦσαν· τουτὶ  γὰρ   παρὰ πάντ' ἔσται τὸν λόγον
[50]   ἐξεταστέον εἶναι καὶ ἰδιώτῃ· οὐδὲ  γὰρ   περὶ τῶν αὐτῶν σκέψις.
[10]   πρόγονοι. Τεκμήριον δέ· χρήματα μὲν  γὰρ   πλεῖστά ποτε κτησάμενοι πάνθ' ὑπὲρ
[150]   φαίνεσθαι φρονοῦντας ὑμῶν αὐτῶν. Φέρε  γὰρ   πρὸς Διός, τί μάλιστ' ἂν
[60]   μενόντων τὰς δωρειὰς ἀφαιρεῖσθαι. Φέρε  γὰρ   πρὸς Διός, τίς ἔστιν ὅστις
[10]   προγόνων οὔθ' ὑμῶν ἀξίαν. ρία  γὰρ   τὰ μέγιστ' ὀνείδη κτᾶται, φθονεροὺς
[60]   εὑρημένων ταύτην τὴν τιμήν. Καὶ  γὰρ   τἄλλ' ἀγάθ' εὐξαίμην ἂν ἔγωγε
[20]   πάντες ἂν ὁμολογήσειαν· παρὰ μὲν  γὰρ   τὰς ἐπὶ τῶν χορηγιῶν δαπάνας
[140]   σοι τοῦ ἀγῶνος ἀκινδύνου. Διὰ  γὰρ   τὸ τελευτῆσαι Βάθιππον τὸν τουτουὶ
[40]   καὶ πάλιν τάλαντον ἔδωκεν οὐδὲ  γὰρ   τοὺς λαβόντας ἔγωγ' ἡγοῦμαι τὸ
[100]   τοῖς αὐτοῖς οὔτε πολιτείᾳ. (Αὐτὸ  γὰρ   τοῦτο πρῶτον, νῦν οὗτοι
[120]   τί τοῦτο μαθὼν προσέγραψεν; Οὐδὲ  γὰρ   τούτοις ἀτέλεια τῶν γ' ἱερῶν
[40]   χρησίμους ὑμῖν παρασχόντας ἑαυτούς· εὑρήσετε  γὰρ   τούτους, οὓς ἥκιστα προσῆκεν, ἀδικοῦντα.
[0]   τε καὶ τούτους. Ἐν μὲν  γὰρ   τῷ γράψαι Μηδέν' εἶναι ἀτελῆ,
[160]   τι δεῖ πλείω λέγειν· οἶμαι  γὰρ   ὑμᾶς οὐδὲν ἀγνοεῖν τῶν εἰρημένων.
[160]   ὅπως μὴ βιασθῆθ' ἁμαρτάνειν. Πολλὰ  γὰρ   ὑμεῖς, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολλάκις
[80]   τὴν ἀτέλειαν; Ἀλλ' ἄλογον. Οὐδὲ  γὰρ   ὑμῖν ἁρμόττει δοκεῖν παρὰ μὲν
[140]   καὶ τοῦτο, αὐτίκα δηλώσει· συγχωρήσεται  γὰρ   ὑμῖν λῦσαι περὶ ὧν αὐτὸς
[0]   ὄντας τῶν τιμῶν ἀποστερεῖν. Εἰ  γὰρ   ὑπαρχουσῶν τούτων φαῦλοι καὶ ἀνάξιοί
[100]   καί μοι μηδὲν ὀργισθῇς· οὐδὲν  γὰρ   φλαῦρον ἐρῶ σε οὐκ
[10]   νῦν τῷ νόμῳ. Τῇ μὲν  γὰρ   χρείᾳ τῇ τῶν εὑρισκομένων τὰς
[90]   ἀκούσαντες ἑλέσθαι τὸν κρείττω. ~Οὐ  γὰρ   ᾤετο δεῖν Σόλων,
[80]   ὡς ἂν εἰκότως ἀγανακτήσειαν. Εἰ  γὰρ   ὧν ἔργῳ πεποίηκεν ἕκαστος αὐτῶν
[80]   ὑμᾶς φιλοτιμίαν τοῦ πατρός. Οὕτω  γὰρ   ὡς ἀληθῶς ἔμοιγε φαίνεται βεβαίως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007