Alphabétiquement     [«   »]
τῆς 55
τί 21
Τί 6
τι 53
τιθέναι 2
τιθῇ 1
τίθησιν 1
Fréquences     [«    »]
50 οἱ
52 πρὸς
51 ὑμῶν
53 τι
54 παρ
55 τῆς
55 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

τι


Paragraphes
[120]   σίτησιν διδόναι καὶ ἄλλ'  τι   ἂν βούλησθε, πλὴν τούτου. Ἐγὼ
[120]   φενακίζειν τὸν ὡς καταλείπεται λέγοντά  τι   αὐτοῖς. γὰρ ἄξια τῆς
[130]   γ' αἰσχρὸν οὐδ' ἂν εἴ  τι   γένοιτ' ἀναιρεθείη, συμβήσεται διὰ
[50]   ἑκάστου κηδεστὴς τῶν τοιούτων  τι   γίγνεσθαι, ταῦτα δὲ καὶ νόμοις
[160]   καὶ θεοί. Οὐκ οἶδ'  τι   δεῖ πλείω λέγειν· οἶμαι γὰρ
[50]   ὑμῶν τῶν τότε στρατευσαμένων, εἴ  τι   δέοι, πάσχειν χωρὶς ὑμῶν
[130]   τοῦτον πάλιν καὶ τῶν ἐκείνῳ  τι   δοθέντων ἀφέλοιντο, καὶ ταῦτ' αἰτίαν
[80]   τῶν ἐπὶ ταῖς πρότερον εὐεργεσίαις  τι   δοθέντων ἀφῃρημένοι φανήσεσθε, πῶς οὐκ
[140]   τὸ τῆς ἀτελείας τῶν ἐκείνῳ  τι   δοθέντων, καὶ πρὸς ὑμᾶς εἰσελθὼν
[60]   ἡμετέροις εὐεργέταις ὑπαρχουσῶν δωρειῶν ἀφαιρεῖταί  τι;   Ἐγὼ μὲν ἐκεῖν' οἶμαι. Ἀλλ'
[0]   εἶναι τῆς δωρειᾶς, ἐξαπατηθέντας δέ  τι   καὶ φαύλῳ τινὶ δοῦναι,
[110]   βούλεσθαι τὸν παρ' ἡμῖν τούτων  τι   κατασκευάσαντα, διὰ δ' ὧν
[90]   μὴ τοιούτους κριθέντας, ἐὰν ἀδίκως  τι   λάβωσιν, ἀφαιρεθῆναι, καὶ τὸ λοιπὸν
[100]   μηδ' ἂν ὁτιοῦν πράξῃ, τοιοῦτόν  τι   λέγειν αὐτοὺς παρεσκευάσθαι, ὡς ἄρ'
[50]   Τὸ μὲν γὰρ ἐξ ἀρχῆς  τι   μὴ δοῦναι γνώμῃ χρησαμένων ἔργον
[130]   μετὰ ταῦτα δ' ἐᾶν, εἴ  τι   μὴ πεπόνθαθ' ὑπ' αὐτῶν ὕστερον
[150]   καὶ ὀμώμοται, ἄν τις ἀμύνων  τι   πάθῃ τῇ δημοκρατίᾳ, τὰς αὐτὰς
[60]   δι' ὑμᾶς φεύγοντας καὶ δικαίως  τι   παρ' ὑμῶν εὑρομένους ἐάσωμεν ἀφαιρεθῆναι
[0]   τοῖς ἰδιώταις, ἀλλὰ τοὺς ἀγαθόν  τι   πεποιηκότας ἐξαπατῆσαι, καὶ ταῦτ' οὐ
[130]   ἀφῃρημένους φαίνεσθαι, καὶ τοὺς εὖ  τι   πεποιηκότας ὑμᾶς, οἷς οὐδεὶς ἂν
[150]   νόμοις ζημίας φοβούμενοι τοῦ κακόν  τι   ποιεῖν ἀποσταῖεν, καὶ πάντες τὰς
[50]   ποτέ, ἔρημον τῶν ἐθελησόντων ἀγαθόν  τι   ποιεῖν καταστήσει. (Οὐ τοίνυν μόνον,
[150]   τινας ᾤετ' ἐπισχεῖν τοῦ τοιοῦτόν  τι   ποιεῖν, ὅμως οὐκ ἀφείλετο τὴν
[60]   καὶ παραδείγμαθ' ἑστῶσι τοῖς βουλομένοις  τι   ποιεῖν ὑμᾶς ἀγαθόν, ὅσους εὖ
[60]   ἄνδρα τὰ πεπραγμένα, ἄκυρόν  τι   ποιῆσαι τῶν ἐκείνῳ δοθέντων. Οὗτος
[130]   (Τὸ δοκεῖν ἐξηπατηκέναι τοὺς ἀγαθόν  τι   ποιήσαντας. Ὅτι μὲν τοίνυν τοῦθ'
[0]   ἄν, οἱ δὲ τοὺς ἀγαθόν  τι   ποιοῦντας ἑαυτοὺς μὴ τοῖς ὁμοίοις
[100]   δεῖ, τοὺς μὲν ἑαυτοὺς ἀγαθόν  τι   ποιοῦντας μήτε τιμῶντες μήτε θαυμάζοντες,
[150]   σπουδὴν ὅπως μηδενὶ τῶν εὖ  τι   ποιούντων ὑμᾶς χάριν ἐξέσται κομίσασθαι
[150]   τίνες; Οἵ τε τοῖς ἀγαθόν  τι   ποιοῦσι τὰς τιμὰς διδόντες καὶ
[150]   τὸν δῆμον, οὐ τοῖς ἀγαθόν  τι   ποιοῦσιν ἔγωγε νομίζω δεῖν. (Πρὸς
[100]   καὶ δεικνὺς ὅτι τοῖς ἀγαθόν  τι   ποιοῦσιν οὐδ' ὁτιοῦν ἔσται πλέον.
[30]   ἐμμένων φανεῖται καὶ ποιεῖν ἀεί  τι   προθυμούμενος ὑμᾶς εὖ, ὑμεῖς δ'
[0]   πολλοῖς οἷς πράττετε καὶ τοιοῦτόν  τι   συμβαίνειν ἀνάγκη. (Ἆρ' οὖν θησόμεθα
[50]   πονηρᾶς δόξης ἀναπλήσει, ἐάν τέ  τι   συμβῇ ποτέ, ἔρημον τῶν ἐθελησόντων
[30]   (Μὴ γὰρ οἴεσθ' ὑμῖν ἄλλο  τι   τὰς στήλας ἑστάναι ταύτας
[80]   εἴη πεπονθὼς παῖς εἴ  τι   τῆς δωρειᾶς ἀφαιρεθείη, καθ'
[160]   (Ὅτι νὴ Δία πόρρω τοῦ  τι   τοιοῦτον νῦν ἐλπίζειν ἐσμέν. Καὶ
[130]   δοκούντων ἔχειν, ἄν τις ὑποσχόμενός  τι   τὸν δῆμον ἐξαπατήσῃ, κρίνειν, κἂν
[100]   νόμος ὑμῖν, ἐάν τις ὑποσχόμενός  τι   τὸν δῆμον τὴν βουλὴν
[80]   ὑμᾶς, καὶ οὐδὲν ἔσθ'  τι   τοῦ παρακρούσασθαι καὶ φενακίσαι λέγεται
[110]   αὐτοῖς οἷσπερ ἡμεῖς νῦν, ἕτερόν  τι   τοῦτ' ἂν εἴη. Εἰ τοίνυν
[120]   ὅταν ὧν ἐδώκατέ τῳ πρότερόν  τι,   τοῦτ' ἀφέλησθε, καὶ τὰς ὑπολοίπους
[110]   δεῖξαι κἀκείνους ὧν ἔδοσάν τῴ  τι,   τοῦτ' ἀφῃρημένους, συγχωρῶ καὶ ὑμᾶς
[130]   Ὅτι μὲν τοίνυν τοῦθ' ἕν  τι   τῶν αἰσχρῶν ἐστιν πάντας ἂν
[60]   ἐχόντων Πύδναν Ποτείδαιαν  τι   τῶν ἄλλων χωρίων, Φιλίππῳ
[70]   μηδεμίαν ποιησαμένους τούτων μνείαν ἀφελέσθαι  τι   τῶν δοθέντων τότε. Πολλὰ μὲν
[70]   Ἵνα δὲ μὴ λέγων παραλίπω  τι   τῶν πεπραγμένων αὐτῷ, ἀναγνώσεται γεγραμμένας
[10]   πειράσομαι δεῖξαι διὰ βραχέων, ἕν  τι   τῶν πρότερον πεπραγμένων τῇ πόλει
[40]   ἡγοῦμαι δεινότατ' ἂν παθεῖν, εἴ  τι   τῶν τότε ψηφισθέντων αὐτοῖς λυθείη.
[30]   νόμος φαίνεται, καὶ προσαφαιρεῖταί  τι   τῶν ὑπαρχόντων ἤδη. Εἶθ' ὑμεῖς
[80]   δ' ἐπὶ τούτοις δωρειῶν ἀφῃρημένον  τι   φαίνηται; Οὐ σκέψεσθ' ἄνδρες
[70]   ῥητόρων τῶν διδαξόντων ὡς ἀφελέσθαι  τι   χρὴ τῶν ἐκείνῳ δοθέντων. (Εἶεν.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007