Alphabétiquement     [«   »]
τισιν 2
τισίν 1
τισὶν 3
τὸ 73
τό 3
Τὸ 6
Τό 1
Fréquences     [«    »]
70 τὰ
71 τοῖς
70 ὑμᾶς
73 τὸ
74 μὴ
81
96 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

τὸ


Paragraphes
[40]   θαυμάσαι, ἀλλὰ τὴν προθυμίαν καὶ  τὸ   αὐτὸν ἐπαγγειλάμενον ποιεῖν καὶ τοὺς
[40]   χρηστοὶ καὶ πάντ' ἐξητασμέν' ἐπὶ  τὸ   βέλτιον προῆγε, τοὺς δ' ἐν
[60]   Θάσος ἦν τότε καὶ  τὸ   Βυζάντιον Λακεδαιμονίοις μὲν οἰκεῖα, ὑμῖν
[20]   δ' ἄνδρες δικασταί, διὰ  τὸ   γεγράφθαι ἐν τῷ νόμῳ διαρρήδην
[60]   συμ῎ μάχους. Ἔστιν δὲ τοῦτο  τὸ   γράμμ' ἄνδρες δικασταί, ἐκείνῳ
[50]   γνώμῃ χρησαμένων ἔργον ἀνθρώπων ἐστί·  τὸ   δὲ τοὺς ἔχοντας ἀφαιρεῖσθαι φθονούντων,
[40]   ἀλλ' αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ  τὸ   δεινόν ἐστιν. Εἰ γὰρ οἱ
[150]   πλέον ἕν, ὁπότερον ἂν  τὸ   δικαστήριον τιμήσῃ, παθεῖν ἀποτεῖσαι·
[0]   τὸ λοιπὸν ἐξεῖναι δοῦναι, ὑμᾶς  τὸ   δοῦναι ὑμῖν ἐξεῖναι. Οὐ γὰρ
[10]   ἔστω, βελτίων ἐστὶ τῆς πόλεως  τὸ   ἦθος. (Νομίζω τοίνυν ὑμᾶς,
[0]   χρόνου. Εἶθ' ἧς πᾶσι μέτεστι  τὸ   ἥμισυ καὶ τοῖς μηδ' ὁτιοῦν
[80]   τούτῳ, ὑπὲρ αὑτοῦ δέ, ἐπειδὴ  τὸ   καθ' αὑτὸν ἐτάχθη κινδυνεύειν, παρεῖδε,
[40]   τῶν ὑμετέρων μηδὲν ἐνδεῶς ἕξει  τὸ   καθ' αὑτόν. (Τοῦτον μέντοι τὸν
[10]   ἁπασῶν ἧς ἄν τινος πολιτείας  τὸ   κομίζεσθαι τοὺς εὔνους τοῖς καθεστῶσιν
[30]   πλεῖστον τοῦτο γίγνεται, ἀλλὰ διὰ  τὸ   κύριον ὄντα τὸν Λεύκων' αὐτοῦ
[0]   θέσθαι νόμον οὐχ ὃς ἀφαιρήσεται  τὸ   κυρίους ἡμᾶς εἶναι, ἀλλὰ δι'
[40]   δέον δὲ νῦν γέγον' αὐτῷ  τὸ   λαβεῖν παρ' ὑμῶν τὴν ἀτέλειαν.
[160]   Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος. Καλῶς. Μηδὲ  τὸ   λοιπὸν ἐξεῖναι δοῦναι. Μηδ' ἂν
[0]   ἐν δὲ τῷ προσγράψαι Μηδὲ  τὸ   λοιπὸν ἐξεῖναι δοῦναι, ὑμᾶς τὸ
[0]   θησόμεθα νόμον διὰ ταῦτα ηδὲ  τὸ   λοιπὸν ἐξεῖναι τῇ βουλῇ μηδὲ
[90]   ἀδίκως τι λάβωσιν, ἀφαιρεθῆναι, καὶ  τὸ   λοιπὸν ἐφ' ὑμῖν εἶναι πάνθ'
[150]   φθόνῳ τινὶ καὶ φιλονικίᾳ καὶ  τὸ   λοιπὸν ἐῶ· τοιούτοις δέ τισιν
[50]   τούς τ' ἔχοντας ἀφῃρήμεθα καὶ  τὸ   λοιπὸν μηδενὶ δοῦναι ταῦτ' ἐξεῖναι
[10]   τοιοῦτον, ἀψευδὲς καὶ χρηστόν, οὐ  τὸ   λυσιτελέστατον πρὸς ἀργύριον σκοποῦν, ἀλλὰ
[160]   καὶ πόλεις κεκτημένον. Ἀλλ' οἶμαι,  τὸ   μέλλον ἄδηλον πᾶσιν ἀνθρώποις, καὶ
[70]   Διός, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μηδεὶς φθόνῳ  τὸ   μέλλον ἀκούσῃ, ἀλλ' ἂν ἀληθὲς
[160]   ἐν ταῖς εὐπραξίαις καὶ προορωμένους  τὸ   μέλλον φαίνεσθαι. (Πολλὰ δ' ἄν
[120]   ἀτελής τις ἀφεθήσεται. Ἐγὼ δὲ  τὸ   μέν τινας, οἷς δῆμος
[100]   τῆς ἀγχιστείας, ἀλλ' ἵν' εἰς  τὸ   μέσον καταθεὶς τὴν ὠφέλειαν ἐφάμιλλον
[130]   ὁρᾶται· οὐδὲ γὰρ ἀμφισβήτησις καταλείπεται  τὸ   μὴ ταῦτα ποιεῖν πονήρ'
[90]   δωρειάς, ὅσας δῆμος ἔδωκε,  τὸ   Μηδέν' εἶναι ἀτελῆ τούτων οἷς
[70]   φανερῶς τοῦ λάθρᾳ κρεῖττον, καὶ  τὸ   νικῶντας τοῦ παρακρουσαμένους πράττειν ὁτιοῦν
[160]   δ' ἔγωγε, εἰ τοῖς μὲν  τὸ   νόμισμα διαφθείρουσιν θάνατος παρ' ὑμῖν
[140]   γ' οὐχὶ δίκαιον εἶναί φημι,  τὸ   ὅτε μὲν τούτῳ ταῦτ' ἔμελλεν
[160]   ἀφίξεσθαι, οὐδέ γ' ἴσως Συρακόσιοι,  τὸ   πάλαι δημοκρατούμενοι καὶ φόρους Καρχηδονίους
[100]   μὲν διὰ τῶν ὀλίγων πολιτείας  τὸ   πάντας ἔχειν ἴσον ἀλλήλοις τοὺς
[40]   γὰρ οὔσῃ χρώμενος φαίνεται, ἀλλὰ  τὸ   πιστεύειν ὑμῖν, οὗ τί γένοιτ'
[70]   τὸν ἀριθμὸν καὶ τῶν χρημάτων  τὸ   πλῆθος, καὶ τῶν τροπαίων οὗ
[130]   χρόνος γεγονώς, ἐν τοσούτῳ  τὸ   πλῆθος ὄντι οὔτε φυλὴ πώποτ'
[90]   Τούτων τοίνυν τοσούτων ὄντων δικαίων  τὸ   πλῆθος, οὑτοσὶ μὲν οὐδ' ὁτιοῦν
[40]   γὰρ τοὺς λαβόντας ἔγωγ' ἡγοῦμαι  τὸ   πλῆθος τῶν χρημάτων θαυμάσαι, ἀλλὰ
[100]   καταθεὶς τὴν ὠφέλειαν ἐφάμιλλον ποιήσῃ  τὸ   ποιεῖν ἀλλή λους εὖ, (σὺ
[90]   ἐπὶ πάμπολυν ἤδη χρόνον, (καὶ  τὸ   πρᾶγμ' οὐδὲν μᾶλλον δύναται πέρας
[150]   τούτοις τεθείς, ἀλλ' ἵνα μὴ  τὸ   πρᾶγμ' ὥσπερ ἐργασία τισὶν
[100]   θεσμοθέται ταῦτα γραφόντων, ἐπὶ τούτοις  τὸ   πρᾶγμα γιγνέσθω. (Μήθ' ὑμεῖς ποιήσητε
[0]   εἴποι πρὸς ταῦτα, ὅτι διὰ  τὸ   ῥᾳδίως ἐξαπατᾶσθαι τὸν δῆμον, διὰ
[50]   ὑμῶν ἀκινδύνως σεσῶσθαι, καὶ εἰσέφρουν  τὸ   στρά τευμα, καὶ διέσωσαν καὶ
[100]   λόγοι παροξυντικοὶ μὲν εἶναι πρὸς  τὸ   τὰς ἀτελείας ὑμᾶς ἀφελέσθαι πεῖσαι,
[120]   κακουργότατον οἴονται λόγον εὑρηκέναι πρὸς  τὸ   τὰς ἀτελείας ὑμᾶς ἀφελέσθαι πεῖσαι,
[140]   τοῦ ἀγῶνος ἀκινδύνου. Διὰ γὰρ  τὸ   τελευτῆσαι Βάθιππον τὸν τουτουὶ πατέρ'
[120]   εἰκόνος τῆς σιτήσεως  τὸ   τῆς ἀτελείας, ἣν πρότερόν τισι
[140]   δωρειάν, ἐν τοῦτ' ἔνεστιν  τὸ   τῆς ἀτελείας τῶν ἐκείνῳ τι
[40]   λῃτουργεῖν ἀναγκασθήσεται. Ἔστι δ' οὐ  τὸ   τῆς δαπάνης μέγιστον ἐκείνῳ, ἀλλ'
[120]   δωρειάς. Τί γὰρ ἔσται πιστότερον  τὸ   τῆς εἰκόνος τῆς σιτήσεως
[20]   τοῦ πρὸς ἅπαντας πιστεύεσθαι, ἐστὶ  τὸ   τῆς πίστεως ὑπάρχον. Εἰ δέ
[70]   ὀλίγου δέω λέγειν χώραν οὐδαμοῦ  τὸ   τῆς πόλεως ὄνομ' οὐδ' αὑτὸν
[60]   αἴτιος γένηται, τούτου τὴν δόξαν  τὸ   τῆς πόλεως ὄνομα καρποῦται. ~Διόπερ
[120]   νόμος, οὐδὲ τῆς πόλεως  τὸ   τιμᾶν τοὺς ὄντας ἀξίους, ἀλλ'
[30]   Εἰκότως· οὐ γὰρ μόνον διὰ  τὸ   τὸν τόπον τοῦτον σῖτον ἔχειν
[40]   ὡς τὸ ψήφισμα τοῦτο δηλοῖ  τὸ   τότ' αὐτῷ γραφέν, τοῖς ἁλοῦσι
[40]   τοίνυν ψήφισμ' ὑμῖν αὔτ' ἀναγνώσεται  τὸ   τότε ψηφισθὲν τῷ ἀνδρί. Καὶ
[150]   τῇ δεινότητι ταύτῃ χρῆσθαι ἐπὶ  τὸ   τοὺς ἀδικοῦντας ὑμᾶς κολάζειν
[110]   τίν' οὐκ ἂν οἴεσθε νῦν  τὸ   τρίτον μέρος τούτων ἀντὶ τῆς
[80]   εἴτε μή; (Λαβὲ δὴ καὶ  τὸ   τῷ Χαβρίᾳ ψήφισμα ψηφισθέν. Ὅρα
[120]   τὸ τῶν λῃτουργιῶν ὄνομ' ἐπὶ  τὸ   τῶν ἱερῶν μεταφέροντες ἐξαπατᾶν ζητοῦσι,
[120]   Ἀριστογείτονος. Τίνος ἕνεκα, εἴ γε  τὸ   τῶν ἱερῶν τέλος ἐστὶ λῃτουργεῖν;
[120]   ἔχειν καὶ λῃτουργιῶν, ἀλλ' οὗτοι  τὸ   τῶν λῃτουργιῶν ὄνομ' ἐπὶ τὸ
[70]   ἂν ἀληθὲς σκοπείτω, ὅσῳ  τὸ   φανερῶς τοῦ λάθρᾳ κρεῖττον, καὶ
[50]   ἐγνῶσθαι προσῆκεν. Ἀνάγνωθι καὶ τοῦτο  τὸ   ψήφισμ' αὐτοῖς. ΨΗΦΙΣΜΑ. (Ἃ μὲν
[30]   τί γράψει ποθ'  τὸ   ψήφισμ' ὑπὲρ ἡμῶν γράφων; (Ὅτι
[110]   ἦν τοὺς χρηστοὺς τιμᾶν, δηλοῖ  τὸ   ψήφισμα τουτί· εἰ δὲ μὴ
[110]   τοίνυν ἀληθῆ λέγω, λαβέ μοι  τὸ   ψήφισμα τουτί. ΨΗΦΙΣΜΑ. (Ὅτι μὲν
[40]   μεμνῆσθαι. (Οὗτος γὰρ ἁνήρ, ὡς  τὸ   ψήφισμα τοῦτο δηλοῖ τὸ τότ'
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007