Alphabétiquement     [«   »]
τουτουὶ 1
τούτους 6
τούτῳ 12
τούτων 42
Τούτων 3
τρεῖς 1
τρία 1
Fréquences     [«    »]
39 ταῦτ
41 τῇ
40 τοῦτο
42 τούτων
43 περὶ
44 ὅτι
44 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

τούτων


Paragraphes
[110]   οἴεσθε νῦν τὸ τρίτον μέρος  τούτων   ἀντὶ τῆς ἀτελείας ἑλέσθαι; Ὅτι
[60]   Ἀρχεβίῳ τῷ Βυζαντίῳ, καί τινες  τούτων   ἀντιλέγοιεν αὐτοῖς ταῦτα λέγοντες, (ὡς
[110]   παρὰ ταῦτ' ἀγαθῇ κέχρησθε, ἐπὶ  τούτων   ἄξιον μεῖναι. (Εἰ δὲ δεῖ
[160]   ὑπὲρ ὑμῶν κινδυνεύειν. Ὑπὲρ οὖν  τούτων   ἁπάντων οἶμαι δεῖν ὑμᾶς σπουδάζειν
[140]   τοιοῦτ' οὐδὲν εἶναι. Χωρὶς δὲ  τούτων   ἀτοπώτατον ἂν πάντων συμβαίη, εἰ
[90]   σαφῆ τὰ δίκαια. (Καὶ πρὸ  τούτων   γ' ἐπέταξεν ἐκθεῖναι πρόσθε τῶν
[120]   δῆμος ἔδωκεν, ἀτελεῖς εἶναι  τούτων   δίκαιον ἡγοῦμαι, δὲ νῦν
[90]   Τὰ δ' ἑξῆς λέγε,  τούτων   εἶναι βελτίω φαμέν. Προσέχετ' ἄνδρες
[80]   πεποίηκεν ἕκαστος αὐτῶν ὑμᾶς εὖ,  τούτων   ἐκ λόγου κρίσις γίγνεται, καὶ
[20]   γε τὸν χρόνον, ὃν ἂν  τούτων   ἕκαστος λῃτουργῇ, δίδωσι τὴν ἀνάπαυσιν
[130]   εἰ καλῶς ὑμῖν ἔχει,  τούτων   ἕκαστος ὀκνεῖ τοὺς ἐχθροὺς ἀφαιρούμενος
[60]   τὰς δὲ δωρειάς, ἃς ἀντὶ  τούτων   ἔλαβον παρ' ὑμῶν, καὶ δὴ
[40]   μὲν εἰδότες καὶ παθόντες ἄξια  τούτων   ἐνόμιζον εὖ πάσχειν, ἡμεῖς δ'
[40]   ἐπ' αὔτ' ἔλθῃ, στερήσεται  τούτων   λῃτουργεῖν ἀναγκασθήσεται. Ἔστι δ'
[50]   ἔτι ψηφίσματ' ἀπαλλάττομαι τοῦ περὶ  τούτων   λέγειν. (Τοῦτο μὲν τοίνυν Θασίους
[0]   καὶ ἀνάξιοί τινες κατὰ τὸν  τούτων   λόγον εἰσίν, τί χρὴ προσδοκᾶν
[10]   τοῦ τέλους εἰσὶ τούτου· οὐκοῦν  τούτων   μὲν οὐδετέρων οὐδεὶς διὰ τὸν
[60]   ἐῶντας τῶν ἀτυχημάτων ἀφαιρεῖν  τούτων   μενόντων τὰς δωρειὰς ἀφαιρεῖσθαι. Φέρε
[40]   τοιούτου παῖδας εἰ μηδεμίαν ποιησάμενοι  τούτων   μηδενὸς μνείαν ἀφῃρημένοι φανούμεθα τὴν
[70]   ἐπειδὴ δὲ τετελεύτηκεν, μηδεμίαν ποιησαμένους  τούτων   μνείαν ἀφελέσθαι τι τῶν δοθέντων
[50]   μόνοι τοῦτο πείσονται, καὶ περὶ  τούτων   μόνων ποιοῦμαι λόγον τοσοῦτον. Πολλοῦ
[150]   τέτακται. (Ἐν τοίνυν τοῖς περὶ  τούτων   νόμοις Δράκων φοβερὸν κατασκευάζων
[20]   ταῦτα τἀναλώματ' οὐδέν. Χωρὶς δὲ  τούτων   νυνὶ τῇ πόλει, δυοῖν ἀγαθοῖν
[90]   ἔδωκε, τὸ Μηδέν' εἶναι ἀτελῆ  τούτων   οἷς δῆμος ἔδωκεν; Σαφῶς
[140]   καὶ οὐχ, ὅτι τῇ φύσει  τούτων   ὀλίγοις μέτεστιν, ἐφθονήσατε τοῖς ἔχουσιν,
[130]   δίκαιον τὴν ἐξέτασιν λαμβάνειν, ὅτε  τούτων   οὐδεὶς ἀντεῖπεν, μετὰ ταῦτα δ'
[80]   ἔχειν, ἕξουσιν τὰ δοθέντα. (Καὶ  τούτων   πάντων οὐδὲν ἔσθ' ἡμέτερον οὐδὲ
[70]   ἀπέφην' ἀπὸ τῶν πολεμίων. Καὶ  τούτων   πάντων ὑμῶν τινὲς οἱ πρεσβύτατοι
[30]   τὰς στήλας ἑστάναι ταύτας  τούτων   πάντων ὧν ἔχετ' δεδώκατε
[150]   ὑπάρχει κατὰ πάντων τῶν συνδίκων·  τούτων   πολλάκις εἷς ἕκαστος πρότερόν τισι
[70]   τριήρεις, εἷλε δὲ τῶν νήσων  τούτων   τὰς πολλὰς καὶ παρέδωκεν ὑμῖν
[130]   δύ' πλείους, γραφῇ διὰ  τούτων   ταὐτὸ τοῦτο παθεῖν κατ' ἄνδρα
[90]   εἶθ' φαμεν δεῖν ἀντὶ  τούτων   τεθῆναι. Λέγε. ΝΟΜΟΣ. Ταῦτα μέν
[110]   ἀποκτεῖναι βούλεσθαι τὸν παρ' ἡμῖν  τούτων   τι κατασκευάσαντα, διὰ δ' ὧν
[80]   καὶ δι' αὑτὸν εὖ ποιῆσαι  τούτων   τινὰς τῶν εὑρημένων τὴν ἀτέλειαν,
[80]   ἐν ὑμῖν αὐτοῖς, εἴ τινες  τούτων   τῶν τετελευτηκότων λάβοιεν τρόπῳ τινὶ
[50]   ἐπ' Ἀνταλκίδου, ἀντὶ τῶν ἔργων  τούτων   ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐξέπεσον. Ὑποδεξάμενοι δ'
[0]   τιμῶν ἀποστερεῖν. Εἰ γὰρ ὑπαρχουσῶν  τούτων   φαῦλοι καὶ ἀνάξιοί τινες κατὰ
[40]   τοὺς ἀτυχοῦντας καὶ τὴν παρὰ  τούτων   χάριν, ἥτις ποτ' ἔμελλεν ἔσεσθαι,
[110]   τέτταρας τῆς ἡμέρας δραχμάς. Καὶ  τούτων   ψήφισμ' ἔστιν Ἀλκιβιάδου, ἐν
[130]   τοιούτους τινὰς ἐξειλεγμένοι. Ὑπὲρ δὴ  τούτων   ὡδὶ ποιήσαθ' ὅταν ταῦτα λέγωσι·
[10]   ἐπιχειρήσειε Λεπτίνης, ἀπάγων ὑμᾶς ἀπὸ  τούτων,   ὡς αἱ λῃτουργίαι νῦν μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007