Alphabétiquement     [«   »]
ὑμετέρων 3
Ὑμῖν 1
ὑμῖν 67
ὑμῶν 51
Ὑμῶν 1
ῦν 1
ὑπ 5
Fréquences     [«    »]
49 νόμον
50 οἱ
49 οὐ
51 ὑμῶν
52 πρὸς
53 τι
54 παρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

ὑμῶν


Paragraphes
[60]   ὅτου γὰρ ἄν τις παρ'  ὑμῶν   ἀγαθοῦ τοῖς ἄλλοις αἴτιος γένηται,
[70]   τοίνυν ἄξιον τὸν τοιοῦτον ὑφ'  ὑμῶν   ἀδικηθῆναι, οὐδ' ἔλαττον σχεῖν τῶν
[60]   ἄν τινες ζῶσι, μηδὲν ὑφ'  ὑμῶν   ἀδικῶνται, ἐπειδὰν δὲ τελευτήσωσιν, ἐκεῖναι
[130]   νόμῳ τὰ δοθέντ' ἀπολωλεκέναι δι'  ὑμῶν   ἁθρόους, παρόν, εἴ τις ἄρ'
[50]   τι δέοι, πάσχειν χωρὶς  ὑμῶν   ἀκινδύνως σεσῶσθαι, καὶ εἰσέφρουν τὸ
[90]   ταῖς ἐκκλησίαις ἀναγιγνώσκειν, ἵν' ἕκαστος  ὑμῶν   ἀκούσας πολλάκις καὶ κατὰ σχολὴν
[10]   καὶ οὔτε τῶν προγόνων οὔθ'  ὑμῶν   ἀξίαν. ρία γὰρ τὰ μέγιστ'
[60]   δὲ κατορθώσῃ, τὰς χάριτας παρ'  ὑμῶν   ἀπίστους ἕξειν; (Πάνυ τοίνυν ἀχθοίμην
[140]   ἐπηρεάσῃ, τῆς πόλεως ἀφέλησθε καὶ  ὑμῶν   αὐτῶν ἣν διὰ παντὸς ἀεὶ
[100]   (Μήθ' ὑμεῖς ποιήσητε μηδὲν ἀνάξιον  ὑμῶν   αὐτῶν, μήτε, εἴ τις φαῦλός
[150]   μιμεῖσθαι, οὐδ' ἀνάξια φαίνεσθαι φρονοῦντας  ὑμῶν   αὐτῶν. Φέρε γὰρ πρὸς Διός,
[10]   μόνῳ κρείττους εἰσὶν αἱ παρ'  ὑμῶν   δωρειαί, τοῦτ' ἀφαιρεῖται. Καίτοι τῶν
[130]   αἰτίους, ἃς ἔλαβον δικαίως παρ'  ὑμῶν   δωρειὰς ἀφελέσθαι ζητούντων. (Πῶς γὰρ
[30]   μὲν ἀκύρους εἶναι τὰς παρ'  ὑμῶν   δωρειάς, ὑμῖν δὲ μένειν τὰς
[110]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ τοῖς προγόνοις  ὑμῶν   ἔθος ἦν τοὺς χρηστοὺς τιμᾶν,
[40]   αὐτοῖς λυθείη. (Εἰ τοίνυν τις  ὑμῶν   ἐκεῖνο πέπεισται, πολὺ τοῦ δεηθῆναί
[160]   ἐν δὲ τῇ τῶν καθημένων  ὑμῶν   ἑνὸς ἑκάστου γνώμῃ φιλανθρωπία πρὸς
[60]   φεύγοντας καὶ δικαίως τι παρ'  ὑμῶν   εὑρομένους ἐάσωμεν ἀφαιρεθῆναι ταῦτα, μηδὲν
[160]   ἀγαθῶν ἑλέσθαι. Καὶ γὰρ ἕκαστος  ὑμῶν   ἰδίᾳ μεθέξει τῆς δόξης τῶν
[0]   εἴρηται τρόπον τινὰ καὶ ὑφ'  ὑμῶν   ἴσως γιγνώσκεται· ἀλλ' ἐκεῖν' ἂν
[60]   ἃς ἀντὶ τούτων ἔλαβον παρ'  ὑμῶν,   καὶ δὴ λελυμένας. (Πολὺ γὰρ
[60]   τοῖς ἄλλοις ἐπιτάττοντας εἴθισ' ἀκούειν  ὑμῶν,   καὶ τοὺς ἁρμοστὰς ἐξήλασεν ἐκ
[70]   τὴν ἀτέλειαν ἣν εὕρετο παρ'  ὑμῶν   καὶ τῷ υἱεῖ κατέλιπεν; Ἐγὼ
[160]   οὐκ ἀπορήσετε τῶν ἐθελησόντων ὑπὲρ  ὑμῶν   κινδυνεύειν. Ὑπὲρ οὖν τούτων ἁπάντων
[100]   Κάλλιον δὲ δήπου τὸν ὑφ'  ὑμῶν   κριθέντα καλῶς ἔχειν νόμον εἰσφέρειν
[70]   πατὴρ αὐτῷ δικαίως παρ'  ὑμῶν   λαβὼν κατέλιπεν. Ἀλλ' οὐδέν' ἀνθρώπων
[120]   πεποιηκέναι δόξας καὶ ταύτην παρ'  ὑμῶν   λαβὼν τὴν τιμὴν μόνην,
[70]   μένουσιν αὐτῷ, τῆς δὲ παρ'  ὑμῶν   μόνης τοῦτ' ἀφαιρήσεται; (Καὶ μὴν
[70]   Λέγε. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ. (Οὐ τοίνυν ὑφ'  ὑμῶν   μόνον Κόνων, ἄνδρες
[30]   δικαίως τετύχηκεν τῆς ἀτελείας παρ'  ὑμῶν   Λεύκων, ἀκηκόατ' ἐκ τῶν
[80]   ἀσφαλέστατος στρατηγὸς ἁπάντων, ὑπὲρ μὲν  ὑμῶν,   ὁπόθ' ἡγοῖτο, ἐχρῆτο τούτῳ, ὑπὲρ
[40]   ἀτελείας αὐτῷ διὰ ταῦτα παρ'  ὑμῶν,   ὁρῶν ἐν τῷ πολέμῳ πρὸ
[110]   δεῖξαι βέλτιον ἐκείνους πράττοντας  ὑμῶν.   Ὅτε δ' ὑμεῖς, καλῶς ποιοῦντες,
[70]   οὐ στρατιώτην ἀπώλεσεν οὐδέν' ἡγούμενος  ὑμῶν,   οὐδ' ἔστιν οὐδενὶ τῶν ὑμετέρων
[60]   οὐδεμίαν κεκτημένης, στρατηγῶν βασιλεῖ, παρ'  ὑμῶν   οὐδ' ἡντινοῦν ἀφορμὴν λαβών, κατεναυμάχησεν
[30]   Λεύκων ξένος, τῇ δὲ παρ'  ὑμῶν   ποιήσει πολίτης· κατ' οὐδέτερον δ'
[130]   καλῶς ἔχειν οὐδέ γ' ἀξίως  ὑμῶν.   (Σκοπῶ δὲ καὶ τοῦτο. Καὶ
[80]   δωρειᾶς ἀφαιρεθείη, καθ' πολλάκις  ὑμῶν   στρατηγήσαντος Χαβρίου οὐδενὸς πώποθ' υἱὸς
[80]   δῆλα πᾶσιν ἀνθρώποις, ὑπὲρ  ὑμῶν   στρατηγῶν ἐκεῖνος ἔστησε, τῶν δ'
[160]   κελεύομεν, οἱ μὲν ἄξιοι παρ'  ὑμῶν   τὰ δίκαι' ἕξουσιν, εἰ δέ
[70]   ὑμετέρων ἐχθρῶν τρόπαιον οὐδὲν ἀφ'  ὑμῶν   τε κἀκείνου, ὑμῖν δ' ἀπὸ
[40]   γέγον' αὐτῷ τὸ λαβεῖν παρ'  ὑμῶν   τὴν ἀτέλειαν. Τίς οὖν οὗτός
[70]   τῶν πολεμίων. Καὶ τούτων πάντων  ὑμῶν   τινὲς οἱ πρεσβύτατοι μάρτυρές εἰσί
[60]   ἐκείνῳ δοθέντων. Οὗτος γάρ, ὡς  ὑμῶν   τινῶν ἔστιν ἀκοῦσαι τῶν κατὰ
[30]   ἀτέλειαν, κύριος ἂν γένηται, καὶ  ὑμῶν   τοὺς παρ' ἐκείνου σιτηγοῦντας; (Οὐ
[50]   πρὸς ὑμᾶς ταῦθ' παρ'  ὑμῶν   τῶν πρεσβυτέρων αὐτὸς ἀκήκοα. Τὰ
[50]   πολλῶν, καὶ μᾶλλον εἵλοντο μεθ'  ὑμῶν   τῶν τότε στρατευσαμένων, εἴ τι
[80]   ζῆν καταισχῦναι τὰς παρ'  ὑμῶν   ὑπαρχούσας αὐτῷ τιμάς. (Εἶθ' ὑπὲρ
[80]   Ἀθηναῖοι, καὶ ζῶν πάνθ' ὑπὲρ  ὑμῶν   φανήσεται πράξας Χαβρίας, καὶ τὴν
[70]   ΑΞΕΙΣ ΧΑΒP ΙΟΥ. (Δοκεῖ τισὶν  ὑμῶν,   ἄνδρες δικασταί, οὗτος
[110]   μὲν διότι καταψεύδονται τῶν προγόνων  ὑμῶν   ὡς ἀχαρίστων, ἀμαθεῖς δὲ διότι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007