Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτου 4
τοιούτους 2
τοιούτων 4
τοῖς 71
τοῖσδ 1
τολμᾷ 1
τὸν 111
Fréquences     [«    »]
70 ἄνδρες
70 τὰ
70 ὑμᾶς
71 τοῖς
73 τὸ
74 μὴ
81
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

τοῖς


Paragraphes
[150]   δ' οὗτοι τίνες; Οἵ τε  τοῖς   ἀγαθόν τι ποιοῦσι τὰς τιμὰς
[150]   τοῖς ἀδικοῦσι τὸν δῆμον, οὐ  τοῖς   ἀγαθόν τι ποιοῦσιν ἔγωγε νομίζω
[100]   φιλοτιμησομένων, προλέγων καὶ δεικνὺς ὅτι  τοῖς   ἀγαθόν τι ποιοῦσιν οὐδ' ὁτιοῦν
[30]   κύριον ὄντα τὸν Λεύκων' αὐτοῦ  τοῖς   ἄγουσιν Ἀθήναζε ἀτέλειαν δεδωκέναι, καὶ
[150]   Εἰ γὰρ ἀπεχθάνεσθαί τισι δεῖ,  τοῖς   ἀδικοῦσι τὸν δῆμον, οὐ τοῖς
[60]   ἄν τις παρ' ὑμῶν ἀγαθοῦ  τοῖς   ἄλλοις αἴτιος γένηται, τούτου τὴν
[70]   Ἀθηναῖοι, εἰ αἱ μὲν παρὰ  τοῖς   ἄλλοις δωρειαὶ βέβαιοι μένουσιν αὐτῷ,
[60]   λαβών, κατεναυμάχησεν Λακεδαιμονίους, καὶ πρότερον  τοῖς   ἄλλοις ἐπιτάττοντας εἴθισ' ἀκούειν ὑμῶν,
[130]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ ἐφ'  τοῖς   ἄλλοις θάνατον ζημίαν ἐτάξατε, τοῦτ'
[90]   καὶ τούτοις ἄρχειν καὶ πᾶσι  τοῖς   ἄλλοις πολιτεύεσθαι προσήκει, ἐπὶ καιροῦ
[130]   μάλιστα δὲ ταῦτ' ἐφ' οἷς  τοῖς   ἄλλοις χαλεπῶς τις ἔχων ὁρᾶται·
[40]   δηλοῖ τὸ τότ' αὐτῷ γραφέν,  τοῖς   ἁλοῦσι τότ' ἐν Σικελίᾳ τῶν
[110]   ψήφισμα τουτί· εἰ δὲ μὴ  τοῖς   αὐτοῖς οἷσπερ ἡμεῖς νῦν, ἕτερόν
[100]   οὔτε νόμοις οὔτ' ἔθεσιν χρώμεθα  τοῖς   αὐτοῖς οὔτε πολιτείᾳ. (Αὐτὸ γὰρ
[50]   καταφρονεῖν, φυλάττειν δ' οὐκ ἐθέλουσι  τοῖς   αὐτοῖς τούτοις. μὴ πάθητε
[160]   πρὸς τὰ πονηρότατ' ἀντιτάττεται. (Ὧν  τοῖς   βελτίοσι πειθόμενοι καὶ κατὰ ταὔθ'
[30]   τοῦ καθελεῖν· αὗται γὰρ οὑτωσὶ  τοῖς   βουλομένοις κατὰ τῆς πόλεως βλασφημεῖν
[60]   μνημεῖον ὦσι, καὶ παραδείγμαθ' ἑστῶσι  τοῖς   βουλομένοις τι ποιεῖν ὑμᾶς ἀγαθόν,
[160]   παρ' ὑμῖν ἐστιν ζημία,  τοῖς   δ' ὅλην τὴν πόλιν κίβδηλον
[140]   ἀποδοῦναι γέγραφ' οὗτος ὡς παρασχόντι  τοῖς   ἐν Πειραιεῖ τοῦ δήμου, καὶ
[140]   ἔστι τοὐπιτήδευμα ζηλούντων ἀρετήν, οὐ  τοῖς   ἐπὶ ταύτῃ τιμωμένοις φθονούντων. Εἶτα
[110]   τοιούτου, ἀλλ' ἀγαπητῶς ἐπιγράμματος ἐν  τοῖς   Ἑρμαῖς ἔτυχον· καὶ ἴσως τοῦθ'
[10]   ἄνευ δαπάνης τὰ δίκαια ποιῆσαι  τοῖς   εὐεργέταις, λύσασι τὸν νόμον, ψεύδεσθαι
[10]   αἱ πολιτικαί, ὧν ἑκατέρων ἐστὶ  τοῖς   εὑρημένοις ἀτέλεια ἣν οὗτος
[120]   (Ἀλλὰ μὴν ὑπὲρ ὧν γε  τοῖς   εὑρημένοις τὰς τιμὰς καταλείπειν φήσει,
[60]   μὲν ἀποτύχῃ, παραχρῆμα δίκην δώσειν  τοῖς   ἐχθροῖς, ἂν δὲ κατορθώσῃ, τὰς
[140]   φύσει τούτων ὀλίγοις μέτεστιν, ἐφθονήσατε  τοῖς   ἔχουσιν, οὐδ' ἐλάττους ἐνείματε τὰς
[10]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ τότε μὲν  τοῖς   ἠδικηκόσιν ὑμᾶς ὑπὲρ τοῦ μὴ
[60]   θεῖναι νόμον ἡμῖν ὃς τῶν  τοῖς   ἡμετέροις εὐεργέταις ὑπαρχουσῶν δωρειῶν ἀφαιρεῖταί
[60]   γένωμαι, λαβὲ τὰ ψηφίσμαθ'  τοῖς   Θασίοις καὶ Βυζαντίοις ἐγράφη. Λέγε.
[160]   καὶ τἀγαθὰ μὲν προσδοκᾶν καὶ  τοῖς   θεοῖς εὔχεσθαι διδόναι, πάντα δ'
[40]   τὴν πόλιν, ταῦτα μὲν εὐχέσθω  τοῖς   θεοῖς, κἀγὼ συνεύχομαι, λογιζέσθω δὲ
[20]   φρονεῖ. Ἐγὼ μὲν γὰρ εὔχομαι  τοῖς   θεοῖς, μάλιστα μὲν ἡμῖν καὶ
[90]   δεῖξαι δυνήσεσθαι· δὲ πρὸς  τοῖς   θεσμοθέταις ἔλεγεν, ταῦτ' ἴσως λέγων
[20]   ἡμέρας μέρος μικρὸν χάρις  τοῖς   θεωμένοις ἡμῶν, παρὰ δὲ τὰς
[0]   τὴν πόλιν τὴν αὐτὴν ἐπιτάξασαν  τοῖς   ἰδιώταις, ἀλλὰ τοὺς ἀγαθόν τι
[140]   δῆμος μαρτυρίας ἔστησεν ἐν  τοῖς   ἱεροῖς ἀναγράψας καὶ πάντες συνίσασιν,
[10]   πολιτείας τὸ κομίζεσθαι τοὺς εὔνους  τοῖς   καθεστῶσιν χάριν ἐξέλῃς, οὐ μικρὰν
[100]   λέγωσιν, οὐκ ἔξεστι ποιεῖν παρὰ  τοῖς   Λακεδαιμονίοις, τὰ τῶν Ἀθηναίων ἐπαινεῖν
[160]   συμβουλευόντων. Θαυμάζω δ' ἔγωγε, εἰ  τοῖς   μὲν τὸ νόμισμα διαφθείρουσιν θάνατος
[90]   τέως τὸν τρόπον τοῦτον ἐνομοθέτουν,  τοῖς   μὲν ὑπάρχουσι νόμοις ἐχρῶντο, καινοὺς
[0]   πᾶσι μέτεστι τὸ ἥμισυ καὶ  τοῖς   μηδ' ὁτιοῦν ἀγαθὸν πεποιηκόσιν ὑμᾶς,
[150]   ἅπαντες ὡς ἀληθῶς τὰς ἐν  τοῖς   νόμοις ζημίας φοβούμενοι τοῦ κακόν
[150]   τί μάλιστ' ἐν ἅπασι διεσπούδασται  τοῖς   νόμοις; Ὅπως μὴ γενήσονται οἱ
[110]   ἔθεσιν, τὰ δὲ νῦν ἐπὶ  τοῖς   νῦν. Πρὸς οὖν τί τοῦτο
[0]   ἀγαθόν τι ποιοῦντας ἑαυτοὺς μὴ  τοῖς   ὁμοίοις ἀμειβόμενοι, κακίας. Ὅσῳ δὴ
[90]   πρῶτον μὲν παρ' ὑμῖν, ἐν  τοῖς   ὀμωμοκόσιν, παρ' οἷσπερ καὶ τἄλλα
[90]   (Ἐπίσχες. Τοῦτο μέν ἐστιν ἐν  τοῖς   οὖσι νόμοις κυρίοις ὑπάρχον καλόν,
[30]   Ἔχων γὰρ ἐκεῖνος ἑαυτῷ καὶ  τοῖς   παισὶ τὴν ἀτέλειαν ἅπασι δέδωκεν
[150]   ἀποκτεῖναι μὲν δικαίως ἔν γε  τοῖς   παρ' ὑμῖν νόμοις ἐξέσται, χάριν
[150]   Ἀρείῳ πάγῳ τέτακται. (Ἐν τοίνυν  τοῖς   περὶ τούτων νόμοις Δράκων
[70]   Λέγεται τοίνυν ἐκεῖνος, τειχίζειν εἰπὼν  τοῖς   πολίταις, κἂν ἀφικνῆταί τις ἐκ
[20]   καὶ εἰσφέρειν. Τίν' οὖν ῥᾳστώνην  τοῖς   πολλοῖς σός, Λεπτίνη,
[80]   καλῶς ῥηθῇ τῷ λόγῳ, μάτην  τοῖς   πονήσασιν εἴργασται, πῶς οὐ δεινὰ
[110]   τοίνυν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ  τοῖς   προγόνοις ὑμῶν ἔθος ἦν τοὺς
[60]   εἰ δύνασαι, πεῖσαι τοὺς ἐπὶ  τοῖς   πρὸς ἡμᾶς ἀδικήμασι γιγνομένους ἐκείνων
[90]   τῇ γραφῇ, ἐὰν ἐναντίος  τοῖς   πρότερον κειμένοις νόμοις. Λαβὲ δ'
[30]   καὶ τοῦτ' ἐκ τῆς παρὰ  τοῖς   σιτοφύλαξιν ἀπογραφῆς ἄν τις ἴδοι.
[50]   Ἀλλ' λόγος πρῶτον αἰσχρὸς  τοῖς   σκοπουμένοις, εἴ τις ἀκούσειεν ὡς
[120]   ἐξ ἴσου τῶν αὐτῶν ἀξιώσει  τοῖς   τὰ μέγιστ' εὐεργετοῦσιν, μὴ
[130]   φανείη, εἰ μὴ μόνον ἐξαρκέσει  τοῖς   τὰ τοιαῦτα πολιτευομένοις τὸν ἐκείνου
[150]   τὰς τιμὰς διδόντες καὶ οἱ  τοῖς   τἀναντία πράττουσι τὰς τιμωρίας. Εἰ
[140]   μόνοι τῶν πάντων ἀνθρώπων ἐπὶ  τοῖς   τελευτήσασι δημοσίᾳ καὶ ταῖς ταφαῖς
[110]   τὰ μὲν τότ' ἦν ἐπὶ  τοῖς   τότ' ἔθεσιν, τὰ δὲ νῦν
[20]   καὶ μὴ λαβοῦσιν ἔστιν ἔχειν  τοῖς   τοῦ τριηραρχεῖν ἄξια κεκτημένοις. Ἀλλὰ
[140]   ἐκ παντὸς τοῦ χρόνου δωρειὰς  τοῖς   τοὺς γυμνικοὺς νικῶσιν ἀγῶνας τοὺς
[110]   ἑτέρων ἐπαινεῖν τρόπους καὶ ἔθη  τοῖς   ὑμετέροις ἐπιτιμῶντας, ὅταν δεῖξαι
[150]   ὑμᾶς ὡς ἐπιτήδειός ἐστιν, αὐτοὺς  τοῖς   ὑπάρχουσι νόμοις δεῖ πειθομένους φαίνεσθαι·
[50]   αὐτοῖς. ΨΗΦΙΣΜΑ. (Ἃ μὲν ἐψηφίσασθε  τοῖς   φεύγουσιν δι' ὑμᾶς Κορινθίων ταῦτ'
[150]   τῶν εὐεργεσιῶν ἀχρεῖον τὴν ἐπιείκειαν  τοῖς   φιλοτιμεῖσθαι βουλομένοις καθίστησιν, ἀλλ' ὅτι
[0]   μηδὲ πλέον μέλλῃ μηδὲν εἶναι  τοῖς   χρηστοῖς οὖσιν; (Ἔτι τοίνυν ὑμᾶς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007